Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

TUẦN 9 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh – lê thị mĩ lệ (5a)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (218.81 KB, 22 trang )

Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019

TUầN:
9

Th hai ngy 22 thỏng 10 nm 2018

TON:BI 27:

VIT CC S O KHI LNG
DI DNG S THP PHN (T1)

I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit vit s o khi lng di dng s thp phõn theo cỏc n v o
khỏc nhau.
- KN: Cú k nng vit s o khi lng di dng thp phõn.
- T: Giỏo dc cỏc em tớnh t giỏc, ham thớch tỡm hiu mụn hc
- KN: Giỳp phỏt trin nng lc t gii quyt vn hc tp trong tit hc
II. Chun b D DH:
GV: th , phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : Khụng
IV. iu chnh NDDH : theo logo
1. TC: Xp th khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin thc v cỏc n v o
khi lng.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c v xp c tờn cỏc n v o khi lng ó hc v xp c cỏc
th theo th t cú n v o t ln n bộ.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li


2. Thc hin ln lt cỏc hot ng:
a) Hon thnh bng ghi tờn cỏc n v o khi lng.
b) Nu mi quan h gia hai n v o lin k.
c) c k nhn xột
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS hon thnh c bng n v o khi lng. Bit mi n v o khi
lng gp 10 ln n v bộ hn lin sau nú. Bit mi n v o khi lng bng
( bng 0,1) n v ln hn lin trc.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
3. a) c k vớ d v gii thớch cho bn nghe.
b) Vit s thp phõn thớch hp vo ch chm.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c mi quan h ca mt s n v o khi lng.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp; vit
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li; vit nhn xột
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: H tr, tip cn giỳp cỏc em nm chc bng
n v o khi lng, nm c mi quan h gia cỏc n v .
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em v chia s cỏch vit cỏc s o khi lng di dng s thp phõn
cho nhng ngi thõn trong gia ỡnh.
Ting vit:
BI 9A : CON NGI QUí NHT (T1)

I.Mc tiờu:
-KT : c , hiu bi Cỏi gỡ quý nht ?
-KN : c trụi chy c ton bi ngt ngh hi ỳng sau cỏc du cõu, gia cỏc
cm t, nhn ging cỏc t ng lm dn chng tranh lun tng nhõn vt. Hiu t
khú trong bi : tranh lun, phõn gii
-T : Giỏo dc HS mnh dn t tin trỡnh by ý kin ca mỡnh v bo v vng
sng ca Xa- xa cụ, c m hũa bỡnh ca thiu nhi trờn ton th gii . c ý kin
mỡnh a ra
-NL : Rốn luyn nng lc ngụn ng.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu HT
HS: TLHDH
III.iu chnh NDDH : Khụng.
IV. iu chnh hot ng hc:
1. HCB1: (Theo ti liu)
a) Quan sỏt bc tranh v núi v ni dung bc tranh .
b) Nghe thy cụ gii thiu hiu bc tranh v cnh gỡ .
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Quan sỏt v mụ t c hỡnh nh trong bc tranh.
- Cụng vic ú em li li ớch gỡ cho cuc sng .
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
2. H2,3,4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- c ỳng, rừ rng ton bi, ngt ngh hp lý.
- c ton bi vi ging k chuyn,chm rói, phõn bit li cỏc nhõn vt .
- Gii thớch c ngha ca cỏc t trong bi: tranh lun, phõn gii, thỡ gi, vụ v
,...

+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
3. H5,6: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: hiu ni dung bi c ca hc sinh.
H 5: Hựng Lỳa go Lỳa go nuụi sng con ngi.
Quý - Vng Cú vng l cú tin , cú tin s mua c lỳa go.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
Nam Thỡ gi- Cú thỡ gi mi lm ra c lỳa go, vng bc.
H 6: Cõu 1: Vỡ khụng cú ngi lao ng thỡ khụng cú lỳa go, vng bc ,thỡ
gi thỡ cng trụi qua mt cỏch vụ v
Cõu 2: Cuc tranh lun thỳ v: Vỡ õy l cuc tranh lun ca 3 bn v vn
nhiu hc sinh tranh cói.
+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em c
ỳng v hiu bi: Cỏi gỡ quý nht?
- Hng dn cỏc em c ỳng v HD ging c ca bi.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v hng dn, h tr cỏc bn c chm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh:
c bi va hc cho ngi thõn mỡnh nghe.

