Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

TUẦN 4 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (190.85 KB, 22 trang )

Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019

TUầN: 4
Th hai ngy 17 thỏng 9 nm 2018
TON:

BI 11

ễN TP V B SUNG V GII BI TON
T L NGHCH (T2)

I.Mc tiờu:
- Em bit: Gii bi toỏn t l nghch theo hai cỏch.
- Rốn k nng xỏc nh dng toỏn vit túm tt nhanh, gii thnh tho bng 2
cỏch.
- GD cỏc em tớnh t giỏc, ham thớch tỡm hiu mụn hc.
- Giỳp phỏt trin nng lc suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: SHDH ;
HS: V ụ li
III.iu chnh ni dung dy hc : khụng
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H khi ng: Trũ chi: Chn hoa : Cng c,khc sõu kin thc v cỏch
gii toỏn t l nghch
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS chn c bụng hoa v thc hin ỳng cỏc yờu cu trờn bụng hoa.
- Phng phỏp: Quan sỏt
- K thut: Ghi chộp ngn
+/ H 1,2,3 - HTH: H tr, hng dn cỏc em vn dng gii toỏn t l nghch.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS túm tt v da vo túm tt gii c baỡ bi toỏn1 theo2 cỏch,


bi 2,3 theo 1 cỏch phự hp v nhanh hn cỏch kia
- Phng phỏp: vn ỏp; vit
- K thut: nhn xột bng li; vit nhn xột(GV vit kớ hiu)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: (Phong, Ninh, Linh)Giỳp cỏc em nm
chc v vn dng gii toỏn t l nghch.
Cõu hi gi m: 1. gii toỏn t l nghch em thc hin qua bao nhiờu bc?Em
ỏp dng dng toỏn gỡ m mỡnh ó hc?.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v h tr thờm cho cỏc bn chõm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: Gii bi toỏn cựng b m, ngi thõn ca mỡnh.
*************************************

TING VIT:
I- Mc tiờu:

BI 4A : HềA BèNH CHO TH GII (TIT 1)

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
- c hiu bi Nhng con su bng giy . Hiu ni dung: T cỏo ti ỏc chin
tranh ht nhõn , núi lờn khỏt vng sng , khỏt vng hũa bỡnh ca tr em ton th
gii .
- c trụi chy ton bi , ngt ngh hi ỳng sau cỏc du cõu , gia cỏc cm t ,
nhn ging nhng t ng miờu t hu qu nng n ca chin tranh ht nhõn ,
khỏt vng sng ca Xa- xa cụ, m c hũa bỡnh ca thiu nhi trờn ton th gii .

c thnh ting v c din cm bi vi ging trm bun .
- Giỏo dc hc sinh bit yờu hũa bỡnh , luụn bit vun p tỡnh bn bố .
- Rốn luyn nng lc ngụn ng. Giỳp HS hc sinh bit din t ni dung cõu tr
li theo cỏch hiu ca mỡnh, mnh dn, t tin; cm nhn c khỏt vng sng ca
Xa- xa cụ, c m hũa bỡnh ca thiu nhi trờn ton th gii .
II- dựng dy hc:
- Giỏo viờn: tranh, bng ph.
- Hc sinh: sỏch giỏo khoa.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV- Hot ng hc:
A. HOT NG C BN
1. H1: (Theo ti liu)
a) Quan sỏt bc tranh minh ha cho ch im Cỏnh chim hũa bỡnh .
b) Nghe thy cụ gii thiu hiu bc tranh v cnh gỡ .
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Quan sỏt v mụ t c hỡnh nh trong bc tranh.
- Trỡnh by c hiu bit ca mỡnh v khỏt vng hũa bỡnh ca thiu nhi trờn ton
th gii .
- Trỡnh by ngn gn, to, rừ rng, mch lc.
- Bit dựng ng iu, thỏi trong khi by t ý kin ca mỡnh.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
2. H2,3,4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- c ỳng, rừ rng ton bi, ngt ngh hp lý.
- c trụi chy, lu loỏt ton bi vi ging k thong th trm bun .
- Gii thớch c ngha ca cỏc t trong bi: Bom nguyờn t , phúng x nguyờn
t , truyn thuyt ,...

+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.
3. H5: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ: hiu ni dung bi c ca hc sinh.
- Cõu 1:í b , B nhim phúng xajdo bom nguyờn t v b lõm bnh nng.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
- Cõu 2:í b : Tin vo truyn thuyt , lng l gp cho mt nghỡn con su giy .
- Cõu 3: - Tr em ton nc Nht v nhiu ni trờn th gii ó ti tp gi hng
nghỡn con su giy n cho Xa xa cụ.
- ó gúp tin xõy tng i tng nh nhng nn nhõn b bom nguyờn t sỏt
hi . Chõn tng i khc dũng ch th hin nguyn vng ca cỏc bn : Mong
mun cho th gii ny mói mói hũa bỡnh .
- Cõu 4: Bn hóy yờn ngh , Mi ngi trờn th gii luụn u tranh loi b v khớ
ht nhõn,
- HS liờn h thc t v trỏch nhim ca bn thõn.
+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, giao lu chia s, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
4. H6: (Theo ti liu)
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: ỏnh giỏ k nng c din cm ca HS, c v hiu ni dungcõu
chuyn t cỏo ti ỏc chin tranh ht nhõn , núi lờn khỏt vng sng , khỏt vng
hũa bỡnh ca tr em ton th gii .
+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- Luyn cho HSCHT c cỏc t: Hi rụ si ma , Na ga xa ki , Xa xa cụ

