Tải bản đầy đủ (.doc) (137 trang)

giáo án thể dục lóp 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (446.47 KB, 137 trang )

Giáo án khối 4.
Tuần 1:
Ngày soạn:27/08/2010
Ngy dy: Th 3 ngy 30 thỏng 08 nm 2010
Tiết 1: Giới thiệu chơng trình - trò chơi
''chuyền bóng tiếp sức"
I. Mục tiêu:
- Giới thiệu chơng trình thể dục lớp 4 yêu cầu học sinh biết đợc một số nội dung cơ
bản của chơng trình và có thái độ học tập đúng.
- Một số quy định về nội quy , yêu cầu tập luyện yêu cầu học sinh biết đợc những
điểm cơ bản để thực hiện trong các giờ thể dục
- Trò chơi " chuyền bóng tiếp sức " yêu cầu học sinh nắm đợc cách chơi rèn luyện sự
khéo léo nhanh nhẹn.
II. Địa điểm - ph ơng tiện:
- Học lại sân trờng.
- Phơng tiện : Chuẩn bị một còi, 4 quả bóng.
III. Nội dung và ph ơng pháp.
1
Nội dung
Định
lợng
Tổ chức và phơng pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. phần mở đầu
- GV nhận lớp, phổ biến
nội dung yêu cầu bài
học.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
- Trò chơi tìm ngời chỉ
huy.
2. Phần cơ bản:


- Giới thiệu chơng trình
thể dục lớp 4.
+ Thời lợng 2tiết/ tuần
học 35 tuần, cả năm 70
tiết
+ Nội dung: Gồm
- ĐHĐN.
- Bài tập thể dục phát
triển chung
-Bài tập RLTTCB
- Trò chơi vận động.
- Môn TT tự chọn
* Phổ biến nội quy yêu
cầu tập luyện.
- Trang phục.......
- nội quy ra vào lớp........
* Trò chơi'' Chuyền bóng
tiếp sức''
3. Phần kết thúc:
5 phút
18phút
- Nhận lớp, phổ biến nội
dung yêu cầu bài học
- Quyển ca điều khiển
- GV nêu tên trò chơi và
hớng dẫn cách chơi, luật
chơi.
GV điều khiển trò chơi
- Giới thiệu chơng trình
thể dục lớp 4.

- GV phổ biến nội quy
học tập
- Nêu tên trò chơi và h-
ớng dẫn cách chơi, luật
chơi.
- Gv tổ chức chơi theo 2
tổ, do tổ trởng điều
khiển
- GV quan sát nhắc nhở,


- Lắng nghe, thực hiện
- Lắng nghe
- Quan sát.2
Ngày soạn:30/08/2010
Ngy dy: Th 6 ngy 03thỏng 09 nm 2010
Tiết 2: Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm,
đứng nghỉ - Trò chơi '' Chạy tiếp sức'

I. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm
đứng nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, động tác, điểm số đứng nghiêm, đứng nghỉ phải
đều, dứt khoát, đúng theo khẩu lệnh của GV
-Trò chơi "chạy tiếp sức"yêu cầu học sinh biết đúng luật,hào hứng trong khi chơi.
II.Địa điểm -ph ơng tiện
-Học tại sân trờng
-Phơng tiện : Chuẩn bị một còi, 2- 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và ph ơng pháp.
3
Nội dung
Định
lợng
Tổ chức và phơng pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu.
- GV nhận lớp, phổ biến
nội dung yêu cầu bài học.
Nhắc nhở nội dung tập
luyện.
- Đứng tại chỗ vỗ tay hát
- Trò chơi'' tìm ngời chỉ
huy''.
2. Phần cơ bản.
* ôn tập hàng dọc, dóng
hàng điểm số, đứng
nghiêm, nghỉ
- Trình diễn theo tổ.
* Củng cố: Các động tác.
* Trò chơi " chạy tiếp sức"

3. Phần kết thúc:
- Cúi ngời thả lỏng.
- Nhảy thả lỏng.
5 phút
22phút
4L
1L
3l
5 phút
- GV nhận lớp, phổ biến
nội dung yêu cầu bài học
- Quyển ca điều khiển
- GV điều khiển trò chơi
- Lần 1- 2 GV điều
khiển. Nhận xét
- Lần 3- 4 GV chia tổ ôn
luyện do tổ trởng điều
khiển
- Quan sát, sửa sai
- GV cho từng tổ lên
trình diễn
- Quan sát, Nhận xét,
biểu dơng
- GV cho cả lớp thực
hiện.
- Nêu tên trò chơi và h-
ớng dẫn cách chơi.
- Một tổ chơi thử
- Chơi chính thức do GV
điều khiển

