Tải bản đầy đủ (.pdf) (22 trang)

Giáo trình sửa chữa động cơ - Chương 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (367.95 KB, 22 trang )46
Chơng 5 Quy trình công nghệ tháo và lắp ráp máy

[20, 21, 22, 23, 24, 25]

5.1 Công nghệ tháo máy
5.1.1 Tiếp nhận thiết bị máy móc vào để sửa chữa.
Làm sạch sơ bộ;
Kiểm tra máy;
Chẩn đoán tình trạng máy thông qua ngời vận hành, phân xởng,...

5.1.2 Chuẩn bị tháo máy :
Làm sạch máy .
Thiết lập hồ sơ máy .
Thiết lập kế hoạch tháo máy bao gồm các công việc sau :
a - Thống kê nội dung công việc cụ thể.
b - Dự kiến thời gian kế hoạch.
c - Lựa chọn phơng pháp tháo máy;
d - Dự trù và chuẩn bị dụng cụ và các phơng tiện đồ gá cho tháo máy.

5.2 Một số dụng cụ và thiết bị dùng cho tháo máy


Hình 5-1 Dụng cụ để tháo vít bị gãy47
H×nh 5-2 M¸y Ðp b»ng tay


H×nh 5-3 M¸y Ðp

48


H×nh 5-4 c¸c lo¹i clª vµ tuèc n¬ vÝt-

49


H×nh 5-5 C¬lª vµ tuèc n¬ vÝt c¸c lo¹i50H×nh 5- 6 C¸c lo¹i pal¨ng xÝch


51


H×nh 5-7 C¬ cÊu th¸o b¹c lãt

H×nh 5-8 C¸c lo¹i kÝch


52
H×nh 5-9 S¬ ®å nguyªn lý vµ h×nh d¸ng mét sè lo¹i vam


53
5.3 Sơ đồ tóm tắt quy trình công nghệ tháo máy
[[2, 20, 25]

Cụm các cơ cấu Cụm các cơ cấu Cụm các cơ cấu

Các cơ cấu Các cơ cấu Các cơ cấu Các cơ cấu Các cơ cấu
{ { { { { { { { { { { {
Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết Chi tiết

Hình 5 - 8 Sơ đồ tháo máy

5.4 Sơ đồ tóm tắt quá trình sửa chữa máy :
Kiểm tra sơ bộ máy


Lau sạch bụi bậm & dầu mở


Tiếp nhận máy vào sửa chữa


Di chuyển máy đến nơi sửa chữa


Tháo thành từng cụm ( Tháo bộ phận)


Tháo rời các bộ phận thành các cơ cấu & các chi tiết.
Tháo máy

×