Xa xa ki ; hiu ngha cỏc t khú
- Luyn cho HSHTT c din cm ton bi vi ging k thong th , trm bun .
c nhn ging cỏc t ng : nhm m , ngõy th , truyn thuyt , mt nghỡn ,
treo quanh phũng , khi bnh,
VI. Hng dn phn ng dng:
- Chia s vi ngi thõn nhng iu em bit v bom nguyờn t , phúng x nguyờn
t v s tn tn sỏt ca chin tranh ht nhõn.
- Liờn h thc t v thỏi ca ngi hc sinh vi chin tranh ht nhõn.
***********************************
BI 4A : HềA BèNH CHO TH GII (T2)

TING VIT:
I. Mc tiờu:
- Hiu th no l t trỏi ngha , tỡm c t trỏi ngha .
- Bit t c cõu vi cp t trỏi ngha.
- Giỏo dc lũng yờu quờ hng, t nc v lũng t ho dõn tc.
- Phỏt trin nng lc ngụn ng, t duy. Hc sinh bit dựng t, t cõu chớnh xỏc
vi nhng cp t trỏi ngha ; t hc; hp tỏc nhúm.
II. dựng dy hc:
- Giỏo viờn: t in, bng nhúm BT1,2.
- Hc sinh: Ti liu HDH.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
IV. iu chnh hot ng: Khụng.
B. HOT NG C BN
H1,2,3: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:

+ Tiờu chớ :
- HS + so sỏnh ngha ca 2 t Gi gỡn phỏ hoi
+ Tỡm c nhng t trỏi ngha vi nhau trong cõu tc ng: cht - sng :
vinh nhc
+ Cõu tc ng mun núi vi ta th cht m c ting thm cũn hn sng
m b ngi i khinh b . Cỏch dựng t trỏi ngha ca cõu tc ng lm ni bt
quan nim sng ca ngi Vit Nam ta .
- HS bit cỏch s dng nhng t ng ú phự hp vn cnh.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, giao lu chia s, nhn xột bng li, trỡnh by ming.
B. HOT NG THC HNH
H 1,2,3 , 4:
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ :
- BT1: HS tỡm ỳng cỏc cp t trỏi trong cỏc cõu thnh ng , tc ng : c
trong ,
en sỏng , rỏch- lnh , d - hay .
- BT2: HS bit in mt t trỏi ngha vúi t in m hon chnh cỏc thnh ng ,
tc ng :
a , Hp nh rng bng .
b, Xu ngi , p nt .
c , Trờn kớnh di nhng .
- BT3: HS bit tham gia trũ chi tỡm t trỏi ngha vi t ó cho
a , Hũa bỡnh - chin tranh ( xung t )
b , Thng yờu - cm ghột ( cm thự , cm gin , cm hn , thự hn , hn thự
)
c , on kt - chia s ( bố phỏi , xung khc ,.)
- BT4: HS bit t 2 cõu phõn bit mt cp t trỏi ngha :
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ : Mi ngi u yờu thớch hũa bỡnh . Ai cng cm ghột chin tranh .

+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- Hstip thu cũn hn ch: tỡm c nhng t trỏi ngha thớch hp v t cõu.
- Hstip thu nhanh hon thnh tt: Tip cn giỳp HS t c nhiu cõu, t cõu
vn hay, giu hỡnh nh, cú cm xỳc.
VI. Hng dn phn ng dng:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
- Chia s vi ngi thõn nhng gỡ cỏc em ó hc.
- HS v nh tỡm thờm nhng cp t trỏi ngha vi nhau .
- Tra t in bit chớnh xỏc v ngha ca nhng t trỏi ngha ú.
*****************************
BUI CHIU
TING VIT: BI 4B: TRI T L CA CHNG MèNH (TIT 3)
I. Mc tiờu:
- K li c cõu chuyn Ting v cm M Lai . Hiu ý ngha cõu chuyn: Ca
ngi hnh ng dng cm ca nhng ngi M cú lng tõm ó ngn chn v t
cỏo ti ỏc man r ca quõn i M trong cuc chin tranh xõm lc Vit Nam .
- K ỳng cõu chuyn, li k hay, hp dn, t nhiờn, sinh ng.
- Giỏo dc HS lũng yờu nc sõu sc, k tha v phỏt huy truyn thng yờu nc
gúp phn xõy dng quờ hng.
- Phỏt trin nng lc t duy, ngụn ng, t hc, hp tỏc nhúm.
II. Chun b dựng dy hc:
- GV: SHD, tranh nh minh ha cõu chuyn.
- HS: SHD.
III. iu chnh hot ng: Khụng.
H2: (Theo ti liu)

* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: HS lng nghe GV k cõu chuyn, ghi chộp v nh ND chớnh ca cõu
chuyn.
+ PP: quan sỏt.
+ KT: ghi chộp ngn.
H3,4,5: (Theo ti liu)
*ỏnh giỏ
+ Tiờu chớ:HS quan sỏt tranh, tp k tng on cõu chuyn da theo tranh kt hp
ND hng dn ghi di mi tranh. HS ghi nh tranh, xõu chui ND tng tranh kt
hp gi ý H3C ( SHD) k li ton b ND cõu chuyn Ting v cm M Lai .HS
nờu c ý ngha cõu chuyn, rỳt ra bi hc cho bn thõn.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ KT: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, k chuyn, tụn vinh hc tp.
H6: (Theo ti liu)
*ỏnh giỏ
+ Tiờu chớ: HS k li c ton b cõu chuyn. Bỡnh chn HS k hay, hp dn,
sinh ng, lụi cun ngi nghe.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ KT: t cõu hi, nhn xột bng li, k chuyn, giao lu chia s, tụn vinh hc
tp.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
- Gi ý cho HSCHT da theo tranh k li c ND cõu chuyn.
- Hstip thu nhanh k hay, hp dn, sinh ng.
VI. Hng dẫn phần ứng dụng:
- HS v nh k li cho ngi thõn nghe v ton b cõu chuyn va hc .
*********************************