- Quan sát cổ vũ.
- GV hớng dẫn thả lỏng.
- Nhận xét kết quả ôn
luyện
- Lắng nghe
- Quan sát
- HS 1 tổ chơi thử
....................
....................
xp Đ

- Thực hiện
- Lắng nghe.
4
Ngày tháng 8 năm 2010
Ngời duyệt

Tuần 2:
Ngày soạn:05/09/2010
Ngy dy: Th 4 ngy 08thỏng 09 nm 2010
Tiết 3: Quay phải, quay trái, dồn hàng . dang hàng.
Trò chơi '' Thi xếp hàng nhanh''
I. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Quay phải, quay trái, dồn hàng, dàn hàng. Yêu cầu
dàn hàng, dồn hàng nhanh trật tự, động tác quay phải, quay trái đúng kỹ thuật đều đẹp
đúng với khẩu lệnh.
- Trò chơi'' Thi xếp hàng nhanh''. Yêu cầu học sinh biết cách chơi đúng luật, chật tự,
nhanh nhẹn hào hứng trong khi chơi
II. Địa điểm - Ph ơng tiện:
-Địa điểm: Sân Trờng,vệ sinh nơi tập
- Phơng tiện: Chuẩn bị một còi.
III. Nội dung và ph ơng pháp.
Nội dung
Định l-
ợng
Tổ chức và phơng pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu
- Tổ chức lớp học.

- Đứng hát vỗ tay.

- Giậm chân tại chỗ đếm
theo nhịp 1-2
2. Phần cơ bản.
a)Đội hình đội ngũ
6-10p
1-2p
1-2p
1-3p
18-22p
10-12p
- GV nhận lớp, phổ biến
nội dung yêu cầu bài
học, chấn chỉnh đội
hình, trang phục
Gv bao quát
GV chỉ dẫn thêm
-GV điều khiển, nhậnHS thực hiện- HS thực hiện
5
- Ôn quay phải quay trái,
dàn hàng , dồn hàng
-Thi đua giữa các tổ
+ Củng cố : Quay phảI,

quay trái
b)Trò chơi vận động
* Trò chơi " thi xếp hàng
nhanh"
3. Phần kết thúc.
- Thả lỏng
- Hệ thống bài
-Nhận xét, đánh giákết
quả giờ học, giao bài tập
về nhà .
Lần 1
Lần 2
L 3-4

1l
6-8p
2- 3L
4-5p
2-3p
1-2p
xét sửa sai
- Gv chia tổ. Quan sát ,
nhận xét, sửa sai
GV cho thi đua giữa các
tổ
- GV Quan sát, nhận
xét,sửa chữa sai sót, biểu
dơng
- GV điều khiển
- Nêu tên trò chơi và h-

ớng dẫn chơi.
-GV cho chơi thử
- GV điều khiển trò
chơi, cho chơi theo hình
thức thi đua
- Quan sát, nhận xét
biểu, biểu dơng
- GV hớng dẫn thả lỏng
- GV cùng HS hệ thống
bài
-GV nhận xét, đánh giá,
dặn dò về nhà
- Từng tổ tập nơi qui
định, do tổ trởng điều
khiển
- Từng tổ lên thực hiện.
Các tổ ở dới quan sát
nhận xét sửa sai

Cả lớp thực hiện


- HS lắng nghe
-HS chơi thử
- Học sinh chơi vui vẻ
nhiệt tình
- HS thực hiện
- HS lắng nghe .
- Ôn đội hình, đội ngũ
6

Ngày soạn:05/09/2010
Ngy dy: Th 6 ngy 10thỏng 09 nm 2010
Tiết 4: Động tác quay sau
Trò chơi" Nhảy đúng, nhảy nhanh"
I. Mục tiêu
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Quay phải, quay trái, đi đều. Yêu cầu động tác đều,
đúng với khẩu lệnh.
- Học kỹ thuật động tác quay sau. Yêu cầu nhận biết đúng hớng, xoay ngời làm quen
với động tác quay sau.
- Trò chơi "nhảy đúng, nhảy nhanh". Yêu cầu học sinh chơi đúng luật, nhanh nhẹn
hào hứng trật tự trong khi chơi.
II. Địa điểm - ph ơng tiện:
- Học tại sân trờng
- Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi , kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và ph ơng pháp.
Nội dung
Định
lợng
Tổ chức và phơng pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu:
- Tổ chức lớp
-Khởi động: xoay các
khớp
Trò chơi ''Diệt các con
vật có hại"
2. Phần cơ bản.
* ĐHĐN:
- Ôn quay phải , quay
trái, đi đều

