Tải bản đầy đủ (.doc) (27 trang)

TUẦN 3 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (504.09 KB, 27 trang )

Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019

TUN 3
Ngy dy: Th hai ngy 10 thỏng 9 nm 2018
Toỏn:
BI 7: EM ễN LI NHNG Gè HC
I.Mc tiờu:
-Giỳp HS cng, tr ,nhõn ,chia hai phõn s. Tỡm thnh phn cha bit ca
phộp tớnh. Chuyn s o 2 tờn n v v hn s vi tờn 1 n v o.
- Rốn k nng thc hnh nhanh, thnh tho.
- GD thỏi tớch cc thc hnh.
- Phỏt trin cho HS nng lc gii quyt vn , suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: hỡnh v trờn bỡa nh bi 5.
HS: v ụ li lm BT
III. iu chnh hot ng hc: theo ti liu
IV. iiu chnh hot ng hc: iu chnh H5 cỏ nhõn chuyn thnh nhúm
ln.
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc hn s, cỏch
chuyn i hn s.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nhỡn vo phiu nờu nhanh kt qu.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 1,2: Cng c, khc sõu v cỏch chuyn phõn s thnh phõn s thp phõn,
chuyn hn s thnh phõn s.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn c hn s v phõn s ri tớnh,tỡm ỳng thnh phn cha
bit cỏc trng hp.
- PP: vn ỏp, vit
- KT: nhn xột bng li,vit nhn nhn xột(GV)


+/ H 3,4: Cng c kin thc v cỏch chuyn n v bộ ra n v ln, s o cú
hai tờn n v thnh s o l hn s vi mt tờn v o.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn cỏc n v o v hn s,vn dng vo gii bi gii.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 5:Chn cõu tr li ỳng
*ỏnh giỏ:

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
- Tiờu chớ: HS bit tho lun tỡm ỏp ỏn ỳng cho bi tp: 1400m 2, gii thớch
c.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: Ghi chộp nhanh;nhn xột bng li
V. D kin h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Linh, Phong.).Giỳp cỏc em nm
chc cỏch thc hin chuyn i phõn s, hn s.
Cõu hi gi m: 1. chuyn phõn mt phõn s thnh phõn s thp phõn ta chu ý
iu gỡ?
2. Nờu cỏch chuyn i hn s thnh phõn s.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH .
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: Gii bi toỏn cựng b m, ngi thõn ca mỡnh.
**********************************
Ting vit:

BI 3A: TM LềNG NGI DN (T1)
I.Mc tiờu:
- c, hiu bi: Lũng dõn (phn 1)
- Rốn HS c ỳng vn bn kch, thay i ging c phự hp vi tớnh cỏch
ca tng nhõn vt trong tỡnh hung kch.
- GD cỏc em luụn hiu v trõn trng tm lũng ca ngi dõn Nam b i vi
cỏch mng, i vi t nc.
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc c, hiu.
II. Chun b D DH:
GV: Mỏy chiu, phiu HT
HS: SHDH
III. iu chnh NDDH: khụng
IV. iu chnh hot ng hc:
phự hp vi vựng min: Khụng.
+/ H khi ng: Cng c cho hc sinh cỏch c th.
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: c thuc 2-3 kh m HS thớch, c th hin ging nh nhng.
- PP: Quan sỏt
- K thut: Thang o
+/H 1,2,3,4
ỏnh giỏ:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
- Tiờu chớ: HS c ỳng tc v trụi chy, bit c ging c v th hin tt
ging c ca tng nhõn vt trong bi.: Lũng dõn (phn 1)
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: Ghi chộp nhanh, nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
+ H 5:Tho lun tr li cõu hi

Cõu 1: Chỳ cỏn b gp chuyn nguy him l: Chỳ b bn gic ui bt, chỳ chy
vo nh gỡ Nm.
Cõu 2: Dỡ Nm ó ngh ra cỏch cu chỳ l: a cho chỳ mt chic ỏo khoỏc
thay cho bn gic khụng nhn ra ri bo chỳ gi v ngi n cm lm nh chỳ l
chng ca dỡ.
Cõu 3: HS chn ni c: a-3; b-1; c-2
Cõu 4: HS t chn chi tit tr li.VD: Chng ch ?. D chng tui.
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tho lun v tr li c yờu cu ca tng cõu hi.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+H 6: Phõn vai c on kch
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: (Quõn, Phong .).Tip cn, hng dn
giỳp cỏc em c ỳng v hiu bi: Lũng dõn (phn 1)
Cõu hi gi m: 1. c ỳng vai nhõn vt em cn c nh th no?
- Hng dn cỏc em cỏch c theo vai.Ging c ca mi vai trong bi.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v hng dn, h tr cỏc bn c chm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh: c
bi va hc cho ngi thõn mỡnh nghe.
*******************************
Ting Vit : BI 3A : TM LềNG NGI DN (T2)
I.Mc tiờu:
- M rng vn t Nhõn dõn
- Rốn k nng thc hnh lm cỏc bi tp nhanh
- GD thỏi gi gỡn phm cht ca con ngi Vit Nam.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc hp tỏc.
II. Chun b dựng dy hc :