HNGLL :
GIO DC PHềNG TRNH BOM MèN.
I Mc tiờ :
- Giỳp HS hiu bit s nguy him ca bom mỡn v vt liu cha n, nhng
nguyờn nhõn ca bom mỡn v vt liu cha n v cỏch phũng trỏnh.
- HS cú k nng quan sỏt hỡnh nh, Bc u cú k nng trỡnh by v nờu c
c im ca vt liu cha n.
- GD ý thc v tuyờn truyn v phũng trỏnh tai nn bom mỡn, t ho truyn
thng quờ hng t nc.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc nghiờn cu tỡm hiu xó hi.
II. Chun b :
Tranh nh cỏc vt liu v bom mỡn cha n, nh ngy hi ua thuyn L Thy
III. Cỏc hot ng :
+H khi ng : Cho HS tham gia trũ chi : ô Ai nhanh ai ỳng ằ
Cỏch chi : GV a lờn mn hỡnh cỏc cõu cũn thiu t, HS quan sỏt v vit ỳng
t cn in vo ch chm. Nu ai vit ỳng nhanh nhiu ln thỡ thỏng cuc.
Cỏc cõu nh sau : L Thy l hi ua thuyn din ra trờn sụng..
Tnh .l ni cú nhiu bom mỡn nht.
*ỏnh giỏ :
-Tiờu chớ : Hc sinh tỡm v ghi c cỏc t : Kin Giang ; Qung Tr ;
- PP : quan sỏt
-KT : ghi chộp nhanh.

H 1 : Nhng nguyờn nhõn gõy ra tai nn bom mỡn.
Vic 1 : HS t ghi ra mt s nguyờn nhõn gõy ra tai nn bom mỡn
Vic 2 : HS chia s trong nhúm, tp hp tt c cỏc nguyờn nhõn cỏc bn trong
nhúm a ra
Vic 3 : Cỏc nhúm chia s trc lp
GV chia s v nờu lờn nhng nguyờn nhõn ch yu.
Cho HS quan sỏt mt s tranh v vt liu cha n v mt s hỡnh nh dn n tai

nn bom mỡn.
- Do khai hoang trng trt
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
- Do thiu hiu bit
- Do s tũ mũ ca tr em
- Do tỡm kim ph liu bỏn
*ỏnh giỏ :
-Tiờu chớ : Hc sinh nờu c ớt nht 3 nguyờn nhõn gõy ra tai nn bom mn
- PP : quan sỏt
-KT : ghi chộp nhanh.

H 2 : Cỏch phũng trỏnh
Vic 1 : HS cựng nhau tho lun
Vic 2 : vit ra phiu nhúm cỏc cỏch phũng trỏnh
Vic 3 : Chia s trc lp.
GV chia s cho HS nm cỏc cỏch phũng nh :
-Trỏnh xa khu vc cú bom mỡn
- Khụng ng vo bom mỡn
-Cnh bỏo ngi khỏc khụng i vo li cú bom mỡn
- Khụng r tỡm ph liu chin tranh
-
*ỏnh giỏ :
-Tiờu chớ : Hc sinh nờu c ớt nht 3 cỏch phũng trỏnh tai nn bom mỡn
- PP : vn ỏp
-KT : nhn xột bng li.

H 3 : Tuyờn truyn v phũng trỏnh bom mỡn

Cỏc ch :
-Bom mỡn vt liu cha n cũn sút li sau chin tranh
-S ngi b cht hoc b thng tt do bom mỡn
-c im ca bom mỡn v vt liu cha n.
-Lng bom mỡn cũn sút li Vit Nam v Qung Tr
Vic 1 : HS troa i trong nhúm sm vai
Vic 2 : Tp tuyờn truyn trong nhúm
Vic 3 : Ln lt cỏc nhúm trỡnh by
GV cựng cỏc nhúm khỏc chia s thờm cho nhúm bn.
*ỏnh giỏ :
-Tiờu chớ : Hc sinh bit nờu ra c mt s thụng tin m cỏc em bit ttheo tng
ch .
- PP : Quan sỏt ;vn ỏp
- KT : Ghi chộp nhanh ; Tụn vinh hc tp
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019

+ Hot ng ng dng : V nh tuyờn truyn v gii thớch cho mi ngi hiu
c s nguy him ca bom mỡn v vt liu cha n.
***********************************
Th ba ngy 18 thỏng 9 nm 2018
TON:

BI 12: BNG N V O DI
(Bi son iu chnh)

I.Mc tiờu:
- Em bit: Lp bng n v o di. Nm c mi quan h gia hai n v o

di liờn tip v mt s quan h thng gp.
- Rốn k nng chuyn i n v nhanh, chớnh xỏc.
- GD thỏi tớch cc thc hnh.
- Phỏt trin cho HS nng lc t duy,t gii quyt vn .
II. Chun b D DH:
GV: Phiu BT.
HS: SHD,v.
III. Hot ng hc:
B. HOT NG C BN
+/ H khi ng: Trũ chi: bn nh li : Cng c,khc sõu kin thc v
bng n v o di, cỏch sp xp cỏc n v o di theo th t t ln n bộ.

Vic 1: Vit vo v cỏc n v o di m em bit theo th t t nh n ln v hon thnh
bng n v o di v mi quan h ca chỳng.

