Tải bản đầy đủ (.doc) (23 trang)

skkn một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng giáo dục sau khi sáp nhập tại trường tiểu học thành kim

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (170.6 KB, 23 trang )

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THANH HOÁ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THẠCH THÀNH

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÍ, CHỈ ĐẠO
NHẰM GIỮ VỮNG VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
GIÁO DỤC SAU KHI SÁP NHẬP TRƯỜNG

Người thực hiện:
Phạm Thị Thuỷ
Chức vụ:
Hiệu trưởng
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Thành Kim
Thạch Thành, Thanh Hoá

SKKN thuộc lĩnh vực:

THANH HOÁ, NĂM 2018

Quản lí


MỤC LỤC
Nội dung
I – MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu


II – NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận
2. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến
2.1. Thực trạng trường, lớp trước khi sáp nhập
2.2. Thực trạng chung khi sáp nhập trường
2.3. Thực trạng của một số trường có các điểm trường lẻ
3. Giải pháp
3.1. Làm tốt công tác tuyên truyền
3.2. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững chắc
3.3. Tham mưu cho cấp uỷ đảng, cơ quan cấp trên và huy động
mọi nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất ưu tiên cho khu lẻ
3.4. Phối hợp với Công đoàn chăm lo đến mọi đối tượng giáo
viên, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm
3.5. Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu toàn trường để tất cả học
sinh tham gia
3.6. Quan tâm, động viên kịp thời đến mọi đối tượng học sinh,
đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn
3.7. Quan tâm, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới
phương pháp dạy học cho giáo viên
3.8. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên
4. Hiệu quả
III – KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận
2. Kiến nghị

Trang
1
1
2
2

2
3
3
3
3
5
6
6
6
8
9
10
11
13
13
15
16
19
19
19


I – MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài:
“Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về nâng cao dân trí, phổ cập
giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, mạng lưới trường, lớp, các ngành học, cấp học
nói chung và huyện Thạch Thành nói riêng được mở rộng, đã có tác dụng tích
cực trong việc thu hút trẻ em đến trường.” [1]
Bên cạnh đó, “dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quan
tâm của nhân dân địa phương trên địa bàn huyện cùng với sự nỗ lực của tập thể

cán bộ giáo viên, học sinh, Giáo dục Thạch Thành đạt được thành tích xuất sắc,
góp phần không nhỏ vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nên
sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh huyện
nhà.”[1]
“Tuy nhiên, đến nay, do đạt được những thành tựu to lớn trong việc thực
hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, dân số dần đi vào ổn định, dẫn
đến quy mô các trường Tiểu học ngày càng nhỏ.”[1] Một số trường Tiểu học
trong huyện có quy mô dưới 8 lớp nhưng vẫn phải duy trì một bộ máy hành
chính trong khi chưa đủ giáo viên đứng lớp, chưa kể đến việc đủ giáo viên để tổ
chức dạy học 2 buổi/ngày. Vì vậy, việc rà soát, điều chỉnh lại hệ thống mạng
lưới trường, lớp là một yêu cầu bức thiết. Thạch Thành là huyện đi đầu của tỉnh
trong việc xây dựng và triển khai “Đề án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới
trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục giai đoạn 2013-2015, định hướng
đến năm 2020”.
Thực hiện “Đề án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp và nâng cao
chất lượng giáo dục huyện Thạch Thành giai đoạn 2013-2015, định hướng đến
năm 2020”, trong những năm qua, giáo dục xã Thành Kim không ngừng phát
triển và đạt được kết quả khá vững chắc. Chất lượng giáo dục toàn diện được
nâng lên, góp phần vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, tạo nên
sức mạnh tổng hợp phát triển kinh tế - xã hội quốc phòng, an ninh xã nhà. Song
việc trong xã có 2 trường Tiểu học, trong đó Trường Tiểu học Thành Kim 2 có
số lượng học sinh trong những năm vừa qua rất it (90 ->140 học sinh/1 năm
học); tuy nhiên vẫn phải có một bộ máy hành chính. Từ đó, việc quản lý về hoạt
động giáo dục của hệ thống trường học trong xã gặp không ít khó khăn.
Trước thực trạng đó, uỷ ban nhân dân Thành Kim đã xây dựng “Đề án án
sáp nhập Trường Tiểu học Thành Kim và Trường Tiểu học Thành Kim 2 thành
Trường Tiểu học Thành Kim”, nhằm nâng cao chất lượng quản lý, nâng cao chất
lượng giáo dục trong địa bàn xã Thành Kim nói riêng, huyện Thạch Thành nói
chung để phù hợp với Quy hoạch mạng lưới trường lớp từ bậc Mầm non đến
Trung học cơ sở của huyện; xây dựng cơ sở vật chất phù hợp với chiến lược phát

triển giáo dục của huyện Thạch Thành và Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của xã. Bên cạnh đó cũng nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống
chính trị từng bước thực hiện kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung
ương Đảng khóa XI, ngày 29 tháng 10 năm 2012, về “Đổi mới căn bản toàn diện
Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều
kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; củng cố và phát
1


triển sự nghiệp giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu
cầu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của xã.
Chính vì vậy, từ 01/01/2016 nhà trường có Quyết định sáp nhập trường
Tiểu học Thành Kim 2 và trường Tiểu học Thành Kim thành trường Tiểu học
Thành Kim, theo Quyết định số 4647/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của Chủ tịch
Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành. (H1 - Ảnh chụp quyết định sáp nhập
trường – Phụ lục)
Tuy nhiên, từ việc đang có 2 trường Tiểu học với 2 bộ máy quản lí hành
chính, sáp nhập thành 1 trường chỉ có 1 bộ máy gây khó khăn cho nhà trường
trong việc quản lí, chỉ đạo các hoạt động giáo dục. Hơn nữa, tuy là 2 trường Tiểu
học trong cùng một xã nhưng chất lượng giáo dục lại không đồng đều. Mặt
khác, cơ sở vật chất tại 2 điểm trường vẫn chưa được đảm bảo, thiếu nhiều hạng
mục công trình, nhiều công trình đã xuống cấp nặng cũng là thách thức không
nhỏ đối với người đứng đầu trong công tác tham mưu, thực hiện công tác xã hội
hoá để xây dựng cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Là năm học đầu tiên được bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng, sau đó lại được
giao làm hiệu trưởng sau khi sáp nhập trường với nhiều khó khăn, thách thức,
bản thân tôi rất băn khoăn, trăn trở, tôi đã mạnh dạn thử nghiệm và đề xuất
“Một số biện pháp quản lí, chỉ đạo nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng
giáo dục sau khi sáp nhập trường” tại trường Tiểu học Thành Kim, huyện
Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.
2. Mục đích nghiên cứu:

- Trên cơ sở lí luận và thực tiễn chỉ đạo, quản lí hoạt động dạy học ở trường
Tiểu học, đề xuất các biện pháp khắc phục những khó khăn sau khi sáp nhập
trường.
- Áp dụng những biện pháp đó trong quá trình quản lí, tổ chức các hoạt
động dạy – học để nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.
3. Đối tượng nghiên cứu:
- Việc quản lí và chỉ đạo các hoạt động dạy học của nhà trường sau khi sáp
nhập.
4. Phương pháp nghiên cứu:
- Tra cứu tài liệu.
- Điều tra, quan sát.
- Thu thập thông tin.
- Áp dụng thực tế
- Thống kê, xử lí số liệu.

2


II – NỘI DUNG
1. Cơ sở lí luận:
Các nhà nghiên cứu quản lí giáo dục Xô Viết cho rằng: “Kết quả toàn bộ
hoạt động của nhà trường phụ thuộc rất nhiều vào việc tổ chức đúng đắn và hợp
lý công tác hoạt động của đội ngũ giáo viên” [5]. Đó chính là quản lí hoạt động
dạy học.
Hiện nay, quản lí hoạt động dạy học là một vấn đề mang tính thời sự đã
được quan tâm nghiên cứu và tiếp tục được nghiên cứu để đổi mới nhằm nâng
cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường. Nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới
quản lý giáo dục là đổi mới quản lý chất lượng giáo dục. Văn kiện Đại hội XI
của Đảng nêu rõ: “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục theo hướng chuẩn hóa,
hiện đại hóa, xã hội hóa, đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy học,

