Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

TUẦN 2 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (326.62 KB, 37 trang )

Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
TUN 2
Ngy dy: Th ba ngy 3 thỏng 9 nm 2018
ễN TP CC PHẫP TNH VI PHN S

TON:
BI 4
I.Mc tiờu:
- Cng c cỏch thc hin cỏc phộp tớnh cng, tr, nhõn, chia hai phõn
s.
- Rốn k nng tớnh cỏc phộp tớnh thnh tho v dng tớnh trong bi gii.
- Giỏo dc hc sinh tớnh cn thn khi lm bi tp.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc gii quyt vn .
II. Chun b D DH:
GV: Phiu BT.
HS:
III. iu chnh NDDH: theo ti liu HDH
IV. iu chnh hot ng hc: Theo logo
+/ H khi ng: Trũ chi: bn :
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Cng c,khc sõu kin thc v so sỏnh cỏc phõn s
- PP: Vn ỏp
- KT: Nhn xột bng li
+/ H 1,2, Cng c cỏch thc hin cỏc phõn s.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c cỏch thc hin cỏc phộp tớnh cng, tr, nhõn chia
hai phõn s
- PP: Vn ỏp
- KT: Nhn xột bng li
+/ H 3,4,5 Thc hnh lm bi tp
*ỏnh giỏ:


- Tiờu chớ: HS vn dng c cỏch thc hin cỏc phộp tớnh cng, tr, nhõn
chia hai phõn s tớnh ỳng, nhanh.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp; vit(GV)
- KT: Ghi chộp ngn;Nhn xột bng li; vit nhn xột(GV)
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Phong, Linh.).Giỳp cỏc em
thc hin c cỏc phộp tớnh cng, tr, nhõn , chia hai phõn s H 3,4,5.
Cõu hi gi m: 1. thc hin phộp tớnh cng, tr, nhõn, chia hai phõn s
ta lm th no? (C th tng phộp tớnh m HS cũn lung tỳng khi thc hin)
2. Khi thc hin phộp tớnh mt s t nhiờn vi phõn s ta cn lu y iu gỡ?
(H 3)
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH
VI. Hng dn phn ng dng:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: Gii bi toỏn cựng b m, ngi thõn ca mỡnh.
TING VIT : BI 2A : VN HIN NGHèN NM (T1)
I.Mc tiờu:
- Bit c ỳng vn bn khoa hc thng thc cú bng thng kờ ; hiu c
ni dung ca bi Nghỡn nm vn hin.
- Rốn k nng th hin ging c ca vn bn khoa hc.
- Giỏo dc cỏc em bit t ho v nn vn hin nc nh.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc c, nng lc hp tỏc nhúm.
II. Chun b dựng dy hc :
GV+ HS : SHDH
III. iu chnh ND DH: Khụng

IV. iu chnh H hc: theo logo
H1: Quan sỏt tranh v c li gii thiu v Khờu Vn Cỏc.
H 2: Nghe thy (cụ) hoc bn c bi:
H 3:. Thay nhau c t ng v li gii ngha:
H 4: Cựng luyn c
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: c ỳng ngt ngh, ỳng cỏc s, c c bng thng kờ theo
hang ngang, th hin ging c vn bn khoa hc; hiu c ngha cỏc t
khú mc gii ngha.
- PP: Quan sỏt (cú ch nh); Vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn; nhn xột bng li, tụn vinh hc tp.
5. Tho lun tr li cõu hi
Cõu 1: Vn Miu du khỏch ngc nhiờn: bit rng t nm 1075 nc ta m
khoa thi tin s, ó cú truyn thng lõu i.
Cõu 2: Triu i m nhiu khú thi nht: Triu Lờ
Cõu 3: Triu i cú nhiu tin s nht: Triu Lờ
Cõu 4: Cõu vn cui bi mun núi vi chỳng ta: Vit Nam l mt nc cú
nn vn hin lõu i.
ND: Vit Nam cú truyn thng khoa c , th hin nn vn hin lõu i.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Tr li ỳng theo cõu hi, din t cõu dn rừ rang,lien h c
thc t bn thõn.
- PP: Quan sỏt (cú ch nh); Vn ỏp

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
- KT: ghi chộp ngn; nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:

- GV cựng cỏc bn trong nhúm giỳp nhng em c cha tt sa sai c
tt hn.
VI. Hot ng ng dng:
- c cho ngi thõn nghe bi c em va hc.
***************************
TING VIT:
BI 2A: VN HIN NGHèN NM (T2)
I.Mc tiờu:
- Giỳp HS m rng vn t: T Quc.
- Rốn k nng thc hnh lm bi tp ỳng vi yờu cu
- GD hc sinh cú thỏi tớch cc t giỏc khi thc hnh lm bi, bit
chia s cựng bn.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc vn dng kin thc k nng vo giao tip.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu HT
HS: v, SHDH
III. iu chnh ND DH: Khụng
IV. iu chnh H hc: theo logo
+/ H khi ng: Cho HS hỏt bi tp th th gin.
+/H 1,2
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Tỡm c t ng ngha vi t T quc cú sn trong 2 bi tp
oc v trong chng trỡnh ó hc; Tỡm c mt s t cha ting quc- PP:
Quan sỏt (cú ch nh); Vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn; nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
H 3: Trũ chi : Thi tỡm nhanh t cú ting quc
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Tỡm c mt s t cha ting quc( vúi ngha l nc); tỡm
s lng, nhanh.
- PP: Quan sỏt (cú ch nh); Vn ỏp