Vic 1: Hai bn cựng chia s vi nhau v kt qu vit ra cựng nhau ỏnh giỏ,
b sung nu cú.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
Vic 1: Nhúm trng ch nh tng cp bỏo cỏo kt qu, cỏc bn trong nhúm lng
nghe v b sung, thng nht v cỏc n v o di v kt qu sp xp.
Vic 2: Th ký tng hp ý kin ca c nhúm v bỏo cỏo cụ giỏo.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
B. HOT NG THC HNH


Vic 1: Hon thnh cỏc bi tp 1,2,3 vo v.

Vic 1: Chia s vi bn bờn cnh v kt qu ca mỡnh
Vic 2: Trao i, chia s v ỏnh giỏ kt qu vi bn, cựng thng nht b sung kt
qu bi lm? v nờu cỏch lm ca mỡnh.

Vic 1: Bỏo cỏo kt qu trc nhúm v nờu cỏch lm ca mỡnh
Vic 2: Cựng nhúm cht kt qu v cỏch lm
Vic 2: Th ký tng hp ý kin ca c nhúm v bỏo cỏo cụ giỏo.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Vit c s hoc phõn s thớch hp vo ch chm, cú th gii thớch
c vỡ sao li vit s hoc phõn s ú
- Phng phỏp: vn ỏp
- K thut: nhn xột bng li
C. HOT NG NG DNG

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
Quóng ng t nh em n UBND xó di khong....m. Quóng ng t
UBND xó n trng di khong ....m. Nu em i t nh n UBND xó ri n
trng thỡ em i ht quóng ng l bao nhiờu m ( Hay ....km....m)
2. Chia s vi cỏc bn trong lp vo gi Toỏn ngy hụm sau.
*************************************
TING VIT:
BI 4B : TRI T L CA CHNG MèNH (T1)
I. Mc tiờu:
- c hiu bi Bi ca v trỏi t . Hiu ni dung bi th : kờu gi on kt chng

chin tranh , ba v cuc sng bỡnh yờn v quyn bỡnh ng gia cỏc dõn tc .
- c trụi chy ton bi th , ngt ngh hi gia cỏc dũng th cm t , nhn ging
nhng t ng gi t , gi cm . c din cm ton bi th.
- GD hc sinh bit yờu hũa bỡnh , luụn c m v mt th gii hũa bỡnh cho tr
em trờn ton th gii .
- Phỏt trin nng lc ngụn ng. Hc sinh bit din t ni dung cõu tr li theo
cỏch hiu ca mỡnh, mnh dn, t tin; t hc; hp tỏc nhúm.
II- dựng dy hc:
- Giỏo viờn: tranh, bng ph.
- Hc sinh: Ti liu HDH.
III. iu chnh ni dung dy hc: khụng
IV. iu chnh hot ng hc: theo logo
A. HOT NG C BN
H 1: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- Quan sỏt v mụ t c hỡnh nh trong bc tranh.
- Trỡnh by c hiu bit ca mỡnh v bc tranh.
- Trỡnh by ngn gn, to, rừ rng, mch lc.
- Bit dựng ng iu, thỏi trong khi by t ý kin ca mỡnh.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi, nhn xột bng li.
H 2,3,4: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ : c ỳng, rừ rng ton bi, ngt ngh hp lý. c trụi chy, lu loỏt
ton bi th vi ging vui ti , hn nhiờn ca tr th . Hc thuc lũng bi th.
Gii thớch c ngha ca cỏc t trong bi:( Hi õu , nm chõu , khúi hỡnh
nm , bom H , bom A , hnh tinh )bng cỏch ni t vi li gii ngha thớch hp.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li.

H 5: (Theo ti liu)
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
*ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ :HS tr li c cỏc cõu hi nh sau:
- Cõu 1: Kh th th nht ý núi :
c , Trỏi t cú hỡnh dng nh mt qu búng .,
- Cõu 2:Hai cõu th cui kh th 2 nhm núi lờn :
c, Mi ngi trờn trỏi t u ỏng quý , ỏng yờu .
- Cõu 3: Chỳng ta phi cựng nhau chng chin tranh , chng bom H , bom A , xõy
dng mt th gii hũa bỡnh . Ch cú hũa bỡnh , ting ci mi mang li s bỡnh
yờn , s tr mói khụng gi cho trỏi t .
- HS liờn h thc t v trỏch nhim ca ngi hc sinh i vi vic ba v hũa
bỡnh cho T quc .
+ PP: vn ỏp
+ K thut: t cõu hi, giao lu chia s, nhn xột bng li, trỡnh by ming, tụn
vinh hc tp.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- Luyn cho HSCHT c ỳng cỏc theo SHD ; hiu ngha cỏc t khú
- Luyn cho HSHTT c thuc lũng ton bi vi ging hn nhiờn , vui ti . c
nhn ging cỏc t ng gi t , gi cm ,
VI. Hng dn phn ng dng:
- Chia s vi ngi thõn nhng iu em bit v quyn bỡnh ng ca mi ngi
trờn trỏi t
- Tỡm hiu qua sỏch bỏo, t liu bit thờm v tỏc hi ca chin tranh ht nhõn ,
v bom nguyờn t .
********************************
BI 4B: TRI T L CA CHNG MèNH (TIT 2)