đổi mới cơ chế quản lí giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí
giáo dục. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục
đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kĩ năng thực hành…. Xây dựng môi trường
giáo dục lành mạnh, kết hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội, xây
dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt
đời.” [3]
Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8
khóa XI đã xác định mục tiêu: “Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất 2
lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo, đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây
dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân…. Xây dựng nền giáo
dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lí tốt; có cơ cấu và phương
thức giáo dục hợp lí, gắn với xây dựng; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất
lượng; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ
thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân
tộc.” [4]
Chính vì vậy việc quản lí chỉ đạo để nâng cao chất lượng giáo dục theo yêu
cầu mới ở trường tiểu học vô cùng quan trọng, đặc biệt là trường sau khi sáp
nhập với muôn vàn khó khăn, thử thách.
2. Thực trạng trước khi áp dụng sáng kiến:
2.1. Thực trạng trường, lớp trước khi sáp nhập:
2.1.1. Trường Tiểu học Thành Kim:
* Học sinh:
Năm học 2014-2015: Tổng số: 388 học sinh (2 học sinh khuyết tật)
Kết quả các
môn học (%)
Năm học
Hoàn
thành
2014-2015


99,0

Chưa
hoàn
thành
1,0

Kết quả
Năng lực
(%)

Kết quả
Phẩm chất
(%)

Đạt

Chưa
đạt

Đạt

Chưa
đạt

99,0

1,0

100


0

Số HS được công
nhận các cấp
Huyện Tỉnh
54

0

Q.
gia
0

HS
HT
CTTH
(%)
100

Nhà trường đã phát động học sinh tích cực tham gia các cuộc thi qua mạng
Internet: Thi Giao thông thông minh, thi giải Toán, thi Tiếng Anh với tỉ lệ học
sinh dự thi cao và có tác dụng tốt để nâng cao kiến thức, kỹ năng trong học tập
và trong cuộc sống.
3


* Cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Đa số giáo viên nhiệt tình trong công tác, bình quân tuổi đời 37,9. Chất
lượng cụ thể:

Năm học
2014-2015

Số cán
bộ GV,
NV
28

CB, GV
CB,GV
đạt chuẩn
trên
(%)
chuẩn (%)
28/28=100 25/28=89.3

Số SKKN được công
nhận
Huyện
Tỉnh
5
1

GV dạy giỏi
(SL)
Huyện
Tỉnh
5
1


* Cơ sở vật chất:
- Phòng học: 15 phòng (cấp 4A: 13 phòng; tạm: 02 phòng);
- Phòng chức năng: 4 phòng gồm: (cấp 4A: 01 phòng thư viện; tạm: 01 văn
phòng và 02 phòng hiệu trưởng, phó hiệu trưởng).
Còn 2 phòng học tạm lợp Blu, thiếu nhiều phòng học chức năng, nhiều
phòng tạm, các công trình phụ trợ như nhà xe, nhà vệ sinh, tường rào, … xuống
cấp trầm trọng, không thể sử dụng được; bàn ghế học sinh nhiều năm chưa sửa
chữa, đóng mới trong khi số học sinh tăng.
- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học: 12 bộ/15 lớp, chưa đủ 1 bộ/lớp.
- Diện tích đất: 4.066m2 đóng tại thôn 6, Tân Sơn, Thành Kim, Thạch
Thành.
* Danh hiệu thi đua đã đạt:
- 3 năm học liên tiếp từ 2012-2013 đến 2014-2015 nhà trường đạt danh
hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cấp huyện, 2 năm học đạt danh hiệu Tập thể
Lao động Xuất sắc cấp tỉnh.
Trường đã được công nhận lại chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2009, đến
năm học 2014-2015 đã quá 5 năm nhưng vẫn chưa đề nghị công nhận lại do cơ
sở vật chất không đảm bảo.
2.1.2. Trường Tiểu học Thành Kim 2:
* Học sinh: Năm học 2014-2015: Tổng số: 138 học sinh
Kết quả các
môn học (%)
Năm học
Hoàn
thành
2014-2015

98,5

Chưa

hoàn
thành
1,5

Kết quả
Năng lực
(%)

Kết quả Phẩm
chất (%)

Số HS được công
nhận các cấp

Đạt

Chưa
đạt

Đạt

Chưa
đạt

Huyện

Tỉnh

Q.
gia


98,5

1,5

100

0

11

0

0

HS
HT
CTTH
(%)
100

- Với số lớp, số học sinh ít nên trong năm học nhà trường không thường
xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh, các Sân
chơi trí tuệ, Câu lạc bộ; các phong trào thi đua phát động chưa sôi nổi.
* Cán bộ, giáo viên, nhân viên:
- Đa số giáo viên nhiệt tình trong công tác, bình quân tuổi đời 42,3. Chất
lượng cụ thể:
Năm học
2014-2015


Số SKKN được
Số cán
CB, GV
CB,GV
công nhận
bộ GV, đạt chuẩn
trên
NV
(%)
chuẩn (%) Huyện
Tỉnh
13
13/13=100 10/13=76,9
3
0

GV dạy giỏi
(SL)
Huyện
Tỉnh
1
0

4


- Nhà trường có đội ngũ giáo viên tuổi đời cao, việc lựa chọn giáo viên thi
giáo viên giỏi các cấp gặp khó khăn; do ít lớp nên cơ cấu giáo viên chưa đủ số
môn theo quy định, không có giáo viên dạy Mĩ thuật.
* Cơ sở vật chất:

- Phòng học: 6 phòng (cấp 4A);
- Phòng chức năng: 2 phòng tạm: 01 văn phòng, 01 phòng giám hiệu.
- Diện tích đất: 4.940 m2 đóng tại thôn 4, Tân Sơn, Thành Kim, Thạch
Thành.
- Trang thiết bị, đồ dùng dạy học: 2 bộ/6 lớp.
- Trường chưa có phòng thư viện, thiết bị và các phòng chức năng, nhà hiệu
bộ, nhà xe lợp Blu xuống cấp trầm trọng. Ban giám hiệu ít quan tâm về cảnh
quan, trang trí lớp học, tường phòng học rêu phong, phía ngoài cổng không có
nơi để xe cho phụ huynh đưa đón con, do đó phụ huynh đi thẳng xe vào sân
trường, ngồi gần các lớp học nói chuyện chờ đón con, gây ồn ào, khiến học sinh
trong lớp mất tập trung học tập. Khoảng sân trước là 2 thửa ruộng mùa mưa
nước ngập gây nguy hiểm cho học sinh. Trên sân trường không có một câu khẩu
hiệu nào nhắc nhở, tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh;
không có thùng rác để học sinh bỏ rác, …
* Danh hiệu thi đua đã đạt:
- Liên tục trong 3 năm học 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015: Đạt danh
hiệu Tập thể Lao động Tiên tiến cấp huyện.
Nhà trường chưa xây dựng trường chuẩn Quốc gia.
2.2. Thực trạng chung khi sáp nhập trường:
- Số lớp: 21 lớp, 554 học sinh
- Số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 39, trong đó:
+ Cán bộ quản lí: Tổng số 04, Trình độ chuyên môn: Đại học: 04 = 100%;
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp: 04 = 100%
+ Giáo viên, nhân viên: 35 người
Trình độ chuyên môn: Trung cấp: 7 = 20%; Cao đẳng: 03 = 8,6%; Đại học:
25 = 71,4%.
+ Số cán bộ, giáo viên, nhân viên trên chuẩn là 32 = 82,1.
- Đại đa số cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình trong công tác, phần đông
giáo viên đã đạt giáo viên giỏi cấp huyện; 8 giáo viên đã được công nhận giáo
viên giỏi cấp tỉnh.

Việc sáp nhập 2 trường Tiểu học thành một trường đem lại lợi ích đó là, bớt
được một bộ máy gồm hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, kế toán và nhiều chức danh
khác như chủ tịch công đoàn, tổ trưởng chuyên môn, thanh tra, Đội thiếu niên…
- Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi đó nhà trường còn không ít những
khó khăn. Khó khăn lớn nhất đó là làm thế nào để duy trì và giữ vững kết quả
giáo dục mà lâu nay trường Tiểu học Thành Kim đã xây dựng được (là trường
luôn nằm trong tốp đầu về chất lượng giáo dục huyện nhà) và còn phải nâng cao
chất lượng hơn nữa trong khi 2 trường sáp nhập lại tuy cùng một xã nhưng chất
lượng lại có sự chênh lệch rõ rệt. Ngoài ra, nhà trường gặp không ít khó khăn về
điều kiện cơ sở vật chất điều đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc nâng cao
chất lượng giáo dục. Điểm trường chính còn 2 phòng học tạm, chưa có phòng
5


chức năng, nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh giáo viên, nhà xe xuống cấp nặng; văn
phòng hiện nay diện tích rất hẹp, với hội đồng lớn sau khi sáp nhập việc sắp xếp
chỗ ngồi để họp hội đồng cũng là điều phải băn khoăn, trăn trở. Điểm trường lẻ
chưa có phòng thư viện, thiết bị và các phòng chức năng, nhà hiệu bộ cũng
xuống cấp, cần được xây dựng. Hiện tại, địa phương chưa có điều kiện đầu tư
kinh phí cho nhà trường do đang tập trung kinh phí trả nợ xây dựng trường
Trung học cơ sở đạt chuẩn Quốc gia năm 2015, xây dựng nông thôn mới về đích
vào năm 2016, xây dựng phòng học cho trường Mầm non tránh quá tải trong
năm 2017.
Bên cạnh đó, quy trình sáp nhập trường đã có và đã thực hiện ở một số xã
trên địa bàn huyện như xã Thành Trực, xã Thành Tân, Thành Yên. Tuy nhiên,
trong tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh
vẫn còn những băn khoăn, trăn trở, liệu sáp nhập lại sự quan tâm, đầu tư của các
cấp, của nhà trường có được như khi chưa sáp nhập, chất lượng giáo dục có bị
ảnh hưởng, học sinh giữa khu chính, khu lẻ liệu có sự phân biệt, đối xử không
công bằng, …

