Tải bản đầy đủ (.doc) (31 trang)

TUẦN 1 giáo án lớp 5 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinh năm 2018 2019 – đoàn thị thúy hương (5b)

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (632.79 KB, 31 trang )

TUN
1 lp 5B Tun 1
Giỏo ỏn

Nm hc 2018-2019
Th hai ngy 27 thỏng 8 nm 2018
ễN TP V PHN S (T1)

TON: BI 1
I.Mc tiờu:
- Cng c khỏi nim ban u v phõn s; c, vit phõn s.
-Cng c cỏch vit mt thng v vit mt s t nhiờn di dng mt phõn s.
- Yờu thớch mụn hc, ham mờ hc hi.
- Bit hp tỏc nhúm, tớch cc trong cỏc hot ng hc hon thnh tt nhim
v hc tp.
II. Chun b D DH:
GV: Th s, dựng hc toỏn v phõn s, Phiu BT.
HS: dựng dy hc toỏn v phõn s.
III. iu chnh ND dy hc: Theo ni dung SHDH
IV. iu chnh hot ng dy hc:
+/ H khi ng: Trũ chi: Ghộp ụi : Cng c,khc sõu kin thc v
phõn s,phõn bit c t s, mu s.
+/ H 2,3,4,5: Cng c, khc sõu cho hc sinh v cỏch c, vit phõn s
di nhiu dng khỏc nhau.
*ỏnh giỏ:
-Tiờu chớ: HS c , vit c cỏc phõn s di nhiu dng khỏc nhau
- PP: Quan sỏt; vn ỏp.
- KT: Ghi chộp ngn; nhn xột bng li.
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Linh, Phong, Trang).Giỳp cỏc em
nm chc cỏch vit mt thng v vit mt s t nhiờn di dng p s H


5,6.
Cõu hi gi m: 1.Phõn s 7/8 cú th coi l thng ca phộp chia no?
2. vit c phộp chia mt s t nhiờn cho mt s t nhiờn
khỏc 0 di dng phõn s thỡ em s vit nh th no?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: ( Nh, Quang, Huyn). Hon thnh tt
cỏc nhim v c giao HDH v lm thờm BT sau vo phiu HT.
BT: 1. in ch hoc s thớch hp vo ch chm:
a. Vi mi s t nhiờn a , ta u cú a =
b. a: b = .( Vi a l mt s t nhiờn khỏc 0)
c. 75 = ; 1078= ; a=.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: Chia bỏnh v vit phõn s ch phn chia bỏnh cho mi ngi vo v hc
ca mỡnh.
****************************
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1
TING VIT:

Nm hc 2018-2019

BI 1A: LI KHUYấN CA BC (T1)
(Bi son iu chnh)
****************************
BI 1A: LI KHUYấN CA BC (T2)

TING VIT:
I.Mc tiờu:

- Hiu th no l t ng ngha, tỡm c t ng ngha v t c cõu cú
t ng ngha.
- HS vn dng kin thc t cõu ỳng v nhanh
- Yờu thớch mụn hc, hng thỳ khi lm cỏc bi tp.
- Ch ng hon thnh cỏc bi tp c giao.
II. Chun b D DH: GV: bng nhúm
HS: V ghi TB
III. Điều chỉnh nội dung dạy học: Theo nội dung ở sách HD.
IV. Điều chỉnh nội dung hoạt động:
( Phần 2 ở HĐTH
thay thành HĐ nhóm đôi; Phần 3 ở HĐTH thay thành HĐ cá
nhân.)
+ H khi ng: Cng c cho hc sinh nm li cỏc t loi ó hc.
+ H 7: Khc sõu cho hc sinh kin thc v t ng ngha, Nm chc cỏch
phõn bit t ng ngha.
- HTH: Khc sõu hn v t ng ngha v vn dng ni dung ó hc vo
trong thc tin.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm c khỏi nim v t ng ngha, trỡnh by c
bng li khỏi nim ú.vn dng kin thc vo thc hnh nhanh.
- PP: quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp ngn; nhn xột bng li
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Khang Ninh, Trang.).Tip cn,
hng dn giỳp cỏc em nm c t ng ngha . Hiu c t ng ngha l
t cú ngha ging nhau hoc gn ging nhau.
Cõu hi gi m: 1.Em cú nhn xột gỡ v hai t hc sinh hc trũ? ( Giỳp hc
sinh phõn bit c hai t khỏc nhau nhng ngha ca nú ging nhau).
- Hng dn cỏc em cỏch t cõu cú s dng t ng ngha.Tỡm c cỏc t
ng ngha.

+ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: Hóy vit mt on vn khong 3 5 cõu cú s dng
t ng ngha..
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh:
Tỡm 2,3 t ng ngha v cựng ngi thõn t cõu vi t va tỡm c.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

****************************
EM L HC SINH LP 5( Tit 1)

O C:
I.Mc tiờu:
- Học sinh lớp 5 là học sinh của lớp lớn nhất trờng, cần phải gơng mẫu cho các em lớp dới học tập.
- Bớc đầu có kĩ năng tự nhận thức, kĩ năng đăt mục tiêu.
- Có y thức học tập, rèn luyện để xứng đáng là HS lớp 5.Vui và
tự hào là học sinh lớp 5
- Tích cực hoạt động cá nhân cũng nh hoạt động nhóm để
hoàn thành bài học
II. Chun b D DH:
GV : Phiu HT
HS : Bỳt mu
III. Hot ng hc
A. HOT NG C BN


* Khi ng:
tit hc.