- KT: thang o; nhn xột bng li, tụn vinh hc tp
H 4: t cõu
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: t c cõu vi nhng t ng cho trc
- PP: Quan sỏt (cú ch nh); vit
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
- KT: thang o;vit nhn xột (GV)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: (Ninh, Trang.).Tip cn, hng
dn giỳp cỏc em cỏc em cú thờm nhng vn t nht nh v T quc.
Cõu hi gi m: 1.Khi t cõu em cn chỳ y iu gỡ?
- Hng dn cỏc em cỏch t cõu cú s dng t ng ngha.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: t hai cõu cú s dng t ng ngha núi v
quờ hng em.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh:
Tỡm 2,3 t ng ngha vi T quc v cựng ngi thõn t cõu vi t va
tỡm c.
**********************************
O C:
EM L HC SINH LP 5 ( T2)
I.Mc tiờu:
- Giỳp hc sinh bit tha nhn v hc tp theo tm gng tt.
- Rốn cho hc sinh cú k nng t mc tiờu phn u
- GD hc sinh cú trỏch nhim vi trng lp ca mỡnh.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc k chuyn v thc hnh.

II. Chun b D DH:
GV : Phiu HT
HS : Bỳt mu
III. Hot ng hc

* Khi ng:
- HTQ t chc cho cỏc bn trong lp chi trũ chi khi ng tit hc.
- HS vit tờn bi vo v.
- HS c mc tiờu bi, chia s mc tiờu bi trc lp
HOT NG THC HNH

1.Tho lun v k hoch phn u.
Vic 1: Em t vch ra k hoch phn u ca mỡnh.
Vic 2: Em cựng bn tho lun v k hoch.
xng ỏng l hc sinh lp 5 ta cn lm gỡ? Phn u nh th no?
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
Vic 3: NT yờu cu cỏc bn nờu y kin ca mỡnh v k hoch. Bn khỏc lng
nghe, nhn xột v b sung.
- CTHTQ t chc cho cỏc nhúm chia s.
ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: hc sinh bit vit ra mc tiờu phn u ca mỡnh
- PP : Quan sỏt ; vn ỏp
- KT : Ghi chộp ngn,Nhn xột bng li

2.K chuyn v cỏc tm gng lp 5 gng mu.
Vic 1: Chun b cõu chuyn cho mỡnh.
Vic 2: Em cựng bn k cho nhau nghe cõu chuyn

Vic 3: NT yờu cu cỏc bn chia s .
- CTHTQ t chc cho cỏc nhúm chia s trc lp, nhn xột.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: hc sinh nờu c nhng nhim v ca hc sinh lp 5
- PP : vn ỏp ;
- KT : Nhn xột bng li

3. Chi trũ chi: Truyn in
CTHTQ t chc cho cỏc bn trong lp chi trũ chi v chia s trũ chi
trc lp.
GD HS bit yờu qỳy trng lp mỡnh v cú trỏch nhim vi trng, lp ca
mỡnh
- Hi ng t qun t chc cho cỏc bn chia s sau tit hc.
HOT NG NG DNG
Núi cm nhn ca mỡnh khi mỡnh l hc sinh lp 5 cho ngi
thõn ca mỡnh.
**********************************
TING VIT:
I.Mc tiờu:

BI 2A: VN HIN NGHèN NM (T3)

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
- Nghe -vit ỳng bi:Lng Ngc Quyn ;Nm c cto v vit ỳng
phn vn ca ting.
- Rốn k nng vit ỳng k thut, trỡnh by p.
- GD hc sinh tớnh cn thn khi vit bi, bit sa li.

- Giỳp HS phỏt trin nng lc nghe, vit bi
II. Chun b D DH:
GV: Bng ph v mụ hỡnh cu to vn
HS: v ụ li
III. iu chnh ND DH: Khụng
IV. iu chnh H hc: theo logo
+/ H khi ng: Giỳp hc sinh cú tinh thn thoi mi .
+/ H 5: Hc sinh vit bi.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Nghe vit ỳng v trỡnh by p, khoa hc bi: Lng Ngc
Quyn
- PP: Quan sỏt,Vit
- KT: ghi chộp ngn, vit nhn xột(GV)
+/H 6,7: Thc hnh lm bi tp
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS xỏc nh v vit ra c phn vn ca cỏc ting theo yờu cu
bi tp, vit c phn vn vo mụ hỡnh cu to vn
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh, nhn xột bng li
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hs tip thu cũn hn ch: ( Ninh, Khỏnh, Phong): Tip cn,h
dn cỏc em vit ỳng cỏc t khú. Trỡnh by bi vit khoa hc. Ch vit u
nột.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v hng dn cỏc bn chm tng nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng: Hdn cỏc em thc hin phn ng dng
cựng b m, anh ch ca mỡnh: Vit li bi: Lng Ngc Quyn cựng ngi
thõn.
************************************
KHOA HC:

S SINH SN (Tit 3)
I.Mc tiờu:
-Giỳp HS cng c li kin thc ca tit 1 v 2
- Rốn k nng vn dng kin thc tit trc lm ỳng v nhanh cỏc bi
tp thc hnh
- GD hc sinh bit quan tõm chm súc nhng ph n mang thai.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
- Giỳp HS phỏt trin nng lc ch ng thc hin cỏc hot ng thc hnh
II. Chun b D DH: GV: Phiu HT
HS: SHDH TV(tp 1)
III. iu chnh ND hot ng : Khụng
IV. iu chnh hot ng dy hc:
H 1:
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c cỏc th h trong gia ỡnh bn nh v lien h c
gia ỡnh mỡnh
- PP: Quan sỏt, vn ỏp( vn ỏp gi m)
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li
H2,3: : iu chnh t nhúm ln thnh ton lp)
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Qua hai bi tp HS nờu li c cỏc kin thc v cỏc giai on
phỏt trin bo tha,nhng vic cn l v khụng nờn lm i vi ngi mang
thai, gii thớch ngn gn c chia s
- PP: Quan sat; vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh vit cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em trong

nhúm giỳp thờm
VI. Hng dn phn ng dng: Chia s vi bn xem nh bn cú bao
nhiờu th h. Kể cho bố, mẹ nghe về sự hình thành và phát
triển của bào thai.
****************************
ễn luyn Toỏn:
EM T ễN LUYN TON TUN 1
I.Mc tiờu:
- Bit c, vit, rỳt gn, quy ng, so sỏnh, xp th t cỏc phõn s. Bit c,
vit cỏc phõn s thp phõn.
- Rốn k nng thc hin cỏc bi tp ỳng, nhanh.
- Giỏo dc thỏi t giỏc lm bi.
- Giỳp phỏt trin nng lc t duy
II. Chun b D DH:
GV: bi tp .
HS: HD em t ụn luyn toỏn.
III. iu chnh ND dy hc: theo ti liu
IV. iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H 1: TC : bn khi ng tit hc: Cng c, khc sõu kthc v
phõn s.
+/ H 1,2,3,6: Khc sõu kin thc v phõn s, tớnh cht c bn ca phõn s.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Hs c ,vit, rỳt gc cỏc phn s,c v vit ỳng cỏc phõn s
thp phõn
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li

+/ H 4,5, 7,8 : Khc sõu cho hc sinh v phõn s thp phõn, cỏch chuyn
i
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS rỳt gon, quy ng v chuyn c phõn s v phõn s thp
phõn.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp, vit
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li, vit nhn xột(GV)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: (Khỏnh , Linh, Trang.).H tr,
tip cn giỳp cỏc em hon thnh tt cỏc H phn ụn luyn.Giỳp cỏc em
khc sõu cỏc kin thc ó hc.
Cõu hi gi m:1. rỳt gn phõn s em lm nh th no ?
2. Cú bao nhiờu cỏch quy ng mu s cỏc phõn s ?
3. Em hóy nờu cỏch chuyn i mt s phõn s thnh phõn s thp
phõn ?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v h tr, giỳp cỏc bn chm trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh:
****************************
Ngy dy: Th t ngy 5 thỏng 9 nm 2018
TON:

BI 5

HN S ( TIT 1)

(BI SON IU CHNH)
****************************

BUI CHIU
TING VIT:

BI 2B: SC MU VIT NAM (T1)

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
I.Mc tiờu:
- HS c hiu c ni dung v ý ngha bi th: Sc mu Vit Nam, thuc
lũng nhng kh th m hc sinh yờu thớch.
- Rốn k nng c din cm bi th vi ging nh nhng thit tha.
- GD cỏc em bit yờu quờ hng ỏt mỡnh
- Giỳp hc sinh phỏt trin nng lc c, NL din t.
II. Chun b D DH:
GV +HS: : SHD
III. iu chnh ND dy hc: theo ti liu
IV. iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H khi ng: TC : Thi tỡm nhanh tờn 7 sc cu vũng
+/ H 2 : Nghe thy cụ c
+/ H 3 : Cựng luyn c
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nghe c v nờu c ging c bi th nh nhng, tha
thit.Cựng nhau luyn c ỳng v c din cm bi th.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li
+/ H 4 : Tho lun , tr li cõu hi.
Cõu 1 : bn nh trong bi th yờu nhng mu sc : ,xanh, vng, trng,
en, tớm, nõu.

Cõu 2 : Mi mu sc gi ra trong trớ tng tng ca bn nh :
Mu (mỏu trong tim, c t quc, khn qung i viờn) mu xanh(ng
bng, rng nớu, bin, bu tri) mu vng(lỳa chớn, hoa cỳc, nng mựa thu)
mu trng( trang giy, úa hoa hng bch, mỏi túc b)mu en( hũn tha, ụi
mt, mn ờm)mu tớm( hoa c, hoa sim, chic khn ch, nột mc) mu
nõu(ỏo m, t ai, g rng)
Cõu 3 : Bi th cho bit tỡnh cm ca bn nh vi quờ hng, t nc : bn
yờu tt c cỏc sc mu trờn t nc, bn rt yờu quờ hng, t nc.
ND : Núi lờn tỡnh yờu t nc, quờ hng vi nhng sc mu, nhng con
ngi, s vt ỏng yờu ca bn nh.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Tr li cỏc cõu hi y , din t gn, nờu c ni dung bi.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li
+/ H 5 : Hc thuc lũng nhng kh thoe em yờu thớch
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: c thuc ớt nht 2-3 kh th, c din cm.
- PP: Quan sỏt;
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
- KT: thang o
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Hi,Nguyt, Vinh): Tip cn,
hng dn cỏc em vit ỳng cỏc t khú. Hiu c ni dung bi : Sc mu
em yờu.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v hng dn cỏc bn chm trong nhúm.
GDBVMT : Em thy hỡnh nh trong bi th p nh th no ? Em cm thy

