Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

qua khu cua mot so dong tu bat quy tac

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (63.28 KB, 2 trang )

TT
Infinitive Past
Past
Participle
Meaning
1. be was/were been thì, là, bị. ở
2. become became become trở nên
3. begin began begun bắt đầu
4. break broke broken vỡ, làm vỡ
5. bring brought brought mang đến
6. build built built xây dựng
7. buy bought bought Mua
8. catch caught caught bắt
9. come came come đến
10. cost cost cost trị giá
11. cut cut cut Cắt, chặt
12. do did done làm
13. drink drank drunk uống
14. drive drove driven lái xe
15. eat ate eaten ăn
16. fall fell fallen ngã; rơi
17. feel felt felt cảm thấy
18. find found found tìm thấy; thấy
19. fly flew flown bay
20. get got got/ gotten có được
21. give gave given cho
22. go went gone đi
23. grow grew grown mọc; trồng
24. have had had có
25. hear heard heard nghe
26. hold held held tổ chức


27. hurt hurt hurt làm đau
28. keep kept kept giữ
29. know knew known biết; quen biết
30. lead led led dẫn dắt
31. learn learnt/ learned learnt/ learned học; được biết
32. leave left left ra đi; để lại
33. let let let để cho
34. lie lay lain nằm
35. light lit lit đốt, thắp
36. lose lost lost mất, thua
37. make made made chế tạo; sản xuất
38. meet met met gặp mặt
39. pay paid paid trả tiền
40. put put put đặt; để
41. read read read đọc
42. ride rode ridden cưỡi
43. run ran run chạy
44. say said said nói
45. see saw seen nhìn thấy
46. send sent sent gửi
47. show showed shown biểu diễn
48. sing sang sung ca hát
49. sit sat sat ngồi
50. sleep slept slept ngủ
51. speak spoke spoken nói
52. spend spent spent tiêu xài
53. stand stood stood đứng
54. swim swam swum bơi; lội
55. take took taken cầm ; lấy
56. teach taught taught dạy ; giảng dạy

57. tell told told kể ; bảo
58. think thought thought suy nghĩ
59. upset upset upset làm phiền
60. wake woke woken / woke đánh thức
61. wear wore worn mặc
62. win won won thắng; chiến thắng
63. write wrote written viết

×