2.3. Thực trạng của một số trường có các điểm trường lẻ:
Qua tìm hiểu cách thức quản lí các trường có khu lẻ tôi thấy có khá nhiều
bất cập, nhiều trường có điểm trường lẻ đã chỉ đạo, quản lí như:
- Hầu hết những hoạt động trọng tâm chỉ tập trung ở khu chính
- Giáo viên có năng lực chuyên môn vững vàng cũng được phân công dạy ở
khu chính.
- Cơ sở vật chất chủ yếu được đầu tư ở khu chính
- Ban giám hiệu chỉ làm việc ở khu chính, mỗi năm chỉ một số lần đi kiểm
tra hoạt động dạy học, chưa nắm bắt được toàn diện mọi hoạt động của học sinh
tại các khu lẻ.
- Khi dạy giáo viên khu lẻ ít sử dụng đồ dùng dạy học, không có điều kiện
ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.
Chất lượng giáo dục là thước đo uy tín và năng lực của nhà trường, vậy làm
thế nào giữ vững thương hiệu đã có, tiếp tục xây dựng môi trường học tập thân
thiện, đảm bảo công bằng trong mọi hoạt động giáo dục cũng như những điều
kiện thụ hưởng giữa các điểm trường để xứng đáng với niềm tin của các cấp và
các bậc cha mẹ học sinh là một việc vô cùng khó khăn, đòi hỏi sự nỗ lực, cố
gắng của tập thể nhà trường đặc biệt là người đứng đầu.
3. Giải pháp:
3.1. Làm tốt công tác tuyên truyền:
- Để tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của nhân dân và cán bộ, giáo
viên, nhân viên, trước khi sáp nhập trường, bản thân tôi đã làm tốt công tác
tuyên truyền, thuyết phục, vận động, để cha mẹ học sinh, cán bộ quản lí đến giáo
viên, nhân viên đều nắm rõ được chủ trương sáp nhập trường là thiết thực, phù
hợp với tình hình thực tiễn.
- Phối hợp với hiệu trưởng trường Tiểu học Thành Kim 2, thông qua các
buổi họp hội đồng, các buổi sinh hoạt theo chủ điểm, các buổi họp cha mẹ học
sinh đã gửi các văn bản tuyên truyền đến cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ
học sinh:
6



+ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 ban hành ngày 27/06/2005 và Luật số
44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục;
+ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số
03/VBHN-BGDĐT ngày 22/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
+ Quy định về phân công, phân cấp quản lí, tổ chức bộ máy và cán bộ công
chức ban hành kèm theo Quyết định số 685/2007/QĐ-UBND ngày 02/3/2007
của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá;
+ “Đề án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp và nâng cao chất
lượng giáo dục huyện Thạch Thành giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm
2020” của Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thành;
+ Nghị Quyết số 32/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân
dân huyện Thạch Thành về việc phê duyệt Đề án “Điều chỉnh quy hoạch mạng
lưới trường lớp và nâng cao chất lượng giáo dục huyện Thạch Thành giai đoạn
2013-2015, định hướng đến năm 2020”;
+ “Đề án án sáp nhập Trường Tiểu học Thành Kim và Trường Tiểu học
Thành Kim 2 thành Trường Tiểu học Thành Kim” của Uỷ ban nhân dân xã
Thành Kim.
- Sau khi Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thành ra Quyết định sáp
nhập trường, nhà trường đã xây dựng kế hoạch, làm tờ trình xin Uỷ ban nhân
dân xã phê duyệt để tổ chức lễ công bố quyết định sáp trường. Trong buổi công
bố nhà trường đã mời các đồng chí đại diện Phòng Nội vụ huyện Thạch Thành,
Phòng Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Công đoàn GD Thạch Thành, đại diện
lãnh đạo địa phương (các đồng chí trong ban Thường vụ Đảng ủy xã, Thường
trực Uỷ ban nhân dân xã, đại diện các ban ngành đoàn thể trong xã: Hội đồng
nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội
Nông dân, Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức, trung tâm Y tế xã, Ban Công
an, …), Bí thư, trưởng thôn đóng trên địa bàn xã, đại diện Ban giám hiệu các
trường trong xã, Ban đại diện Hội Cha mẹ học sinh cùng toàn thể cán bộ, giáo

viên, nhân viên và học sinh nhà trường chứng kiến, tham gia. Trong buổi công
bố Quyết định lãnh đạo phòng Nội vụ, phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo xã
đã có những ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho nhà trường trong tình hình
mới. Các bậc cha mẹ học sinh cũng đã bày tỏ quan điểm, mong muốn, đề xuất
với nhà trường tìm ra nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng chung cả 2 khu,
tránh để khu lẻ thiệt thòi với khu chính. Bản thân tôi đã trình bày đề án của bản
thân sau khi sáp nhập trường, hứa trước lãnh đạo, ra lời kêu gọi tới toàn thể cán
bộ, giáo viên, nhân viên đoàn kết một lòng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp
trên giao phó. (H2 - Hình ảnh trong buổi công bố sáp nhập trường – Phụ lục)
- Hàng năm nhà trường đều tổ chức đầy đầy đủ các cuộc họp định kì cha
mẹ học sinh để thông qua kế hoạch cũng như báo cáo kết quả hoạt động giáo
dục của nhà trường trong từng giai đoạn, năm học, đánh giá ưu, nhược điểm,
hạn chế, nguyên nhân, cách khắc phục để Cha mẹ học sinh nắm bắt kịp thời, đối
chiếu kết quả giáo dục 2 khu, có cái nhìn tổng quan về nhà trường. Chính vì vậy,
cha mẹ học sinh ở cả 2 khu đều đồng lòng, nhất trí cao và ủng hộ nhà trường
thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.
7


- Bên cạnh tuyên truyền qua các các cuộc họp, toạ đàm, giao lưu, việc
tuyên truyền qua băng rôn, khẩu hiệu cũng được chú trọng. Nhà trường đã sưu
tầm các câu khẩu hiệu, lời nhắc nhở cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt
nhiệm vụ treo ở những nơi mọi người dễ nhìn như: “Vì lợi ích mười năm thì
phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”; “Dù khó khăn đến đâu
cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt”; các băng zôn, khẩu hiệu theo các chủ điểm
trong năm, …
3.2. Xây dựng khối đoàn kết nội bộ vững chắc:
- Sau khi sáp nhập trường, trước tiên tôi tổ chức họp ban giám hiệu, đưa ra
hệ thống các công việc, dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí
trong ban giám hiệu để thảo luận, bàn bạc thống nhất và bổ sung nếu cần. Tiếp

theo đến thảo luận dự kiến phân công nhiệm vụ cho giáo viên, nhân viên trong
nhà trường, mỗi đồng chí đều được nghiên cứu, đưa ra quan điểm để đi đến
thống nhất phân công nhiệm vụ một cách hợp lí, phát huy được năng lực, sở
trường của từng người nhằm đem lại hiệu quả cao nhất trong công việc và cũng
là căn cứ để đánh giá xếp hàng tháng, hàng kì, cuối năm.
- Phân công cho 1 đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách tại khu lẻ, tuy nhiên,
bản thân tôi mỗi tuần đều thu xếp 1 lần lên khu lẻ để gặp gỡ, lắng nghe tâm tư,
nguyện vọng, ý kiến đóng góp cũng như quan tâm, động viên chia sẻ khó khăn
với các đồng nghiệp tại khu lẻ.
- Mọi hoạt động tại hai khu đều được xây dựng kế hoạch chung, thực hiện
thống nhất, đồng bộ: Kế hoạch năm, tháng đã được thống nhất thông qua họp
hội đồng, còn kế hoạch hàng tuần tôi xây dựng và triển khai tại khu chính,
chuyển kế hoạch này qua Email cho đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách khu lẻ
triển khai tại khu lẻ, sau đó các kế hoạch này đều được chuyển lên Email dùng
chung của nhà trường () để tất cả mọi người cùng
biết và thực hiện.
- Trong chuyên môn, tôi thường động viên anh chị em trong trường chia sẻ
kinh nghiệm, giúp đỡ nhau, bản thân tôi cũng luôn đi đầu để khích lệ giáo viên
làm theo. Chọn cử đội ngũ cốt cán là các tổ khối trưởng nhiệt tình, năng động,
làm việc có trách nhiệm. Vì vậy, trong mỗi dịp thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi,
chuẩn bị các tiết chuyên đề do phòng giáo dục, cụm trường, nhà trường tổ chức,
… các đồng chí tổ khối trưởng tự giác huy động anh chị em trong tổ khối cả khu
chính và khu lẻ không quản ngày, đêm tập trung đến trường xây dựng bài, chuẩn
bị đồ dùng dạy học, đóng vai học sinh để đồng nghiệp giảng thử sau đó góp ý,
chỉnh sửa cho nhau; hướng dẫn nhau luyện viết để thi viết chữ đẹp, chia sẻ cho
nhau kinh nghiệm rèn chữ - giữ vở cho học sinh, … các buổi nghỉ trong tuần chị
em tự bảo nhau đưa học sinh đến trường kèm cặp thêm cho các em không thu
tiền. Các trường trong huyện đến thi giáo viên giỏi cấp huyện tại nhà trường đều
thốt lên rằng hiếm có một tập thể nào đoàn kết, giúp đỡ nhau tận tình như tập thể
cán bộ, giáo viên trường Tiểu học Thành Kim.

