Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 8

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (89.86 KB, 2 trang )

PHÒNG GD CHÂU THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÀN LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC: 2006 – 2007
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN – Lớp 8
Thời gian làm bài 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
A / TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3,0 điểm)
I / Chọn câu trả lời đúng nhất: (2,0 điểm)
Hãy đọc và chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu trả lời sau đây rồi ghi kết quả vào giấy bài
làm.
Câu 1: (0,5 điểm). Hành vi nào thể hiện tính liêm khiết?
A. Làm bất cứ việc gì để đạt được mục đích.
B. Sẵn sàng dùng tiền bạc, quà cáp biếu xén để đạt được mục đích.
C. Việc gì có lợi cho mình thì làm.
D. Luôn mong muốn làm giàu bằng tài năng của mình.
Câu 2: (0,5 điểm). Nếu bạn thân em mắc khuyết điểm, em sẽ:
A. Bỏ qua và vẫn chơi thân với bạn.
B. Xa lánh không chơi với bạn.
C. Chỉ cái sai, giúp bạn sửa chữa khuyết điểm.
D. Chê trách và coi thường bạn.
Câu 3: (0,5 điểm). Hoạt động chính trị xã hội là hoạt động:
A.Giao lưu giữa con người với con người.
B.Giữ gìn, bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trường văn hoá xã hội.
C.Các đoàn thể quần chúng, tổ chức chính trị.
D.Tất cả A, B, C đều đúng.
Câu 4: (0,5 điểm). Pháp luật là:
A.Quy ước của một cộng đồng, do Nhà nước ban hành.
B.Quy tắc xử sự chung do tập thể ban hành.
C.Quy tắc xử sự chung có tính bắt buộc.
D.Quy định, quy ước về hành vi cần tuân theo.
II / Điền khuyết: (1,0 điểm)
Điền các từ : phòng chống, phong phú, tinh thần, xây dựng vào chỗ trống (. . . ) của đoạn văn


dưới đây.
Xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư là làm cho đời sống văn hoá . . .
(1) . . . ngày càng lành mạnh, . . .(2) . . . như giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh nơi ở: bảo vệ cảnh quang
môi trường sạch đẹp; . . . (3) . . . đoàn kết xóm giềng; bài trừ phong tục tạp quán lạc hậu, mê tín dị
đoan và tích cực . . . (4) . . . các tệ nạn xã hội.
B / TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)
Bằng kiến thức đã học, em hãy cho biết thế nào là tôn trọng học hỏi các dân tộc khác?
Câu 2: (2,0 điểm)
Hãy cho biết những biểu hiện của lao động tự giác và sáng tạo?
Tác dụng của lao động tự giác và sáng tạo?
Câu 3: (4,0 điểm)
Em hãy cho biết các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cháu; quyền và nghĩa vụ của con
cháu đối với ông bà, cha mẹ và anh chị em như thế nào?
PHÒNG GD CHÂU THÀNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS BÀN LONG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐÁP ÁN MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN
LỚP 8 – HỌC KÌ I - NĂM HỌC: 2006 – 2007
A / TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3,0 điểm)
I / Chọn câu trả lời đúng nhất: (2,0 điểm)
Mỗi câu chọn đúng: 0.5 điểm
Câu 1: D Câu 3: D
Câu 2: C Câu 4: C
II / Điền khuyết: (1,0 điểm)
1. tinh thần 3. xây dựng
2. phong phú 4. phòng chống
B / TỰ LUẬN: (7 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm)
Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hoá các dân tộc khác. (0,25 điểm)
Luôn tìm hiểu và tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hoá, xã hội

của các dân tộc. (0,5 điểm)
Đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình. (0,25 điểm)
Câu 2: (2,0 điểm)
+ Biểu hiện của lao động tự giác: Chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở.
(0,5 điểm)
+ Biểu hiện của lao động sáng tạo: Luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi ra cái mới,
tìm ra cách giải quyết tốt hơn. (0,5 điểm)
Nêu được: (1,0 điểm)
-Giúp ta tự tiếp thu được kiến thức, kĩ năng ngày càng thành thục.
-Phẩm chất, năng lực của mỗi cá nhân ngày càng hoàn thiện phát triển không
ngừng.
-Chất lượng hiệu quả học tập, lao động ngày càng được nâng cao.
Câu 3: (4,0 điểm)
- Cha mẹ có quyền và nghĩa vụ nuôi dạy con thành những công dân tốt, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con, tôn trọng ý kiến của con; không được phân
biệt đối xử giữa các con, không được ngược đãi, xúc phạm con, ép buộc con làm
điều trái pháp luật, trái đạo đức. (1,5 điểm)
- Con, cháu có bổn phận yêu quý, kính trọng biết ơn cha mẹ, ông bà; có quyền
và có nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng cha mẹ, ông bà, đặc biệt khi cha mẹ, ông bà
ốm đau, già yếu. Nghiêm cấm con cháu có hành vi ngược đãi, xúc phạm cha mẹ,
ông bà.(1,5 điểm)
Anh chị em có bổn phận thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau và nuôi dưỡng
nhau nếu cha mẹ không còn. (1,0 điểm)

×