- HTQ t chc cho cỏc bn trong lp chi trũ chi khi ng
- HS vit tờn bi vo v.
- HS c mc tiờu bi, chia s mc tiờu bi trc lp

1.Quan sỏt tranh v tho lun.
Vic 1: Em quan sỏt tranh
Vic 2: Em cựng bn tho lun v bc tranh.
Tranh v gỡ?
Em ngh gỡ khi quan sỏt cỏc bc tranh ú?
HS lp 5 cú gỡ khỏc vi cỏc lp khỏc?
Vic 3: NT yờu cu cỏc bn nờu y kin ca mỡnh v bc tranh. Bn khỏc lng
nghe, nhn xột v b sung.
- CTHTQ t chc cho cỏc nhúm úng tiu phm x lớ tỡnh hung
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm li thoi trong cõu chuyn; th hin c vai ca mỡnh
trc lp; bit biu hin thỏi tỡnh cm khi trỡnh by.
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giáo án lớp 5B – Tuần 1

Năm học 2018-2019

- KT: Ghi chép ngắn, Nhận xét bằng lời; tôn vinh học tập


2.Đọc thông tin sau. Việc 1: Đọc thông tin ở phần ghi nhớ.
Việc 2: Em cùng bạn chia sẻ, nhận xét
Việc 3: NT yêu cầu các bạn chia sẻ .
- CTHĐTQ tổ chức cho các nhóm chia sẻ trước lớp, nhận xét.
3. Chơi trò chơi: “Phóng viên”
CTHĐTQ tổ chức cho các bạn trong lớp chơi trò chơi và chia sẻ trò chơi trước
lớp.
- Hội đồng tự quản tổ chức cho các bạn chia sẻ sau tiết học.
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS đưa ra được các câu hỏi như: Theo bạn HS lớp 5 cần phải làm
gì? Bạn cảm thấy như thế nào khi là học sinh lớp 5?... Củng cố lại nội dung bài
học; Lời nói rõ rang; ngữ điệu phù hợp với 1 người hướng dẫn viên.
- PP: Quan sát( Có chủ định), PP viết(HS viết)
- KT: thang đo; Tôn vinh hoccj tập viết nhận xét;( HS viết loeif nhận xét);
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Nói cảm nhận của mình khi mình là học sinh lớp 5 cho người thân
của mình.
****************************
TIẾNG VIỆT:
BÀI 1A: LỜI KHUYÊN CỦA BÁC (T3)
I.Mục tiêu:
- Nghe – viết đúng bài thơ: Việt Nam thân yêu , viết đúng các từ chứa tiếng bắt
đầu bằng ng/ ngh, g/gh và c/k.
- Viết đẹp, nhanh đúng tốc độ theo yêu cầu.
- Cận thận trong khi viết bài, có ý thức luyện chữ viết.
- Chủ động thực hành, kiểm tra được lỗi của bạn và lỗi của chính mình để sửa
sai.
II. Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT
HS: SHDH TV(tập 1)
III. Điều chỉnh ND hoạt động : Không

IV. Điều chỉnh hoạt động dạy học: Theo logo
Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Thóy H¬ng – Trêng TiÓu häc Phó Thñy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

+/ H khi ng: Giỳp hc sinh cú tinh thn thoi mi .
+/ H 4: Hc sinh vit bi.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Trỡnh by p v khoa hc bi: Vit Nam thõn yờu.
- PP: Quan sỏt,
- KT: ghi chộp ngn
+/H 5,6: Thc hnh lm bi tp
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Nm quy tc vit chớnh t: ng/ngh; g/gh; c/k
- PP: Quan sỏt;Vn ỏp
- KT: Thang o, nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh vit cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em vit ỳng cỏc
t khú. Trỡnh by bi vit khoa hc. Ch vit u nột.
Cõu hi gi m: 1.Nhc li quy tc vit gh/ngh, g/gh v c/k?
+/ i vi hs tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao HDH
VI. Hng dn phn ng dng: Vit li bi: Vit Nam thõn yờu v cho
ngi thõn ca mỡnh xem.
****************************
KHOA HC:
S SINH SN (Tit 1)
I.Mc tiờu:

- Sau bi hc HS : xỏc nh c con ngi u do b m sinh ra.
- Da vo s trỡnh ba c quỏ trỡnh hỡnh thnh bo thai.
- Tớch cc trong hot ng nhúm, yờu thớch tỡm hiu.
- Ch ng thc hin cỏc hot ng nm c kin thc ca tit hc.
II. Chun b D DH: GV: Phiu HT
HS: SHDH TV(tp 1)
III. iu chnh ND hot ng : Khụng
IV. iu chnh hot ng dy hc:
( H 2 b) : iu chnh t nhúm ụi thnh nhúm ln)
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm c con ngi do b m sinh ra v cú c im ging b
b m; HS bit c mỡnh sng trong gia ỡnh cú my th h; Trỡnh by c
s hỡnh thnh v phỏt trin ca bo thai; trỡnh by gn trụi chy.
- PP: Quan sỏt, vn ỏp( vn ỏp gi m)
- KT: ghi chộp ngn, nhn xột bng li
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh vit cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em trong nhúm
giỳp thờm
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

VI. Hng dn phn ng dng: Chia s vi bn xem nh bn cú bao nhiờu
th h. Kể cho bố, mẹ nghe về sự hình thành và phát triển của
bào thai.
****************************
ễN LUYN TON:


ễN TP V PHN S

I. Mc tiờu:
- Cng c v phõn s; c , vit phõn s. Cng c cỏch vit mt thng v vit
mt s t nhiờn di dng mt phõn s.
- HS v dng kin thc thc hnh lm bi tp nhanh v ỳng.
- Cú ý thc trong khi hc tp, tớch cc trong cỏc hot ng
- Bit t gii quyt cỏc hot ng cỏ nhõn hon thnh bi tp c giao.
II. Ti liu, phng tin: VBT Toỏn 5, BP
III. Hot ng hc:

* Khi ng:
- HTQ T chc cho cỏc bn trong lp chi trũ chi khi ng tit hc.
- HS vit tờn bi vo v.
- HS c mc tiờu bi, chia s mc tiờu bi trc lp
A. Hot ng thc hnh

GV yờu cu HS lm cỏc BT 1,2,3 trang 9,10 VBT
Vic 1: c yờu cu cỏc BT 1,2,3 VBT.
Vic 2: Thc hin yờu cu bi tp vo v.