- Không chỉ giúp đỡ nhau trong công việc, bất cứ gia đình nào có việc hiếu
- hỉ, ốm đau chị em trong nhà trường đều kịp thời đến động viên, chia sẻ, giúp
đỡ nhau, từ đó tình cảm đoàn kết, gắn bó thêm bền chặt.
* Kết quả:
8


- 100% Giáo viên có ý thức đạo đức tốt, không có giáo viên vi phạm pháp
luật, tai tệ nạn xã hội, quy chế chuyên môn.
- Đại đa số giáo viên tích cực, nhiệt tình, say mê với nghề, chăm lo cho chất
lượng học sinh.
- 100% giáo viên chủ nhiệm đều tự nguyện tăng tiết, tăng buổi không thu
tiền để nâng cao chất lượng của lớp, bình quân hàng năm số tiết tăng là hơn 100
tiết/giáo viên.
- Tập thể giáo viên đoàn kết, luôn tương trợ, giúp đỡ, chia sẻ vui buồn cho
nhau trong cuộc sống gia đình cũng như giúp đỡ nhau về chuyên môn, nghiệp vụ
(xây dựng bài giúp nhau trong thao giảng, thi giáo viên giỏi, chia sẻ kinh nghiệm
công tác chủ nhiệm, giảng dạy để nâng cao chất lượng học sinh, …).
3.3. Tham mưu cho cấp uỷ đảng, cơ quan cấp trên và huy động mọi
nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất ưu tiên cho khu lẻ:
- Tích cực tham mưu với cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương tu sửa, xây
dựng cơ sở vật chất trường lớp: Cuối mỗi năm học nhà trường làm tờ trình đề
nghị xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất; mời đại diện cấp uỷ đảng, chính quyền, đại
diện Cha mẹ học sinh, Ban giám hiệu rà soát, kiểm tra lại thực tế, thuyết phục
đầu tư xây dựng.
- Làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục: thực hiện đúng quy trình, có thư
kêu gọi gửi hoặc đến tận các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đóng trên địa bàn
huyện, cựu học sinh thành đạt của nhà trường. Huy động bằng kinh phí, hiện
vật, nhân công. Sau khi được hỗ trợ có thư cảm ơn, các công trình trao tặng
được gắn biển, công khai danh sách các nhà hảo tâm đã ủng hộ, có sổ vàng theo

dõi ủng hộ từ 500.000 đồng trở lên.
- Tham mưu với phòng Giáo dục xin kinh phí ngân sách nhà nước để mua
sắm, tu sửa.
- Thông qua các hội nghị cha mẹ học sinh thuyết phục cha mẹ học sinh để
đảm bảo điều kiện dạy học ngang nhau, trong những năm đầu sau khi sáp nhập
sẽ ưu tiên xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất ở khu nào có điều kiện khó khăn hơn,
những công trình nào thiết thực hơn. Đó cũng chính là thực hiện khẩu hiệu
“Không để tình trạng coi khu lẻ như “con nuôi” mà các cấp đã căn dặn sau khi
sáp nhập trường.
Trong 3 năm, ngoài bổ sung một số hạng mục cần thiết cho khu chính, nhà
trường đã huy các nguồn kinh phí xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất, mua sắm
thêm trang thiết bị dạy học tại khu lẻ, cụ thể như sau:
* Năm học 2015-2016:
- Mua 1 máy chiếu và xây dựng thư viện xanh: 28.347.000 đồng;
- Làm lại biển trường: 4.550.000 đồng;
- Làm nhà mái vòm: 35.300.000 đồng;
- Tổng kinh phí: 68.197.000 đồng.
* Năm học 2016-2017:
- Đóng 25 bộ bàn ghế học sinh lớp 1, thay 4 chuồng cửa chính, 8 chuồng cửa
sổ: 42.500.000 đồng.
- Sơn lại 6 phòng học, trang trí khuôn viên, lớp học, mua 4 thùng rác có nắp
đậy: 52.160.000 đồng.
9


- Mua 2 bảng từ chống loá, 4 bộ đồ dùng dạy học. 12.000.000 đồng.
- Mua cây cảnh, hoa: 4.723.000
Tổng kinh phí: 111.383.000 đồng.
* Năm học 2017-218:
- Đổ đất san lấp 2 thửa ruộng với 1.500m 2, lắp 5 quạt trần tại nhà mái vòm:

20.640.000 đồng.
- Xây dựng nhà xe, đổ bê tông đường đi, nắp mương sát cổng trường:
63.173.000 đồng.
- Tổng kinh phí: 83.813.000 đồng.
Tổng kinh phí đã huy động trong 3 năm học là: 263.393.000 đồng (Hai
trăm sáu mươi ba triệu, ba trăm chín mươi ba nghìn đồng.)
Ngoài số kinh phí đã ủng hộ, cha mẹ học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên
nhà trường mỗi năm học đã ủng hộ hàng trăm ngày công để vệ sinh trường lớp,
san đất, trồng cây, rau tạo cảnh quan trường học xanh – sạch – đẹp – an toàn.
Với những cố gắng trên, mọi hoạt động tại khu lẻ đã thay đổi đáng kể:
100% học sinh thường xuyên được đọc sách tại thư viện xanh, giáo viên có đủ
đồ dùng dạy học, có máy chiếu để ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới
phương pháp dạy học, các hoạt động giáo dục tại khu lẻ được đảm bảo an toàn
hơn, khuôn viên trường lớp khang trang, sạch sẽ, gần gũi, thân thiện với môi
trường.
(H3 – Hình ảnh về công tác xã hội hoá giáo dục xây dựng cơ sở vật chất –
Phụ lục)
3.4. Phối hợp với Công đoàn chăm lo đến mọi đối tượng giáo viên, tổ
chức tham quan, học tập kinh nghiệm:
Nhà trường đã làm tốt công tác phối hợp giữa công đoàn và nhà trường,
mọi việc liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ giáo viên đều được hiệu trưởng và
chủ tịch Công đoàn bàn bạc, thống nhất:
- Để tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên chia sẻ tâm tư, nguyện
vọng, để xây dựng tình cảm gắn kết nhà trường đã phối hợp với Công đoàn tổ
chức gặp mặt dâu rể nhân dịp kỉ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/3 sau khi sáp
nhập trường, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu chào mừng các ngày lễ lớn khác
như: giao lưu bóng chuyền hơi, giao lưu văn nghệ, viết bài thi tìm hiểu, ... (H4Hình ảnh gặp mặt dâu rể – Phụ lục)
- Chăm lo tạo điều kiện cho mọi đối tượng giáo viên như: luân chuyển giáo
viên giữa 2 khu để thuận lợi về đi lại, những đồng chí nhà ở gần khu chính thì
chuyển về khu chính hoặc ngược lại; động viên các đồng chí trẻ tham gia dạy

chuyên đề, thi giáo viên giỏi các cấp, tổ chức hoạt động các câu lạc bộ, bồi
dưỡng học sinh năng khiếu cho cả 2 khu để đỡ công việc cho giáo viên tuổi cao
(gia đình đồng chí Hoàng Thị Giang giáo viên khu lẻ nhưng nhà ngay gần
trường chính, nên chuyển về khu chính để thuận tiện đi lại và tổ chức hoạt động
Câu lạc bộ trí tuệ tuổi thơ khối 4; đồng chí Nguyễn Thị Bình nhà gần khu lẻ có
nguyện vọng lên khu lẻ và phụ trách Câu lạc bộ Viết chữ đẹp tại khu lẻ, …);
những đồng chí có hoàn cảnh gia đình khó khăn đều được quan tâm động viên
kịp thời cả tinh thần và vật chất: kêu gọi ủng hộ cho giáo viên gặp hoạn nạn, cho
10


