Tải bản đầy đủ (.doc) (20 trang)

TUẦN 10 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (468.61 KB, 20 trang )

Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019

TUầN:
10

Th hai ngy 29 thỏng 10 nm 2018
CNG HAI S THP PHN(Tit 1)

TON: BI 30 :
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit cng hai s thp phõn.
- KN: Cú k nng cng hai s thp phõn.
- T: Giỏo dc HS tớnh cn thn, chớnh xỏc, trỡnh by bi sch s, khoa hc.
- KN: Rốn luyn nng lc hp tỏc, t hc v gii quyt vn ; mnh dn, t tin
II. Chun b D DH
GV: phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : khụng
A. HOT NG C BN
*Khi ng:

-Ban vn ngh t chc cho cỏc bn tri trũ chi khi ng tit hc, mi giỏo viờn
nhn lp.
-Giỏo viờn gii thiu bi hc, tit hc.
* Hỡnh thnh kin thc:

1. Chi trũ chi bn.
Vic 1: Cỏ nhõn quan sỏt v c thụng tin TLHDH, hon thnh bng
Vic 2: Chia s kt qu vi cỏc bn trong nhúm
Vic 3: Thi ua núi nhanh kt qu trc lp.


*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS hon thnh bng vit cõn nng cỏc con vt theo th t t bộ n ln
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li

2. Thc hin ln lt cỏc hot ng sau.
Vic 1: Cỏ nhõn cỏc thụng tin hot ng 2 (sỏch TLHDH)
Vic 2: Trao i vi cỏc bn trong nhúm v cỏch thc hin cng hai s thp phõn
Vic 3: Chia s kt qu trc lp.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm c cỏch t tớnh cng hai s thp phõn.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019

3. Thc hin ln lt cỏc hot ng sau.
Vic 1: Cỏ nhõn thụng tin hot ng 3 (sỏch TLHDH)
Vic 2: Trao i vi cỏc bn trong nhúm v cỏch thc hin cng hai s thp phõn
Vic 3: Chia s kt qu trc lp.
- GV cht kin thc
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS thc hin c cng hai s thp phõn.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li, vit nhn xột
4. c k ni dung.
Vic 1: c k ni dung v bn nờu cỏch cng hai s thp phõn
Vic 2: Núi vi bn cỏch cng hai s thp phõn, ly vớ d minh ha.

Vic 3: Bỏo cỏo kt qu vi GV.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm cỏch cng hai s thp phõn, .
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Giỳp cỏc em thc hin c cỏc bi tp
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v
giỳp cỏc bn trong nhúm.

VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em ly mt s vớ d minh ha v cng hai s thp phõn, thc hin v
chia s cựng b m, anh ch ca mỡnh.

TING VIT:
ễN TP 1 ( TIT 1)
I.Mc tiờu:
1. KT : Hc thuc lũng mt s on vn , th.
2. KN : c trụi chy, din cm cỏc bi th v mt s on vn.
3. T : Giỏo dc HS mnh dn t tin trỡnh by ý kin ca mỡnh v bo v c ý
kin mỡnh a ra .
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
4. NL : Rốn luyn nng lc ngụn ng.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu HT
HS: TLHDH
III.iu chnh NDDH : Khụng.

IV. iu chnh hot ng hc:
1. H1: (Theo ti liu)
- Bc thm phiu v thc hin yờu cu trờn phiu.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Thuc lũng bi theo yờu cu trờn phiu.
- Tr li c cõu hi v ni dung bi.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
- i vi HS tip thu cũn hn ch: Tiếp cận giúp các em đọc yếu nhớ lại ND
các bài bài tập th đã học từ tuần 1 đến tuần 9.
- i vi HS tip thu nhanh: Hoàn thành các HĐ, giúp đỡ các bạn trong
nhóm.
VI. Hng dn phn ng dng:
- c thuc lũng cỏc bi th ó ụn li cho ngi thõn nghe

TING VIT :

ễN TP 1 ( TIT 2)