yờu quờ hng mỡnh khụng ?
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh:
c bi cho ngi thõn mỡnh nghe.
****************************
TING VIT:
BI 2B: SC MU VIT NAM (T2)
I.Mc tiờu:
- Vit c on vn t cnh mt bui trong ngy.
- Rốn k nng vit cú hỡnh nh, t nhanh.
- GD cỏc em yờu thớch mụn hc.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc vit vn
II. Chun b D DH:
GV +HS: : SHD
III. iu chnh ND dy hc: theo ti liu
IV. iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H khi ng: Khc sõu b cc ca cỏc bi vn t cnh ó hc.
+/H 1- HTH: Hc sinh nm chc b cc ca bi vn t cnh v vit c
on vn t cnh mt bui trong ngy.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm li dn ý v da vo dn ý phỏt trin on vn t
cnh mt bui sang, bui tra hc bui chiutrờn cỏnh ng hoc trong
vn cõy, on vit cú hỡnh nh.
- PP: Quan sỏt; vit
- KT: ghi chộp ngn, vit nhn xột
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hdn giỳp cỏc em nm
chc b cc ca bi vn t cnh v vn dng vit c mt on vn
ngn t 5 10 cõu
Cõu hi gi m: 1. Nờu b cc ca bi vn t cnh? (Yc nờu chi tit tng

phn mt).
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: Vit mt bi vn t cnh bui sỏng quờ em.
GDBVMT: Em cn lm gỡ bo v cỏc cnh p quờ hng em ?
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh:
Chia s cựng ngi thõn on vn em vit c./
****************************
ễN LUYN TING VIT:

EM T ễN LUYN TING VIT
TUN 2

I.Mc tiờu:
- c v hiu truyn : Cnh p non sụng.Cm nhn c v p ca t
nc. Vit ỳng t cha ting bt u bng c/k ;g/gh ; ng/ngh.Tỡm c cỏc
t ng ngha.
- Rốn k nng thc hnh lm cỏc bi tp tớch cc
- GD tỡnh yờu quờ hng, bit t ho v cnh p ca quờ hng.
- Giỳp phỏt trin k nng din t.
II. Chun b D DH:
HS: V HD em t ụn luyn TV
III. iu chnh ND dy hc: theo ti liu
IV. iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H khi ng : Giỳp cho cỏc em nhú li ngun gc ca dõn tc Vit
Nam.

+/ H 3 : Hc sinh c v hiu c bi th : Cnh p non sụng.
Cõu 1 : Cỏc cõu ca dao trong bi núi n : H Gm( H Ni) ; Ngh An ;
Hu ; Cn Th ; ng Thỏp Mi.
Cõu 2 : HS tr li theo suy ngh
Cõu 3 : í kin l ỳng. nhn xột ca mi ngi rt ỳng.Vỡ ú l nhng v
p cú tht.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS c v tr li ccỏc cõu hi. Nờu c ni dung ca bi
th.
- PP: Quan sỏt; vit
- KT: ghi chộp ngn, vit nhn xột
+/H 4: Hc sinh nm
+/ H 5 : Khc sõu kin thc v t ng ngha.
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em
nm chc cỏc kin thc ó hc v t ng ngha.
Cõu hi gi m: 1.Nh th no l t ng ngha ?
+/ i vi hs tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao v
v lm thờm BT sau: Tỡm t ng ngha vi nhng t sau : p, Ngoan,
Lung linh.
IV. Hng dn phn ng dng: Hng dn cỏc em thc hin phn ng
dng v BTcựng b m, anh ch ca mỡnh:
======= ********** =======
Ngy dy; Th nm ngy 6 thỏng 9 nm 2018
Ting vit:

BI 2B : SC MU VIT NAM (T3)
I.Mc tiờu:
-K mt cõu chuyn ó nghe, ó c v mt anh hựng, danh nhõn ca
nc ta. Hiu c ni dung chớnh v bit trao i v ý ngha cõu
chuyn.
- Rốn k nng k cú cm xỳc, th hin c iu b c ch.
- GD thỏi noi gng nhng phm cht ca anh hựng v nhng danh
nhõn qua cỏc cõu chuyn
- Phỏt trin cho HS nng lc k, NL din t.
II. Chun b D DH:
GV: Mt s cõu chuyn v anh hựng v danh nhõn dõn tc.
HS: Su tm nhng cõu chuyn v nhng anh hựng dõn tc.
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : Theo logo
+/ H khi ng: Giỳp hc sinh hiu sõu hn v s hi sinh anh dng ca
cỏc v anh hựng dõn tc.
+/ H 2 - HTH: K c cõu chuyn v anh hựng, danh nhõn ca dõn tc
m mỡnh ó chun b.
+/H 3,4 HTH: Nm chc ý ngha ca cõu chuyn v th hin c cõu
chuyn mt cỏch tt nht.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS k c ton b cõu chuyn bng li k ngn gn, d hiu,
bit th hin iu b, thi k vi bn, nờu c ý ngh cõu chuyn
- PP: Quan sỏt;vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn, tụn vinh hc tp
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019