5 phút
1-2p
1-2p
2-3p
20phút
10-12p
L1
L2-3
- GV nhận lớp, phổ biến
nội dung yêu cầu bài
học.
- GV bao quát
- GV điều khiển trò
chơi
- GV điều khiển
- GV chia tổ, quan sát
sửa chữa sai sót cho học
Tập hợp, điểm số báo cáoHS thực hiện
HS chơi
- HS thực hiện
- Từng tổ tập nơi qui
định,do tổ trởng điều
7
* Học động tác quay sau.
- TTCB: Đứng nghiêm.
- Khẩu lệnh:'' Đằng sau...

quay!''
- Động tác: Khi dứt khẩu
lện giữ nguyên t thế thân
trên, đồng thời dùng gót
chân phải và nửa trớc bàn
chân trái làm trụ, quay
qua phải- ra sau. Khi
quay trọng tâm cơ thể
dồn vào chân phải, quay
xong nhanh chóng thu
chân trái về sát chân phải
thành t thế đứng nghiêm.
* Trò chơi" nhảy đúng
nhảy nhanh"
3. Phần kết thúc.
- Đứng hát vỗ tay
- Hệ thống bài học
- Gv nhận xét giờ học
7-8p
3L
6-8p
1-2l
2-3l
5phút
1-2p
sinh các tổ
- Quan sát, sửa sai
+ GV làm mẫu, giải
thích động tác
- GV gọi 2-3 em lên

làm mẫu động tác, nhận
xét sửa sai
- GV điều khiển ôn
luyện
- GV sửa sai
* GV chia tổ ôn luyện
- GV quan sát, nhận xét
sửa sai cho HS.
- Nêu tên trò chơi và
nhắc lại cách chơi.
- GV gọi 2-3 em lên
làm mẫu
- GV tổ chức chơi chính
thức do GV điều khiển
- Quan sát, cổ vũ, nhận
xét, biểu dơng
- GV bao quát
- Giao vien quan sát
- Hệ thống bài học
- Nhận xét , đánh giá
kết quả ôn luyện.
khiển
- Quan sát
- Học sinh 2-3 em lên thực
hiện.
HS thực hiệnTừng tổ tập nơi qui định

do tổ trởng điều khiển
- HS lắng nghe
- Học sinh 2-3 em lên làm
mẫu
- HS chơi theo hình thức
thi đua
- Cán sự lớp điều khiển
-HS chú ý
2
74
5
6
1
3
8
- Giao bài tập về nhà . 1-2p - Dặn dò về nhà
-Ôn ĐHĐN
Ngày tháng 09 năm 2010
Ngời duyệt

Tuần 3:
Ngày soạn:13. 9 năm 2009
9
Tiết 5: Đi đều, đứng lại, quay sau
- trò chơi " kéo ca lừa xẻ"
Ngày dạy: Thứ 4 ngày 16 tháng 9 năm 2009
I. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật, đi đều , đúng lại, quay sau, yêu cầu biết đúng hớng
quay, cơ bản đúng động tác, đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi " kéo ca lừa xẻ" yêu cầu chơi đúng luật hào hứng trong khi chơi.

II. Địa điểm - ph ơng tiện:
- Địa điểm: Học tại sân trờng.
- Phơng tiện: Chuẩn bị một cái còi.
III. Nội dung và ph ơng pháp.
Nội dung
Định
lợng
Tổ chức và phơng pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu:
- Tổ chức lớp
- Khởi động: Xoay các khớp
- Đứng hát vỗ tay.
2. Phần cơ bản.
* ĐHĐN :
- Ôn đi đều, đứng lại quay sau
- Thi đua theo tổ .
+ Củng cố : Đi đều, đứng lại
5-10p
1-2p
1-2p
1-2p
20phút
8-20p
L1-2
L3-4
1l
1l
- Giáo viên nhận lớp phổ
biến nội dung yêu cầu, bài

học
- GV bao quát
- GV bao quát
- GV điều khiển
-GV bao quát,Quan sát, sửa
sai
- GV chia tổ ôn luyện ,
- GV đi từng tổ sửa sai
- GV cho từng tổ lên trình
diễn
- Quan sát, nhận xét biểu d-
ơng biểu dơng
- GV cho cả lớp thực hiện
Tập hợp điểm số
báo cáo
x x x x
x x x x
HS thực hiện
Quyển ca bắt nhịp
0
x x
x x
x x