gia đình giáo viên có hoàn cảnh khó khăn vay quỹ du lịch để điều trị bệnh, làm
nhà đến khi nhà trường tổ chức tham quan, du lịch thì hoàn trả, …
- Phối hợp với Công đoàn trích kinh phí hoạt động Công đoàn, tiết kiệm
kinh phí ngân sách nhà trường và động viên anh chị em trong nhà trường đóng
góp thêm để tổ chức tham quan học tập kinh nghiệm hoặc du lịch nghỉ ngơi sau
một năm làm việc vất vả. (H5 – Hình ảnh tập thể tham quan, du lịch – Phụ lục)
3.5. Tổ chức nhiều hoạt động giao lưu toàn trường để tất cả học sinh
tham gia:
- Trước khi sáp nhập trường Tiểu học Thành Kim 2 rất ít tổ chức các hoạt
động, các phong trào thi đua. Chính vì vậy, để tất cả học sinh nhà trường được
tham gia tôi đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể trong và ngoài nhà trường,
chỉ đạo Tổng phụ trách Đội xây dựng và triển khai, tổ chức các hoạt động đến
toàn thể học sinh trong trường. Nếu điều kiện thời tiết thuận lợi sẽ tập trung toàn
thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh tại khu chính tổ chức hoạt động, nếu
thời tiết không thuận lợi để tránh vất vả cho học sinh khu lẻ tôi chỉ đạo tổ chức
thành 2 buổi hoặc cùng một lúc tổ chức tại hai khu với nội dung, hình thức hoạt
động như nhau.
- Các hoạt động Sân chơi trí tuệ, hoạt động các Câu lạc bộ (Trí tuệ tuổi thơ,
tiếng Anh, Nghệ thuật, …), đọc sách tại Thư viện xanh ở khu chính đã hoạt động

lâu nay thành nền nếp, tuy nhiên tại khu lẻ chưa có. Do đó, tôi đã chỉ đạo chuyên
môn chuyển kế hoạch, nội dung tổ chức sân chơi trí tuệ, hoạt động các Câu lạc
bộ để học sinh khu lẻ được tham gia dưới sự hướng dẫn của giáo viên (trong
phân công nhiệm vụ có phân công cụ thể giáo viên phụ trách Câu lạc bộ gì, ở
khu chính hay lẻ). Chỉ đạo nhân viên thư viện phát động phong trào ủng hộ sách,
chuyển sách từ khu chính lên khu lẻ sau đó luân phiên theo tuần để học sinh
được đọc sách tại Thư viện xanh. (H6 - Hình ảnh hoạt động tại thư viện xanh,
Sân chơi trí tuệ – Phụ lục)
- Thường xuyên tổ chức hoạt động các Câu lạc bộ: Câu lạc bộ trí tuệ tuổi
thơ; Câu lạc bộ Giao tiếp Tiếng Anh; Câu lạc bộ em yêu khoa học; Câu lạc bộ
Nghệ thuật; Câu lạc bộ Cờ vua, khiêu vũ, bóng đá, kể chuyện, tiếng hát, ... nhằm
tạo điều kiện cho những học sinh có năng khiếu tham gia rèn luyện kiến thức, kĩ
năng. Hàng tháng tổ chức giao lưu giữa các đội trong từng Câu lạc bộ, tổng hợp,
trao giải cho đội thi, cá nhân xuất sắc; đánh giá kết quả, rút kinh nghiệm cho các
tháng tiếp theo, làm căn cứ để lựa chọn học sinh tham gia giao lưu theo cụm
trường.
Hai năm học liên tiếp 2016-2017, 2017-2018 nhà trường đăng cai tổ chức
giao lưu hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo cụm trường (gồm 3-5 trường
lân cận trong khu vực). Cả hai năm học liên tiếp nhà trường đều đạt giải Nhất
đồng đội và có số học sinh đạt giải nhiều nhất cụm. Nội dung giao lưu gồm:
+ Nội dung 1: Viết bài thu hoạch
Bài thu hoạch Câu lạc bộ Trí tuệ tuổi thơ: Mỗi học sinh tham gia giao lưu
viết một bài thu hoạch cá nhân phù hợp với chuẩn kiến thức, kỹ năng theo khối
lớp đang học, gồm các nội dung: Toán tuổi thơ; Tiếng Việt của chúng em; ……
Thời gian làm bài 60 phút. Bài thu hoạch cá nhân được chấm điểm theo thang
điểm 10. Học sinh ghi câu trả lời vào tờ phiếu do ban tổ chức phát.
11


Bài thu hoạch Câu lạc bộ Tiếng Anh: Mỗi học sinh tham gia giao lưu viết

một bài thu hoạch cá nhân (bao gồm cả phần nghe) phù hợp với chuẩn kiến thức,
kỹ năng theo khối lớp đang học của môn Tiếng Anh. Thời gian làm bài 45 phút.
Bài thu hoạch cá nhân được chấm điểm theo thang điểm 10. Học sinh ghi câu trả
lời vào tờ phiếu do ban tổ chức phát.
+ Nội dung 2: Trò chơi chung sức
Mỗi trường tiểu học thành lập một đội chơi tham gia giao lưu với trường
bạn qua các trò chơi dân gian phù hợp với học sinh Tiểu học như: Nhảy bao bố;
Mèo đuổi chuột, Tìm nhà; Chuyền bóng bằng vai, bằng cổ, …. xen lẫn giữa các
trò chơi là các tiết mục văn nghệ (mỗi trường 1 tiết mục).
+ Tổng hợp kết quả, trao giải đồng đội, cá nhân cho học sinh tham gia giao
lưu.
Ban tổ chức giao lưu cụm trường căn cứ vào kết quả bài thu hoạch để xét
khen thưởng và tặng giấy khen đạt giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích cho các cá
nhân tham dự giao lưu. Ngoài ra ban tổ chức còn xét trao giải Nhất thủ khoa cho
từng Câu lạc bộ theo khối lớp.
Ban tổ chức giao lưu cụm căn cứ vào điểm trung bình cộng của các bài thu
hoạch để xếp giải Nhất, Nhì, Ba đồng đội.
Các đơn vị đạt giải Nhất, Nhì, Ba được Ban tổ chức giao lưu cụm tặng cờ
và tiền thưởng.
(H7 - Hình ảnh hoạt động, giao lưu các Câu lạc bộ – Phụ lục)
- Chỉ đạo Đội thường xuyên tổ chức các hoạt động theo chủ đề, chủ điểm,
mỗi tháng tổ chức 1 buổi hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo chủ đề
tháng, trong đó mỗi năm học sẽ tổ chức 2-3 buổi hoạt động với quy mô lớn có
mời đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện đoàn, đại diện Uỷ ban nhân dân
xã, xã đoàn, đại diện Cha mẹ học sinh, … tham gia như: Vui Tết trung thu, Hội
thi Rung chuông vàng, phối hợp với Công ti Khâm Huế trên địa bàn Thạch
Thành tổ chức tập huấn kĩ năng An toàn giao thông, phối hợp với tổ chức Tâm
Việt Thanh Hoá tổ chức tuyên truyền giáo dục giới tính và phòng chống xâm hại
cho học sinh, phòng chống HIV/AIDS,.… Thông qua các hoạt động giáo dục
ngoài giờ lên lớp góp phần nâng cao kiến thức, giáo dục kĩ năng sống, kĩ năng

xử lí các tình huống trong cuộc sống, … giúp học sinh phát triển một cách toàn
diện. (H8 - Tập huấn, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh – Phụ lục)
- Sau mỗi đợt phát động thi đua hay tổ chức giao lưu các Câu lạc bộ, ….
Ban thi đua đều tổ chức họp để đánh giá khách quan, công bằng đảm bảo sự
chính xác, trân trọng những thành tích và cố gắng dù là nhỏ nhất của giáo viên,
học sinh, động viên khen thưởng kịp thời, biểu dương, nhân rộng điển hình
trong nhà trường: tuyên dương, trao thưởng bằng hiện vật (vở, thước, bút, …),
bằng tiền mặt, … hoặc tổ chức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh tiêu
biểu viếng lăng Bác và báo công tại Văn Miếu Quốc Tử Giám (năm học 20152016), tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tiêu biểu đi báo công ở lăng
Bác và vui chơi tại Thiên đường Bảo Sơn - Hà Nội (năm học 2017-2018).
(H9 - Hình ảnh tổ chức khen thưởng cho giáo viên, học sinh;