-i v v trao i kt qu vi bn, núi cho bn nghe cỏch lm ca mỡnh. Nhn
xột, b sung cho bn.
Vic 1: NT hi, cỏc bn c kt qu ln lt tng bi v c nhúm
thng nht.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1


Nm hc 2018-2019

Vic 2: Th ký tng hp ý kin ca c nhúm v bỏo cỏo cụ giỏo

- Hi ng t qun t chc cho cỏc bn trong lp chia s sau tit hc.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS bit vit c thng ca phộp chia di dng phõn s;
- PP: Vn ỏp; Vit(GV)
- KT: t cõu hi; Vit nhn xột(G v)
B. Hot ng ng dng:
Thc hin tớnh cng, tr, nhõn, chia cỏc phõn s cho b m xem.
****************************
Th ba ngy 28 thỏng 8 nm 2018
TON:
BI 1 : ễN TP V PHN S (T2)
I.Mc tiờu:
- Cng c tớnh cht c bn ca phõn s.
- Bit vn dng tớnh cht c bn ca phõn s rỳt gn phõn s v quy ng
mu s cỏc phõn s.
- Yờu thớch hc toỏn, tớch cc hot ng thc hnh.
- Bit t lm bi v hp tỏc c vi cỏc bn trong nhúm.
II. Chun b D DH:
GV: Th ghi phõn s , phiu BT.
HS: v ghi Toỏn
III. iu chnh ND dy hc:
IV. iu chnh hot ng hc: theo lụgụ:
+/ H khi ng:Trũ chi: Tỡm bn: Khc sõu cho hc sinh v cỏch tỡm
cỏc cp phõn s bng nhau.
+/ H 7,8,9,10;11 Cng c, khc sõu cho hc sinh v tớnh cht c bn ca phõn

s, cỏch rỳt gon, cỏch quy ng cỏc phõn s.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS nm v vn dng c tớnh cht quy ng v rỳ gn c cỏc
phõn s
- PP: vn ỏp( vn ỏp cng c);Vit
- KT: t cõu hi, nhn xột bng li; vit nhn xột(GV v it )
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Phong, Hi, Linh.).Giỳp cỏc em
nm chc tớnh cht c bn ca phõn s ; Thc hin c cỏch rỳt gn v quy
ng mu s cỏc phõn s H 10,11.
Cõu hi gi m: 1. rỳt gn phõn s ta lm th no? Ta cn chỳ ý iu gỡ khi
rỳt gn phõn s?
2. Cú bao nhiờu cỏch quy ng mu s cỏc phõn s?Nờu cỏc
cỏch quy ng mu s?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: (Nh,Quang, Khỏnh Huyn ). Hon
thnh tt cỏc nhim v c giao HDH v giỳp cỏc bn trong nhúm.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng sau cựng b m, anh ch ca mỡnh:
Chia s cỏc tớnh cht c bn ca phõn s v ỏp dng thc hnh lm cỏc phộp
tớnh sau: Rỳt gn phõn s:;
; .
****************************

BUI CHIU:
BI 1B CNH P NGY MA (TiT 1)

TING VIT:
I.Mc tiờu:
- c hiu bi: Quang cnh lng mc ngy mựa
- Bit c din cm vi ging chm ri, dn tri ,du dng nhn ging c
nhng t ng miờu t mu vng rt khỏc ca cnh vt.
- Yờu thớch mụn hc, cú ý thc luyn c din cm bi vn.
- Cú nng lc hp tỏc nhúm, phỏt trin ngụn ng.
II. Chun b D DH:
GV: Th ghi phõn s , phiu BT.
HS: v ghi Toỏn
III. iu chnh ND dy hc:
IV. iu chnh hot ng hc: theo lụgụ:
H1: Quan sỏt tranh
H 2,3,4: nghe c v luyn c
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: Nghe v nờu c ging c. c ngt ngh ỳng, bit th hin
ging c din cm miờu t c cnh p ca ngy mựa.
-PP:
Quan sat; vn ỏp
- KT:
Thang o; tụn vinh hc tp
H 5: Tho lun, tr li cõu hi
Cõu 1: Cỏc s vt trong bi cú mu vng v t ch mu vng o: lỳa(vng
xum), Lỏ (vng hoe), xoan (vng lm),Lỏ mit, chui( vng i), tu u , lỏ
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú ThủyGiáo án lớp 5B – Tuần 1

Năm học 2018-2019

sắn héo (vàng tươi) quả chuối(chin vàng)bụi mía( vàng xọng),rơm thóc( vàng
giòn), gà chó (vàng mượt), mái nhà rơm( vàng mới)
Câu 2: Về thời tiêt: Quang cảnh không có cảm giác héo tàn, hanh hao lúc sắp
bước vào mùa đông. Hơi thở của đất trời, mặt nước thơm thơm, nhè nhẹ. Ngày
không nắng, không mưa
Về con người: Không ai tưởng đến ngày hay đêm mà chỉ mải miết đi gặt, kéo
đá, cắt rạ, chia thóc hợp tác xã. Ai cũng vậy cứ buông bát đũa, cứ trở dậy là ra
đồng ngay.
Câu 3: Thể hiện tác giả rất yêu quê hương.
* Đánh giá:
- Tiêu chí: Trả lời đực các câu hỏi theo cách diễn đạt của mình, hiểu đực
nội dung bức thư.
-PP: Quan sát,Vấn đáp
- KT: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
- Giúp cho các em đọc chưa tốt luyện đọc trước lớp để lớp cùng chia sẽ
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng:
Hướng dẫn các em thực hiện đọc cho bố mẹ, anh chị của mình nghe bài :
Quang cảnh làng mạc ngày mùa
****************************
Tiếng việt:
BÀI 1B: CẢNH ĐẸP NGÀY MÙA (T2)
I.Mục tiêu:
- Nhận biết được ba phần (mở bài, thân bài, kết bài) của bài văn tả cảnh
- Thực hành vận dụng phân tích các phần của bài văn.
- Có ý thức nắm cấu tạo bài văn và tập vận dụng để viết văn tốt.

- Biết tự giải quyết bài tập, hợp tác nhóm.
II. Chuẩn bị ĐD DH:
GV: Phiếu HT.
HS: SHDH
III. Điều chỉnh nội dung dạy học: theo tài liệu
IV. Điều chỉnh hoạt động học : theolôgô
HĐ khởi động: Khắc sâu bố cục của các bài văn đã học.
HĐ 6: Tìm hiểu cấu tạo bài văn tả cảnh
*Đáng giá :
- Tiêu chí : Học sinh nắm chắc bố cục của bài văn tả cảnh.
-PP : Vấn đáp
- KT : nhận xét bằng lời
HĐ 1- HĐTH:
Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Thóy H¬ng – Trêng TiÓu häc Phó Thñy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

* ỏnh giỏ
-Tiờu chớ : Hc sinh nm chc b cc ca bi vn t cnh v phõn tớch c
ni dung cn t trong mi phn ca bi vn, hon thnh tt ni dung trờn
phiu.
- PP : Quan sỏt ; vn ỏp
- KT : ghi chộp nhanh, tụn vinh hc tp
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em nm
chc b cc ca bi vn t cnh v vn dng hon thnh c phiu HT.
Cõu hi gi m: 1.Em cú th nờu cu to ca mt bi vn chỳng ta ó hc

cỏc lp trc khụng?
2. Nờu b cc ca bi vn t cnh? (Yc nờu chi tit tng phn
mt).
3. Vỡ sao em cho rng on 1 l on m bi ?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: Lp dn y chi tit cho mt bi vn t cnh m em
thớch.
Liờn h: GDBVMT: cú c nhng cnh p trờn quờ hng mỡnh thỡ cỏc
em cn phi lm gỡ?
IV. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh:
Chia s cựng ngi thõn v b cc ca bi vn t cnh.
****************************
TH Tiếng Việt: tuần 30 ( vở em tự ôn luyện TV)
I.Mục tiêu:
-Hiểu dợc ý nghĩa câu chuyện: Con rồng cháu tiên;
xá định đợc từ đồng nghĩa.
- Thực hành làm bài tập nhanh
- Có tháI độ tích cực trong thực hành cũng nh trong
tiết học
- Tự giải quyết các bài tập, hợp tác cùng bạn.
II.Chuẩn bị đồ dùng: vở ôn luyện .
III.Điều chỉnh nội dung dạy học: theo ND3,5,6 vở em tự ôn
luyện(phần ôn luyện)
IV. Nội dung hoạt động:
Bài3:Nhóm lớn. Tỡm hiểu bài: Con rồng cháu tiên; Việc 1:
làm cá nhân; Việc 2: chia sẽ trong nhóm; Việc 3: chia sẽ trớc
lớp
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú ThủyGiỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

Đánh giá:
Tiờu chớ: Tr li c cỏc cõu hi theo cỏch din t ca mỡnh, hiu c
ni dung bc th.
-PP: Quan sỏt,Vn ỏp
- KT: t cõu hi, nhn xột bng li.
Bài 5: HĐcặp đôi
Việc 1: tự đọc bài và chọn các từ đồng nghĩa
Việc 2: Chia sẽ với trớc lớp
Bài 6: HĐ cá nhân
Việc 1: đọc yêu cầu và làm bài vào vở chọn đợc từ đồng
nghĩa phù hợp điền vào chỗ chấm
Việc 2: Chia sẽ trớc lớp
*Đánh giá:
_ Tiêu chí: Vận dụng đợc kháI niệm về từ đồng nghĩ để tìm
từ đồng nghĩ đung; chọn từ đồng nghĩa phù hợp điền vào
chỗ chấm hợp.
- PP: Quan sát, viết ( GV)
- KT: ghi chép nhanh, tôn vinh học tập
V, Dự kiến phơng án hỗ trợ cho HS: - GV cùng nhóm trởng
giúp đỡ các em trong nhóm hiểu nội dung và TH làm đúng BT.
-Giúp HS tiếp thu chậm. Hoàn thành thêm đợc bài 2c, bài 5.
VI. Hớng dẫn phần ứng dụng: Dặn HS thực hiện bài 7
phần vận dụng
****************************
Th t ngy 29 thỏng 8 nm 2018

TING VIT:
BI 1B : CNH P NGY MA (T3)
I.Mc tiờu:
- Nh v k li c cõu chuyn : Lý T Trng, nm c ý ngha cõu
chuyn
- K cú th hin cm xỳc, th hin c diu b , c ch
- Cỏc em biờt kớnh trng nhng anh hựng ó ngó xung vỡ t quc
- Phỏt trin nng lc ngụn ng : nng lc k chun
II. Chun b D DH:
GV: Cõu chuyn: Ly T Trng, bụng hoa thi ua gia cỏc nhúm.
HS: Su tm nhng cõu chuyn v nhng anh hựng dõn tc.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

III. iu chnh hot ng hc:
- D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ H khi ng: Giỳp hc sinh hiu sõu hn v s hi sinh anh dng ca cỏc v
anh hựng dõn tc.
+/ H 2 - HTH: Nghe v nm c ct truyn qua li k ca cụ giỏo.
+/H 3,4 HTH: Nm chc ct truyn v k li c cõu chuyn theo tranh
v theo li gi y.
+/ H 5,6 HTH: Nm chc y ngha ca cõu chuyn v th hin c cõu
chuyn mt cỏch tt nht.
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em nm
c ni dung cõu chuyn, bc u k c cõu chuyn theo tranh v nm
c y ngha ca cõu chuyn.

Cõu hi gi m: 1. Cõu chuyn ca ngi iu gỡ?Trong cõu chuyn gm cú
nhng nhõn vt no? Nhõn vt chớnh l ai?
2. K nhng hnh ng ca anh Ly T Trng?
3. Em cú cm ngh gỡ v nhng vic lm ca anh Trng?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v giỳp cỏc bn trong nhúm mỡnh k c cõu chuyn mt cỏch tt
nht, biu cm nht.
IV. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: K li cõu chuyn Ly T Trng cho ngi thõn mỡnh nghe. Su tm thờm
mt s cõu chuyn v nhng tm gng tui nh chớ ln.
****************************
TON :
BI 2
ễN TP V SO SNH HAI PHN S
I.Mc tiờu:
- Cng c cỏch so sỏnh hai phõn s cú cựng mu s, khỏc mu s ; so sỏnh
mt phõn s vi n v ; so sỏnh hai phõn s cú cựng t s. Cng c cỏch
sp xp ba phõn s theo th t.
- Rốn k nng thc hnh lm bi tp nhanh ỳng tc thi gian yờu cu
- Cú s hng thỳ tũ mũ khi hc toỏn
- Phỏt trin c nng lc t duy.
II. Chun b D DH:
GV: Th ghi phõn s , Phiu BT.
HS: V ghi toỏn
III. iu chnh ND dy hc:
IV. iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H 1 : Trũ chi : Ghộp th khi ng tit hc :
*ỏnh giỏ :
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú ThủyGiỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

Tiờu chớ : Khc sõu cho hc sinh v cỏch tỡm hai phõn s bng nhau.
PP : Quan sỏt(cú ch ớch) ; vn ỏp(cng c)
KT : thang o ; nhn xột bng li
+/ H 2,3,4,5 : Cng c, khc sõu cho hc sinh cỏch so sỏnh hai phõn s vi
nhiu dng khỏc nhau : Hai phõn s cựng mu s, khỏc mu s, so sỏnh vi 1 v
hai phõn s cựng t s.
*ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS bit cỏch so sỏnh hai phõn s,thc hnh lm bi tp tớch cc.
- PP : vn ỏp ; Vit(GV vit)
- KT : nhn xột bng li, vit li nhn xột
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Linh, Phong, .).Giỳp cỏc em nm
chc cỏch so sỏnh hai phõn s, ba phõn s v vn dng thc hnh H 4,5.
Cõu hi gi m: 1.Mun sp xp cỏc phõn s theo th t thỡ ta lm gỡ?
2. Th no l phõn s ln hn 1, bộ hn 1, bng 1?
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : ( Nh, Yn Nhi.). Hon thnh tt cỏc
nhim v c giao HDH v lm thờm BT sau:
BT : Chon cỏch so sỏnh thun tin nht so sỏnh cỏc phõn s sau :
a.

v ; b. v

; c.


v

VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: c bi toỏn 1 SHD cho ngi thõn mỡnh nghe v so sỏnh din tớch
trng rau thm v din tớch trng hoa bi toỏn.Sau ú thc hin tip bi 2.
****************************
HNGLL lp 5:
HOT NG LM SCH P TRNG LP
I. Mc tiờu:
- GD cho HS ý thc lm sch trng lp
- HS bit thc hnh lm sch trng lp ca mỡnh
- HS thờm yờu trng lp v bit hp tỏc vi mi ngi lm v sinh
trng lp
- Cú nng lc hp tỏc vi bn bố hon thnh tt cụng vic.
II. Chun b: HS dng c v sinh
III. Hot ng hc
1.H1: Tỡm hiu v trng
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giáo án lớp 5B – Tuần 1

Năm học 2018-2019

Việc 1 : GV dẫn các em đi tham quan trường, các phòng chức năng của nhà
trường
Việc 2 : Hai bạn ngồi cạnh trao đổi về ngày thành lập, thành tích, thầy cô giáo,
học sinh tiêu biểu qua từng năm, bạn còn lại chú ý lắng nghe, nhận xét, đánh giá
Việc 3 : Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ câu trả lời.

CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn nhau.
*Đánh giá:
- Tiêu chí: HS biết quan sát và tìm hiểu ở phòng truyền thống những thong tin
về trường. Chia sẽ được các thông tin cho lớp cùng nghe.
- PP: Quan sát; vấn đáp
- KT: Nhận xét bằng lời
2. HĐ2: Vì sao cần phải làm sạch trường lớp

Việc 1 : Cá nhân tự suy nghĩ câu trả lời
Việc 2 : Trao đổi câu trả lời với bạn bên cạnh và ngược lại. Lắng nghe, nhận xét
và đánh giá câu trả lời của bạn
Việc 3 : Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ câu trả lời.
CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá lẫn nhau.
3. HĐ3: Cần làm gì để làm sạch đẹp trường lớp

Việc 1 : Cá nhân tự suy nghĩ những việc mình cần làm để giữ trường lớp luôn
sạch đẹp
Việc 2 : Hai bạn cùng bàn chia sẻ.
Việc 3 : Nhóm trưởng tổ chức cho các bạn chia sẻ
CTHĐTQ tổ chức cho các bạn chia sẻ, nhận xét, đánh giá nhau
 Đánh giá:
- Tiêu chí: HS trả lời được vì sao mình phải làm sạch trường lớp; nêu được
những việc làm để làm sạch trường lớp
- PP: Vấn đáp
- KT: Nhận xét bằng lời
4.HĐ 4 : Tổ chức cho HS vệ sinh phòng học của mình.

Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Thóy H¬ng – Trêng TiÓu häc Phó ThñyGiáo án lớp 5B – Tuần 1

Năm học 2018-2019

Việc 1 : HĐTQ chia nhóm
Việc 2 : Các nhóm làm vệ sinh theo khu vực phân công
Việc 3 : NT Báo cáo kết quả
 Hoạt động kết thúc tiết học
Em có cảm nhận gì sau khi làm vệ sinh lớp học ?
Liên hệ GDHS biết giữ gìn trường lớp.
****************************
KHOA HỌC:
SỰ SINH SẢN (Tiết 2)
I.Mục tiêu:
- Sau tiếthọc HS : nêu được những việc nên làm hay không nên làm để chăm
sóc sức khỏe cho bào thai và phụ nữ mang thai.
- Có kĩ năng trình bày các thông tin trên các hình.
- Tích cực trong hoạt động nhóm, yêu thích tìm hiểu.
- Chủ động thực hiện các hoạt động để nắm được kiến thức của tiết học.
II. Chuẩn bị ĐD DH: GV: Phiếu HT
HS: SHDH TV(tập 1)
III. Điều chỉnh ND hoạt động : Không
IV. Điều chỉnh hoạt động dạy học:
HĐ3: Quan sát và thảo luận ( theo tài liệu)
* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nêu được những việc làm của tranh 6,7,9 nên làm để chăm sóc
đối với bào thai và bà mẹ khi mang thai;
- PP: Quan sát, vấn đáp( vấn đáp gợi mở)
- KT: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
HĐ 4: Đọc và trả lời( Theo tài liệu)

* Đánh giá:
- Tiêu chí: HS nắm thông tin ở mục 4a, nêu được những việc làm mà người phụ
nữ nên làm hay không nên làm khi mang thai
- PP: Quan sát, vấn đáp( vấn đáp gợi mở)
- KT: ghi chép ngắn, nhận xét bằng lời
V.Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
+/ Đối với học sinh viết còn hạn chế: Tiếp cận, hướng dẫn các em trong nhóm
giúp đỡ thêm
VI. Hướng dẫn phần ứng dụng: Chia sẽ với người than những điều em biết
về cách chăm sóc phụ nữ mang thai.
****************************

Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Thóy H¬ng – Trêng TiÓu häc Phó Thñy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

Th nm ngy 30 thỏng 8 nm 2018
Ting vit:
BI 1C: BUI SNG LNG QUấ (T1)
I.Mc tiờu:
- Lp c dn y cho bi vn t cnh mt bui trong ngy.
- Cú k nng lp dn ý chi tit, nhanh, chn c nhng chi tit miờu t
sinh ng
- Luụn cú ý thc lm bi, thc hnh nhanh.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc vit bi .
II. Chun b D DH:
GV: Tranh v cnh p t nc.

HS: SHDH
III. iu chnh NDH : Khụng
IV. iu chnh hot ng hc:
+/ H khi ng: Giỳp hc sinh cú tinh thn thoi mi .
+/ H 1: - HTH: Giỳp hc sinh cm nhn c v p thiờn nhiờn ca quờ
hng, t nc.
+/H 2 - HTH: Lp c dn y mt bi vn t cnh mt bui trong ngy.
Cõu hi gi m: 1.Nhc li b cc ca bi vn t cnh?
*ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ : HS cng c li cu to bi vn t cnh, vit c dn ý cho bi vn
c th.
- PP : Vn ỏp ; pp vit
- KT : nhn xột, vit (GV)
V. D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: T lp dn y ú em cú th vit thnh mt bi vn
hon chnh.
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn cỏc em lp c
dn y cho bi vn t cnh mt bui trong mt ngy.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng cựng b m, anh ch ca mỡnh:
c lp dn y bi vn t cnh mt bui trong ngy cho ngi thõn mỡnh
nghe.T lp dn y ó cú em hóy cựng ngi thõn vit thnh mt bi vn hon
chnh.

****************************
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1


Nm hc 2018-2019

TON:
BI 3
PHN S THP PHN (T1)
I.Mc tiờu:
- Nhn bit phõn s thp phõn.Bit c, vit phõn s thp phõn.
- Rốn k nng c to, rừ rng, vit nhanh cỏc phõn s thp phõn.
- GD hc sinh thỏi t tin,yờu thớch tỡm hiu.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc t hc, t hon thin
II. Chun b D DH:
GV: Bng nhúm, Phiu BT.
HS: Bỳt d vit bng.
III. iu chnh NDH : iu chnh thay trũ chi phn 1
IV. iu chnh hot ng hc: Theo logo
1. Khi ng:
- Qun trũ lờn t chc trũ chi Hỏi hoa toỏn hc .
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c cỏc phõn s cú mu 10, 100, 1000,...,yờu cu vit
nhanh, s rừ, p
- PP: Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh, nhn xột
2. c k ni dung sau v nghe thy cụ hng dn.
3. a, Em vit mt vi phõn s ri a cho bn c v i vai nhau.
b,Tho lun tỡm mt s phõn s cú th vit thnh phõn s thp phõn ri vit
vo v.
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS vit c cỏc phõn s thp phõn, c c cỏc phõn s thp
phõn m bn a ra, tỡm v vit c mt s phõn s cú th vit v PSTP

- PP: Quan sỏt; Vit(HS)
- KT: nhn xột, vit nhn xột
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
- Giỳp HS chm trỡnh by trc lp cỏc em mnh dn hn
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh: 1. Em hóy vit 5 phõn s cú th vit thnh phõn s thp phõn vo v v
gii thớch cỏch chuyn i cho ngi thõn ca mỡnh nghe.

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

****************************
TING VIT :
BI 1C : BUI SNG LNG QUấ (T2)
I.Mc tiờu:
- Giỳp HStỡm c cỏc t ng ngha, bit la chn s dng t ng ngha
thớch hp vi cõu vn, on vn.
- Rốn k nng thc hnh vit nhanh cỏc t ng ngha, chn t nhanh in
phự hp
- GD cho HS tớnh tũ mũ, tỡm tũi cỏc kin thc v mụn hc
- Giỳp HS phỏt trin nng lc hp tỏc nhúm
II. Chun b D DH:
GV: Bng nhúm, Phiu HT.
HS: SHD
III.iu chnh ND dy hc: Khụng

IV. iu chnh hot ng hc:
+/ H khi ng: Trũ chi : ô i ỏp ằ Khc sõu kin thc v t ng ngha
*ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ: HS a ra c t ng ngha khi bn a ra 1 t, yờu cu i ỏp
nhanh.
- PP: Quan sỏt
- KT: nhn xột
+/ H 3 :Tỡm v ghi vo bng nhúm cỏc t ng ngha.
- Tiờu chớ:HS tỡm c nhiu t ng ngha vi t ch mt mu sc(ớt nht 4-5
t)
-PP: quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
+/ H 4 :
- Tiờu chớ:HS chn c t ng ngha trong cỏc t cho trc phự hp vi
ni dung cõu vn v on vn.
- PP:Vit
- KT: Vit nhn xột(GV)
V.D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: Tip cn, hng dn giỳp cỏc em vn
dng tt kin thc v t ng ngha hon thnh tt cỏc BT.Bc u s dng
c t ng ngha trong cõu vn v on vn.
Cõu hi gi m: 1.Nhc li nh th no l t ng ngha?

Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019


+/ i vi hc sinh tip thu nhanh: Hon thnh tt cỏc nhim v c giao
HDH v lm thờm BT sau: Vit mt on vn ngn t v cnh p ca quờ
hng cú s dng t ng ngha.
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em v nh tỡm cỏc t ng ngha vi t ch m vng, tớm.
*************************************
Th sỏu ngy 31 thỏng 8 nm 2018
PHN S THP PHN (T2)

Toỏn:
BI 3
I.Mc tiờu:
- Bit vit cỏc phõn s thp phõn trờn mt on ca tia s. Bit chuyn mt
phõn s thnh phõn s thp phõn.
- Rốn cỏc em k nng thc hnh nhanh, trỡnh by cỏch lm vo v khoa
hc.
- GD thỏi tớch cc trong khi thc hnh, yờu thớch mụn hc.
- Giỳp HS phỏt trin nng lc suy lun toỏn hc.
II. Chun b D DH:
GV: SHDH.
HS: V ghi toỏn
III. iu chnh ni dung dy hc: theo ti liu
IV.iu chnh hot ng hc : theo logo
+/ H 1 : Trũ chi : bn khi ng tit hc : Cng c, khc sõu kin
thc v phõn s thp phõn.
- Tiờu chớ:HS c ỳng cỏc s m TBHT a ra.
-PP: quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh
+/ H 1,2
- Tiờu chớ:HS c v vit ỳng phõn s thp phõn,xỏc nh dc phõn s thp

phõn
-PP: quan sỏt;vn ỏp
- KT: ghi chộp nhanh , nhn xột bng li
+/ H 3,4
- Tiờu chớ:HS chuyn c cỏc phõn s v phõn s thp phõn
-PP: vn ỏp; vit
- KT: nhn xột bng li, vit nhn xột
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

+/ H 5
- Tiờu chớ:HS vit c phõn s thp phõn trờn tia sv gii thớch c.
-PP: vn ỏp
- KT: nhn xột bng li
V- D kin phng ỏn h tr cho HS:
+/ i vi hc sinh tip thu cũn hn ch: ( Ninh, Pho, Khỏnh.).H tr, tip
cn giỳp cỏc em nm chc cỏch chuyn i phõn s thnh s thp phõn.
Cõu hi gi m: Lm cỏch no em chuyn c phõn s ;
thnh phõn
s thp phõn ? (Y/c hc sinh núi rừ tng trng hp mt)
+/ i vi hc sinh tip thu nhanh : ( Nhi, Huyn, Nh.) Hon thnh tt cỏc
nhim v c giao HDH v lm thờm BT sau :
BT : Mt xng may cú 200 cụng nhõn, trong ú cú

s cụng nhõn t ct,


s cụng nhõn t may, s cũn li t l v dp khuy. Hi t l v dp khuy
cú bao nhiờu cụng nhõn ?
VI. Hng dn phn ng dng:
Hng dn cỏc em thc hin phn ng dng SHD cựng b m, anh ch ca
mỡnh:
2. Chuyn mt s phõn s em va tỡm c thnh phõn s thp phõn ri c
cỏc phõn s thp phõn ú cho b m nghe.
****************************************

GD TậP THể :

sinh hoạt lớp

I.MụC TIÊU:
- Giỳp HS bu li c HTQ mi v cỏc ban.
- GD cỏc em tớnh mnh dn, cụng bng, bit chn c bn xng ỏng vo
HTQ ca lp.
II.TIếN HàNH SINH HOạT LớP.
1) Ban vn ngh t chc trũ chi cho c lp cựng chi.
2) Cụ giỏo mi hi ng t qun lõm thi ỏnh giỏ hot ng trong tun
qua.
- i din hi ng t qun ỏnh giỏ u im, hn ch ca lp
- i din hi ng t qun t chc cho lp tho lun cp ụi 2 phỳt v nhng
vic ó lm v nhng vic cha lm c.
- i din hi ng t qun mi cỏc bn cựng chia s trc lp.
*ỏnh giỏ :
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1


Nm hc 2018-2019

- Tiờu chớ: HS nờu ra c cỏc hot ng ó thc hin tt v mt s tn ti
trong tun., bit nhn xột nhn gỡ bn lm tt v cha tt v bn.
-PP: Quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh.
3) Cụ giỏo nờu vn bu hi ng t qun
- Theo cỏc em lp chỳng ta bu my phú ch tch hi ụng t qun.
- Cỏc nhúm tho lun trong 2 phỳt
- Cụ mi ý kin cỏc nhúm.
- tin hnh bu c lp chỳng ta cú cỏc bỏc hi ph huynh v anh ch lp 4
cựng n d vi lp chỳng ta.
+ Bu ban kim phiu 3 bn
- Cụ giỏo mi H ng c, c: 5H
- Cho H chun b tranh c trong thi gian 5 phỳt.
- Mi H tranh c.
4) i din hi ng t qun c t chc b phiu.
- Mi 2 bn, cỏc bỏc ph huynh vo ban kim phiu
- Ch THTQ c nờu th l b phiu vi ban kim phiu v thụng qua trc
lp: cỏ nhõn mi bn vit tờn ca bn m mỡnh chn vo phiu, s phiu ỏnh
t cao xung thp, bn no cú s phiu cao nht trỳng ch tch hi ng t
qun.
- H c lp cựng m s phiu: bu c 3 bn.
- Hai bn cũn li lm th kớ hi ng t qun.
- Hi ng t qun mi ra mt.
- Hi ng t qun c bn giao cụng vic cho hi ng t qun mi.
+ Hi ng t qun c hi chỳng tụi ó lm c nhng vic gỡ?
- Hi ph huynh trao qu cho hi ng t qun mi.
- Hi ng t qun mi gn tờn mỡnh vo bng Hi ng t qun.

5) i din hi ng t qun c tho lun thnh lp cỏc ban.
- Cụ giỏo mi ý kin H
- Hi ph huynh dỏn tờn cỏc ban vo bng.
- H vit tờn ban m mỡnh thớch, H ớnh tờn ca mỡnh vo mi ban bng.
- CTHTQ c phõn cụng ch ngi cho cỏc ban va hỏt va i ch.
- Bu trng ban trong thi gian 3 phỳt. Bỏo cỏc trng ban vi cụ giỏo
6) Cụ giỏo nờu ch ca thỏngcho trng cỏc ban.
- Tng ban v xõy dng ni dung k hoch cho ban mỡnh ph trỏch.
- Cụ giỏo mi tng ban lờn trỡnh by k hoch.
GV tp hp k hoch ca cỏc ban v cht li cỏc vic cho thi gian ti nh :
- Tỡm hiu cỏc ngy l trong thỏng
2 9 Ngy Quc khỏnh nc cng ho xú hi ch ngha Vit Nam
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giáo án lớp 5B – Tuần 1

Năm học 2018-2019

5 – 9 Ngày khai giảng năm học mới
- Thi đua lập nhiều thành tích chào mừng các ngày lễ trên
- Tiếp tục củng cố cỏc nề nếp và kiểm tra tác phong đến trường.
- Thường xuyên củng cố các nề nếp tự quản, truy bài đầu giờ.
- Xây dựng ý thức tự giác trong các hoạt động của lớp, trường
- Nhóm thực hiện thường xuyên kiểm tra vở, sách, đồ dùng học tập, bài tập VN
trong từng ngày.
- Tăng cường vệ sinh lớp, dịch vụ,vệ sinh phong quang trường sạch sẽ.
- Sửa chữa các khuyết điểm tuần trước
- Bổ sung sách vở, dụng cụ học tập…
- Chuẩn bị tiết mục văn nghệ chào mừng khai giảng năm học mới.

*Đánh giá :
- Tiêu chí: HS cùng nhau thảo luận để đưa ra được kế hoạch cho tuần tới(dựa
trên chủ đề GV đã đưa ra)
-PP: Quan sát
- KT: ghi chép nhanh.
7) Cô giáo nhận xét chung, tổ chức lớp múa hát tập thể.

Gi¸o viªn: §oµn ThÞ Thóy H¬ng – Trêng TiÓu häc Phó Thñy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

1. Sinh hoạt văn nghệ : Ban văn nghệ điều hành.
2.Chủ tịch HĐTQ nhận xét các hoạt động của lớp trong
tuần 1, xếp thi đua của các nhóm:
3.GV nhận xét tình hình lớp tuần 1 nêu lên một số
điểm cần khắc phục:
-Về vệ sinh:
+ Vệ sinh trong lớp học đôi buổi cha thực hiện tốt.
+ Sau buổi học vẫn có giấy vụn trong lớp.
+ Bàn ghế cuối buổi cha sắp xếp gọn gàng, cặp sách để cha đúng quy định.
-Về nề nếp:
+ Đầu giờ một số em thực hiện đọc 5 điều Bác Hồ dạy thiếu
nghiêm túc.
+ Xếp hàng ra về còn lộn xộn ở một số buổi.
-Về hoạt động học:
+ Đồ dùng học tập khá đầy đủ, ý thức chuẩn bị bài trớc khi
đến lớp khá tốt song còn thiếu tích cực phát biểu xây dựng

bài.
+ Trong khi học tập việc trao đổi nhóm các thành viên trong
nhóm thiếu mạnh dạn.
+ Các nhóm trởng điều hành cha mạnh dạn hoạt động nhóm
cha đạt kết quả cao..
4.GV nêu phơng hớng tuần 2 :
+ Thực hiệ tốt mọi nề nếp.
+ Duy trì phong trào rèn chữ, giữ vở.
+ Xây dựng đôi bạn giúp nhau trong học tập.
+ Thực hiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh trờng lớp nhanh sạch sẽ.
+ Cắt tỉa các bồn hoa đợc phân công.
+ Ban tự quản của lớp tăng cờng tập luyện nâng cao năng lực
của mình để quản lớp tốt hơn.
5. Tổng kết:
- Ban văn nghệ cho lớp hát 1 bài tập thể.
HTT :
SINH HOT LP
1. Mc tiờu
- Nhn xột,ỏnh giỏ H ca lp trong tun va qua. ra k hoch H ca
tun ti. Bu c hi ng t qun ca lp.
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

- Rốn cỏc em k nng nhanh nhn trong tng hot ng cu tit sinh hot.
- GD HS cú ý thc phn u, sa cha khuyt im, phỏt huy nhng thnh
tớch ú cú tun ti t KQ cao hn.

- Phỏt trin nng lc giao tip, hp tỏc.
2. Cỏc H chớnh
*Tng kt , ỏnh giỏ ,nhn xột cụng tỏc tun qua:
+/ YC cỏc ban lõm thi tho lun cỏc H ca ban : Cụng tỏc chun b sỏch v,
hc tp, n np, cng tc v sinh
+/Cỏc trng ban bỏo cỏo.
+/ CTHTQ lõm thi nhn xột tỡnh hỡnh hot ng ca lp trong thi gian qua.
*GV nhn xột chung:
- u im: + Cỏc nhúm n nh c n np t qun, H gia gi, trng v
chm súc hoa chun b cho khai ging nm hc mi.
+ Nhiu HS cú ý thc hc tp tt ( Huyn, Quõn, Nh)
- Mt s tn ti:
+ Mt s HS cha tớch cc trong cụng tỏc trng v chm súc hoa; n lp cha
y v ỳng gi ( Linh Quc, Quang, )
*ỏnh giỏ :
- Tiờu chớ: HS nờu ra c cỏc hot ng ó thc hin tt v mt s tn ti
trong tun., bit nhn xột nhn gỡ bn lm tt v cha tt v bn.
-PP: Quan sỏt
- KT: ghi chộp nhanh.
*K hoch cụng tỏc tun n:
+ Cỏc ban tho lun ghi nhanh k hoch tun ti
GV tp hp k hoch ca cỏc ban v ra k hoch hon chnh cho tun ti
nh :
- Tỡm hiu cỏc ngy l trong thỏng
2 9 Ngy Quc khỏnh nc cng ho xú hi ch ngha Vit Nam
5 9 Ngy khai ging nm hc mi
- Thi ua lp nhiu thnh tớch cho mng cỏc ngy l trờn
- Tip tc cng c cc n np v kim tra tỏc phong n trng.
- Thng xuyờn cng c cỏc n np t qun, truy bi u gi.
- Xõy dng ý thc t giỏc trong cỏc hot ng ca lp, trng

- Nhúm thc hin thng xuyờn kim tra v, sỏch, dựng hc tp, bi tp VN
trong tng ngy.
- Tng cng v sinh lp, dch v,v sinh phong quang trng sch s.
- Sa cha cỏc khuyt im tun trc
- B sung sỏch v, dng c hc tp
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


Giỏo ỏn lp 5B Tun 1

Nm hc 2018-2019

- Chun b tit mc vn ngh cho mng khai ging nm hc mi.
* ỏnh giỏ:
- Tiờu chớ:HS cựng nhau tho lun a ra c k hoch cho tun ti(da
trờn k hoc ca ụi, k hoch ca nh trng thụng qua Gv)
- PP:Quan sỏt; vn ỏp
- KT: ghi chộp gn;nhn xột bng li
*Bu HTQ ca lp.

*Kt thỳc tit sinh hot: - Hỏt tp th.
****************************

IU CHNH BI HNG DN HC TING VIT 5
BI 1A: LI KHUYấN CA BC (T1)
I. Mc tiờu:
- Luyn c - hiu bi Th gi cỏc hc sinh.
- HS c trụi cha, lu loỏt bc th ca Bỏc H ,bit c din cm.
- Yờu thớch mụn hc, tớch cc cỏc hot ng hc
- Thc hin c cỏc nhim v hc cỏ nhõn cng nh hc nhúm.

II. Chun b dung: GV+HS: SHDH
III. Hot ng hc:
Giáo viên: Đoàn Thị Thúy Hơng Trờng Tiểu học Phú Thủy


×