GV : Th ch.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
III. iu chn ni dung dy hc: theo ti liu
IV.iu chnh hot ng hc: theo logo
* Khi ng:
- HTQ t chc cho lp chi TC khi ng tit hc
1. Thi xp nhanh cỏc t trong nhúm thớch hp
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS xp c cỏc t vo mi nhúm, nhanh, gii thớch c.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: Ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
2. c truyn sau v tr li cõu hi.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c v tr li c cõu hi 1. Vit c cỏc t bt u bng tin
ng( cú ngha l cựng), t c 1 cõu cú t va tỡm c.
- PP: Quan sỏt; vit
- KT: Ghi chộp nhanh; Vit nhn xột(GV)
V. D kin h tr cho HS:
- Tip cn nhng em tip thu chm gi ý cho cỏc em t c cõu.
B. Hot ng ng dng:
- Em t thờm cỏc cõu khỏc vi nhng t em tỡm c.
******************************
BUI CHIU
BI 3A: TM LềNG NGI DN (T3)

Ting vit:

I.Mc tiờu:
- Nghe, vit c on vn trong bi: Th gi cỏc hc sinh. Vit ỳng phn vn
ca ting, ỏnh du thanh ỳng v trớ.
- Rốn k nng vit ỳng quy trỡnh, p ch vit mm mi
- GD thỏi t giỏc luyn ch, vit cn thn
- Phỏt trin nng lc vit
II. Chun b D DH:
GV: on vit.
HS: v Ting Vit 2
III. iu chnh ND dy hc: Khụng
IV. iu chnh Hot ng hc: Theo logo
+/ H khi ng: Giỳp hc sinh cú tinh thn thoi mi .
+/ H 3: Hc sinh vit ỳng. Trỡnh bi p v khoa hc bi: Th gi cỏc hc sinh.
*. ỏnh giỏ:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
- Tiờu chớ: HS nghe v vit ỳng chớnh t,hon thnh bi ỳng tc theo yờu
cu.
- PP: vit
- KT;vit nhn xột (GV)
+/H 4- HTH: Giỳp hs vit ỳng phn vn ca ting v t ỳng v trớ du thanh
. *. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS xỏc c phn vn ca ting, vit ỳng vo mụ hỡnh, nờu c
cỏch vit du thanh.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh ch vit cũn hn ch, hay sai chớnh t: ( Khỏnh, Phong,

Ninh.): Tip cn, hng dn cỏc em vit ỳng cỏc t khú. Trỡnh by bi vit
khoa hc. Ch vit u nột.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh: Vit
li bi: Th gi cỏc hc sinh cựng ngi thõn.
*********************************
HNGLL : L HI QUấ EM. TèM HIU V Hề KHOAN L THY
I. Mc tiờu:

- Giỳp HS nm c cỏc l hi trờn quờ hng L Thy,Qung Bỡnh.Hiu ý
ngha ca cỏc l hi. Bit c nhng ln iu hũ khoan L Thy.
- Rốn k nng nh tờn cỏc ln iu hũ khoan L Thy.
- Cú ý thc gỡn gi nột p truyn thng ca quờ hng
- Giỳpcho cỏc em phỏt trin nng lc tỡm hiu xó hi.
II. II.Chun b: Tranh nh cỏc l hi a phng
III. Hot ng hc:
1.H1: T chc trũ chi

Vic 1 : C lp lng nghe cụ giỏo ph bin lut chi
Vic 2 : Cỏc nhúm vit tờn cỏc l hi quờ hng m nhúm mỡnh bit
Vic 3 : CTHTQ t chc cho cỏc bn chia s sau trũ chi.
GV chia s thờm HS nm c mt s l hi( ua thuyn trờn song Kin
Giang; L hi cu mựa Bo Ninh; L hi p trng ca tc ngi Ma cụng(xó
Thng Trch, huyn B Trch)
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
2. H2: Tỡm hiu v hũ khoan L Thy


Vic 1 : Cỏc nhúm trao i k tờn cỏc ln iu hũ khoan L Thy m mỡnh bit.
Vic 2 : Vit tờn cỏc ln iu v phiu
Vic 3 : Nhúm trng c cỏc bn chia s trc lp.
CTHTQ t chc cho cỏc bn chia s, nhn xột, ỏnh giỏ ln nhau.
3. H3 : Cho HS nghe hỏt mt s ln iu hũ khoan L Thy

Vic 1 : HS nghe
Vic 2 : Cho HS xỏc nh tờn ca tng ln iu
Vic 3 : GV chia s
Hot ng kt thỳc tit hc
IV. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em v nh cựng b m, anh ch ca mỡnh tp hỏt hũ khoan.

*******************************
Ngy dy: Th ba ngy 11 thỏng 9 nm 2018
Toỏn:
BI 9: ễN TP V GII TON
I.Mc tiờu:
- Giỳp HS bit tỡm hai s khi bit tng v t s ca hai s ú.Tỡm hai s khi bit
hiu v t s ca hai s ú .
- HS cú k nng v s , tớnh toỏn nhanh.
- GD cỏc em tớnh cn thn khi v s , lm bi
- Giỳp cỏc em phỏt trin nng lc s dng cụng c, phng tin hc toỏn.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu BT.
HS: SHDH, v ghi toỏn
III.iu chnh NDDH
IV. iu chnh hot ng hc : theo lụgụ
+/ H 1 : Trũ chi : nhau tỡm hai s khi ng tit hc : Cng c, khc
sõu kin thc v tng (hiu) v t s ca hai s.