12


H10 - Tổ chức cho học sinh tiêu biểu đi tham quan lăng Bác và báo công
tại văn miếu Quốc Tử Giám (năm học 2015-2016), thăm lăng Bác và vui chơi ở
thiên đường Bảo Sơn (năm học 2017-2018) – Phụ lục)
3.6. Quan tâm, động viên kịp thời đến mọi đối tượng học sinh, đặc biệt là
những học sinh có hoàn cảnh khó khăn:
- Mọi đối tượng học sinh trong nhà trường đều được quan tâm, động viên
kịp thời, không phân biệt khu chính, khu lẻ. Mỗi năm học nhà trường đều bình
xét công khai, tổ chức chương trình trao quà cho học sinh gặp khó khăn nhân
dịp Tết trung thu, Tết nguyên đán; Thắp sáng ước mơ, … ngoài ra kêu gọi cán
bộ, giáo viên, nhân viên học sinh giúp đỡ khi có gia đình học sinh gặp khó khăn
hoạn nạn đột xuất hoặc mắc bệnh hiểm nghèo, …Cụ thể:
Năm học 2015-2016: tổ chức Vui Tết trung thu kết hợp tặng quà cho 4 học
sinh nghèo mỗi học sinh 1 xuất quà trị giá 100.000 đồng. Tổ chức chương trình
“Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Thành Kim”, trong đó 100 học sinh khối 4, 5 tham
gia thi Vì bạn xứng đáng dành giải thưởng 200.000 và cán bộ, giáo viên, nhân

viên, học sinh quyên góp được 8.668.000 đồng trao trực tiếp cho 5 học sinh có
hoàn cảnh khó khăn và 1 học sinh mắc bệnh ung thư máu.
Năm học 2017-2018: Tổ chức Vui Tết trung thu, kêu gọi và trao quà cho 5
học sinh có hoàn cảnh khó khăn trị giá 2.800.000 đồng. Phối hợp với Cha mẹ
học sinh; Hội chữ thập đỏ, Liên đội TNTP rà soát và tặng 58 xuất quà cho 58 gia
đình học sinh bị ngập lụt nặng với tổng số tiền 4.680.000 đồng; trao 6.580.000
đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết trong đó, trao 13 xuất
quà mỗi xuất quà 100.000 đồng cho 13 HS có hoàn cảnh khó khăn, trao
1.500.000 đồng cho 01 HS mắc bệnh phải đi phẫu thuật 2 lần trong năm học,
trao 3.780.000 đồng cho 01 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Ngoài việc kêu gọi ủng hộ giúp đỡ ngay tại trường, tôi còn kêu gọi các
doanh nghiệp, các nhà hảo tâm giúp đỡ, ủng hộ cho học sinh nhà trường như:
Năm học 2016-2017: Kêu gọi Công ti tôn hoa sen trao 35 xuất quà, trị giá
300.000 đồng/xuất cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp khai giảng
năm học mới.
Công ti xe máy Hậu Dung đóng trên địa bàn nhà trường tặng 558 mũ bảo
hiểm trị giá trên 66.000.000 đồng cho 558 học sinh nhà trường.
Năm học 2017-2018: Công ti du lịch Hoàng Gia tặng 5 xuất quà trị giá
300.000 đồng/xuất cho học sinh nghèo nhân dịp năm học mới 2017-2018.
Công ti Khâm Huế trao 3.000.000 đồng vào quỹ khuyến học nhà trường.
- Tích cực theo dõi, làm hồ sơ đề nghị hội Khuyến học, các quỹ học bổng
trao thưởng cho học sinh nghèo học giỏi, tổng số học sinh được nhận thưởng từ
các quỹ khuyến học là 14 học sinh, mỗi học sinh được nhận một xuất quà trị giá
500.000 đồng, 1 học sinh được tặng 01 xe đạp.
(H11 – Hình ảnh nhà trường, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trao quà
cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập – Phụ lục)
3.7. Quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, đổi mới phương pháp
dạy học cho giáo viên:
* Đổi mới công tác dự giờ giáo viên:
13



- Nếu như trước đây 1 năm thao giảng 2 lần, giáo viên giao bài cho học sinh
làm sau đó tranh thủ đi dự giờ đồng nghiệp, sau dự giờ góp ý, xếp loại cho nhau,
như vậy sẽ có những bất cập: nhiều lớp giáo viên bỏ tiết để đi dự giờ, chất lượng
giờ dạy không đảm bảo; GV vừa đi dự giờ vừa lo quản lớp dẫn đến tâm lí không
ổn định, thoải mái, một số phần dự không đầy đủ do còn phải nhắc trật tự lớp;
sau dự giờ có đánh giá xếp loại khiến nhiều giáo viên e ngại, nể nang, né tránh
không dám góp ý thẳng thắn, chỉ rõ những nội dung kiến thức, phương pháp,
hình thức tổ chức chưa hợp lí, …
- Nếu vẫn tổ chức như cũ sẽ rất nhiều bất cập, chưa kể giáo viên trong cùng
một tổ khối nhưng làm việc tại 2 khu thì việc dự giờ, góp ý cho nhau lại càng
gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy tôi đã chỉ đạo thay đổi cách dự giờ đó là:
+ Lên lịch cho giáo viên đi dự giờ đồng nghiệp trong các tiết trống để
người đi dự bớt e ngại làm phiền người dạy, người dạy cũng chủ động về tiết
dạy, chuẩn bị chu đáo hơn để người dự có thể học hỏi được nhiều hơn, trong quá
trình sắp xếp lịch dự giờ tạo điều kiện để những giáo viên chưa vững vàng, tự tin
được dự giờ các đồng chí có năng lực, đã đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
+ Hàng tháng sinh hoạt chuyên môn theo tổ 2 lần có lồng ghép dự giờ, trao
đổi kinh nghiệm. Như vậy mỗi buổi sinh hoạt chuyên môn sẽ có 2 giáo viên lựa
chọn các môn khó, tiết khó dạy trong tuần, nghiên cứu, xây dựng bài và dạy để
cả tổ dự giờ, giáo viên sẽ luân phiên nhau dạy để 100% giáo viên trong khối đều
được dạy, những giáo viên trong tiết dạy còn mắc nhiều lỗi về kiến thức, phương
pháp, hình thức dạy học sẽ được tổ khối giúp đỡ, tiếp tục dạy để cả tổ cùng rút
kinh nghiệm và bản thân người dạy được rèn giũa để nâng cao năng lực cho bản
thân.
Do đầu năm học Ban giám hiệu đã thống nhất với giáo viên là không đánh
giá xếp loại giáo viên thông qua giờ dạy, vì vậy, sau dự giờ giáo viên đều có thể
thoải mái trao đổi, nhận xét, rút ra ưu, nhược điểm, thống nhất hình thức,
phương pháp, … tổ chức dạy học ở từng môn, phân môn cụ thể.

Với việc tổ chức cách dự giờ như vậy vừa không ảnh hưởng đến chất lượng
học sinh, giáo viên vừa dự được nhiều tiết khó, dự được tất cả các môn học; sau
dự giờ thoải mái trao đổi, đánh giá, đúc rút nhiều kinh nghiệm cho bản thân và
tình đoàn kết, xây dựng giúp đỡ nhau được đẩy lên cao hơn. (H12 – Ảnh sinh
hoạt chuyên môn thông qua dự giờ – Phụ lục)
* Tham gia thao giảng chuyên môn cụm, bậc Tiểu học của huyện:
- Tham gia tích cực sinh hoạt chuyên môn theo cụm, đăng kí là trường tổ
chức đăng cai, xung phong cử giáo viên nhà trường dạy để các trường trong cụm
dự giờ nhận xét, rút kinh nghiệm.
- Năm học 2016-2017, 2017-2018 nhà trường đều có GV được cử tham gia
dạy chuyên đề cho cụm, phòng giáo dục về đổi mới phương pháp dạy học.
* Luân chuyển giáo viên giữa 2 khu trong trường:
Để tăng cường khối đoàn kết cũng như đảm bảo đồng đều chất lượng, tổ
chức các hoạt động giữa 2 khu tôi đã luân chuyển giáo viên với tiêu chí có cũ,
có mới, có cốt cán kèm giáo viên đạt trung bình, khá, có tuổi cao, trẻ tuổi. Năm
học 2016-2017 luân chuyển 2 giáo viên; năm học 2017-2018 luân chuyển 3 giáo
14


viên; giáo viên đặc thù đều dạy cả khu chính và lẻ phân theo khối để dễ nắm bắt
đối tượng học sinh và đánh giá chất lượng.
* Động viên giáo viên tự học, học tập nâng cao trình độ:
Ngoài việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ tại trường, tôi còn động viên,
tạo điều kiện để giáo viên học tập nâng cao trình độ kiến thức, phương pháp dạy
học như: sắp xếp thời khoá biểu hợp lí để giáo viên dạy từ thứ hai đến thứ 5, thứ
sáu đến chủ nhật đi học (1 đồng chí); tranh thủ hội họp vào cuối buổi học, không
hội họp vào thứ bảy chủ nhật để giáo cán bộ, giáo viên học tiếng Anh, học nâng
cao trình độ đại học vào thứ bảy, chủ nhật (11 đồng chí); phân công các đồng chí
quản lí ở nhà làm thay công việc cho các đồng chí đi học cập nhật bồi dưỡng cán
bộ quản lí (mỗi năm học 1 đồng chí). Ngoài ra còn tiết kiệm một phần nhỏ kinh

