Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

de kiem tra hoc ki 1 lop 10cb

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (59.66 KB, 1 trang )

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1HÓA HỌC 10
ĐỀ 1
Câu 1:Trong một chu kì ,theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân:tính kim loại ,phi kim
biến đổi như thế nào?giải thích nguyên nhân về sự biến đổi đó?
Câu 2:Cho các chất sau:Cl
2
,NH
3
,NaCl
Cho H(Z=1), N(Z=7) ,Cl(Z=17) Na(Z=11)
Viết công thức electron và công thức cấu tạo của các hợp chất có liên kết cộng hóa trị
Viết sự hình thành liên kết ion(đối với hợp chất ion)
Câu 3:Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tố M là24.Hãy xác định tính chất và vị trí của nó
trong bảng tuần hoàn
Câu 4: Cân bằng các pư oxi hóa –khử sau:
a)Al+HNO
3l
Al(NO
3
)
3
+NO +H
2
O
b)Mg+H
2
SO
4
MgSO
4
+H


2
S +H
2
O
c)Fe
x
O
y
+HNO
3
Fe(NO
3
)
3
+NO + H
2
O
d)KMnO
4
+HCl KCl+MnCl
2
+Cl
2
+ H
2
O
Câu 5:Cho 0,52 gam hỗn hợp 2 kim loại Mg,Fe tan hoàn toàn dd H
2
SO
4

dư thu được
0,336l H
2(đktc)
và dd Y.Cô cạn dd Y thu được bao nhiêu gam muối khan?Tính thể tích dung
dịch H
2
SO
4
0,5 M cần dùng để hoà tan hoàn toàn hỗn hợp kim loại trên?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×