+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em nm
c ni dung cõu chuyn, bc u k c cõu chuyn m mỡnh bit v
nm c y ngha ca cõu chuyn.
Cõu hi gi m: 1. Cõu chuyn ca ngi iu gỡ?Trong cõu chuyn gm
cú nhng nhõn vt no? Nhõn vt chớnh l ai?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v giỳp cỏc bn trong nhúm mỡnh k c cõu chuyn mt cỏch
tt nht, biu cm nht.
IV. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: K li cõu chuyn mỡnh va hc c cho ngi thõn mỡnh nghe.
Su tm thờm mt s cõu chuyn v nhng tm gng tui nh chớ ln.
======= ********** =======
TON
BI 6
HN S ( TIP THEO T1)
I.Mc tiờu:
- Em bit cỏch chuyn mt hn s thnh phõn s.
- HS cú k nng vn dng cỏch chuyn chuyn c mt s hn s
v phõn s.
- Cú thỏi ci m khi hc, cựng bit chia s vi bn
- Phỏt trin nng lc t duy toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: Th, hỡnh v ; Phiu BT.
HS: v ụ li
III. iu chnh hot ng hc:
IV. iu chnh NDDH : theo logo
+/ H 1: TC: Ghộp th khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin thc
hn s.
* ỏnh giỏ:

- Tiờu chớ:HS chn c hỡnh v ni vi hn s.
- PP: Quan sỏt;
- KT: ghi chộp ngn
+/ H 2 - HCB: H tr cỏc em nm c cỏch chuyn hn s thnh phõn
s.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c n ni dung v chia s c thụng tin cho bn
- PP: vn ỏp
+/ H 3 : Vn dng kin thc vo 2 bi tp
* ỏnh giỏ:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
- Tiờu chớ: HS chuyn c hn s thnh phõn s
- PP:; vit
- KT: vit nhn xột (GV)
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Linh, Trang, Ninh.).H tr,
tip cn giỳp cỏc em nm chc cỏch chuyn i hn s thnh phõn s. (H2)
Cõu hi gi m: Khi chuyn mt hn s thnh phõn s ta thc hin nh th
no ? VD minh ha.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT 7. Sỏch HD em t ụn luyn toỏn trang 13 (Tun 2)
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh:
Em thc hin H ng dng 1

HNGLL :


*************************************
L HI QUấ EM

I. Mc tiờu:

- HS bit gii thiu mt s l hi truyn thng, trũ chi dõn gian thng c
s dng trong cỏc l hi ti a phng vi bn bố.
- Rốn k nng din t khi gii thiu
- Cú ý thc tuyờn truyn, gi gỡn nhng nột p trong cỏc l hi ca a
phng
- Phỏt trin nng lc giao tip.
II. Chun b: GV+ HS ti liu HNGLL
III. Hot ng hc
1.H1: Gii thiu v cỏc trũ chi dõn gian
Vic 1 : Cỏ nhõn quan sỏt tranh v tr li cõu hi trong cỏc bc
tranh
Vic 2 : Hai bn ngi cnh nhau thay nhau tr li cõu hi, bn cũn li lng
nghe, ỏnh giỏ, nhn xột bn.
Vic 3 : Nhúm trng t chc cho cỏc bn chia s cõu tr li.
CTHTQ t chc cho cỏc bn chia s, nhn xột, ỏnh giỏ ln nhau.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS k c mt s l hi
- PP:; Quan sỏt
- KT: ghi chộp ngn ,
2. H2: Thc hnh mt s trũ chi dõn gian

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủyNhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019

Vic 1 : Cỏ nhõn t suy ngh k tờn mt s TC dõn gian m mỡnh
bit
Vic 2 : C lp lng nghe cụ giỏo gii thiu, hng dn cỏch chi
Vic 3 : CTHTQ t chc cho cỏc bn cựng tham gia trũ chi
CTHTQ t chc cho cỏc bn chia s, nhn xột, ỏnh giỏ nhau.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm cỏch chi ca trũ chi, tham gia chi c
- PP:; Quan sỏt
- KT: ghi chộp ngn ,
3. H3: Tng kt, ỏnh giỏ
Vic 1 : Cỏ nhõn t nhn xột v cỏc trũ chi dõn gian
Vic 2 : Hai bn cựng bn chia s.
Vic 3 : Nhúm trng t chc cho cỏc bn chia s
CTHTQ t chc cho cỏc bn chia s, nhn xột, ỏnh giỏ nhau
Hot ng kt thỳc tit hc : Qua tit hc v Trũ chi dõn gian, em
cn bit yờu thớch v gi gỡn cỏc trũ chi ca dõn tc mỡnh
************************************
KHOA HC :
NAM V N ( TIT 1)
I.Mc tiờu :
- Giỳp hc sinh nm c c im sinh hc( gii tớnh) v c im xó hi (
gii)ca nam v n.
- Nờu c con trai v con gỏi u bỡnh ng vaf cú quyn nh nhau
- Tụn trn cỏc bn cựng gii v khỏc gii khụng phõn bit nam n.
- Phỏt trin nng lc nghiờn cu v tỡm hiu xó hi.
II. Chun b : GV bng nhúm nh bi tp 2
III : iu chnh ni dung hc tp : khụng
IV. iu chnh hot ng hc : theo logo

H 1 : Liờn h thc t
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nờu c cụng vic ca tng ngi trong gia ỡnh
- PP:; Quan sỏt
- KT: ghi chộp ngn ,
H 2 : Ghộp th
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS xp c cỏc th ch ó chovo c 3 ct
- PP:quan sỏt
- KT: ghi chộp ngn ,
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019

H3 : c thụng tin v tr li
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS c v nm c ni dung thong tin, tr li ỳng vi cỏc cõu
hi
- PP:; vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
******************************
Ngy dy; Th sỏu ngy 7 thỏng 9 nm 2018
Ting vit:
BI 2C: NHNG CON S NểI Gè ? (T1)
I.Mc tiờu:
- Bc u bit lp bỏo cỏo thng kờ.
- Rốn k nng lp c bng thng kờ hc sinh trong lp
- GD thỏi t giỏc tớch cc lm bi
- Giỳp cỏc en phỏt trin nng lc vit.