. *. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS a ra c tng hai s v hiu 2 s, tr li nhanh c kt qu
ca nhúm bn a ra.
- PP: quan sỏt
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
- KT: ghi chộp nhanh
+/ H 2- HTH: H tr cỏc em cng c li cỏch gii dng toỏn tng ( hiu) v t
s ca hai s. .
*. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HSda trờn bi toỏn v s lp ỳng phộp tớnh ca bi gii
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+/ H 3,4 HTH : Giỳp cho cỏc em Khc sõu cỏch gii dng toỏn tng (hiu)
v t s ca hai s. .
*. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c v nm yờu cu bi toỏn v gii ỳng bi toỏn dng tng hiu
(chỳ ý k nng HS v s )
- PP: vit
- KT: vit nhn xột (bng kớ hiu)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Trang, Phong.).H tr, tip cn
giỳp cỏc em nm chc dng toỏn tng (hiu) v t s ca hai s.
Cõu hi gi m: Yc hc sinh nhc li cỏc bc gii ca dng toỏn tng (hiu)
v t s ca hai s.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v hng dn cỏc bn chm trong nhúm mỡnh.
VI. Hng dn phn ng dng:

Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh:
Em thc hin H ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh.
********************************
Ting vit:
BI 3B: GểP PHN BN V QUấ HNG (T1)
I.Mc tiờu:
- c, hiu bi: Lũng dõn (phn 2)
- Rốn HS thay i linh hot ging c, phự hp vi tỡnh hung cng thng
y kch tớnh ca v kch
- GD cỏc em hc tp c tớnh nhanh trớ lanh li trong cỏc hot ng.
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc c, hiu.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu BT.
HS: SHDH, v ghi toỏn
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
III.iu chnh NDDH
IV. iu chnh hot ng hc : theo lụgụ
+/ H khi ng: Giỳp hc sinh cú tinh thn thoi mỏi hn trc khi vo tit hc
+/ H 1,2,3,4 - HCB: H tr giỳp cỏc em c v hiu bi : Lũng dõn (phn 2).
*. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c ỳng vai, th hin c ging c ca cỏc nhõn vt, nhn
ging c vo cỏc t th hin thỏi nhõn vt.
- PP:Quan sỏt
- KT : ghi chộp nhanh.
+/ H 5 : Tho lun,tr li cõu hi
Cõu 1:An lm cho bn gic mng ht:Khi gic hi An tr li lm bn chỳng hớ

hng tng An s nờn khai tht, khụng ng An thong minh lm chỳng ht hng.
Cõu 2:Chi tit cho thy rừ s ng x thụng minh ca dỡ Nm: c to tờn tui ca
chng v b chng chỳ cỏn b núi theo cho ỳng.
Cõu 3: V kch c t tờn long dõn l vỡ: V kch th hin tm lũng ca ngi
dõn i vi cỏch mng. Ngi dõn tin yờu cỏch mng. Sn sang xó than bo v
cỏn b cỏch mng. Lũng dõn l ch da vng chc nht ca cỏch mng.
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tho lun v tr li c yờu cu ca tng cõu hi.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+/ H 6 : Phõn vai c on kch
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm vai ca mỡnh th hin ỳng ging ca nhõn vt
- PP: Quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh.
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh c v hiu ni dung cũn hn ch: ( Quc, L Trang.): Tip
cn, hng dn cỏc c ỳng cỏc t khú. Hiu c ni dung bi : Lũng dõn
(phn 2).
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v hng dn cỏc bn chm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh: c
bi cho ngi thõn mỡnh nghe.
************************************
Ting vit:

BI 3B: GểP PHN XY DNG QUấ HNG (T2)

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủyNhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
I.Mc tiờu:
-Lp c dn y bi vn t cn ma.
- Rốn k nng chn cỏc t ng miờu t s vt ca cnh phự hp.
- GD cỏc em yờu thớch cnh vt xung quanh mi cú cm xỳc t vn tt.
- Phỏt trin nng lc vn dng kin thc v k nng to lp vn bn.
II. Chun b D DH:
GV+ HS : SHDH ; HS : v BTTV
III.iu chnh ni dung hc : khụng
IV. iu chnh hot ng hc: Theo logo
+/ H khi ng: Khc sõu b cc ca cỏc bi vn t cnh ó hc.
+/H 1 - HTH: Hc sinh nm chc b cc ca bi vn t cnh cn ma.
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c bi ma ro tho lun v tr li c yờu cu ca tng cõu
hi, nờu c cu to bi vn t cn ma.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+/H 2 : Lp dn bi
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS lp c danfys cho bi vn t cn ma mỡnh quan sỏt c.Chn
c t ng hay, phự hp.
- PP: Vit(GV)
- KT:vit nhn xột
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em nm
chc b cc ca bi vn t cnh v vn dng lp c dn y cho bi vn t cn
ma.
Cõu hi gi m: 1. Nờu b cc ca bi vn t cnh? (Yc nờu chi tit tng phn

mt).
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: Vit mt bi vn t cnh cn ma m em ó tng
quan sỏt c.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh: Chia
s cựng ngi thõn phn lp dn y t con ma em vit c.