TING VIT : IU CHNH BI HNG DN HC MễN TING VIT
BI 9A: CON NGI QUí NHT ( Tit 2)

I.Mc tiờu:
- KT: Nhn bit c i t, hiu ý ngha ca i t thay th v i t xng hụ.
-KN: Nhn bit c i t trong cỏch núi hng ngy,trong vn bn.
Bit s dng i t thay th cho danh t b dựng lp li cho mt vn bn ngn
-T: Giỏo dc hc sinh ý thc dựng i t trong xng hụ, giao tip phự hp vi vn
cnh.
-NL: Rốn luyn nng lc ngụn ng, t duy, t hc.
II. Chun b dựng dy hc :
GV: Phiu HT.
HS: VBT
III. Hot ng hc:
A. HOT NG C BN

* Khi ng:
- Hi ng t qun iu hnh cho lp chi trũ chi khi ng.
- Hi ng t qun mi cụ giỏo vo bi hc.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
*Xỏc nh mc tiờu bi
Vic 1: Cỏ nhõn c mc tiờu bi (2 ln)
Vic 2: Trao i MT bi trong nhúm .
Vic 3: Phú ch tch HTQ t chc cho cỏc bn chia s MT bi trc lp, nờu ý hiu
ca mỡnh v cỏch lm t c mc tiờu ú.

A. Hot ng c bn
* H7: Tỡm hiu v i t
Vic 1: c cỏc cõu di t 2-3 ln v chn t in m xp vo mi ct A hoc B trong
bng vo phiu hc tp.

a.

Hựng núi: Theo t, quý nht l lỳa go. Cỏc cu cú thy ai khụng n m sng

c khụng ?
Quý v Nam cho l cú lớ.
b.

Chớch bụng s xung vn ci. Nú tỡm bt sõu b.

c.

Tụi rt thớch th. Em gỏi tụi cng vy.

d.

Lỳa go hay vng u rt quý. Thi gian cng th. Nhng quý nht l ngi lao ng.

A
T gi mỡnh hoc ngi núi chuyn vi

B
T dựng thay th t khỏc trỏnh lp

mỡnh hoc núi v ngi khỏc ( t dung

t.

xng hụ).
M: nú

M: vy
Vic 2: Nhúm trng iu hnh cỏc bn chia s kt qu. Th ký vit kt qu vo bng
nhúm theo ý kin chia s ca cỏc bn.
Vic 3: Trng ban hc tp t chc cho cỏc nhúm so sỏnh, nhn xột kt qu v bỏo
cỏo vi cụ giỏo.
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: Hiu c i t dựng xng hụ, tr vo cỏc s vt, s
vic thay th thay th danh t, ng t, tớnh t (cm danh t, cm ng t,cm
tớnh t )trong cõu cho khi lp li cỏc t ng y.
A

B

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
Nú, t, cu
Vy, th
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
Em c ni dung ghi nh v ch ng chia s vi bn cựng bn.
B. Hot ng thc hnh
H1,2,3:

Vic 1: c k h 1,2,3
Vic 2: Thc hin vo v ln lt cỏc h theo yờu cu, gii thớch cho bn nghe cỏch
thc hin.
- Chia s kt qu, nhn xột bi lm ca bn
- NT iu hnh nhúm ụi bỏo cỏo kt qu, nhn xột, b sung v thng nht ý kin.

- Chia s trc lp
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: Nm c ý ngha ca i t thay th v i t xng hụ.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
IV. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh: Núi cho
b m nghe v i t.
KHOA HC:

PHềNG TRNH HIV/AIDS
THI I VI NGI NHIM HIV/AIDS ( TIT 2)
I.
Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit con ng lõy truyn v cỏch phũng trỏnh HIV/ AIDS.
- KN: Rốn k nng quan sỏt , nhn xột v nờu c cỏc hnh vi tip xỳc thụng
thng khụng lõy nhim HIV
- T: Giỏo dc hc sinh khụng phõn bit i x vi ngi b nhim HIV v
gia ỡnh ca h.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nghiờn cu, tỡm hiu xó hi.
II.
Chun b dựng:
- Tranh minh ho SHD
III. iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
B.Hot ng thc hnh:
H 1,2: Theo logo
*ỏnh giỏ:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
- Tiờu chớ: HS quan sỏt cỏc tranh SHD v nhn xột c cỏch i x i
vi bn nh b nhim HIV t m l ỳng hay sai. T ú bit cỏch ng x
tỡnh hung nu bn ca HS cú ngi thõn b nhim HIV .
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; t cõu hi, tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
V.
D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Giỳp cỏc em nm c tranh no ng
x ỳng, tranh no ng x sai.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v
h tr cỏc bn TTC
VI. Hng dn phn ng dng:
Cựng ngi thõn núi v nhng vic cn lm phũng trỏnh HIV/AIDS
Ting Vit:
Bài 9A: con ngời quý nhất (t3)
I.Mc tiờu:
- KT: Nh vit ỳng 2 kh th trong bi: Ting n ba la lai ca trờn sụng ;
vit ỳng cỏc ting cú cha õm cui n/ng.
- KN: Cú k nng trỡnh by bi th th htow t do, bi vit sch ,p, mm mi.
- T: HS cú ý thc vit rốn ch, vit rừ rng v gi v sch p.
-NL: Rốn luyn nng lc t hc, ngụn ng
II. Chun b D DH:
GV: SHD, bng nhúm
HS: SHD
III. iu chnh ni dung dy hc :
IV. iu chnh ni dung hot ng: Theo ti liu
HTH4:Theo TL
* ỏnh giỏ:

+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: K nng vit chớnh t ca HS. Trỡnh bi p v khoa hc bi:
Ting n ba la lai ca trờn sụng ....
+ PP: quan sỏt, vn ỏp, vit.
+ KT: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, vit nhn xột.
HTH 5,6: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ :
-Hot ng 5b: - HĐTH các em tìm đợc các tiếng chứa tiếng theo yêu
cầu.( VD: lan man - mang vỏc; vn th vng trng; buụn bỏn buụng trụi; vn
tay vng vn)
-H6: a, la lit, l lm, l lựng, lnh lút, lc lừng, lai lỏng, lam l, lm lng...
B, lang thang, loỏng thoỏng, long chong, thoang thong, chang chang, vang vang,
sang sỏng, lng lng, lng l,...
+ PP: quan sỏt, vn ỏp,
+ KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
V. D kin phng ỏn h tr HS
- i vi HS tip thu cũn hn ch: Hoạt động 4-HĐTH: Tiếp cận giúp các
em nhớ-viết đúng bài chính tả Tiếng đàn Ba-la-lai-ca trên sông Đà.
- i vi HS tip thu nhanh: Hon thnh nhanh cỏc bi tp, vit bi p v sch
VI. Hoạt động ứng dụng: Thực hiện theo sách HDH.

HNGLL: ATGT : BI 4. NGUYấN NHN GY TAI NN GIAO THễNG
I.
Mc tiờu:
-KT: Hiu c cỏc nguyờn nhõn gõy tai nn giao thụng. Nhn xet ỏnh giỏ c
cỏc hnh vi an ton v khụng an ton ca ngi tham gia giao thụng.

-KN: HS bit vn vn dng kin thc ó hc ờ phỏn oỏn nguyờn nhõn gõy ra tai
nn giao thụng
-T: Cú ý thc chp hnh ỳng lut ATGT. Vn ng cỏc bn v nhng ngi
xung quanh thc hin ỳng lut ATGT
-NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc phỏn oỏn, nng lc vn dng kin thc vo
thc t
II.
Chun b:
GV:Mt s tranh v v tỡnh hung sang ng khụng an ton
Phiu hc tp
III. Cỏc hot ng
H 1:Nguyờn nhõn gõy tai nn giao thụng
Vic 1: Cỏ nhõn suy ngh vit ra giy
Vic 2: Chia s trong nhúm
Vic 3: Chia s trc lp
GV tng tỏc v kt lun cỏc nguyờn nhõn chớnh gõy ra tai nn giao thụng l:
- Do con ngi
- Do phng tin giao thụng
- Do ng
- Do thi tit
Cho HS quan sỏt mt s tranh ó chun b
*ỏnh giỏ:
- - Tiờu chớ: HS hiu c nguyờn nhõn khỏc nhau dn n TNGT, k c cỏc
nguyờn nhõn
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- - KT: Ghi chộp ngn.
H 2: Phũng trỏnh tai nn giao thụng

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú ThuỷNhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
Vic 1: Cỏ nhõn lm vo phiu
Vic 2: Chia s trc lp
GV tng tỏc v cht cỏc cỏch phũng tai nn giao thụng
- Luụn tp trung chỳ ý khi i ng
- Khi tham gia GT cn chp hnh ỳng lut GT
- Kim tra iu kin an ton ca cỏc phng tin
GV cho HS nhc li .
*ỏnh giỏ:
- - Tiờu chớ: HS nờu c cỏc cỏch phũng trỏnh tai nn giao thụng
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- - KT: Ghi chộp ngn. t cõu hi.
IV.

ng dng: HD hc sinh v nh vit 1 bi hoc su tm tranh tit hụm
sau trỡnh by trc lp.

TON: BI 27:

Th ba ngy 23 thỏng 10 nm 2018
VIT CC S O KHI LNG
DI DNG S THP PHN (T2)

I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp Hs vit c s o khi lng di dng s thp phõn.
- KN: HS cú k nng thc hnh lm nhanh cỏc bi tp..
- T: Giỏo dc HS tớnh cn thn, chớnh xỏc, trỡnh by bi sch s, khoa hc.

- KN: Rốn luyn nng lc hp tỏc, t hc v gii quyt vn ; mnh dn, t tin

II. Chun b D DH:
GV: phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : khụng
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc v mi quan h
gia cỏc n v o khi lng.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1,2, :
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c s thp phõn thớch hp vo ch chm.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp; vit
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi- nhn xột bng li; vit nhn xột.
+/ H3 :
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS gii c bi toỏn liờn quan n s o khi lng.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp; vit
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi- nhn xột bng li; vit nhn xột.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Giỳp cỏc em thc hin c cỏc bi tp.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
v giỳp cỏc bn trong nhúm.
V.

Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh
Ting vit:
BI 9B: TèNH NGI VI T (T1)
I.Mc tiờu:
- KT: c, hiu bi: t C Mau.
- KN: c trụi chy c ton bi,ngt ngh hi ỳng gia cỏc du cõu,gia cỏc cm
t,nhn ging nhng t ng gi t,gi cm lm ni bt s khc nghit ca thiờn nhiờn
C Mau.
- T: GDHS yờu quờ hng, t nc.
- NL: Rốn luyn nng lc ngụn ng.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu HT
HS: TLHDH
IV. iu chnh NDDH : Khụng.
IV. iu chnh hot ng hc:
1. HCB1: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: Giỳp hs gii c ụ ch tỡm c cỏc a danh ca t
nc.Gii c ụ ch bớ mt Du lch Vit Nam
Hng ngang: 1. Cao Bng 2. H Ni 3. Múng Cỏi 4. Hi An 5. Cu Long
Hng dc: C MAU
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
2. H2,3,4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- c ỳng, rừ rng ton bi, ngt ngh hp lý.
- nhn ging nhng t ng gi t,gi cm lm ni bt s khc nghit ca thiờn nhiờn
C Mau .

- H 3: a 2; b -1 ; c 5 ; d -3 e - 4.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
3. H5,6: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: Giỳp hc sinh c ỳng v hiu bi: t C Mau .
H5
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
Cõu 1: Ma C Mau l ma dụng rt t ngt, rt d di nhng chúng tnh.
Cõu 2: Cõy ci mc thnh chũm,thnh rng, r di, cm sõu vo lũng t chng
chi vi thi tit khc nghit...
Cõu 3: Nh ca dng dc b kờnh,di nhng hng c xanh rỡ,t nh n sang nh
kia phaioe leo trờn cõy cu bawbgf thõn cõy c.
Cõu 4: chng chi vi thiờn nhiờn khc nghit .
+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
V.
D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch:Tip cn, hng dn giỳp cỏc em c ỳng
v hiu bi: t C Mau.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
v hng dn, h tr cỏc bn c chm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng: Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng
b m, anh ch ca mỡnh: c bi va hc cho ngi thõn mỡnh nghe.

Ting vit:
BI 9B: TèNH NGI VI T (T2)

I.Mc tiờu:
1. KT: Tip tc luyn c, hiu bi: t C Mau
2. KN: c trụi chy , din cm c ton bi,ngt ngh hi ỳng gia cỏc du
cõu,gia cỏc cm t,nhn ging nhng t ng gi t,gi cm lm ni bt s khc
nghit ca thiờn nhiờn C Mau.
3. T: GDHS yờu quờ hng, t nc.
4. NL: Rốn luyn nng lc ngụn ng.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu HT
HS: TLHDH
III. iu chnh NDDH : Khụng.
IV. iu chnh hot ng hc:
1. HCB1: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: c trụi chy v din cm bi tp c t C Mau
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
2. H2,3,4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- c ỳng, rừ rng ton bi, ngt ngh hp lý.
- Nhn ging nhng t ng gi t,gi cm lm ni bt s khc nghit ca thiờn nhiờn
C Mau .
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
3. H5,6: (Theo ti liu)

* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: tr li ni dung cõu hi T1.
H5
Cõu 1: Ma C Mau l ma dụng rt t ngt, rt d di nhng chúng tnh.
Cõu 2: Cõy ci mc thnh chũm,thnh rng, r di, cm sõu vo lũng t chng
chi vi thi tit khc nghit...
Cõu 3: Nh ca dng dc b kờnh,di nhng hng c xanh rỡ,t nh n sang nh
kia phi leo trờn cõy cu bng thõn cõy c.
Cõu 4: chng chi vi thiờn nhiờn khc nghit .
+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
VI. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em c ỳng
v hiu bi: t C Mau.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
v hng dn, h tr cỏc bn c chm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng: Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng
b m, anh ch ca mỡnh: c bi va hc cho ngi thõn mỡnh nghe.

Th t ngy 24 thỏng 10 nm 2018
TON:BI 28:

VIT CC S O DIN TCH
DI DNG S THP PHN (T1)

I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS ụn li cỏc n v o din tớch ó hc; quan h gia cỏc n v o
thng dựng.
- KN: Cú k nng vit s o din tớch di dng thp phõn.
- T: GD thỏi tớch cc thc hnh.

- KN: Phỏt trin cho HS nng lc gii quyt vn , suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: th , phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : Khụng
IV. iu chnh NDDH : theo logo
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
1. TC: bn khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin thc v cỏc n v o
din tớch.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c v xp c tờn cỏc n v o din tớch ó hc v xp c cỏc th
theo th t cú n v o din tớch t ln n bộ.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
2. Thc hin ln lt cỏc hot ng:
a) Hon thnh bng ghi tờn cỏc n v o din tớch.
b) Nu mi quan h gia hai n v o lin k.
c) c k v vit vớ d cho mi nh xột.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS hon thnh c bng n v o din tớch. Bit mi n v o di
gp 10 ln n v bộ hn lin sau nú v bng 0,1 n v ln hn lin trc nú. Mi
n v o din tớch gp 100 ln n v bộ hn lin sau nú v bng 0,01n v ln hn
lin trc nú.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li
3. a) c k vớ d v gii thớch cho bn nghe.

