Tải bản đầy đủ (.ppt) (12 trang)

bộ câu hỏi thi đại học phần ""lượng tử

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.18 MB, 12 trang )Câu 1. Phát biểu các định luật quang điện?
Định luật thứ nhất: Hiện tượng quang điện chỉ xảy ra khi ánh sáng kích thích chiếu
vào kim loại có bước sóng nhỏ hơn hoặc bằng bước sóng λ
0
. λ
0
được gọi là giới
hạn quang điện của kim loại đó. λ≤ λ
0

Định luật quang điện thứ hai: Đối với mỗi ánh sáng thích hợp (có λ≤ λ
0
), Cường
độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích.
Định luật quang điện thứ ba: Động năng ban đầu của quang electron không phụ
thuộc vào cường độ của chùm sáng kích thích, mà chỉ phụ thuộc vào bước sóng
ánh sáng kích thích và bản chất của kim loại.
Câu 2. Chứng tỏ rằng thuyết sóng điện từ về ánh sáng không giải thích được hiện
tượng quang điện?

1. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
a, Giả thuyết lượng tử năng lượng của Planck
Giả thuyết của Planck: lượng năng lượng mà mỗi lần
nguyên tử hay phân tử hấp thụ hay phát xạ có giá trị
hoàn toàn xác định gọi là lượng tử năng lượng. Lượng
tử năng lượng , kí hiệu ε, có giá trị bằng:
f: là tần số của ánh sáng bị hấp thụ hay phát xạ
h: hằng số Planck; h=6,625.10
-34


J.s
ε = hf
Ví dụ: tính năng lượng của phôtôn ứng với ánh sáng
da cam có bước sóng λ=0,65µm? Nhận xét năng
lượng của phôtôn này?
19

-34 8
-6
hc 6,625.10 .3.10
ε = hf = =
λ 0,65.10
= 3,057.10 (J) = 1,91eV
Albert Einstein
Max Planck

1. THUYẾT LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG
b, Thuyết lượng tử ánh sáng. Phôtôn
1. Chùm ánh sáng là môt chùm các phô
tôn (các lượng tử ánh sáng). Mỗi phô tôn
có năng lượng xác định ε=hf (f là tần số
của ánh sáng đơn sắc tương ứng). Cường
độ của chùm sáng tỉ lệ với số phô tôn phát
ra trong 1 giây.
3. Các phô tôn bay dọc theo tia sáng với tốc
độ c=3.10
8
m/s trong chân không.
2. Phân tử, nguyên tử, electron…phát xạ
hay hấp thụ ánh sáng, cũng có nghĩa là

chúng phát xạ hay hấp thụ phô tôn.
Albert Einstein

2.GIẢI THÍCH CÁC ĐỊNH LUẬT QUANG ĐIỆN
a, Công thức Anh- xtanh về hiện tượng quang điện
Khi 1 electron trong kim loại hấp thụ 1 phô tôn của ánh sáng kích thích
Năng lượng
phô tôn
ε = hf
Truyền cho
electron
đó một động năng
ban đầu
Cung cấp cho
electron một công A
(Công thoát A)
Truyền một phần
năng lượng cho
cho mạng tinh thể

×