Ngy dy: Th t ngy 12 thỏng 9 nm 2018

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
Toỏn: BI 10 ễN TP V B SUNG GII BI TON
T L THUN (T1)
I.Mc tiờu:
- Giỳp HS nhn dng c hai i lng t l thun .
- Gii c bi toỏn liờn quan n quan h t l bng hai cỏch : Rỳt v n v
hoc Tỡm t s
- GD cỏc em tớnh tớch cc t giỏc khi tỡm hiu kin thc.
- Phỏt trin nng lc t duy cho cỏc em.
II. Chun b D DH:
GV: Giy trong, Phiu HT.
HS: Bỳt d vit bng.
III.iu chnh ni dung dy hc : khụng
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H 1 : Trũ chi : Cựng gp lờn mt s ln khi ng tit hc
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS mi i nờu c kt qu gp lờn s ln m i i bn a ra s ln

gp, yờu cu HS nờu nhanh.
- PP: Quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
+/ H 2,3 HCB : Giỳp hc sinh lm quen vi dng toỏn t l. Nm c hai
i lng t l thun.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS nhn bit c hai i lng, khi no thỡ gi l hai i lng t l
thun vi nhau( khi i lng ny tng i lng kia tng)
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 4: HD cỏch gii bi toỏn dng t l thun
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS bit cỏch gii bi toỏn hai i lng t l thun vi nhau bn 2
cỏch(nờu c)
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 5: Vn dng
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS vn dng cỏch gii v gii ỳng bi toỏn hai i lng t l thun
vi nhau bn 2 cỏch
- PP: Quan sỏt;vn ỏp
- KT: Ghi chộp ngn;nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Khỏnh, Linh, Ninh.). H tr, tip cn
giỳp cỏc em nm chc dng toỏn t l thun. c bit l nhn bit c hai i

lng t l thun ..
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v hng dn cỏc bn chm trong nhúm mỡnh.
IV. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh.
*****************************************
Ting vit:
BI 3B : GểP PHN XY DNG QUấ HNG (T3)
I.Mc tiờu:
- HS k c mt vic lm tt gúp phn xõy dng quờ hng, t nc.
- Rốn k nng k ngn gn, cú s dng c ch iu b.
- GD cỏc em hc tp nhng tm gng trong mi cõu chuyn
- Phỏt trin cho cỏc en nng lc núi.
II. Chun b D DH:
GV:Mt s cõu chuyn v nhng vic lm gúp phn xd quờ hng, t nc.
HS: Su tm nhng cõu chuyn v nhng vic lm tt cho vic xõy dng
quờ hng, t nc.
III.iu chnh ni dung dy hc : khụng
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H khi ng: Giỳp hc sinh cú tinh thn thoi mỏi.
+ H 3 : Nm li nhng iu lu ý khi k mt vic lm tt.
+/ H 4 - HTH: K c cõu chuyn v nhng vic lm tt gúp phn xõy dng
quờ hng, t nc.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS k ỳng ch , cõu chuyn cú ý ngha,nờu lờn c cm ngh ca
mỡnh qua cõu chuyn
- PP: Quan sỏt; vit
- KT: ghi chộp nhanh, vit nhn xột(vit kớ hiu)
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:

+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em nm c
ni dung cõu chuyn, bc u k c cõu chuyn m mỡnh bit v nm c y
ngha ca cõu chuyn.
Cõu hi gi m: 1. Em ó lm c nhng vic lm no ? Em ó gúp phn
nh th no xõy dng quờ hng ca mỡnh.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v giỳp cỏc bn trong nhúm mỡnh k c cõu chuyn mt cỏch tt nht,
biu cm nht.
Vi. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: K li cõu chuyn mỡnh va hc c cho ngi thõn mỡnh nghe.
************** *****************
Ngy dy; Th nm ngy 13 thỏng 9 nm 2018
Ting vit:
BI 3C: CNH VT SAU CON MA ? (T1)
I.Mc tiờu:
- Tỡm c ngha chung ca cỏc cõu tc ng cú ngha ging nhau.
- Bit la chn s dng t ng ngha thớch hp vi cõu vn, on vn.
- GD cỏc em cú ý thc tỡm tũi suy ngh vit c on vn hay.
- Giỳp cỏc em phỏt trin nng lc vit v trỡnh by.
II. Chun b D DH:
GV: Bng nhúm
HS: v BTGK
III.iu chnh ni dung dy hc : khụng
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo

+/ H khi ng: Giỳp hc sinh cng c li t ng ngha.
+/ H 1 - HTH: Giỳp hc sinh s dng t ng ngha phự hp trong cõu vn
v on vn
. * ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS chn c t ng ngh thớch hp in vo ch chm phự hp,
gii thớch c vỡ sao chn t ú.
- PP: vn ỏp
- KT:nhn xột bng li
+/ H 2
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS chn c ý( b) gi ngha chung cho c 3 cõu tc ng.
- PP: Quan sỏt;vn ỏp
- KT: Ghi chộp ngn;nhn xột bng li
+/ H 3
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS vit ỳng on vn theo yờu cu, chn c ớt nht 4 t ng
ngha.
- PP: vit
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
- KT: vit li nhn xột.
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em hon chnh
cỏc on vn v vit c on vn ngn cú s dng t ng ngha.
Cõu hi gi m: 1.Khi s dng t ng ngha em cn chỳ y iu gỡ ?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: Em hóy vit on vn ngn t cnh mt bui trong
ngy cú s dng t ng ngha

VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng 1 cựng b m, anh ch ca mỡnh:
Chia s cựng ngi thõn v t ng ngha.
*********************************
Toỏn: BI 10 ễN TP V B SUNG V GII BI TON
T L THUN (T2)
I.Mc tiờu:
- Em bit: Gii bi toỏn t l thun theo hai cỏch.
- Rốn k nng xỏc nh dng toỏn vit túm tt nhanh, gii thnh tho bng 2
cỏch.
- GD cỏc em tớnh t giỏc, ham thớch tỡm hiu mụn hc.
- Giỳp phỏt trin nng lc suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: SHDH ;
HS: V ụ li
III.iu chnh ni dung dy hc : khụng
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H khi ng: Trũ chi: chn hoa : Cng c,khc sõu kin thc v cỏch
gii toỏn t l thun
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS chn c bụng hoa v thc hin ỳng cỏc yờu cu trờn bụng hoa.
- PP: Quan sỏt
- KT: Ghi chộp ngn
+/ H 1,2,3 - HTH: H tr, hng dn cỏc em vn dng gii toỏn t l thun.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS túm tt v da vo túm tt gii c baỡ bi toỏn1 theo2 cỏh,
bi 2,3 theo 1 cỏch phự hp v nhanh hn cỏch kia
- PP: vn ỏp; vit
- KT: nhn xột bng li; vit nhn xột(GV vit kớ hiu)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:


Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: (Nguyt, Ninh, Phong.).Giỳp cỏc em
nm chc v vn dng gii toỏn t l thun.
Cõu hi gi m: 1. gii toỏn t l thun em thc hin qua bao nhiờu bc?Em
ỏo dng dng toỏn gỡ m mỡnh ó hc?.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v h tr them cho cỏc bn chõm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: Gii bi toỏn cựng b m, ngi thõn ca mỡnh.
**************************************
Ngy dy: Th sỏu ngy 14 thỏng 9 nm 2018
Toỏn: BI 10 ễN TP V B SUNG GII BI TON
T L NGHCH (T1)
I.Mc tiờu:
- Giỳp HS nhn dng c hai i lng t l nghch .
- Gii c bi toỏn liờn quan n quan h t l bng hai cỏch : Rỳt v n v
hoc Tỡm t s
- GD cỏc em tớnh tớch cc t giỏc khi tỡm hiu kin thc.
- Phỏt trin nng lc t duy cho cỏc em.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu HT cho HK.
III.iu chnh ni dung dy hc : khụng
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H 1 : Trũ chi : in s thớch hp vo ch chm khi ng tit hc
* ỏnh giỏ :

- Tiờu chớ: HS trong mi nhúm nờu c kt qu in vo ch chm, yờu cu HS
nờu nhanh.
- PP: Quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
+/ H 2,3 HCB : Giỳp hc sinh lm quen vi dng toỏn t l. Nm c hai
i lng t l nghch
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS nhn bit c hai i lng, khi no thỡ gi l hai i lng t l
nghch vi nhau( khi i lng ny tng i lng kia gim)
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 4: HD cỏch gii bi toỏn dng t l thun
* ỏnh giỏ :
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
- Tiờu chớ: HS bit cỏch gii bi toỏn hai i lng t l nghch vi nhau bng 2
cỏch(nờu c)
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 5: Vn dng
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS vn dng cỏch gii v gii ỳng bi toỏn hai i lng t l nghch
vi nhau bn 2 cỏch
- PP: Quan sỏt;vn ỏp
- KT: Ghi chộp ngn;nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Khỏnh, Linh, Ninh.). H tr, tip cn
giỳp cỏc em nm chc dng toỏn t l thun. c bit l nhn bit c hai i

lng t l thun ..
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v hng dn cỏc bn chm trong nhúm mỡnh.
IV. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh.
*****************************************
Ting vit:
BI 3C : CNH VT SAU CN MA (T2)
I.Mc tiờu:
-Vit c on vn t cnh sau cn ma.
- Rốn k nng vit bc u cú hỡnh nh , cú cm xỳc.
- GD cỏc em thỏi tớch cc khi thc hnh vit bi.
- Giỳp hS phat trin nng lc vit, trỡnh by.
II. Chun b D DH:
III.iu chnh ni dung dy hc : khụng
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H khi ng: Khc sõu kin thc v b cc ca bi vn t cnh.
+/ H 4 :
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS bit chn 1 on vit thờm hon chnh c on vn, cỏc em
bit chn t ng phự hp cho on mỡnh chn.
- PP: vit
- KT: vit li nhn xột.
+/ H 5 Vn dng kin thc vit mt on vn t cnh sau cn ma.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS da vo dn ý ca tit trc vit 1 on vn t cn ma, trỡnh
by cho cỏc bn trong nhúm nghe.Din t cõu rừ ý, cú hỡnh nh.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủyNhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
- PP: Quan sỏt;vn ỏp
- KT: Ghi chộp nhanh;nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em vn
dng tt kin thc ó hc vit c on vn t cnh vt sau cn ma.
Cõu hi gi m: 1.Sau cn ma quang cnh bu tri, cnh vt xung quanh nh
th no ? Nhng hot ng no ca con ngi c din ra sau cn ma ?
IV. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng 2 SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh:
**************************************
BUI CHIU
ễLToỏn:
tuần 2( V EM T ễN LUYN TON)
I.Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh chuyn i c mt phõn s thnh phõn s thp phõn. c, vit
ỳng cỏc hn s. Thc hin c cỏc phộp tớnh vi cỏc phõn s, hn s
- Rốn k nng thc hnh nhanh, chớnh xỏc khi tớnh toỏn.
- Yờu thớch tỡm hiu kin thc mụn hc.
- Phỏt trin ccho HS nng lc suy lun.
II.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: VHD, bảng phụ
HS: vở HD Em t ụn luyn Toỏn
III.. iu chnh ni dung dy hc: (Thc hin t H 1phn ụn luyn n H
7)
IV.iu chnh hot ng hc:
+ H 1,2,3:
. *. ỏnh giỏ:

- Tiờu chớ: HS vit c cỏc phõn s thnh phõn s TP(bi 1),thc hin tớnh cỏc
phộp tớnh vi phõn s.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 4,5:
. *. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS da vo hỡnh,vit v c c cỏc hn s , gii bi toỏn cú vn
dng cng , tr phõn s.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 6,7:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
. *. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tớnh c cỏc phộp thớnh vi hn s , thc hin tớnh biu thc cú s
t nhiờn v phõn s.
- PP: vit
- KT: vit nhn xột (bng kớ hiu)
V. Dự kiến phơng án hỗ trợ cho đối tợng HS:
i vi hc sinh tip thu cũn hn ch -: Theo dõi, giúp đỡ các em thc hin
ỳng cỏc phộp tớnh cng,tr,nhõn,chia vi cỏc phõn s,hn s.( H 5,6,7 tr13).
- i vi hs tip thu nhanh: Hoàn thành các HĐ. Giúp đỡ các bạn yếu
trong nhóm.
VI.Phn ng dụng: HS v nh hon thnh Bi 8
*************************************
ễN TING VIT : TUN 3 (V EM T ễN LUYN TV)
I.Mc tiờu:
- HS c v hiu truyn : Bỏnh chng, bỏnh giy, cng c cỏch vit du

thanh. Hiu ngha cỏc t ng ngh.
- HS cú k nng t cõu vi t ng ngha. Trỡnh by cõu tr li ngn gn
theo suy ngh ca mỡnh.
- GD thỏi tớch cc lm bi, bit chia s hiu bit v nhng tc l c truyn
ca ngi Vit Nam.
- Phỏt trin nng lc vit v trỡnh by..
II. Chun b D DH:
GV+ HS : v em t ụn luyn TV
III.iu chnh ni dung hc : theo ti liu
IV.iu chnh hot ng hc:
+ H khi ng :
ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c hot ng trong tranh, k c tờn mt vi tc l ca
ngi Vit Nam trong ngy tt.
- PP: Vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
+ H 3 :c truyn v tr li cỏc cõu hi
Cõu 1 : Ai lm ỳng ý vua s c truyn ngụi
Cõu 2 : Lang Liờu ó chn nhng th lm bỏnh : go np,u xanh,tht ln.
Cõu 3 : Hai th bỏnh ca Lang Liờu c chn cỳng Tri,t,Tiờn Vng vỡ :
Bỏnh Giy hỡnh trũn tng trng cho Tri, bỏnh chng hỡnh vuụng tng trng
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
cho t ; tht, u, lỏ dong tng trng cho muụn thỳ, cõy c muụn loi ; las bc
ngoi, cỏc v trong ng ý ựm bc nhau.
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS c bi.v tr li c cỏc cõu hi theo cỏch hiu ca mỡnh.
- PP: vn ỏp

- KT: nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
+ H 4,5,6 :
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS tỡm ỳng ch t ỳng v trớ du thanh, tỡm c cỏc t ng ngh
vi t ó cho(ớt nht 2 t); t cõu vi t cho trc.(mi t 1 cõu)
- PP: Quan sỏt; vit
- KT: ghi chộp nhanh, vit nhn xột(vit kớ hiu)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em hon
thnh bi tp
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng : vit on vn t cnh vt ni em
trong cn ma.

GDTT :
SINH HOT LP
1. Mc tiờu:
- Nhn xột,ỏnh giỏ H ca lp trong tun va qua
- ra k hoch H ca tun ti
- GD HS cú ý thc phn u, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng thnh tớch ú
cú tun ti t KQ cao hn.
- Phỏt trin nng lc giao tip.
2. Cỏc H chớnh
*Tng kt , ỏnh giỏ ,nhn xột cụng tỏc tun qua:
+/ YC cỏc ban tho lun cỏc H ca ban : Cụng tỏc hc tp, n np, v sinh
+/Cỏc trng ban bỏo cỏo.
+/ CTHTQ nhn xột tỡnh hỡnh hot ng ca lp trong thi gian qua.
+GV nhn xột chung:
- u im:
+ Cỏc nhúm n nh n np t qun, H gia gi, trng v chm súc hoa khỏ tt.