HS thựchiện
Cán sự điều khiển
Từng tổ tập nơi qui
định do tổ trởng
điều khiển
Từng tổ lên thực

hiện do tổ trởng
điều khiển
x x x
10
quay sau.
* Trò chơi Kéo ca lừa xẻ .
- GV cho HS đọc thuộc vần
điệu
3. Phần kết thúc :
+ Thả lỏng
- Cúi ngời thả lỏng .
- Hệ thống bài học
- GV nhận xét
- Xuống lớp .
8-10p
5phút
1-2p
1-2p
1-2p
1-2p
- Nêu tên trò chơi và giải
thích cách chơi, kết hợp
đọc vần điệu.
+ GV cho 2 em lên làm
mẫu .
-GV tổ chức chơi - Quan
sát cổ vũ, nhắc nhở thêm
- GV hớng dẫn thả lỏng
- GV cùng HS Hệ thống bài
học

-GV Nhận xét , kết quả ôn
luyện .
-GV Dặn dò
0
x x x
2em lên làm mẫu
Lớp trởng điều
khiển
Hs thực hiện
x
x x x
x x x
lắng nghe
Ngày soạn:13. 09.2009
Tiết 6: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại
11
trò chơi " bịt mắt bắt dê"
Ngày dạy: Thứ 5 ngày 17 tháng 9 năm 2009
I. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật quay sau yêu cầu cơ bản đúng động tác, đúng với
khẩu lệnh
- Học động tác mới : đi đều vòng phải, vòng trái đứng lại, yêu cầu học sinh nhận biết
đúng hớng vòng làm quen với kỹ thuật động tác.
- Trò chơi ''bịt mắt bắt dê'' yêu cầu rèn luyện và nâng cao tập chung chú ý và khả
năng định hớng cho học sinh chơi đúng luật, hào hứng và nhiệt tình trong khi chơi.
II. Địa điểm - Ph ơng tiện:
- Địa điểm: Học tại sân trờng.
- Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi và 4 - 6 khăn để bịt mắt.
III. Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung

Định l-
ợng
Tổ chức và phơng pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu.
-Tổ chức lớp.

- Khởi động : Xoay các
khớp
-Trò chơi làm theo hiệu lệnh
- Giậm chân tại chỗ đếm
theo nhịp 1-2.
2.Phần cơ bản:
*ĐHĐN:
- Ôn quay sau.
+Học đi đều,vòng phải,vòng
trái,đứng lại.
6-10p
1-2p
1-2p
1-2p
1-2p
18-22p
10-12p
5-6p
L1-2
L3-4
L5
5-6p
2L

- Nhận lớp,phổ biến nội
dung,yêu cầu bài học
GV bao quát
- GV điều khiển trò chơi
GV điều khiển
- GV điều khiển
- GV chia tổ ôn luyệ,quan
sát , nhận xét sửa sai
-GV tập hợp củng cố
+Nêu tên động tác, làm
mẫu chậm và giải thích kỹ
thuật.
- GV gọi 2 em lên làm mẫu
- GV bao quát nhắc nhở
thêm.
Tập hợp, điểm số
báo cáo
x x x x
x x x x
o
HS thực hiện, cán sự
điều khiển

HS thực hiện
x x x x x
x
x x x x x
HS thực hiện
Từng tổ tập nơi qui
định do tổ trởng điều

khiển
HS thực hiện
-HS qua sát,tập theo
-2 em lên thực hiện
-Cả lớp quan sát
Lớp trỏng điều khiển
12
*Trò chơi 'Bịt mắt bắt dê"

3.Phần kết thúc.
-Thả lỏng : đi theo vòng tròn
hít thở sâu.
- Hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học
-Xuống lớp.

