Tải bản đầy đủ (.ppt) (5 trang)

Hiện tượng nhật thực

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (213.05 KB, 5 trang )


Hiện tượng Nhật thực!

Thực tế trái đất tự quay Quanh trục rất nhanh!

Mô phỏng
1 2

Á
n
h

s
á
n
g
Ban ngày
Ban đêm
Nhìn thấy mặt trăng !
Những ngày bình thường

Nhật thực
toàn phần !
Nhật thực một phần
Không xãy ra nhật thực
Để mô phổng ta xem (Trái Đất+ Mặt Trăng) quay quanh Mặt Trời rất chậm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×