+ Nhiu HS cú ý thc hc tp tt : Qunh Nh,Huyn, .
+ Cỏc em ó cú n np trong vic ụn bi u gi, b trớ ch ngi hp lớ.
- Mt s tn ti:

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
+ Mt s HS cha tớch cc trong cụng tỏc chm súc hoa; n lp cha tham gia
tớch cc trong mi hot ng, hp tỏc vi bn cha tớch cc ( Quang, Linh,
Phng Tho, Nguyt.)
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS nhn xột c c th cỏc u im ,tn ti ca cỏ nhõn trong nhúm,
trong cỏc ban.
- PP: Quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
*K hoch cụng tỏc tun n:
+ Cỏc ban tho lun lờn k hoch da trờn k hoch ca i.
+ GV b sung v thng nht mt s hot ng nh sau.
- Tỡm hiu cỏc ngy l trong thỏng.
- Luụn phn u thi ua dy tt hc tt.
- Tip tc cng c n np v kim tra tỏc phong n trng.
- Thng xuyờn cng c cỏc n np t qun, truy bi u gi.
- Xõy dng ý thc trung thc, nghiờm tỳc trong HT
- Nhúm thc hin thng xuyờn kim tra v, sỏch, dựng hc tp, vic chun b
bi ca cỏc bn trong tng ngy.
- Tng cng v sinh lp, dch v,v sinh phong quang trng sch s.
- Sa cha cỏc khuyt im tun trc
* ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS cỏc ban bit a ra ý kin trao i vch ra c mt s vic lm

cho tun ti.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh, nhn xột bng li.
*Kt thỳc tit sinh hot: - Hỏt tp th.
*******************************************

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019

O C
Cể TRCH NHIM V VIC LM CA MèNH ( T1)
I.Mc tiờu:
-Giỳp HS bit th no l cú trỏch nhim v vic lm ca mỡnh.Khi lm vic gỡ
sai bit nhn li v sa cha.
- Bc u cú k nng bit ra quyt nh v kiờn nh bo v y kin ỳng ca
mỡnh.
- GD thỏi khụng nờn trn trỏnh trỏch nhim, li cho ngi khỏc, bit t
nhn li v sa li.
- Phỏt trin nng lc vn dng kin thc thc hin hnh vi.
II. Chun b D DH:
GV : Phiu HT BT1,2
HS : Sỏch o c 5
III. Hot ng hc
* Khi ng:
- HTQ t chc cho cỏc bn trong lp chi trũ chi khi ng tit hc.
- HS vit tờn bi vo v.
- HS c mc tiờu bi, chia s mc tiờu bi trc lp
HOT NG C BN


1.Tỡm hiu truyn: Chuyn ca bn c.
Vic 1: Em c v tỡm hiu cõu chuyn
Vic 2: Em cựng bn tho lun ni dung cõu chuyn bng nhng cõu hi gi y.
c ó gõy ra chuyn gỡ? Sau khi gõy ra chuyn c cú cm nhn gỡ? Theo em
c nờn gii quyt nh th no?
Vic 3: NT yờu cu cỏc bn nờu y kin ca mỡnh. Bn khỏc lng nghe, nhn xột v
b sung.
- CTHTQ t chc cho cỏc nhúm chia s.

2.c thụng tin v tr li cõu hi
Vic 1: c thụng tin t mỡnh tr li cỏc cõu hi.
Vic 2: Em cựng bn chia s cựng nhau
Vic 3: NT yờu cu cỏc bn chia s .
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
CTHTQ t chc cho cỏc nhúm chia s trc lp, nhn xột
*. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS bit c din bin cõu chuyn v tõm trng ca c; bit phõn
tớch , a ra quyt nh ỳng.Rỳt ra c ghi nh.
- PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
3. Bi tp 1,2
CTHTQ t chc cho cỏc bn trong x ly tỡnh hung theo cỏch hiu ca mỡnh sau
ú thng nht ghi vo phiu.
- GV cho chia s trc lp.
*. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS xỏc nh nhng vic lm no l biu hin ngi sng cú trỏch

nhim hoc khụng cú trỏch nhim.
- PP:Quan sỏt; vn ỏp
- KT: Ghi chộp nhanh;nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh c chõm ( Khỏnh, Phong, Ninh.): Tip cn, hng dn
cỏc em c gng lng nghe bn c chuyn hiu ni dung.
HOT NG NG DNG
Núi cm nhn ca mỡnh khi c hc bi ny cho ngi thõn ca
mỡnh.
********************************
BUI CHIU
KHOA HC:
NAM V N (TIT 2)
I.
Mc tiờu:
- Giỳp HS vn dng kin thc vo thc hnh lm bi tp.
- Rốn k nng thc hnh x lớ mt s tỡnh hung thc t v qua tỡnh hung rỳt
c bi hc gỡ.
- GD cỏc em cú ý thc tụn trng cỏc bn cựng gii v khỏc gii,khụng phõn bit
nam n.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
II.
Chun b:
GV:Mt s tỡnh hung cỏc nhúm úng vai
HS: Ti liu HDH
III.iu chnh ni dung dy hc: Khụng
IV.iu chnh hot ng hc: theo logo