Ting Vit:
I. Mc tiờu:
- Lp dn ý v vit c on vn cho bi vn t ngụi trng .
- T kt qu quan sỏt cnh trng hc ca mỡnh lp dn ý chi tit bi vn miờu t
ngụi trng, vit c mt on vn miờu t trng hc t dn ý ó lp .
- Giỏo dc HS lũng yờu thớch cnh vt xung quanh v say mờ sỏng to.
- Phỏt trin nng lc t duy, ngụn ng, t hc, hp tỏc nhúm.
II. Chun b dựng dy hc:
- GV: SHD, phiu hc tp.
- HS: SHD.
III. iu chnh ND dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng:theo logo.
B. HOT NG THC HNH
H1: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
a, HS bit quan sỏt trng mỡnh v ghi vo v nhng iu mỡnh quan sỏt c
b, Lp dn ý cho bi vn t trng em :
M bi : Gii thiu bao quỏt
- Trng em mang tờn Trng Tiu hc Phỳ Thy .
- Ngụi trng khang trang n trờn mt gũ t cao cui thụn Phỳ Hũa .
Thõn bi : T tng phn ca trng .
- T xa nhỡn li ngụi trng khang trang , hin hũa di tỏn nhng cõy c th.
- Trng c sn mu xanh rt sang trng .
- Cng trng sn mu xanh m .

- Sõn trng c lỏt gch hoa sch s .
- Hai dóy nh hai tng nm ngang
- Lp hc rng rói , thoỏng mỏt , cú ốn in , qut trn y .
- Bn gh lỳc no cng ngay ngn , gn gng .
- Phũng i trang hong rt p .
- Vn trng cú rt nhiu hoa v cõy cnh .
Kt bi : Tỡnh camrcuar em i vi ngụi trng .
- Em rt yờu quý v t ho v mỏi trng ca mỡnh .
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi nhn xột bng li, giao lu chia s.
H2: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ ỏnh giỏ:
- HS bit vit mt on vn theo dn ý va lp .
- Tham kho on vn: t t cnh sõn trng vit c on vn miờu t ca
mỡnh.
- Lu ý bỏm sỏt dn ý ó lp c.
- Rỳt ra nhn xột v cỏch quan sỏt v miờu t cnh.
+ Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp.
+ K thut: t cõu hi nhn xột bng li, giao lu chia s.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- Gi ý cho HSCHT vit c on vn ngn gn nhng y ND, dựng t, t
cõu ỳng.
- HSHTT vit c on vn hay, din t mch lc, cõu vn cú hỡnh nh, cm
xỳc.
VI. Hớng dẫn phần ứng dụng:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019

- HS v nh hon chnh on vn vit lp v c cho ngi thõn nghe.
- Tp quan sỏt v t nhng cnh m em yờu thớch.
***************************************
Th t ngy 19 thỏng 9 nm 2018
TON:
BI 13: BNG N V O KHI LNG
I.Mc tiờu:
- Em bit: Lp bng n v o khi lng. Nm c mi quan h gia hai n
v o khi lng liờn tip v mt s quan h thng gp.Gii cỏc bi toỏn liờn
quan n s o khi lng.
- Rốn k nng chuyn i n v nhanh, chớnh xỏc.
- GD thỏi tớch cc thc hnh.
- Phỏt trin cho HS k nng hp tỏc,t gii quyt vn hc tp trong tit hc.
II. Chun b D DH: Phiu BT.
III. iu chnh ni dung dy hc : Theo cỏc ni dung ca sỏch HD.
IV. iu chnh ni dung hot ng :Theo logo
+/ H khi ng :Chi trũ chi ô bn nh li ằ
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp
- K thut: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1,2
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Vit c s thớch hp vo ch chm, cú th gii thớch c vỡ sao li
vit s ú
- Phng phỏp: vn ỏp
- K thut: nhn xột bng li
+/ H 3 :
*. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c v nm yờu cu bi toỏn v gii ỳng bi toỏn liờn quan n

n v o khi lng.
- Phng phỏp: vit
- K thut: vit nhn xột (bng kớ hiu)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hs tip thu cũn hn ch: (Trang, Khỏnh, Quc.).H tr, tip cn
giỳp cỏc em nm chc cỏch chuyn i hn s v thc hin cỏc phộp tớnh tt. ( H
1,2,3)
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
Cõu hi gi m: Lm cỏch no em chuyn c cỏc n v trong bng n v
o khi lng ?.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v giỳp cỏc ban trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh.
****************************************
TING VIT: BI 4B: TRI T L CA CHNG MèNH (TIT 3)
I. Mc tiờu:
- K li c cõu chuyn Ting v cm M Lai . Hiu ý ngha cõu chuyn: Ca
ngi hnh ng dng cm ca nhng ngi M cú lng tõm ó ngn chn v t
cỏo ti ỏc man r ca quõn i M trong cuc chin tranh xõm lc Vit Nam .
- K ỳng cõu chuyn, li k hay, hp dn, t nhiờn, sinh ng.
- Giỏo dc HS lũng yờu nc sõu sc, k tha v phỏt huy truyn thng yờu nc
gúp phn xõy dng quờ hng.
- Phỏt trin nng lc t duy, ngụn ng, t hc, hp tỏc nhúm.
II. Chun b dựng dy hc:
- GV: SHD, tranh nh minh ha cõu chuyn.