b) Vit s thp phõn thớch hp vo ch chm.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c mi quan h ca mt s n v o din tớch.
- Phng phỏp: Quan sỏt;vn ỏp; vit
- K thut: ghi chộp ngn;nhn xột bng li; vit nhn xột
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: H tr, tip cn giỳp cỏc em nm chc bng
n v o khi lng, nm c mi quan h gia cỏc n v .
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em v chia s cỏch vit cỏc s o din tớch di dng s thp phõn cho
nhng ngi thõn trong gia ỡnh.
Ting vit:
BI 9B: TèNH NGI VI T (T3)
I.Mc tiờu:
- KT : Bc u bit thuyt trỡnh, tranh lun.
GDKNS : Rốn KN hp tỏc trong nhúm ; KN din t v t tin khi trỡnh by.
- KN : Bit a ra lớ l, dn chng c th khi thuyt trỡnh tranh lun.
-T : Cú thỏi bỡnh tnh, t tin, tụn trng ngi khỏc khi tranh lun, din t li núi
ngn gon, rừ rng, rnh mch.
-NL : Rốn luyn nng lc ngụn ng, giao tip, hp tỏc.
II. Chun b D DH: GV: Bng nhúm
HS: VBT
III. iu chnh NDDH : Khụng.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
IV. iu chnh hot ng hc:

HTH 1,2 : Theo TL
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ : hc sinh tỡm hiu ni dung cn tranh lun.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, giao lu chia s.
HTH 3,4 : Theo TL
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ : Tp thuyt trỡnh, tranh lun.
* CH m rng : Khi thuyt trỡnh, tranh lun, tng sc thuyt phc v m bo phộp
lch s, ngi núi cn cú thỏi nh th no ?
- Thỏi ụn tn , vui v.
- Li núi va nghe.
- Tụn trng ngi nghe.
- Khụng nờn núng ny
- Phi bit lng nghe ý kin ngi khỏc.
- Khụng nờn bo th, c tỡnh cho ý mỡnh l ỳng.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, giao lu chia s, tụn vinh hc tp.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch : Tip cn, hng dn giỳp cỏc em nm c
ni dung cn tranh lun v a ra c nhng ý kin gúp ý tranh lun cựng bn.
(Trỡnh by úng vai nờu ý kin tranh lun ( Rốn KN din t v trỡnh by)
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
v hng dn cỏc bn trong nhúm HT bi tp phn lp dn ý.
VII. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh: chia s
cựng ngi thõn on vn mỡnh va vit c.

KHOA HC:
PHềNG TRNH B XM HI TèNH DC (TIT 1)

I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS phõn bit c nhng ng chm an ton v khụng an ton,
nhng hnh vi xõm hi tỡnh dc. Bit c quyn riờng t v ton vn thõn
th. Bit c a ch tin cy tỡm kim s giỳp .
- KN: Rốn k nng ng phú vi s ng chm khụng an ton v tỡnh hung
nguy c.
- T: Giỏo dc hc sinh hc tp tớch cc, yờu thớch mụn hc.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nghiờn cu, tỡm hiu xó hi.
II. Chun b dựng:
- Tranh minh ho SHD
III. Hot ng dy- hc:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
A. Hot ng c bn:

H 1: Liờn h thc t:
- Vic 1: Cỏ nhõn t liờn hờ thc t hon thnh bng nờu tờn v nhng
ng chm an ton, ng chm gõy khú x v ng chm khụng an ton.
- Vic 2: Trao i cp ụi
- Vic 3: NT huy ng
- Vic 4: Chia s trc lp
H 2: Tho lun:
- Vic 1: cỏ nhõn t tr li cỏc cõu hi: nhng ng chm va k ra ng
chm no c coi l xõm hi tỡnh dc?Xõm hi tỡnh dc tr em l gỡ? gm
nhng hnh vi no?ai cú th b xõm hi tỡnh dc? Th phm l ai? Hu qu
l gỡ?
- Vic 2: Chia s trc lp
- Vic 3: GV tng tỏc, nhn xột

*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS liờn h t thc t hon thnh bng nờu tờn v nhng ng
chm an ton, ng chm gõy khú x v ng chm khụng an ton. T ú,
tho lun xem nhng ng chm va k ra ng chm no c coi l xõm
hi tỡnh dc; Tho lun tỡm hiu v xõm hi tỡnh dc tr em l gỡ? gm
nhng hnh vi no?ai cú th b xõm hi tỡnh dc? Th phm l ai? Hu qu
l gỡ?
- Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn; t cõu hi, trỡnh by miờng, nhn xột bng li.
H 3: Theo logo
- Vic 1: Cỏ nhõn t c v tr li cõu hi:
+ Ti sao tr em khụng bao gi l ngi cú li khi b xõm hi tỡnh dc?
+ Tr em nờn lm gỡ trong trng hp cm thy bi ri hoc khụng an ton vỡ mt s
ng chm no ú?
- Vic 2: Chia s trc lp
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c thụng tin SHD v tr li c cõu hi:Ti sao tr em
khụng bao gi l ngi cú li khi b xõm hi tỡnh dc?Tr em nờn lm gỡ trong
trng hp cm thy bi ri hoc khụng an ton vỡ mt s ng chm no ú?
- Phng phỏp:Quan sỏt; vn ỏp.
- K thut:ghi chộp ngn; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
B. Hng dn phn ng dng:
Cựng ngi thõn chia s v nhng ng chm an ton v khụng an ton.