II. Chun b D DH:
GV: Bng nhúm
HS: v ụli
III. iu chnh ND dy hc: khụng
IV. iu chnh HH :. Theo logo
+/ H khi ng: Giỳp hc sinh cú tinh thn thoi mi .
+/ H 1 :
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: hc sinh lm quen vi bng thng kờ bi c : Nghỡn nm vn
hin.nờu c s liu ca bng tng kờ.Tỏc dng ca bng thng kờ(giỳp
ngi c d tip nhn thụng tin,d so sỏnh ;Tng sc thuyt phc cho nhn
xột)
- PP:vn ỏp
- KT: nhn xột bng li ,
+/H 2 * ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Thc hnh lp c bng thng kờ theo yờu cu.
- PP:Quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em lp
c bng thng kờ.
Cõu hi gi m: 1.Bng thng kờ c trỡnh by nh th no ?
2. S liu trong bng thng kờ th hin iu gỡ ?
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: Lp bng thng kờ s thnh viờn trong nhúm
mỡnh.

VI.Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca
mỡnh: Chia s cựng ngi thõn v bng bỏo cỏo thng kờ m mỡnh ó
c hc.
**********************************8
Toỏn:
HN S. (TIP THEO (T2)
I.Mc tiờu:
-Em bit cỏch chuyn mt hn s thnh phõn sụ, chuyn mt hn s
thnh phõn s thp phõn.
- Cú k nng vn dng cỏc phộp tớnh cng tr nhõn chia lm bi tp
thc hnh.
- GD thỏi ham thớch hc tp ,biiets chia s vi bn
- Nng lc hp tỏc nhúm, suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: Phiu BT 5.
HS: v ụ li
III. iu chnh ni dung dy hc: theo ti liu
IV. iu chnh Hot ng hc : iu chnh H 5 t cỏ nhõn sang nhúm ln
+/ H khi ng : Cho HS hỏt 1 bi
+/ H 1,2
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn c hn s v phõn s v v phõn s thp phõn
- PP:; Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh;nhn xột bng li
,H 3 :
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn c hn s v phõn s ri thc hin c cỏc phộp
tớnh cng, tr , nhõn, chia cỏc phõn s
- PP:; vit

- KT: ghi nhn xột (GV)
H 4 :
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS so sỏnh c cỏc hn s bng cỏch chuyn v cựng phõn s
c hai v.
- PP:; quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
H 5:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS xỏc nh c bi no ỳng bi no sai v ghi kớ hiu vo ụ
trng, gi thớch c vỡ sao.
- PP:; quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hs tip thu cũn hn ch: (Nguyt,Quc.).H tr, tip cn giỳp
cỏc em nm chc cỏch chuyn i hn s v thc hin cỏc phộp tớnh tt.
( H 1,2,3)
Cõu hi gi m: Lm cỏch no em chuyn c hn s thnh phõn s.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh.
***********************************
Ting vit:
BI 2C : NHNG CON S NểI Gè (T2)

I.Mc tiờu:
- Tỡm c cỏc t ng ngha, s dng c cỏc t ng ngha vit
on vn.
- Vit c on vn hay.
- GD thỏi yờu thớch tỡm tũi v ngh ca t.
- Phỏt trin nng lc vit, trỡnh by.
II. Chun b D DH:
GV: Bng nhúm, Phiu HT.
HS:
III. iu chnh n dung dy hc: theo ti liu
IV. iu chnh HH : theo logo
+/ H khi ng: Khc sõu kin thc v t ng ngha .
+/ H 3 : Tỡm v ghi li t ng ngha trong on vn
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm c cỏc t ng ngha trong on vn
- PP:; quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 4 : Trũ chi : Thi xp nhanh cỏc t ng ngha
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS tỡm v xp c cỏc t ng ngha vo 3 nhúm
- PP:; quan sỏt; vn ỏp
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
- KT: ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 5 : Vit on vn
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Vn dng kin thc v t ng ngha vit on vn
v giỳp cỏc em s dng t ng ngha ỳng v tt trong cõu vn, on vn.

- PP:; quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em
vn dng tt kin thc v t ng ngha hon thnh tt cỏc BT.Bc u
s dng c t ng ngha trong cõu vn v on vn.
Cõu hi gi m: 1.Nhc li nh th no l t ng ngha?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh:
*********************************
Ngy dy: Th by ngy 8 thỏng 9 nm 2018
Toỏn:
BI 7: EM ễN LI NHNG Gè HC
I.Mc tiờu:
- Giỳp HS chuyn c phõn s thnh phõn s thp phõn. Chuyn hn
s thnh phõn s. Chuyn s o t n v bộ ra n v ln, s o cú hai
tờn n v o thnh s o l hn s vi mt tờn n v o.
- HS cú k nng thc hnh lm nhanh cỏc bi tp.
- GD cỏc em thỏi tớch cc trong thc hnh.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: ti liu HDH +HS: v ụ li
III iu chnh NDDH :Khụng.
IV. iu chnh hot ng hc: Theo logo
+/ H khi ng: Trũ chi: bn : Cng c,khc sõu kin thc hn s,
cỏch chuyn i hn s.
* ỏnh giỏ:

- Tiờu chớ: HS nờu c cỏch chuyn cỏc hn s v phõn s.
- PP:; quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
+/ H 1,2:
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS chuyn c cỏc phõn s thnh phõn s thp phõn v chuyn
cỏc hn s v phõn s.
- PP:; quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh; nhn xột bng li
+/ H 3,4,5
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS Cng c kin thc v cỏch chuyn n v bộ ra n v ln, s
o cú hai tờn n v thnh s o l hn s vi mt tờn v o.
- PP:; vn ỏp; vit
- KT:; nhn xột bng li; vit nhn xột(GV)
: V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Trang, Phong.).Giỳp cỏc em
nm chc cỏch thc hin chuyn i phõn s, hn s.
Cõu hi gi m: 1. chuyn phõn mt phõn s thnh phõn s thp phõn ta
chu y iu gỡ?
2. Nờu cỏch chuyn i hn s thnh phõn s.
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT 7 trang 18 . HD em t ụn luyn toỏn.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: Gii bi toỏn cựng b m, ngi thõn ca mỡnh.

****************************
HTT :
SINH HOT I
1. Mc tiờu:
- Nhn xột,ỏnh giỏ H ca chi i trong tun va qua
- ra k hoch H ca tun ti
- GD HS cú ý thc phn u, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng thnh
tớch ú cú tun ti t KQ cao hn.
- Phỏt trin nng lc giao tip.
2. Cỏc H chớnh
*Tng kt , ỏnh giỏ ,nhn xột cụng tỏc tun qua:
+/ YC cỏc phõn i tho lun cỏc H ca ban : Cụng tỏc chun b sỏch v,
hc tp, n np, cụng tỏc v sinh
+/Cỏc phõn i trng bỏo cỏo.
+/ CT nhn xột tỡnh hỡnh hot ng cachi i trong thi gian qua.
+Ch ph trỏch nhn xột chung:
- u im:

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
+ Chi i n nh c n np t qun, H gia gi, trng v chm súc hoa
chun b cho khai ging nm hc mi.
+ Nhiu i viờn cú ý thc hc tp tt ( Huyn, Quõn, Nhi, Nh.)
- Mt s tn ti: + Mt s i viờn cha tớch cc trong cụng tỏc trng v
chm súc hoa; n lp cha y v ỳng gi ( Quc, Quang )
*K hoch cụng tỏc tun n:
- Tỡm hiu cỏc ngy l trong thỏng
2 9 Ngy Quc khỏnh nc cng ho xú hi ch ngha Vit Nam

5 9 Ngy khai ging nm hc mi
- Thi ua lp nhiu thnh tớch cho mng cỏc ngy l trờn
- Tip tc cng c cc n np v kim tra tỏc phong n trng.
- Thng xuyờn cng c cỏc n np t qun, truy bi u gi.
- Xõy dng ý thc trung thc, nghiờm tỳc trong HT, K tra
- i Viờn ph trỏch hc tp thc hin thng xuyờn kim tra v, sỏch,
dựng hc tp, bi tp VN trong tng ngy.
- Tng cng v sinh lp, dch v,v sinh phong quang trng sch s.
- Sa cha cỏc khuyt im tun trc
- B sung sỏch v, dng c hc tp
*Kt thỳc tit sinh hot: - Hỏt tp th.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019

Tuần
02

Thứ hai ngày 28 tháng 8 năm 2017

Toán( Tiết 6):
Ôn tập các phép tính về phân số
1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm.
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo các nội dung ở
sách HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo.
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
-GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em tiếp thu chậm thực

hành làm đúng bài tập 4 và 5
- Các em hoàn thành nhanh làm thêm BT: Tính nhanh: 40/7:
5/14.
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS nhớ lại cách cộng
trừ, nhân, chia hai phân số.
**************
Tiếng Việt:
Bài 2A: văn hiến nghìn năm
(T1)
1, Chuẩn bị đồ dùng: Phiếu luyện đọc từ khó.
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Bổ sung luyện đọc các
từ khó: văn miếu, hàng muỗm già.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo.
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
- GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em luyện đọc từ khó, câu
khó, diễn đạt trong trả lời câu hỏi.
- Hớng dẫn các em đọc diễn cảm, trình bày lu loát, tự nhiên
nội dung câu trả lời.
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS đọc lại bài và trả lời
các câu hỏi.
**************

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


Nhật kí dạy học - Lớp 5B - Tuần 02 - Năm học 2018- 2019
Tiếng Việt:
Bài 2A: văn hiến nghìn
năm (T2)
1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm.

2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách
HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo.
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
- GV cùng nhóm trởng giúp đỡ các em tìm từ đồng nghĩa và
đặt câu với mỗi từ tìm đợc.
- Các em đặt câu với các cặp từ đồng nghĩa tìm đợc ở
HĐ4.
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS tìm từ đồng
nghĩa.
**************
Thứ ba ngày 29 tháng 8 năm 2017

Toán( Bi 5):

Hỗn số

(Bài điều chỉnh)
**************
Tiếng Việt:
Bài 2A: văn hiến nghìn
năm (T3)
1, Chuẩn bị đồ dùng: Bảng nhóm, phiếu học tập HĐ7.
2, Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách
HD.
3, Điều chỉnh nội dung hoạt động: Theo logo.
4, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS:
- GV nhắc và giúp đỡ các em thờng viết sai tiếng cố gắng
viết đúng các từ khó trong bài chính tả: Lơng Ngọc Quyến,
làm đúng BT phân tích vần các tiếng theo yêu cầu