- HS: SHD.
III. iu chnh ni dung dy hc: Khụng.
IV. iu chnh hot ng hc : theo logo
H2: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: HS lng nghe GV k cõu chuyn, ghi chộp v nh ND chớnh ca cõu
chuyn.
+ PP: quan sỏt.
+ KT: ghi chộp ngn.
H3,4,5: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: HS quan sỏt tranh, tp k tng on cõu chuyn da theo tranh kt hp
ND hng dn ghi di mi tranh.HS ghi nh tranh, xõu chui ND tng tranh kt
hp gi ý H3C ( SHD) k li ton b ND cõu chuyn Ting v cm M Lai .
HS nờu c ý ngha cõu chuyn, rỳt ra bi hc cho bn thõn.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
+ KT: ghi chộp ngn, t cõu hi, nhn xột bng li, k chuyn, tụn vinh hc tp.
H6: (Theo ti liu)
* ỏnh giỏ:
+ Tiờu chớ: HS k li c ton b cõu chuyn. Bỡnh chn HS k hay, hp dn,
sinh ng, lụi cun ngi nghe.
+ PP: quan sỏt, vn ỏp.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
+ KT: t cõu hi, nhn xột bng li, k chuyn, giao lu chia s, tụn vinh hc
tp.
V. D kin phng ỏn h tr HS:
- Gi ý cho HSCHT da theo tranh k li c ND cõu chuyn.

- HSHTT k hay, hp dn, sinh ng.
VI. Hng dẫn phần ứng dụng:
- HS v nh k li cho ngi thõn nghe v ton b cõu chuyn va hc .
**************************************
Th nm ngy 20 thang9 nm 2018
TON: BI 14 - CA- MẫT VUễNG. HẫC- Tễ- MẫT VUễNG(T1)
I.Mc tiờu:
- Bit tờn gi, kớ hiu, quan h gia cỏc n v o in tớch -ca-một vuụng, hộctụ-một vuụng.
- Hc sinhbit c,vit thnh tho v mi quan h gia -ca-một vuụng, hộc-tụmột vuụng v một vuụng .
- Yờu thớch mụn hc, ham mờ hc hi.
- Bit hp tỏc nhúm, tớch cc trong cỏc hot ng hc hon thnh tt nhim v
hc tp,
II. Chun b D DH:
GV: Th s, Phiu BT; HS: SHD
III. iu chnh ND dy hc: Theo ni dung SHDH
IV. iu chnh hot ng dy hc: Theo logo
+/ H khi ng: Trũ chi: Tỡm nhanh : Cng c,khc sõu kin thc v cỏc
n v ó hc.
+/ H 2,3,4,: Cng c, khc sõu cho hc sinh v cỏch c, vit cỏc n v o
din tớch -ca-mỏt vuụng, hộc-tụ-một vuụng.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: HS nắm tên gọi, kí hiệu ca 2 đơn vị đang học, biết
đọc, viết các đơn vị đo diện tích theo hm2, dam2
- Phng phỏp: Quan sỏt; vn ỏp.
- K thut: Ghi chộp ngn; nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Ninh, L Trang).Giỳp cỏc em nm
tờn gi, kớ hiu cỏc s o in tớch.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: ( L Huyn, Nh, Quõn). Hon thnh tt
cỏc nhim v c giao HDH .

VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh.
****************************
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
TING VIT: Bi 4C: CNH VT QUANH EM ( TIT 1)
I.Mc tiờu:
- Giỳp HS nhn bit c t trỏi ngha v t cõu vi t trỏi ngha.
- Rốn k nng tỡm t ng v k nng t cõu.
- Giỏo dc HS yờu gi, kớnh tr. Yờu Ting Vit.
- Giỳp cỏc em phỏt trin nng lc ngụn ng, hp tỏc, giao tip.
II.Chun b dựng: Phiu hc tp
III iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung dy hc sỏch hng dn.
IV.iu chnh ni dung hot ng:
+ H 1: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm nhanh v ỳng t ghộp cú hai ting mang ngha trỏi
ngc nhau.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut : ghi chộp ngn, nhn xột bng li.
+ H 2: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm c t trỏi ngha trong cỏc thnh ng, tc ng : tnhiu, chỡm-ni, tra- ti, tr - gi. Hiu ngha ca cỏc thnh ng, tc ng ú.
- Phng phỏp: quan sỏt, vn ỏp
- K thut : ghi chộp ngn, trỡnh by ming, nhn xột bng li.
+ H 3, 4: theo logo
ỏnh giỏ:

- Tiờu chớ: HS tỡm c t trỏi ngha thich hp in vo ch trng:
H 3: a-ln, b-gi, c-di, d- sng
H 4: a-nh, b-vng, c- khuya
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut :ghi chộp ngn, trỡnh by ming, nhn xột bng li.
+H 5: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm c cỏc cp t trỏi ngha nhau theo ỳng tng ni
dung.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut :ghi chộp ngn, trỡnh by ming, nhn xột bng li.
+ H 6: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS t c cõu phõn bit vi cỏc t ng trong mt cp
t trỏi ngha. Vit cõu phi ỳng chớnh t v ng phỏp. i bi vi
bn sa li cho nhau.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vn ỏp
- K thut :ghi chộp ngn, tụn vinh hc tp, nhn xột bng li.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
V.D kin phng ỏn h tr hc sinh:
GV v HS tip thu nhanh h tr cỏc HS tip thu chm bit cỏch s dng t
ng ngha.
VI.Hng dn phn ng dng:
Cựng ngi thõn tỡm thờm mt s cp t trỏi ngha khỏc.
***************************************
Th sỏu ngy 21 thỏng 9 nm 2018
EM T ễN LUYN TON TUN 3