I.Mc tiờu:
1. KT: Hc thuc lũng mt s on vn , th ó hc t bi 1A n 9B. Nm c ni
dung chớnh ca cỏc bi tp c t bi 1A n 9B.
2. KN: c trụi chy, din cm cỏc bi th v mt s on vn. Cú k nng trỡnh by
bi vit sch ,p, mm mi.
3. T: Giỏo dc hc sinh ý thc vit rốn ch, vit rừ rng v gi v sch p.
4. NL: Rốn luyn nng lc ngụn ng, t hc.
II. Chun b D DH:
Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD,

bảng nhóm.
HS: SHD
III. Điều chỉnh ND DH : Không
IV. Điều chỉnh ni dung hoạt động:
H2 (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- K tờn cỏc ch im v cỏc bi th t bi 1A n 9B kốm theo tờn tỏc gi cỏc bi th
ú.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
- Nờu c ni dung chớnh ca cỏc bi th ú.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H3:Theo TL
- Bc thm phiu v thc hin yờu cu trờn phiu.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Thuc lũng bi theo yờu cu trờn phiu.
- Tr li c cõu hi v ni dung bi.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
V. Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS:
- i vi HS tip thu cũn hn ch: Tip cn giỳp cỏc em k tờn cỏc bi th t bi 1A
n 9B.
- i vi HS tip thu nhanh: Nờu nhanh nụi dung bi.
VI. Hoạt động ứng dụng:
- c thuc lũng cỏc bi th ó ụn li cho ngi thõn nghe.

KHOA HC:
PHềNG TRNH B XM HI TèNH DC (TIT 2)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS phõn bit c nhng ng chm an ton v khụng an ton,
nhng hnh vi xõm hi tỡnh dc. Bit c quyn riờng t v ton vn thõn
th. Bit c a ch tin cy tỡm kim s giỳp .
- KN: Rốn k nng ng phú vi s ng chm khụng an ton v tỡnh hung
nguy c.
- T: Giỏo dc hc sinh hc tp tớch cc, yờu thớch mụn hc.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nghiờn cu, tỡm hiu xó hi.
II. Chun b dựng:
- Tranh minh ho SHD
III. iu chnh ni dung dy hc: theo SHD
IV. iu chnh hot ng dy hc:
B. Hot ng thc hnh:
H 1 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chi trũ chi mt cỏch tớch cc. Nhn bit c xõm hi tỡnh
dc l vi phm phỏp lut Vit Nam. Tt c mi tr em u cú quyn c
bo v khi mi s xõm hi.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
H 2 : Theo logo
*ỏnh giỏ:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
- Tiờu chớ: HS lit kờ c nhng hnh vi m th phm thng dựng d d
tr em qua cỏc tranh ti liu.

- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 3 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS úng vai x lớ c cỏc tỡnh hung v phũng trỏnh xõm hi
tỡnh dc. Nm c nguyờn tc phũng trỏnh xõm hi tỡnh dc khi gp tỡnh
hung nguy c ú l : phn i- b ik li.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
H 4 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS v c bn tay tin cy, trờn cỏc ngún tay ghi nhng ngi
hoc nhng a ch tin cy cú th giỳp tr em phũng trỏnh b xõm hi.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh TTC: Giỳp cỏc em bit cỏch trỏnh b xõm hi tỡnh dc
+/ i vi hc sinh TTN: hon thnh nhanh cỏc yờu cu v giỳp bn
TTC.
VI. Hng dn phn ng dng:
Theo SHD
TING VIT:
ễN TP 1 ( TIT 3)
I.Mc tiờu:
1. KT: Hc thuc lũng mt s on vn , th ó hc t bi 1A n 9B. Nờu chi tit
em thớch nht 1 trong 4 bi vn miờu t ó hc. Nghe vit bi Ni nim gi nc
gi rng.
2. KN: c trụi chy, din cm cỏc bi th v mt s on vn. Bit a ra lớ l
gii thớch vỡ sao em thớch chi tit ú.
3. T: HS cú ý thc din t li núi rừ rng, nghiờm tỳc.