Th nm ngy 25 thỏng 10 nm 2018

BI 28: VIT CC S O DIN TCH
DI DNG S THP PHN (T2)
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp Hs vit c s o din tớch di dng s thp phõn theo cỏc n v
okhỏc nhau.
- KN: HS cú k nng thc hnh lm nhanh cỏc bi tp..
- T: Giỏo dc HS tớnh cn thn, chớnh xỏc, trỡnh by bi sch s, khoa hc.
- KN: Rốn luyn nng lc hp tỏc, t hc v gii quyt vn ; mnh dn, t tin
II. Chun b D DH
GV: phiu BT.
HS: v ụ li
IV. iu chnh hot ng hc:
V.
iu chnh NDDH : khụng
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc v mi quan h
gia cỏc n v o din tớch.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1,2,3,:
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c s thp phõn thớch hp vo ch chm.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp; vit
- K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi- nhn xột bng li; vit nhn xột.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Giỳp cỏc em thc hin c cỏc bi tp.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v
giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:

Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca mỡnh

TING VIT: Bi 9C:
BC TRANH MA THU ( TIT 1)
I.
Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS m rng vn t thiờn nhiờn.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
- KN: Rốn k nng c, tỡm t ch s vt trong thiờn nhiờn v vit on vn t
cnh p.
- T: Giỏo dc hc sinh thỏi hc tp tớch cc, bit yờu quý, gi gỡn Ting
Vit.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc nng lc giao tip, NL t gii quyt vn .
II.
Chun b dựng: SHD
III.
iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
H 1 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chi trũ chi mt cỏch sụi ni, tỡm ỳng cỏc t ch s vt cú
trong thiờn nhiờn hoc t ch c im ca s vt cú trong thiờn nhiờn.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
H 2,3 : Theo logo
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c v tr li c:

+ Trong cõu chuyn trờn, cú nhng t ng t bu tri l:núng, chỏy lờn
nhng tia sỏng ca ngn la, xanh, xanh bic, du dng, bun bó, trm
ngõm, ghộ sỏt mt t, cao,cỳi xung lng nghe tỡm chim ộn.
+ Trong cõu chuyn, bin phỏp nhõn hoỏ c s dng qua nhng t ng:
Mt mi trong ao c ra mt sau cn ma, du dng , bun bó, trm
ngõm nh ting hút ca by chim sn ca, ghộ sỏt mt t, cỳi xung lng
nghe tỡm xem..
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, nhn xột bng li.
H 4 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c on vn khong 5 cõu t mt cnh p quờ em cú
s dng bin phỏp nhõn hoỏ. on vn phi nờu c ú l cnh p gỡ?
cnh ú cú nhng gỡ v hỡnh dỏng mu sc ca s vt ú. on vn c
trỡnh by sch s, ỳng chớnh t.
- Phng phỏp: quan sỏt; vit
- K thut: Ghi chộp ngn; vit nhn xột bng kớ hiu.
V.

D kin phng ỏn h tr hc sinh:
+/ i vi hc sinh TTC: Giỳp cỏc em tỡm c mt s t ch s vt trong
thiờn nhiờn v tỡm ra c bin phỏp nhõn hoỏ trong on vn.
+/ i vi hc sinh TTN: hon thnh nhanh cỏc yờu cu v giỳp bn
TTC. Vit c on vn cú s dng t ng, hỡnh nh sỏng to.
VI. Hng dn phn ng dng:
Theo SHD
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019

Th sỏu ngy 26 thỏng 10 nm 2018
EM HC C NHNG Gè?

TON:
BI 29:
I. Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS t ỏnh giỏ kt qu hc tp v: Vit s thp phõn, giỏ tr theo v trớ ca
ch s trong s thp phõn; so sỏnh s thp phõn, i n v o din tớch; gii c
toỏn bng cỏch tỡm t s hoc rỳt v n v
- KN: Rốn k nng thc hnh nhanh, thnh tho.
- T: GD thỏi tớch cc thc hnh.
- KN: Phỏt trin cho HS nng lc gii quyt vn , suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: th , phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : Khụng
IV. iu chnh NDDH : theo logo
1. TC: Xp th khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin thc v cỏc n v o.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1: Khoanh trũn vo ch cỏi t trc cõu tr li ỳng:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hs chn c ỏp ỏn ỳng.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp,
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li,
+/ H 2: Vit tip vo ch chm cho thớch hp:
*ỏnh giỏ:

- Tiờu chớ: Hs vit c s xỏc nh c giỏ tr ca s.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp,
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li.
+/ H 3: in du cho thớch hp:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hs chn c du thớch hp in vo ch chm
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp,
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li.
+/ H 4: Vit s thớch hp vo ch chm:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hs vit c s thớch hp vo ch chm
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp,
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
+/ H 5,6: Gii c bi toỏn
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hs gii c bi toỏn bng cỏch tỡm t s hoc rỳt v n v
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp,vit
- K thut: ghi chộp ngn; nhn xột bng li, vit nhn xột.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: H tr, tip cn giỳp cỏc em nm chc bng
n v o, nm c mi quan h gia cỏc n v o .
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em v chia s bi lm cho gia ỡnh.
TING VIT: Bi 9C:

BC TRANH MA THU ( TIT 2)
I.
Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS bit cỏch thuyt trỡnh, tranh lun v mt vn n gin, gn
gi vi la tui HS.
- KN: Rốn k nng thuyt trỡnh bng cỏch a ra nhng lớ l, dn chng c
th.
- T: Giỏo dc hc sinh thỏi hc tp tớch cc. Thỏi bỡnh tnh, t tin, tụn
trng ngi khỏc khi tranh lun.
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc giao tip.
II.
Chun b dựng: SHD
III.
iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc SHD
IV. iu chnh hot ng hc :
H 5,6 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c mu chuyn v da vo ú, nờu ý kin tranh lun ca
mỡnh tranh lun cựng cỏc bn: t, Nc, Khụng khớ hay ỏnh sỏng cn
cho cõy xanh hn? Vỡ sao? Khi trỡnh by phi cú lớ l, dn chng c th v
li núi phi ngn gn, rừ rng.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming, tụn vinh hc tp, nhn xột bng
li.
H 7,8 : Theo logo:
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c bi ca dao v tr li c ốn hay trng u quan trng
vỡ mi th cú mt tỏc dng khỏc nhau. T ú, trỡnh by ý kin ca mỡnh sao
cho thuyt phc mi ngi thy rừ s cn thit ca c ốn v trng.
- Phng phỏp: quan sỏt; vn ỏp

- K thut: Ghi chộp ngn; trỡnh by ming,tụn vinh hc tp, nhn xột bng
li.
V.
D kin phng ỏn h tr hc sinh:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh TTC: Giỳp cỏc em vit on thuyt trỡnh n gin
+/ i vi hc sinh TTN: vit on thuyt trỡnh lớ l, dn chng c th.
VI. Hng dn phn ng dng:
Theo SHD
ễN LUYN TV:
TUN 9( V EM T ễN LUYN)
I.Mc tiờu:
- KT : c v hiu truyn : Ngi trng ngụ . Bit nhn xột cỏch ng x ca con
ngi vi thiờn nhiờn. Lm ỳng cỏc bi tp cha ting cú õm cui n/ng. Tỡm c
i t.
- KN : Rốn HS k nng trỡnh by cõu tr li ngn gn, vn dng cỏc kin thc ó hc
lm BT nhanh.
- T : GD hc sinh bit yờu thiờn nhiờn, bit lm nhng vic cú ớch trong cuc sng.
- NL : Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc din t, cm th vn bn.
II. Chun b D DH:
GV: Ti liu hc : V HD em t ụn luyn TV
HS: V HD em t ụn luyn TV.
III. iu chnhni dung hc: Gim bi 1 phn hot ng
IV. iu chnh hot ng hc :
+/ H k/ng :(Ton lp)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c nhng vic lm v hnh ngcú ý ngha trong bc tranh.

- PP: vn ỏp
- KT: t cõu hi
+/ H 3 : Hc sinh c v hiu c truyn : Ngi trng ngụ
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tr li c cỏc cõu hi nh :
Cõu a : Mi ngi ngh v s thnh cụng ca ụng ú l nh cú bớ quyt riờng c ỏo.
Cõu b : Phúng viờn vụ cựng ngc nhiờn khi bit ngi nụng dõn luụn em chia s ht
ging ngụ tt nht ca mỡnh vi nhng ngi hng xúm bi vỡ thy c s gii thớch
rt thụng minh ca ngi nụng dõn.
Cõu c : Cõu chuyn mun núi vi chỳng ta iu : Nhng ngi mun sng hnh phỳc
phi bit giỳp nhng ngi sng xung quanh mỡnh hnh phỳc. Nhng ngi mun
thnh cụng phi giỳp nhng ngi xung quanh mỡnh thnh cụng.
Cõu d : HS tr li theo suy ngh.
-PP: vn ỏp
- KT: t cõu hi
+/H 4b: (Cp ụi)
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh ỏnh c du ỳng vo nhng cõu thnh ng, tc ng.
- PP: vn ỏp(vn ỏp kim tra)
- KT: t cõu hi
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
+/ H 4( cp ụi):
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh t c cõu lm rừ ngha ca t nhiu ngha(da vo mu) :
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+/ H 5( Nhúm):

*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hc sinh xỏc nh v gch c cỏc i t xng hụ( anh,tụi, chỳng)
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em nm chc
cỏc kin thc ó hc. Hon thnh c H 5
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v v
h tr thờm cho cỏc bn tip thu chm.
VII. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn vn dng 6
ễN LUYN TON: TUN 9 ( V EM T ễN LUYN)
I.Mc tiờu:
- KT: Giỳp HS vit ỳng cỏc s o di, o khi lng, s o din tớch di dng s
thp phõn.
- KN: Rốn k nng lm bi nhanh, thnh tho.
- T: GD tớnh cn thn khi vit n v o din tớch
- NL: Giỳp HS phỏt trin nng lc t gii quyt vn .
II. Chun b:
HS+ Gv chun b v Em t ụn luyn
III.iu chnh ni dung dy hc: khụng
IV.iu chnh hot ng hc:
H 1,2,3,4,5,6: (C ỏ nhõn)
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : cỏc em bit vn dng cỏch lm ó hc vit c s o di,khi
lng, din tớch di dng s thp phõn.
- PP : vn ỏp ;
- KT : nhn xột bng li.;
H 7,8: ( nhúm)
* ỏnh giỏ :

- Tiờu chớ : HS c bi toỏn nm yờu cu gii c bi toỏn cú vn dng i n
v o di v din tớch.
- PP : Quan sỏt ;
- KT : ghi chộp ngn
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Giỳp cỏc em i s o din tớch v s thp
phõn
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc bi tp v giỳp cỏc bn
trong nhúm .
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em v hon thnh cỏc bi cũn li ca phn ụn luyn
GDTT :
SINH HOT LP
1. Mc tiờu:
- KT : Nhn xột,ỏnh giỏ H ca lp trong tun 8
- KN : ra k hoch H ca tun 9
- T : GD HS cú ý thc phn u, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng thnh tớch
ú cú tun ti t KQ cao hn.
- NL : Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc ngụn ng.
2. Cỏc H chớnh
*Tng kt , ỏnh giỏ ,nhn xột cụng tỏc tun qua:
+/ YC cỏc ban tho lun cỏc H ca ban : Cụng tỏc hc tp, n np, v sinh
+/Cỏc trng ban bỏo cỏo.
+/ CTHTQ nhn xột tỡnh hỡnh hot ng ca lp trong thi gian qua.
+GV nhn xột chung:
- u im:

+ Cỏc nhúm n nh n np t qun, H gia gi, trng v chm súc hoa khỏ tt.
+ Nhiu HS cú ý thc hc tp tt
+ Cỏc em ó cú n np trong vic to khụng gian lp hc.
+ Thc hin tt cỏc hot ng ca trng v i ra.
- Mt s tn ti:
n lp cũn cú mt s ớt bn cha tham gia tớch cc trong mi hot ng, hp tỏc vi
bn cha tớch cc : Phỳc, c,
*ỏnh giỏ:
- - Tiờu chớ: HS ỏnh giỏ c nhng vic lm trng tõm ca lp trong tun qua,
bit trỡnh by ý kin cỏ nhõn cũn cha tha món qua vic ỏnh giỏ ca HTQ v
cỏc ban.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- - KT: Ghi chộp ngn. Tụn vinh hc tp
*K hoch cụng tỏc tun n:
- Tip tc cng c n np v phỏt huy u im trong tun qua.
- Thng xuyờn cng c cỏc n np t qun, truy bi u gi.
- Chun b cho vic KTK GHKI
- Thc hin c sỏch u n.
- Xõy dng ý thc trung thc, nghiờm tỳc trong hc tp.
- Tng cng v sinh lp, v sinh phong quang trng sch s.
Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ


Nhật kí dạy học - Lớp 5A - Tuần 09 - Năm học 2018- 2019
- Chỳ ý n chm súc bn hoa, chu cnh.
- Sa cha cỏc khuyt im tun trc
*ỏnh giỏ:
- - Tiờu chớ: HS bit a ra c nhng vic lm trng tõm ca lp trong tun n
da trờn k hoach ca cụ giỏo.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp

- - KT: Ghi chộp ngn. Tụn vinh hc tp
K chuyn Bỏc H: Bi 1: Bỏc ch mun cỏc chỏu c hc hnh
-Gv k chuyn
- GV nờu cõu hi HS tr li
- Cho hc sinh liờn h bn than
*ỏnh giỏ:
- - Tiờu chớ: HS nm c ni dung cõu chuyn, nờu c ý ngha cõu chuyn v
qua cõu chuyn bit lien h bn thõn.
- PP: vn ỏp
- - KT: Dt cõu hi. Tụn vinh hc tp
*Kt thỳc tit sinh hot: - Hỏt tp th.

Giáo viên : Lê Thị Mĩ Lệ Trờng Tiểu học Phú Thuỷ×