ễN LUYấN TON:
I.Mc tiờu:
- Bit c, vit, so sỏnh, thc hin cỏc phộp tớnh cng, tr vi phõn s, hn
s ; chuyn i mt phõn s thnh phõn s thp phõn. Chuyn c cỏc s o
cú hai tờn n v o thnh s o cú mt tờn n v o.Gii c bi toỏn
dng tỡm hai s khi bit tng v t s ca hai s ú.
- Rốn k nng tớnh toỏn nhanh, hon thnh cỏc bi tp theo yờu cu.
- GD cỏc em tớnh cn thn khi tớnh toỏn, dựng thc gch phõn s khụng
dựng tay gch.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: V HD em t ụn luyn toỏn ( tp 1)
HS: HD em t ụn luyn toỏn. ( tp 1)
III. iu chnh ni dung dy hc: Phn khi ng thay bng trũ chi : Gi
bn ằGim bi 4,8
IV. iu chnh hot ng hc :
+/ H 1 : Trũ chi : Gi bn khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin thc
v cỏch thc hin chuyn i hn s thnh phõn s.
+/ H 1,2:
ỏnh giỏ :
-Tiờu chớ : HS so sỏnh c hai phõn s. Chuyn i phõn s thnh phõn s thp
phõn.
- PP : quan sỏt
-KT : ghi chộp nhanh
+/ H 3,5, :
*ỏnh giỏ :
-Tiờu chớ : Hc sinh chuyn i hn s thnh phõn s thc hin phộp tớnh hai
phõn s.Chuyn cỏc hn s thnh phõn s.
- PP : vn ỏp

-KT : nhn xột bng li
+/ H 6,7 :
*ỏnh giỏ :
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
- Tiờu chớ :HS vit c s o di 2 tờn n v v 1 tờn n v di dng hn
s. Tỡm c thnh phn cha bit( s hng, s b tr, tha s, s b chia), vit
kt qu v phõn s ti gin.
Khc sõu cho hc sinh cỏch chuyn i cỏc n v o cú hai tờn n v. Gii toỏn
liờn quan n tng v t s ca hai s.
- PP : vit
- KT : Vit nhn xột (GV vit Kớ hiu)
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: (Ninh, Phong, Linh.).H tr, tip cn
giỳp cỏc em hon thnh tt cỏc H phn ụn luyn.Giỳp cỏc em khc sõu cỏc
kin thc ó hc. ( H 2,3, 5,6, 7)
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v h tr, giỳp cỏc bn chm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh:
******************************************
TON: BI 14: - CA- MẫT VUễNG. HẫC- Tễ- MẫT VUễNG(T2)
I.Mc tiờu:
- Cng c cỏch c, cỏch vit v quan h gia cỏc n v ang hc.
- Bit chuyn i n v o din tớch trong trng hp n gin.
- Yờu thớch hc toỏn, tớch cc hot ng thc hnh.
- Bit t lm bi v hp tỏc c vi cỏc bn trong nhúm.

II. Chun b D DH:
GV: phiu BT.
HS: v ghi Toỏn
III. iu chnh ND dy hc: Theo cỏc ni dung ca sỏch HD.
IV. iu chnh hot ng hc: theo lụgụ:
+/ H 1,2
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Vit c s v phõn s thớch hp vo ch chm, cú th gii thớch c
vỡ sao li vit s v phõn s ú.
- Phng phỏp: vn ỏp
- K thut: nhn xột bng li
+/ H 3 :
*. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:Vit c cỏc s o di dng s o cú n v l -ca-một vuụng.
- Phng phỏp: vn ỏp( vn ỏp cng c);Vit
- Kin thc: t cõu hi, nhn xột bng li; vit nhn xột(GV vit )
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Khỏnh, Khang Ninh.).Giỳp cỏc em
nm chc mi quan h gia cỏc n v v cỏch chuyn i cỏc n v ang hc
H 3.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: (Khỏnh Huyn, L Huyn ). Hon thnh
tt cỏc nhim v c giao HDH v giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em chia s phn ng dng sau cựng b m, anh ch ca mỡnh.
Chia s cỏch chuyn i n v o din tớch sõn búng chuyn hỡnh ch nht cú

kớch thc 18m, 9m thnh n v o l -ca-một vuụng.
*************************************
TING VIT: Bi 4C: CNH VT QUANH EM ( TIT 2)
I.Mc tiờu:
- Giỳp HS bit cỏch vit v trỡnh by mt bi vn t cnh.
- Rốn k nng vit v trỡnh by mt bi vn.
- Giỏo dc HS yờu phong cnh quờ hng.
- Giỳp cỏc em phỏt trin nng lc ngụn ng, t hc.
II.Chun b dựng: v kim tra vit
III.iu chnh ni dung dy hc: Theo cỏc ni dung sỏch hng dn
IV. iu chnh ni dung hot ng:
H 7: theo logo
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chn c mt trong ba v vit c mt bi vn t
cnh ỳng bi, trỡnh by ỳng cu to bi vn t cnh v sch s.
- Phng phỏp: Quan sỏt, vit
- K thut : ghi chộp ngn, vit nhn xột.
V.D kin phng ỏn h tr hc sinh:
GV h tr gii ỏp cỏc thc mc ca hc sinh khi cn.
VI.Hng dn phn ng dng:
c li bi vn cho ngi thõn nghe
******************************************
BUI CHIU:
ễN LUYN TV:
TUN 4( V EM T ễN LUYN)
I.Mc tiờu:
- Giỳp HS c v hiu truyn : S bỡnh yờn . Cm nhn c ý ngha ca s bỡnh
yờn i vi cuc sng con ngi v muụn vt.t du thanh ỳng v trớ khi vit.
Tỡm c cỏc t trỏi ngha.
- Rốn hc sinh k nng tr li ngn gn cỏc cõu hi

- GD cỏc em bit cm nhn c cnh bỡnh yờn trong cuc sng hng ngy.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
- luụn bit yờu quý cuc sng bỡnh yờn quờ hng mỡnh.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc chia s v hp tỏc nhúm.
II. Chun b D DH:
GV: c ni dung bi, d oỏn cỏc cõu tr li ca HS
HS: V HD em t ụn luyn TV.
III.iu chnh ni dung dy hc : Ch thc hin phn khi ng v phn ụn
luyn.
IV iu chnh hot ng hc: theo logo
+/ H khi ng:
ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS nờu c th no l cuc sng bỡnh yờn theo cỏch hiu ca
mỡnh.( VD : Cuc sng bỡnh yờn l khụng n o nỏo nhit ; Cuc sng bỡnh
yờn l khụng cú chin tranh xy ra ;Cỏc em v phỏc ha nhanh mt
khung cnh cỏc em cho l bỡnh yờn.
- PP : quan sỏt ;vn ỏp
- KT : ghi chộp nhanh ; tt cõu hi
+/ H 3 : Hc sinh c truyn : ô S bỡnh yờn ằ V tr li cõu hi
ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS c v tr li c cỏc cõu hi nh :
Cõu 1 : im ging ca 2 bc tranh : u v v cnh vt.
im khỏc ca hai bc tranh : Mi bc tranh th hin mt s bỡnh
yờn khỏc nhau.
Cõu 2 : Bc tranh th hai ginh c gii vỡ : ú cho mi ngi thy c
s bỡnh yờn trong bóo tỏp.
Cõu 3 : Tỏc gi mun núi vi mi ngi qua cõu chuyn l : S bỡnh yờn

khụng ch cú ngha l mt ni khụng cú ting n, khụng khú khn, khụng cc
nhc m trong phong ba bóo tỏp ta vn cm thy s bỡnh yờn trong trỏi tim.
- PP : vn ỏp
- KT :t cõu hi
+/H 4: in du thanh thớch hp vo ch in m
ỏnh giỏ :
-Tiờu chớ : Hc sinh nm c cỏch t v trớ t du thanh v in ỳng du
thanh vo cỏc ch in m.
- PP : quan sỏt
- KT : ghi chộp nhanh
+/ H 5,6:
ỏnh giỏ :
-Tiờu chớ : HS tỡm c t trỏi ngha vi t ó cho ; xỏc nh ni cỏc cm t
thnh cõu thnh ng cú cp t trỏi ngha.
- PP : quan sỏt ; vn ỏp
- KT : ghi chộp nhanh ; nhn xột bng li.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em nm
chc cỏc kin thc ó hc. Hon thnh c H 3,4,5.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v
v h tr thờm cho cỏc bn tip thu chm.
VI. Hng dn phn ng dng:Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng
v BTcựng b m, anh ch ca mỡnh:
******************************
GDTT:
sinh hoạt đội

1/ Mc tiờu:
- Nhn xột, ỏnh giỏ H chi i trong thi gian va qua. ra k hoch H
ca chi i tun ti
- Rốn cho HS k nng núi , din t khi nhn xột hoc cú ý kin phi ngn gn
trng tõm.
- GD HS cú ý thc phn u, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng thnh
tớch ó cú tun ti t KQ cao hn.
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc ngụn ng.
2/ Cỏc H chớnh
*Tng kt, ỏnh giỏ, nhn xột cụng tỏc tun qua:
+YC cỏc phõn i tho lun cỏc H ca phõn i mỡnh v cỏc mt: Hc tp,n
np, cụng tỏc v sinh, t cỏch i viờn, H i, H gia gi
+Cỏc phõn i trng bỏo cỏo.
+Chi i phú nhn xột cỏc mt.
+Chi i trng nhn xột tỡnh hỡnh hot ng ca chi i trong thi gian qua.
+GV nhn xột chung:
-u im: + Cỏc phõn i duy trỡ c n np t qun, H gia gi, chm súc
hoa.
+ Nhiu i viờn cú ý thc hc tp tt, lm BTv nh y
( Qunh,Huyn,...)
- Mt s tn ti:
+ Mt s HS cha tớch cc trong cụng tỏc trng v chm súc hoa; BT ng dng v
nh cũn cha thc hin (Quc,Linh,Nguyt,...)
*ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ :HS ỏnh c nhng vic cỏc em x thc hin tt trong tun v ch ra
c nhng vic cỏc bn v mỡnh cha thc hin tt trong tun qua.
- PP : vn ỏp
- KT : nhn xột bng li. Tụn vinh hc tp ;
+ Chi i trng thụng qua k hoch.
+ Ch ph trỏch b sung mt s ni dung nu trong k hoch ca chi i cha

cú nh:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 04 - Năm học 2018- 2019
* Thi ua lp nhiu thnh tớch cho mng i hi
- Tham gia tốt các buổi tập duyệt chuẩn bị cho i hi Liờn i
- Tip tc cng c cỏc n np v kim tra tỏc phong , TCV khi n trng.
- Thng xuyờn cng c cỏc n np t qun, truy bi u gi.
- Xõy dng ý thc trung thc, nghiờm tỳc trong hc tp cng nh mi hot
ng
- Nhóm học tập thc hin thng xuyờn kim tra v, sỏch, dựng hc tp,
bi tp ng dng trong tng ngy.
- Tng cng v sinh lp, khu vc chuyờn sch s.
- Sa cha cỏc khuyt im tun trc
*ỏnh giỏ :
- - Tiờu chớ :HS a ra c k hoch cho tun ti( cỏc cụng vic c th,
trng tõm)
- - PP : vn ỏp
- - KT : nhn xột bng li
+ Sinh hot vn ngh: Chi i hỏt bi hỏt theo ch im thỏng 9
**********************************

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy



×