4. NL: Rốn luyn nng lc t hc, ngụn ng.
II. Chun b D DH:
Chuẩn bị ĐD DH: GV: SHD,
HS: SHD
III. iu chnh ni dung DH : Khụng
IV. iu chnh ni dung hot ng:
H4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: K nng vit chớnh t ca HS. Trỡnh bi p v khoa hc bi:
Ni nim gi nc gi rng.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
+ PP: quan sỏt, vn ỏp, vit.
+ KT: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
H5:Theo TL
- Bc thm phiu v thc hin yờu cu trờn phiu.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Thuc lũng bi theo yờu cu trờn phiu.
- Tr li c cõu hi v ni dung bi.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
H6: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ :
- Nờu c chi tit em thớch nht 1 trong 4 bi vn miờu t ó hc:
a. Quang cnh lng mc ngy mựa.
b. Mt chuyờn gia mỏy xỳc.

c. Kỡ diu rng xanh.
d. t C Mau.
- Gii thớch c vỡ sao em thớch chi tit ú.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp,
+ KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li.
V. Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS:
- i vi HS tip thu cũn hn: Tiếp cận giúp các em yếu nêu đợc các
chi tiết thích nhất trong các bài văn miêu tả đã học.
- i vi HS tip thu nhanh: Các em HSKG tự hoàn thành các HĐ, giúp
đỡ các bạn học yếu trong nhóm.
VI. Hoạt động ứng dụng: Thực hiện theo sách HDH.
HNGLL:

ATGT BI 5.
EM LM Gè THC HIN AN TON GIAO THễNG
I.
Mc tiờu:
KT: Hiu c ý ngha cỏc con s thng kờ n gin v tai nn giao thụng.HS bit
phõn tớch nguyờn nhõn ca TNGT theo lut GTB
KN: HS hiu v gii thớch cỏc iu lut n gin v bn bố cho bn bố v nhng
ngi khỏc; ra cỏc phng ỏn trỏnh tai nn giao thụng
T: Tham gia cỏc hot ng ca lp; TNTP v cụng tỏc bo m ATGT. Hiu
c phũng nga l trỏch nhim ca mi ngi. Nhc nh bn hoc nhng ngi
cha thc hin ỳng lut GTB.
NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc ngụn ng( tuyờn truyn), nng lc vn dng kin
thc vo thc t
II.
Chun b:
GV: S liu thng keeTNGT hng nm ca nc v a phng.Cỏc tỡnh
hung úng vai

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
HS: chun b bi tuyờn truyn ngn hoc tranh v.
III. Cỏc hot ng
H 1:Phũng trỏnh tai nn giao thụng l nhim v ca mi ngi.
Vic 1: Cỏc nhúm trng by sn phm ca nhúm theo v trớ phõn cụng.
Vic 2: HS s liu ó su tm,phỏt biu cm tng
Vic 3: Gi 1-2 em gii thiu sn phm ca mỡnh.
H 2: Trũ chi : Sm vai
GV nờu ra tỡnh hung cỏc nhúm phõn cụng sm vai sau ú lờn trỡnh by trc lp.
H 3. Lp phng ỏn phũng trỏnh cỏc tai nn giao thụng
Chia lp thnh 3 nhúm:
Nhúm 1 gm cỏc em t i xe dpn trng
Nhúm 2: Gm cỏc em c b m da i
Nhúm 3: Cỏc em nh gn t i b n trng.
*ỏnh giỏ:
- - Tiờu chớ: HS vn dng kin thc ó hc xõy phng ỏnPTTNGT cho bn
thõn v cỏc bn trong lp
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- - KT: Ghi chộp ngn.
H 4: Bin phỏp phũng trỏnh tai nn giao thụng
Vic 1: Cỏ nhõn lm vo phiu
Vic 2: Chia s trc lp
GV tng tỏc v cht cỏc cỏch phũng trỏnh tai nn giao thụng
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c cỏc cỏch phũng trỏnh tai nn giao thụng
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- - KT: Ghi chộp ngn. t cõu hi.