phí ngân sách để động viên các đồng chí đi học. (H7 – Hình ảnh về cán bộ, giáo
viên đi học nâng cao trình độ, bồi dưỡng nghiệp vụ – Phụ lục)
Kết quả:
- 3 giáo viên hoàn thành nâng cao trình độ đại học;
- 1 giáo viên hoàn thành nâng cao trình độ thạc sĩ;
- 1 giáo viên tiếng Anh hoàn thành tiếng Anh B2;
- 8 cán bộ giáo viên hoàn thành lớp tiếng Anh A1;
- 3 cán bộ quản lí cập nhật bồi dưỡng cán bộ quản lí trường Tiểu học.
* Hướng dẫn giáo viên nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh
nghiệm:
Động viên giáo viên viết sáng kiến kinh nghiệm, gợi ý các chủ đề để nghiên
cứu áp dụng bằng việc: thông qua việc đi kiểm tra, khảo sát chất lượng các lớp,
bản thân tôi chỉ ra các mặt còn hạn chế của học sinh lớp đó, khuyên giáo viên
nên tìm tòi các biện pháp cải tiến, đưa vào áp dụng. Trong quá trình giáo viên áp
dụng có theo dõi, góp ý, bổ sung thêm. Sau đó hướng dẫn giáo viên chắp bút,
chuyển mẫu quy định về sáng kiến, đề tài cho giáo viên viết. Khi giáo viên viết
xong tiếp tục phân công cốt cán trong trường và trực tiếp đọc, góp ý hoàn thiện
bản sáng kiến cho giáo viên. Những sáng kiến ấy lại được chia sẻ trong các buổi
sinh hoạt chuyên môn để giáo viên trong trường học tập, góp ý thêm và ngày
càng hoàn thiện hơn. Chính vì vậy, phong trào viết sáng kiến kinh nghiệm trong
nhà trường được giáo viên hăng hái tham gia cũng góp phần nâng cao chất
lượng giáo dục.
Với những biện pháp đã áp dụng, chất lượng giáo viên nhà trường được
nâng cao, nhà trường được Phòng giáo dục luôn đặt làm điểm thi giáo viên giỏi
cấp huyện hàng năm (thi giáo viên dạy giỏi, thi viết chữ đẹp); đặt điểm thao
giảng chuyên đề của Phòng, thao giảng cụm; có 6 cán bộ, giáo viên nhà trường
được chọn cử làm cốt cán của huyện. Số giáo viên có trình độ đào tạo trên
chuẩn, số lượng giáo viên đạt giáo viên giỏi các cấp, sáng kiến kinh nghiệm các
cấp ngày một tăng và luôn dẫn đầu bậc học trong huyện đã khẳng định thêm
chất lượng đội ngũ nhà trường phát triển ngày càng vững chắc.

3.8. Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá xếp loại giáo viên:
- Thực hiện tốt công tác kiểm tra nội bộ: đầu năm học thành lập ban kiểm
tra nội bộ trong nhà trường, xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho
15


từng thành viên trong ban kiểm tra, trước mỗi lần kiểm tra ra thông báo, sau
kiểm tra có tư vấn, giúp đỡ kịp thời.
Trong các năm học thường xuyên thực hiện việc kiểm tra: kiểm tra toàn
diện trên 60% giáo viên, kiểm tra chuyên đề, ít nhất 4 chuyên đề với 100% số
lớp, giáo viên như: vở sạch chữ đẹp, chấm chữa bài, công tác chủ nhiệm, hồ sơ
giáo viên; kiểm tra các bộ phận. Mỗi lần kiểm tra đều có biên bản lưu gồm nhận
xét ưu, khuyết điểm, tư vấn khắc phục, đánh giá xếp loại có chữ kí của người
kiểm tra và người được kiểm tra. Sau kiểm tra tổ chức sinh hoạt chuyên môn để
đánh giá, đưa ra những ưu điểm, những khuyết điểm cơ bản, cách khắc phục,
hướng dẫn để sửa sai, cho giáo viên cam kết sẽ không mắc những lỗi đã nhắc,
nếu lần sau vẫn mắc lỗi đấy sẽ tuỳ vào mức độ để hạ loại.
- Tổ chức nhận bàn giao chất lượng cuối năm học nghiêm túc, công bằng,
khách quan.
- Đầu năm học nhà trường căn cứ vào kết quả học sinh năm học trước để
thảo luận chỉ tiêu với từng giáo viên, giao chỉ tiêu làm căn cứ đánh giá xếp loại
cuối năm. Lấy kết quả các kì kiểm tra định kì học sinh, xếp loại việc chấm chữa
bài của giáo viên, kết quả vở sạch - chữ đẹp, kết quả các cuộc giao lưu các Câu
lạc bộ tại trường, cụm trường, sự yêu thích của học sinh, … để đánh giá xếp loại
giáo viên một cách công bằng, khách quan.
4. Hiệu quả:
- Qua ba năm học, những kết quả bước đầu cho thấy, việc sắp xếp lại đã tận
dụng được cơ sở vật chất, giáo viên dạy các môn chuyên biệt như Tiếng Anh,
Âm nhạc. Hiện tại, nhà trường có 32 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó: 3
cán bộ quản lí, 28 giáo viên, 2 nhân viên (hiện đang thiếu 1 giáo viên văn hoá

đứng lớp); giảm 1 hiệu trưởng, 1 phó hiệu trưởng, 1 nhân viên kế toán, 1 nhân
viên thư viện, 1 giáo viên Âm nhạc, 1 giáo viên ngoại ngữ, không phải bổ sung
giáo viên Mĩ thuật cho khu lẻ do trước kia thiếu; đồng thời giảm biên chế, bố trí
được cán bộ, giáo viên, nhân viên từ những nơi thừa sang những nơi thiếu.
- Về phía cán bộ, giáo viên, nhân viên, một thời gian ngắn sau khi sáp nhập,
tâm lí giáo viên ổn định, nền nếp chuyên môn được duy trì, ổn định. Cán bộ,
giáo viên đã thay đổi rõ nhận thức về việc sáp nhập trường, không có sự phân
biệt giáo viên khu chính, khu lẻ, mọi người đoàn kết cùng nhau xây dựng nhà
trường ngày càng lớn mạnh.
- Về phía học sinh, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt, kĩ năng hoạt
động Đội và kỹ năng sống của các em được nâng lên. Các em đều yêu thích ngôi
trường hơn sau khi sáp nhập bởi vì, ngoài học tập các em còn được tham gia
nhiều hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vui tươi, ý nghĩa, tham gia các Câu
lạc bộ, sân chơi trí tuệ, các cuộc thi, giao lưu văn nghệ, đá bóng, …
- Về phía Cha mẹ học sinh, đa số Cha mẹ học sinh, người dân xung quanh
trường đều có cảm nhận rõ nét, cảnh quan nhà trường đã thay đổi đáng kể, mọi
người đi qua khu vực điểm trường lẻ đều tấm tắc khen trường khang trang, sạch
đẹp hơn rất nhiều, các phòng học được trang trí đẹp mắt, phù hợp với lứa tuổi.
Niềm tin của Cha mẹ học sinh được nâng lên khi chất lượng nhà trường luôn
được giữ vững và phát triển, được các cấp công nhận.
Cụ thể:
16


* Chất lượng giáo dục:
Kết quả các môn
học (%)

Năm học
2015-2016

2016-2017
2017-2018

Hoàn Chưa hoàn
thành
thành
99,3
0,7
99,8
0,2
99,7
0,3

Kết quả
Năng lực
(%)
Chưa
Đạt
đạt
99,3
0,7
99,8
0,2
99,7
0,3

Kết quả
Phẩm chất
(%)
Chưa

Đạt
đạt
100
0
100
0
100
0

HS hoàn thành
chương
trình Tiểu học
(%)
100
100
100

* Kết quả các cuộc giao lưu cấp huyện và cụm trường:
Môn thi

HS được công nhận
cấp huyện và giao lưu cụm trường
2015-2016 2016-2017 2017-2018

Giữ vở sạch viết chữ đẹp

58

Thể dục thể thao


12

Kể chuyện Tiếng hát
Giao lưu CLB
Trí tuệ tuổi thơ
Giao lưu CLB
Tiếng Anh
Cộng

2

66
Không tổ
chức
Không tổ
chức

Không tổ
chức

45

47

15
10
97

66
15


Không tổ
chức
115

26

Xếp giải đồng đội
Liên tục xếp thứ Nhất
toàn huyện
2 năm học đều xếp thứ
Hai toàn huyện
Xếp thứ Nhất toàn huyện
Liên tục đạt giải Nhất
cụm trường
Đạt giải Nhì và Nhất cụm
trường

154

Năm học 2015-2016: có 7 học sinh được công nhận cấp tỉnh.
* Chất lượng giáo viên:
Số cán
Năm học bộ GV,
NV
2015-2016
38
2016-2017
36
2017-2018

32

CB, GV đạt
chuẩn
(%)
38/38=100
36/36=100
32/32=100

CB,GV trên
chuẩn (%)
33/38=86.8
32/36=88.9
31/32=96,9

Số SKKN được
công nhận
Huyện
Tỉnh
9
1
8
2
12
3

GV dạy giỏi
(SL)
Huyện
Tỉnh

8
3
6
3
10
3

Ngoài ra, có 1 giáo viên tiếng Anh bồi dưỡng nâng cao trình độ đạt B2
tiếng Anh theo khung năng lực châu Âu; 8 cán bộ, giáo viên đã hoàn thành lớp
Bồi dưỡng năng lực Tiếng Anh A1; 3 giáo viên hoàn thành nâng cao trình độ đại
học; 01 giáo viên hoàn thành nâng cao trình độ Thạc sĩ; 3 cán bộ quản lí hoàn
thành cập nhật bồi dưỡng cán bộ quản lí; 100% cán bộ, giáo viên đạt khá, giỏi
chương trình Bồi dưỡng thường xuyên.
Với kết quả đạt được về chất lượng và xây dựng đội ngũ, nhà trường là địa
chỉ tin cậy của cha mẹ học sinh, hàng năm đã thu hút được 20-30% học sinh trái
tuyến theo học tại trường và có hơn 30-40% học sinh lớp 5 của trường Tiểu học
Thành Kim được tuyển vào lớp 6 chất lượng cao bậc Trung học cơ sở của
huyện.
17


Nhà trường luôn được phòng giáo dục tin tưởng đặt điểm thi giáo viên giỏi
cấp huyện, thao giảng chuyên đề, thao giảng cụm; có 6 cán bộ giáo viên nhà
trường được cử làm cốt cán của Phòng giáo dục.
* Kết quả kiểm tra các phong trào thi đua, xây dựng trường chuẩn:
- Nhà trường được Uỷ ban nhân dân huyện tặng giấy khen trong phong trào
thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đạt nhiều thành tích
xuất sắc trong phong trào thi đua “Hai tốt”.
- Nhà trường được công nhận đạt tiêu chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”
theo quyết định số 50/QĐ-PGD&ĐT ngày 28/02/2017.

- Nhà trường được công nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm
2016 theo quyết định số: 5097/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Chủ tịch
UBND tỉnh Thanh Hoá.
* Kết quả xếp loại thi đua hàng năm:
- Liên tiếp trong 2 năm học 2015-2016, 2016-2017 nhà trường được Uỷ
ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá tặng Cờ thi đua đơn vị dẫn đầu bậc học trong
huyện.
(H13 – Kết quả các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua của nhà
trường từ năm học 2015-2016 đến năm học 2017-2018 – Phụ lục)
- Năm học 2017-2018 nhà trường đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng
cấp huyện xét đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

18


III – KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ
1. Kết luận:
Với những biện pháp đã đề ra, cùng với sự nỗ lực của bản thân, sự đồng
lòng nhất trí cao trong công tác chỉ đạo điều hành của ban giám hiệu, sự đoàn
kết, cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà
trường tạo nên những bước đột phá, đạt thành quả vững chắc về chất lượng giáo
dục cho nhà trường sau khi sáp nhập. Điều đó cũng có thể khẳng định rằng, việc
tổ chức, sắp xếp lại hệ thống trường Tiểu học nói riêng và các bậc học khác nói
chung trên địa bàn huyện Thạch Thành là chủ trương phù hợp đã mang lại hiệu
quả thiết thực đối với công tác giáo dục huyện nhà nhằm nâng cao chất lượng
giáo dục, tinh giản biên chế, giảm gánh nặng ngân sách cho Nhà nước.
Tuy nhiên, là một hiệu trưởng với vốn kinh nghiệm quản còn ít ỏi, bản thân
tôi thấy mình cần phải quan tâm sát sao hơn nữa đến các đối tượng giáo viên,
học sinh. Cần động viên, khích lệ tinh thần kịp thời, tạo không khí làm việc
thoải mái để mọi giáo viên đều được chủ động, linh hoạt trong thực hiện nhiệm

vụ của mình. Làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, xã hội hoá giáo dục, đảm bảo
các điều kiện về cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
2. Kiến nghị:
- Đề nghị các cấp tăng cường đầu tư cơ sở vật chất như xây dựng thêm
phòng học, phòng chức năng, khu hiệu bộ, đầu tư thêm các trang thiết bị hiện
đại để đáp ứng yêu cầu dạy học mới.
- Phòng Giáo dục phối hợp với phòng Tài chính phân bổ thêm nguồn kinh
phí ngân sách về khen thưởng để nhà trường tổ chức động viên khen thưởng kịp
thời, khích lệ tinh thần làm việc, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học
sinh.
- Hàng năm, phòng Giáo dục tham mưu với Uỷ ban nhân dân huyện ổn
định đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện cho nhà trường thực hiện việc bồi dưỡng
đội ngũ để nâng cao chất lượng dạy học trong nhà trường.
Sáng kiến được hoàn thành với tâm huyết của bản thân và những kinh
nghiệm được tích luỹ trong 3 năm làm hiệu trưởng. Tôi rất mong được hội đồng
khoa học nhà trường và cấp trên góp ý để sáng kiến hoàn thiện và có tính khả thi
hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
XÁC NHẬN
Thành Kim, ngày 28 tháng 5 năm 2018
CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Tôi xin cam đoan đây là SKKN của
mình viết, không sao chép nội dung của
người khác.

Bùi Thị Lý

Phạm Thị Thuỷ

19



TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đề án điều chỉnh quy hoạch mạng lưới trường lớp và nâng cao chất
lượng giáo dục huyện Thạch Thành giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm
2020 của Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thành
2. Đề án án sáp nhập Trường Tiểu học Thành Kim và Trường Tiểu học
Thành Kim 2 thành Trường Tiểu học Thành Kim của uỷ ban nhân dân xã Thành
Kim
3. Đảng Cộng sản Việt Nam (2011). Văn kiện Đại hội Đảng bộ toàn quốc
lần thứ XI - NXB Chính trị Quốc gia, Hà nội.
4. Đảng Cộng sản Việt Nam (2013). Nghị quyết TW8 khóa XI - NXB
Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
5. A.Pô pốp (1956), Quản lí trường học (Skolovedenie)

20


DANH MỤC
SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM ĐÃ ĐƯỢC HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN
KINH NGHIỆM NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN, TỈNH VÀ
CÁC CẤP CAO HƠN XẾP LOẠI TỪ C TRỞ LÊN
Họ và tên tác giả: Phạm Thị Thuỷ
Chức vụ và đơn vị công tác: Hiệu trưởng – Trường Tiểu học Thành Kim, Thạch
Thành, Thanh Hoá

TT

1
2

3
4
5

6

7

8

Tên đề tài SKKN
Thống kê và giải nghĩa từ
Hán Việt trong môn Tập đọc
lớp 5
Giúp học sinh dân tộc Mường
đọc tốt các tiếng có vần au-âu
trong môn Tiếng Việt lớp 1
Đổi mới phương pháp dạy
học phân số trong môn Toán
lớp 4
Tổ chức một số trò chơi góp
phần nâng cao chất lượng dạy
học môn Tiếng Việt lớp 4
Chỉ đạo giáo viên khối 1, 2, 3
đổi mới phương pháp dạy học
thông qua trò chơi học tập
Một số biện pháp chỉ đạo
nhằm nâng cao chất lượng
học sinh giỏi tại trường Tiểu
học Thành Kim, Thạch

Thành, Thanh Hoá
Một số biện pháp chỉ đạo
nhằm nâng cao chất lượng
học sinh giỏi tại trường Tiểu
học Thành Kim, Thạch
Thành, Thanh Hoá
Một số biện pháp quản lí, chỉ
đạo nhằm giữ vững và nâng
cao chất lượng giáo dục sau
khi sáp nhập trường

Cấp đánh giá
xếp loại
(Ngành GD cấp
huyện/tỉnh; Tỉnh...)

Kết quả
đánh giá
xếp loại
(A, B, hoặc C)

Năm học
đánh giá
xếp loại

Ngành giáo dục
cấp huyện

A


2000 –
2001

Ngành giáo dục
cấp huyện

A

2003 –
2004

Ngành giáo dục
cấp huyện

B

2006 –
2007

Ngành giáo dục
cấp huyện

A

2008-2009

Ngành giáo dục
cấp tỉnh

C


2010-2011

Ngành giáo dục
cấp tỉnh

B

2013-2014

Hội đồng khoa
học tỉnh Thanh
Hoá

B

2014-2015

Ngành giáo dục
cấp huyện

A

2017-2018

21




×