- HD các em viết đẹp, đều bài chính tả.
5, Hớng dẫn phần ứng dụng: Chia sẻ với ngời thân những
điều em biết về Lơng Ngọc Quyến.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học PhúThủy


NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tn 02 - N¨m häc 2018- 2019
**************
TiÕng ViƯt:
Bµi 2B: s¾c mµu viƯt nam
(T1)
1, Chn bÞ ®å dïng: PhiÕu lun ®äc tõ khã.
2, §iỊu chØnh néi dung d¹y häc:( Bỉ sung lun ®äc c¸c
tõ khã: hång b¹ch, yªn tÜnh, cÇn cï.)
3, §iỊu chØnh néi dung ho¹t ®éng: Theo logo.
4, Dù kiÕn ph¬ng ¸n hç trỵ cho HS:
- GV cïngc¸c em trong nhãm gióp ®ì c¸c em thc lßng
chËm cè g¾ng thc t¹i líp 1 khỉ, lun ®äc tõ khã, c©u
khã, diƠn ®¹t trong tr¶ lêi c©u hái.
- Híng dÉn c¸c em ®äc diƠn c¶m, tr×nh bµy lu lo¸t, tù nhiªn
néi dung c©u tr¶ lêi ®äc thc lßng bµi th¬.
5, Híng dÉn phÇn øng dơng: DỈn HS ®äc l¹i bµi vµ tr¶ lêi
c¸c c©u hái t×m hiĨu ND.
**************
H§NGLL:
t×m hiĨu lƠ héi cíp cï
1.Mục tiêu: Giúp HS nắm được lễ hội cướp cờ
diễn ra ở đâu và khi nào, cách chơi ra sao.Ý nghóa
của lễ hội. Biết thêm được lễ hội ở đòa phương.

2. Chuẩn bò; Tranh ảnh, mà hình chiếu.
3.Hoạt động dạy học:
. HĐ 1:Hoạt động toàn lớp
* Quan sát hình ảnh lễ hội cướp cù
Việc 1:Cho HS quan sát hình ảnh lẽ hội
Việc 2: Nêu câu hỏi :Lễ hội diễn ra tại các đòa
phương nào? Lễ hội thường diễn ra vào mùa nào?
-HSQS và lắng nghe nêu được lễ hội diễn ra tại các
đòa phương như: Quảng Long, huyện Quảng Trạch
Quảng Bình. … Lễ hội thường diễn ra vào mùa
xuân, trong các dòp tết nguyên đán.
Việc3: GV giới thiệu học sinh hiểu được ý nghóa
của lễ hội.Lễ hội thuộc dạng lễ hội văn hóa với
mục đích vui chơi giải trí.
HĐ 2: Hoạt động nhóm lớn
*Tìm hiểu cách chơi cướp cù
Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Thóy H¬ng – Trêng TiĨu häc PhóThđy


NhËt kÝ d¹y häc - Líp 5B - Tn 02 - N¨m häc 2018- 2019
GV nêu yêu cầu và thời gian thực hành: Mỗi nhóm
HS trao đổi dự đoán cách chơi nếu nhóm nào biết
cách chơi thì càng tốt.
Việc 1: HS suy nghó và đưa ra cách chơi mà mình biết
hoặc dự đoán
Việc 2: Các nhóm chia sẽ cách chơi
Việc 3: GV chia sẽ để HS nắm cách chơi.( HS xem
cách chơi qua màn hình)
4. HD phần ứng dụng: Về nhà HS tìm hiểu thêm
qua người lớn, thông tin đại chúng

*************
Khoa häc:
sù sinh s¶n (T3)
1, Chn bÞ ®å dïng: PhiÕu TLN.
2, §iỊu chØnh néi dung d¹y häc: Theo s¸ch HD phÇn H§
thùc hµnh.
3, §iỊu chØnh néi dung ho¹t ®éng: Theo logo phÇn H§
thùc hµnh.
4, Dù kiÕn ph¬ng ¸n hç trỵ cho HS:
- GV cïng nhãm trëng gióp c¸c em lµm c¸c bµi tËp tõ nh÷ng t×nh
hng cơ thĨ.
- Híng dÉn c¸c em tr×nh bµy thªm nh÷n viƯc nªn lµm vµ
kh«ng nªn lµm ®Ĩ ®¶m b¶o cho bµo thai vµ bµ mĐ mang
thai.
5, Híng dÉn phÇn øng dơng: Theo s¸ch HD.
**************
TiÕng ViƯt:
Bµi 2B: s¾c mµu viƯt nam
(T2)
1, Chn bÞ ®å dïng: PhiÕu H§ 1a.
2, §iỊu chØnh néi dung d¹y häc: Theo s¸ch HD.
3, §iỊu chØnh néi dung ho¹t ®éng: Theo logo.
4, Dù kiÕn ph¬ng ¸n hç trỵ cho HS:
- GV cïng nhãm trëng gióp ®ì c¸c em tiÕp thu chËm trong
nhãm n¾m ®ỵc cÊu t¹o bµi v¨n t¶ c¶nh, viÕt ®ỵc mét ®o¹n
v¨n t¶ c¶nh ®· lËp dµn ý.
- Híng dÉn c¸c em viÕt ®o¹n v¨n hay, cã c¶m xóc.
5, Híng dÉn phÇn øng dơng: chia sỴ víi bè, mĐ nghe vỊ
®o¹n v¨n em ®· viÕt
**************

THTo¸n:
tn 26 ( vë em tù «n lun)
Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Thóy H¬ng – Trêng TiĨu häc PhóThđy


×