IV.ng dng: HD hc sinh v nh thc hin tuyờn truyn ATGT
Th ba ngy 30 thỏng 10 nm 2018
TON : BI 30 :
CNG HAI S THP PHN(Tit 2)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS nm c tớnh cht giao hoỏn ca phộp cng cỏc s thp phõn; gii
c bi toỏn vi phộp cng hai s thp phõn, bi toỏn cú ni dung hỡnh hc
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
- KN: HS cú k nng thc hnh lm nhanh cỏc bi tp.
- T: Cú ý thc trong khi hc tp, tớch cc trong cỏc hot ng
- KN: Bit t gii quyt cỏc hot ng cỏ nhõn hon thnh bi tp c giao.
II. Chun b D DH: GV: phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : khụng
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc v cng cỏc s
thp phõn.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1,2,
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS bit cỏch t tớnh v thc hin cng cỏc s thp phõn.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp;
- K thut: ghi chộp ngn, nhn xột bng li;
+/ H 3

* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS gii c bi toỏn.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp;vit
- K thut: ghi chộp ngn, nhn xột bng li;vit nhn xột.
+/ H 4
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tớnh v so sỏnh c giỏ tr ca a+b v b+a
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp;vit
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi;vit nhn xột.
+/ H 5
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS gii c bi toỏn.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp;vit
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi- nhn xột bng li;vit nhn xột.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Giỳp cỏc em thc hin c cỏc bi tp.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
v giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng: Theo SHD
Ting vit:
ễN TP 2 ( TIT 1)
I.Mc tiờu:
1. KT: ễn tp cỏc bi tp c t 1A n 9B.
2. KN: c trụi chy, ngt ngh hi ỳng gia cỏc du cõu,gia cỏc cm t,nhn
ging nhng t ng gi t,gi cm.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
3. T: GDHS ý thc t hc.

4. NL: Rốn luyn nng lc ngụn ng.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu HT
HS: TLHDH
III. iu chnh NDDH : Khụng.
IV. IV. iu chnh hot ng hc:
1. H1: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: hs gii c ụ ch tỡm c t hng dc.
Hng ngang: 1. Tỡnh 2. T 3. Quay 4. Ung 5. Sng
6. Vúc
Hng dc: T QUC
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
2. H2 (Theo ti liu)
- Bc thm phiu v thc hin yờu cu trờn phiu.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Thuc lũng bi theo yờu cu trờn phiu.
- Tr li c cõu hi v ni dung bi.
+ PP: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
V.
D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch:Tip cn, hng dn giỳp cỏc em c ỳng
ngt ngh.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v
hng dn, h tr cỏc bn c chm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng: Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng
b m, anh ch ca mỡnh: c li cỏc bi va ụn cho ngi thõn mỡnh nghe.


Ting vit:
ễN TP 2 ( TIT 2)
I.Mc tiờu:
1. KT: H thng húa vn t ng ( danh t, ng t, tớnh t, thnh ng, tc ng) theo
cỏc ch im ó hc t bi 1A n 9C. ễn tp cỏc loi t ng ngha, trỏi ngha. Nờu
c mt s im ni bt v tớnh cỏch cỏc nhõn vt trong v kch Lũng dõn.
2. KN: Rốn cho hc sinh k nng phõn bit t ng ngha, t trỏi ngha, danh t ng
t, tớnh t.
3. T: GDHS ý thc t hc, tỡnh yờu quờ hng, t nc.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
4. NL: Rốn luyn nng lc ngụn ng.
II. Chun b D DH
GV: Phiu HT
HS: TLHDH
III. iu chnh NDDH : Khụng.
IV. iu chnh hot ng hc:
H3: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: vit ỳng cỏc t loi danh t, ng t, tớnh t, thnh ng, tc
ng theo ch im vo phiu HT.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: Tỡm v vit ỳng cỏc t ng ngha, trỏi ngha vi t: bo v,
bỡnh yờn, on kt, bn bố, mờnh mụng.

Bo v
Bỡnh yờn
on kt
Bn bố
Mờnh mụng
T ng ngha
Gi gỡn
Thanh bỡnh
ựm bc
Bn hu
Bao la
T trỏi ngha
Phỏ hoi
Lon lc
Chia r
K thự
Nh bộ
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
H 5: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: nờu c nột ni bt v tớnh cỏch cỏc nhõn vt trong v kch
Lũng dõn.