H thc hnh:
+H 1: Trũ chi: ng ý hay khụng ng ý
. *. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS xỏc nh c cõu no mỡnh nờn ng ý v gii thớch c cõu no
mỡnh khụng ng ý.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh;nhn xột bng li
+H 2:úng vai:
. *. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm ni dung tỡnh hung v a ra cỏch gii quyt tỡnh hung, th
hin c nột mt c ch thỏi v thớnh cỏch phự hp tỡnh hung a ra.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh;nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh cũn rt rố ( Linh, Trang, .): hng dn ng viờn cỏc em
mnh dn khi trỡnh by.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh: Vit
li bi: Th gi cỏc hc sinh cựng ngi thõn.
***********************************
Khoa hc:
BI 3: CC GIAI ON CA CUC I (T1)
I. Mc tiờu
- Trỡnh by c s thay i v sinh hc v xó hi cỏc giai on phỏt trin khỏc
nhau ca con ngi
II. Hot ng hc
A. HOT NG C BN

- HTQ gi 2-3 bn nhc li kin thc ó hc v s khỏc bit gia nam v n v
c im sinh hc

- HS vit tờn bi vo v
- HS c mc tiờu bi, chia s mc tiờu bi trc lp
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
* Hỡnh thnh kin thc:

1.T chc trũ chi: Ai nhanh, ai ỳng
Vic 1: Cỏ nhõn c ni dung trong sỏch HDH trang 14, 15, 16, 17
Vic 2: Cựng vi bn tho lun in vo ụ trng di cỏc thụng tin cho phự
hp
Vic 3: Nhúm trng ch nh tng cp bỏo cỏo kt qu, cỏc bn trong nhúm lng
nghe v b sung, thng nht ỏp ỏn.
Vic 4: Th kớ tng hp ý kin ca cỏc bn v bỏo cỏo vi cụ giỏo

2. c v tr li:
Vic 1: Cỏ nhõn c ni dung trong HDH trang 17 v nghiờn cu tr li cõu hi:
- Cú th chia cuc i con ngi thnh my giai on ln? Nờu c im ni bt
ca mi giai on.
- Em ang vo giai on no ca cuc i?
Vic 2: Em v bn cựng chia s cõu tr li
Vic 3: Nhúm trng ch nh tng cp bỏo cỏo kt qu, cỏc bn trong nhúm lng
nghe v b sung, thng nht v bỏo cỏo vi cụ giỏo
* CTHTQ t chc cho cỏc nhúm chia s v bỏo cỏo vi cụ giỏo kt qu nhng
vic cỏc em ó lm.
* CTHTQ chia s mc tiờu bi hc
- Cỏ nhõn, nhúm ỏnh giỏ theo mc tiờu
- Tr li cõu hi: Cỏc bn ó lm th no t c mc tiờu ú?
****************************


Khoa hc:

CC GIA ON CA CUC I (TIT 1)
Bi son iu chnh
************************************

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019
GIO N DY THAO GING
IU CHNH BI HNG DN HC TING VIT 5
Bi 3B: GểP PHN XY DNG QUấ HNG ( Tit 1)
I. Mc tiờu
- c, hiu bi: Lũng dõn (phn 2)
- Rốn HS c din cm thay i linh hot ging c, phự hp vi tỡnh hung
cng thng y kch tớnh ca v kch
- GD cỏc em hc tp c tớnh nhanh trớ lanh li trong cỏc hot ng.
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc c, hiu.
II. Hot ng hc:
A. HOT NG C BN
*Khi ng:

-HTQ t chc cho cỏc bn tri trũ chi khi ng tit hc : Trũ chi
Chn hoa,
-Mi giỏo viờn nhn lp.
-Giỏo viờn gii thiu bi hc, tit hc.
-Ban hc tp chia s v mc tiờu bi hc:
+Mi bn nờu mc tiờu tit hc.

* Hỡnh thnh kin thc:
1. Quan sỏt tranh v cho bit mi nhõn vt trong v kch Lũng dõn ang
lm gỡ.
Vic 1: HS t quan sỏt cỏ nhõn
Vic 2: Chia s trong nhúm
Vic 3: Nhúm trng chia s trc lp
GV chia s v gii thiu bi c Lũng dõn Tip theo
2. Nghe c bi.

- Nghe cụ giỏo c bi th Cỏc bn theo dừi, c thm.
- Nghe bn c li bi ln na.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 03 - Năm học 2018- 2019

3. c t ng v li gii ngha.

Vic 1: Cỏ nhõn c
Vic 2: Ln lt 1HS c v 1HS ghộp cỏc t ng vi li gii ngha thớch hp.
Vic 3: i din 1 cp c trc lp

- Vic 1: Nhúm trng hi: Trong nhúm mỡnh cú bn no cũn t khụng
hiu trong bi khụng?
Nu cú, nhúm trng ngh bn a ra t ng cha hiu, cỏc bn khỏc
nghe v gii thớch cho bn ( nu hiu), hoc nh cụ giỏo giỳp .
4. Cựng luyn c.
- Luyn c t khú: HS luyn c cỏc t phng ng: ch, my, hng, tớa, nố

- Luyn c ni tip on, bi


Vic 1:Nhúm trng t chc cho cỏc bn c on ni tip trong nhúm v
4 bn c ni tip, hai bn c c bi.
Vic 2: Th kớ t chc cho cỏc bn bc thm thi c gia cỏc nhúm v nhn
xột, bỡnh chn nhúm c tt.
*. ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c ỳng, th hin c ging c ca cỏc nhõn vt, nhn ging
c vo cỏc t th hin thỏi nhõn vt.
- PP:Quan sỏt
- KT : ghi chộp nhanh.
5. Tho lun, tr li cõu hi.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


×