2-3l
4-6pt
GV chia tổ tập luyện,quan
sát sửa sai
-
+Nêu tên trò chơi và nhắc
lại cách chơi.
-GV điều khiển trò chơi.
-Quan sát cổ vũ, nhận xét,
biểu dơng
- GV hớng dẫn thả lỏng
-GV cùng HS hệ thống bài
học.
-GV Nhận xét đánh giá kết

quả ôn luyện.
-Dặn dò về nhà
x x x x x x
o x x x x x x
x x x x x x

Từng tổ tập nơi qui
định do tổ trởng điều
khiển
- HS Lắng nghe
- HS chơi

HS thực hiện
HS lắng nghe
Ôn động tác quay
sau
Tuần 4:
Ngày soạn: 20. 9 2009
Tiết 7: Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại
13
- trò chơi '' chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau''
Ngày dạy: Thứ 4 ngày 23 tháng 9 năm 2009
I. Mục tiêu:
- Ôn tập hợp hàng dọc , dóng hàng, điểm số đứng nghiêm, đứng nghỉ , quay phải,
quay trái. Yêu cầu thực hiện đúng động tác, đều đúng với khẩu lệnh.
- Ôn đi đều vòng phải, tría đứng lại . Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác đi đúng
hớng đảm bảo cự ly đội hình
- Trò chơi '' chạy đổi chỗ vỗ tay nhau''. Yêu cầu rèn luyện kỹ năng chạy phát triển
sức mạnh, học sinh chơi đúng luật hào hứng , nhiệt tình trong khi chơi.
II. Địa điểm - ph ơng tiện.

-Địa điểm: Học tại sân trờng
- Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và ph ơng pháp.
Nội dung
Định l-
ợng
Tổ chức và phơng pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu.
- Tổ chức lớp
- Khởi động: xoay các
khớp
+ Đứng hát vỗ tay.
2. Phần cơ bản.
* ĐHĐN:
- Ôn tập hợp hàng dọc,
dóng hàng điểm số,
đứng nghiêm nghỉ,
quay phải, quay trái.
- Ôn đi đều vòng phải,
vòng trái
* Ôn tổng hợp các nội
dung trên.
- Trò chơi" chạy đổi
chỗ vỗ tay nhau".
4-6p
1-2p
1-2p
18-22p
14-15p

2-3p
4-5p
L1
L2-3
1L
4-5p
- GV nhận lớp, phổ biến nội
dung yêu cầu bài học.
GV điều khiển
-GV bao quát
- Gv bao quát,quan sát sửa
sai.
- GV điều khiển
- GV bao quát, quan sát, uấn
nắn động tác sai.
GV điều khiển
- Gv nhận xét chung
GV Nêu tên trò chơi giải
thích cách chơi , luật chơi
Tập hợp điểm số báo
cáo
x x x x
x x x x
o
HS thực hiện
- Hoạt động tập thể.


Cán sự điều khiển
x x x x

o
x x x x
HS thực hiện
Cán sự điều khiển
x x x x
o
x x x x
HS thực hiện

- Lắng nghe
14
3. Phần kết thúc.
- Cúi ngời thả
lỏngnhảy thả lỏng.
- Hệ thống bài học
- GV nhận xét giờ học
- Dặ dò
4-6p
1-2p
1-2p
1-2p
- Chơi thử
- GV tổ chức chơi chính thức
- Quan sát, cổ vũ,nhận xét,
nhắc nhở, biểu dơng
- GV hớng dẫn
- GV cùng HS hệ thống bài
học
- Nhận xét kết quả ôn luyện
- GV dặn về nhà

- HS chơi thử
-HS chơi chính thức
x.....>....<........x
x.....>....<........x
x.....>....<.........x
HS thực hiện


Ôn ĐHĐN
Ngày soạn: 20. 0 .2009
Tiết 8: Đội hình đội ngũ - trò chơi '' bỏ khăn''
Ngày dạy: Thứ 5 này 24 tháng 9 năm 2009
15
I. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ năng động tác tập hợp hàng ngang, hàng dọc dóng hàng
điểm số quay sau đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng
động tác tơng đối đều đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi '' Bỏ khăn'' yêu cầu tập chung chú ý nhanh, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Địa điểm - Ph ơng tiện.
- Địa điểm: Học tại sân trờng
- Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi , 1 - 2 chiếc khăn tay.
III. Nội dung và ph ơng pháp.
Nội dung
Định
lợng
Tổ chức và phơng pháp.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1. Phần mở đầu.
- Tổ chức lớp
- Khởi động: xoay các

khớp
- Đứng hát vỗ tay
2. Phần cơ bản.
+ ĐHĐN:
- Tập hợp hàng ngang
dóng hàng, điểm số,
quay sau, đi đều vòng
phải, trái đứng lại.
- Thi đua theo tổ
- Củng cố: Động tác
quay sau.
4-6pt
1-2p
1-2p
1-2p
18-22
12-12
L1
L2-3
1L
1L
- GV Nhận lớp, phổ biến
nội dung , yêu cầu bài học.
GV bao quát
- GV điều khiển
- GV bao quát, nhận xét sửa
sai.
- GV chia tổ, quan sát, nhận
xét, sửa sai từng tổ, biểu d-
ơng

- GV cho từng tổ lên trình
diễn
- Quan sát biểu dơng
- GV cho cả lớp thực hiện
Tởp hợp điểm số, báo
cáo
x x x x
x x x
HS thực hiện

Quyển ca giới thiệu
HS thực hiện
x x x x
o
x x x x
Từng tổ tập nơi qui
định do tổ trởng điều
khiển
- Từng tổ lên trình diễn
Tổ trởng điều khiển
HS thực hiện
x x x x
x x x x
o
16
- Trò chơi '' bổ khăn''
3. Phần kết thúc .
- Thả lỏng
- Đi theo vòng tròn hít
thở sâu

- Hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học.
- Xuống lớp.
5-6p
4-6p
1-2p
1-2p
1-2p
- Nêu tên trò chơi và nhắc
lại cách chơi.
- GV tổ chức chơi - Quan
sất cổ vũ.
- GV hớng dẫn
-GV cùng HS hệ thống bài
học
Nhận xét kết quả ôn luyện
- Dặn dò về nhà
- lắng nghe.
-HS chơi lớp trởng điều
khiển
x
x x
x x
x x
x
HS thực hiện
HS lắng nghe
Ôn động tác quay sau
Tuần 5:
Ngày soạn:27.9.2009

Ngày dạy:Thứ 4 ngày 30 tháng 9 năm 2009
17
Tiết 9: Trò chơi'' Bịt mắt bắt dê''
I. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật, tập hợp hàng ngang dóng hàng, điểm số, đi đều
vòng phải, vòng trái đứng lại. Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tác tơng đối đều đẹp,
đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi ''Bịt mắt bắt dê'' yêu cầu rèn luyện nâng cao khả năng tập chung chú ý
khả năng định hớng, chơi đúng luật, hào hứng nhiệt tình.
II. Địa điểm - Ph ơng tiện.
- Địa điểm: Học tại sân trờng.
- Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi , 2 - 6 chiếc khăn
III. Nội dung và ph ơng pháp.
Nội dung
Định
lợng
Tổ chức và phơng pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Phần mở đầu.
- GV tổ chức lớp
- Khởi động : xoay
các khớp
- Trò chơi '' tìm ngời
chỉ huy''
2. Phần cơ bản.
* ĐHĐN:
- Tập hợp hàng ngang
dóng hàng điểm số, đi
đều vòng phải , vòng
trái, đứng lại.

- Thi đua giữa các tổ
- Củng cố : Tập hợp
hàng ngang dóng
hàng, điểm số đi đều.
- Trò chơi '' Bịt mắt
bắt dê''
5phút
1-2p
1-2p
1-2p
20phút
L1
L2-3
1l
iL
- GV nhận lớp phổ biến nội
dung yêu cầu bài học.
GV bao quát
GV điều khiển
- GV điều khiển
- Cán sự lớp điều khiển
- Quan sát , sửa sai
- GV chia tổ ôn luyện,
- Sửa sai từng tổ
- GV cho từng tổ lên trình
diễn.
- GV bao quát
GV điều khiển
- Nêu tên trò chơi và hớng


- tập hợp điểm số báo
cáo
x x x x
x x x x
x
- HS thực hiện
- HS chơi
- HS thực hiện
x x x x
o
x x x x
HS tập do cán sự điều
khiển
x x x
x o x
x o o x
x x x
- Học sinh từng tổ lên
trình diễn
HS thực hiện
- lắng nghe.
x
18
3. Phần kết thúc.
- Đứng hát vỗ tay
- GV hệ thống bài học
- GV nhận xét giờ học
- Xuống lớp.

6-8p

5p
1-2p
1-2p
1-2p
1-2p
dẫn chơi.
- GV điều khiển trò chơi
- Quan sát cổ vũ.
- Quyển ca bắt nhịp
- Hệ thống bài học
- Nhận xét kết quả ôn luyện
- Dặn dò về nhà ôn quay
sau.
x x
x . x
x x
x
- Hoạt động tập thể
Ngày soạn: 27.9.2009
19
Ngày dạy : Thứ 5 ngày 1 tháng 10 năm2009
Tiết 10: Quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái,
trò chơi ''Bỏ khăn''
I. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật quay sau đi đều vòng phải, vòng trái. Yêu cầu thực
hiện đúng động tác, đều , đúng khẩu lệnh.
- Trò chơi '' bỏ khăn'' yêu cầu biết cách chơi nhanh nhẹn, khéo léo, chơi đúng luật,
hào hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II. Địa điểm - ph ơng tiện .
- Địa điểm học tại sân trờng

- Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi và 4 khăn.
III. Nội dung và ph ơng pháp.
Nội dung
Định l-
ợng
Tổ chức và phơng pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Phần mở đầu.
- GV tổ chức lớp
- Khởi động : xoay các
khớp
- Trò chơi '' tìm ngời
chỉ huy''
2. Phần cơ bản.
* ĐHĐN:
-Ôn quay sau, đi đều
vòng phải , vòng trái,
đứng lại.
- Thi đua giữa các tổ
- Củng cố
.- Trò chơi '' Bịt mắt
5phút
1-2p
1-2p
1-2p
18-22p
10-12p
L1
L2-3
1l

iL
6-8p
- GV nhận lớp phổ biến
nội dung yêu cầu bài học.
GV bao quát
GV điều khiển
- GV điều khiển
- Cán sự lớp điều khiển
- Quan sát , sửa sai
- GV chia tổ ôn luyện,
quan sát sửa sai từng tổ
- GV cho từng tổ lên trình
diễn.
GV điều khiển
- Nêu tên trò chơi và hớng

- tập hợp điểm số báo cáo
x x x x
x x x x
x
- HS thực hiện
- HS chơi
- HS thực hiện
x x x x
o

x x x x
HS tập do cán sự điều
khiển
x x x

x o x
x o o x
x x x
- Học sinh từng tổ lên
trình diễn
HS thực hiện
- lắng nghe.
20
bắt dê''
3. Phần kết thúc.
- Đứng hát vỗ tay
- Hệ thống bài học
- Nhận xét giờ học
- Xuống lớp.

5p
1-2p
1-2p
1-2p
dẫn chơi.
- GV điều khiển trò chơi
- Quan sát cổ vũ.
- Quyển ca bắt nhịp
- Hệ thống bài học
- Nhận xét kết quả ôn
luyện
- Dặn dò về nhà
x
x x
x . x

x x
x
- Hoạt động tập thể
- Ôn quay sau
Ngày tháng năm 2009
Ngời duyệt
21
Tuần 6
Ngày soạn: 4. 9.2009
Ngày dạy:Thứ t ngày 7 tháng 10 năm2009
Tiết 11: Tập hợp hàng ngang, dóng hàng đi đều vòng phải,
vòng trái -Trò chơi'' kết bạn''
I.Mục tiêu:
-Củng cố và nâng cao kỹ thuật: tập hợp hàng ngang, dàn hàng điểm số, đi đều vòng
phải, vòng trái yêu cầu tập hợp và dàn hàng nhanh, không xô đẩy chen lấn nhau. Đi đều
không sai nhịp, đến chỗ vòng tơng đối đều và đẹp.
-Trò chơi ''kết bạn'' yêu cầu tập trung chú ý, phản xạ nhanh, chơi đúng luật hào
hứng, nhiệt tình trong khi chơi.
II.Địa điểm - ph ơng tiện;
- Địa điểm :Học tại sân trờng
- Phơng tiện :chuẩn bị 1 còi
III.Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung
Định l-
ợng
Tổ chức và phơng pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Phần mở đầu.
-Tổ chức lớp.
-khởi động: xoay các khớp

-Đứng hát vỗ tay
2.Phần cơ bản :
*ĐHĐN
- Ôn tập hợp hàng
ngang,dóng hàng,đi đều
vòng phải,vòng trái.
- Thi đua giữa các tổ;
5phút
1-2p

1-2p
1-2p
18-22p
L1
L2
L3
L4
- Nhận lớp, phổ biến nội
dung,yêu cầu bài học.
-GV bao quát
- GV điều khiển
- cán sự lớp điều khiển.
- Quan sát ,sửa sai
*GV chia tổ ôn luyện do
tổ trởng điều khiển.
- Sửa sai từng tổ
- GV cho từng tổ lên
trình diễn.
Tập hợp điểm số báo
cáo

x x x x x
x x x x x
x
Cán sự điều khiển
HS thực hiện
HS thực hiện
x x x
x
x x x
x x x
x o x
x o o x
x x x
- Học sinh từng tổ lên
trình diễn
22
- Củng cố:Đi đều vòng phải
,vòng trái.
- Trò chơi''Kết bạn''.
3.Phần kết thúc
- Đứng hát vỗ tay
- GV hệ thống bài học
- GV nhận xét giờ học.
- Xuống lớp.
1l
6-8p
5p
1-2p
1-2p
1-2p


- Quan sát biểu dơng
-GV ao quát.
- Nêu tên trò chơi.và h-
ớng dẫn chơi
- GV cho cán sự lớp điều
khiển.
- Quyển ca bắt nhịp .
- Hệ thống bài học.
- GV nhận xét kết quả
ôn luyện.
- Dặn dò về nhà
Cán sự điều khiển
x x x x x
o
x x x x x
x
x x
x . x
x x
x
- Hoạt động tập thể.
ôn ĐHĐN
23
Ngày soạn : 4. 10. 2009
Ngày dạy:Thứ t ngày 7 tháng 10 năm2009
Tiết 12: Đi đều vòng phải, vòng trái
trò chơi ''Ném trúng đích''
I. Mục tiêu:
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật: Đi đều vòng phải, vòng trái,đứng lại, đổi chân khi

đi đều sai nhịp.Yêu cầu đi đều đến chỗ vòng không xô lệch hàng, biết cách đổi chân khi đi
đều sai nhịp
- Trò chơi ''Ném chúng đích'' Yêu cầu tập trung chú ý, bình tĩnh khéo léo, ném
chính xác vào đích.
II. Địa điểm - ph ơng tiện:
- Địa điểm: Học tại sân trờng
- Phơng tiện: Chuẩn bị 1 còi, 4-6 quả bóng và làm vật đích, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và ph ơng pháp:
Nội dung
Định l-
ợng
Tổ chức và phơng pháp
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
1.Phần mở đầu
- Tổ chức lớp
- Khởi động : Xoay các khớp
- Chạy nhẹ nhàng trên địa
hình tự nhiên.
- Đi theo vòng tròn và hít thở
sâu.
2. Phần cơ bản:
* ĐHĐN:
- Ôn đi đều vòng phải vòng
trái, đứng lại, đổi chân khi đi
đều sai nhịp.
5 phút
1-2p
1-2p
1-2p
1-2p

18-22p
12-14p
L1
L2
L3

- Nhận lớp phổ biến nội
dung yêu cầu bài học
-
GV bao quát
GV chỉ dẫn
GV bao quát
- GV điều khiển.
- GV bao quát
- Quan sát sả sai.
+GV chia tổ ôn luyện.Tổ tr-
ởng điều khiển.
- Quan sát sửa sai.
Tạp hợp điểm số báo
cáo
x x x x x
x x x x x
x
- HS thực hiện
- HS thực hiện
x x x x x
x
x x x x x
- HS thực hiện


x x x x x
x
x x x x
- HS thực hiện
x x x
x o x
x o o x
x x x
24
-Thi đua theo tổ'
*Củng cố: Đi đều vòng phải,
vòng trái.
Trò chơi''Ném bóng trúng
đích''
3.Phần kết thúc:
-Thả lỏng:
+Cúi ngời thả lỏng.
+Nhảy thả lỏng.
- Hệ thống bài học.
- Nhận xét giờ học, dặn dò
L4
1L
6-8
5 phút
1-2p
1-2p
1-2p
- GV cho từng tổ lên trình
diễn do tổ trởng điêù khiển.
- Quan sát biểu dơng

- GV bao quát
- Nêu tên trò chơi giải thích
cách chơi.
- GV tổ chức chơi do GV
điều khiển.
- GV quan sát phân thắng
thua.
- GV bao quát.
- Hệ thống bài học.
- Nhận xét kết quả ôn
luyện.
- Dặn dò về nhà
- HS từng tổ lên trình
diễn.


HS thực hiện
x x x x x
o
x x x x x
- lắng nghe
HS chơi
- HS thực hiện.
- Ôn ĐHĐN
Ngày tháng năm 2009
Ngời duyệt
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×