Nhõn vt

Tớnh cỏch
Bỡnh tnh, nhanh trớ, dng cm bo v cỏn b
Thụng minh, nhanh trớ
Nhanh trớ, yờu nc

Hung d

Dỡ Nm
An
Chỳ cỏn b
Cai, lớnh
+ PP: quan sỏt, vn ỏp
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em tỡm c
cỏc t loi danh t, ng t, tớnh t, thnh ng, tc ng theo ch im vo phiu HT.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
v hng dn, h tr cỏc bn c chm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng: c li v kch Lũng dõn vi ging c th hin
tớnh cỏch nhõn vt.
Th t ngy 31 thỏng 10 nm 2018
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
TON : BI 31 :
TNG NHIU S THP PHN(Tit 1)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS tớnh tng nhiu s thp phõn.
- KN: Cú k nng tớnh c tng nhiu s thp phõn.
- T: Giỏo dc cỏc em tớnh t giỏc, ham thớch tỡm hiu mụn hc
- KN: Giỳp phỏt trin nng lc t gii quyt vn hc tp trong tit hc
II. Chun b D DH:
GV: phiu BT.
HS: v ụ li

III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : khụng
1. Trũ chi: Tng hai s thp phõn khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin thc
v tng hai s thp phõn.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS vit c hai s thp phõn bt kỡ ri bn bờn cnh tỡm c tng ca
hai s ú.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
2. Thc hin ln lt cỏc hot ng:
a) c k vớ d v gii thớc cho bn nghe.
b) Núi vi bn cỏch tớnh tng nhu s thp phõn, ly vớ d minh ha.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c k vớ d nm c cỏch tớnh tng nhiu s thp phõn.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
3. Thc hin ln lt cỏc hot ng:
a) Tho lun cỏch gii bi toỏn
b) Núi vi bn cỏch trỡnh by bi toỏn v vit vo v.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c bi toỏn nm c cỏch gii v trỡnh by vo v.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
4. Thc hin ln lt cỏc hot ng:
a) Tớnh: 4,37+ 16,35+ 8,25
b) Nờu c bi toỏn cú s dng phộp tớnh trờn ri chia s vi bn cỏch gii bi toỏn.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS nờu c bi toỏn vi chia s c vi bn cỏch gii bi toỏn ú.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp, vit
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li, vit nhn xột.

V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: H tr, tip cn giỳp cỏc em nm chc cỏch
tớnh tng nhiu s thp phõn.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em v chia s cỏchtớnh v aa mt s vớ d minh ha thc hin
vic cng nhiu s thp phõn thp phõn cho nhng ngi thõn trong gia ỡnh.
Ting vit:
ễN TP 2 ( TIT 3)
I.Mc tiờu:
1. KT : Phõn vai, din li v kch Lũng dõn.ễn tp cỏc loi t ng ngha, trỏi ngha,
ng õm, nhiu ngha.
2. KN : Rốn k nng phõn bit c cỏc loi t ng ngha, trỏi ngha, ng õm, nhiu
ngha.
3. T : Din t li núi ngn gon, rừ rng, rnh mch, tỡnh yờu quờ hng, t nc.
4. NL : Rốn luyn nng lc ngụn ng, giao tip, hp tỏc.
II. Chun b D DH:
GV: Bng nhúm
HS: VBT
III. iu chnh NDDH : Khụng.
IV. iu chnh hot ng hc:
H6: Theo TL
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ : úng vai din li c v kch Long dõn.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.

+ K thut: ghi chộp ngn, nhn xột bng li.
H7: Theo TL
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ : thay c cỏc t in m bng cỏc t ng ngha cho chớnh xỏ
hn.
bờ bng ; bo mi ; vũ xoa ; thc hnh lm.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, giao lu chia s, tụn vinh hc tp.
H8: Theo TL
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ : in ỳng cỏc t trỏi ngha hon chnh cõu tc ng.
1. no ; 2. bi ; 3. p
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, giao lu chia s, tụn vinh hc tp.
H9: Theo TL
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ : t c cõu phõn bit hai t ng õm : giỏ( giỏ tin) giỏ
( giỏ vt)
+ Phng phỏp: vn ỏp.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li , tụn vinh hc tp.
H10: Theo TL
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ : t c cõu vi mi ngha ca t ỏnh :
+ Phng phỏp: vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li , tụn vinh hc tp.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:

+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch : Tip cn, hng dn giỳp cỏc em nm c
kin thc v cỏc loi t ng ngha, trỏi ngha, ng õm, nhiu ngha.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v
hng dn cỏc bn trong nhúm HT bi tp phn lp dn ý.
VI. Hng dn phn ng dng:
- Thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh.
KHOA HC:
PHềNG TRNH TAI NN GIAO THễNG NG B
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit c mt s nguy c dn n tai nn giao thụng ng
b. Bit mt s vic nờn lm v khụng nờn lm m bo an ton giao
thụng ng b.
- KN: Rốn k nng phũng trỏnh tai nn giao thụng.
- T: Giỏo dc hc sinh hc tp tớch cc, yờu thớch mụn hc.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nghiờn cu, tỡm hiu xó hi.
II.
Chun b dựng:
- Tranh minh ho SHD
III. Hot ng dy- hc:
A. Hot ng c bn:
H 1 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS liờn h thc t k c mt sú tai nn giao thụng ng b
m HS bit; Ch ra nguyờn nhõn dn n tai nn ú.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 2,3,4 : Theo logo
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS quan sỏt tranh v c thụng tin ch ra nhng hnh ng cú
th dn n tai nn giao thụng v nhng vic nờn lm phũng trỏnh tai

nn giao thụng.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
B. Hot ng thc hnh
H 1, 2 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
- Tiờu chớ: HS xõy dng c cam kt phũng trỏnh tai n giao thụng; chia
s vi cỏc nhúm khỏc.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
IV. D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh TTC: Giỳp cỏc em bit cỏch trỏnh b xõm hi tỡnh dc
+/ i vi hc sinh TTN: hon thnh nhanh cỏc yờu cu v giỳp bn
TTC.
V.
Hng dn phn ng dng:
Theo SHD
Th nm ngy 1 thỏng 11 nm 2018
TON :BI 31 :
TNG NHIU S THP PHN(Tit 2)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS nm c tớnh cht kt hp ca phộp cng cỏc s thp phõn v vn
dng tớnh tng bng cỏch thu tin nht.
- KN: Rốn k nng thc hnh nhanh, thnh tho.
- T: GD thỏi tớch cc thc hnh.
- KN: Phỏt trin cho HS nng lc gii quyt vn , suy lun toỏn hc.

II. Chun b D DH:
GV: phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : khụng
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc veefcachs tớnh
tng nhiu s thp phõn,
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1: Tớnh
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS t tớnh v thc hin tớnh tng nhiu s thp phõn.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp, vit
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)
+/ H 2: Tớnh ri so sỏnh giỏ tr.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tớnh v so sỏnh c giỏ tr ca (a+b) +c v a+(b+c)
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp,
- K thut: ghi chộp ngn; t cõu hi-nhn xột bng li,
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 10 - Năm học 2018- 2019
+/ H 3: Tớnh bng cỏch thun tin nht
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm ra cỏch ờ thc hin tớnh bng cỏch thun tin nht
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp,vit
- K thut: ghi chộp ngn; t cõu hi-nhn xột bng li,vit nhn xột.

+/ H 4: in du thớch hp:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS la chn du phự hp in vo ch chm.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp,
- K thut: ghi chộp ngn; t cõu hi-nhn xột bng li
+/ H 5: Gii bi toỏn
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:Hs gii c bi toỏn.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp,vit
- K thut: ghi chộp ngn; t cõu hi-nhn xột bng li,vit nhn xột.
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Giỳp cỏc em nm chc cỏch tớnh tng nhiu
s thp phõn, tớnh cht kt hp ca phộp cng nhiu s thp phõn.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
v giỳp cỏc bn trong nhúm
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh.

TING VIT: Bi 10 C:
ễN TP 3 ( TIT 1)
I.
Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS c- hiu bi th Mm non. Cng c li cỏc kin thc v t
nhiu ngha, t ng ngha, t lỏy, cỏc t loi: danh t, ng t, tớnh t.
- KN: Rốn k nng c, tr li cỏc cõu hi liờn quan n bi c v luyaanj
tp v t loi ó hc.
- T: Giỏo dc hc sinh thỏi hc tp tớch cc, bit yờu quý, gi gỡn Ting
Vit.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nng lc giao tip, NL t gii quyt vn .
II.

Chun b dựng: SHD
III.
iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD×