Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Giáo trình cung cấp những kiến thức cơ bản về thuế - Bài tập mẫu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (307.37 KB, 6 trang )


1
BÀI TẬP THUẾ

1. Bài tập thuế XNK
Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau:
- Nhập khẩu 5.000 chai rượu với giá bán tại cửa khẩu xuất 400.000đ/chai (đã bao gồm
cả chi phí vận chuyển hàng từ cảng nhập về kho của doanh nghiệp là 50.000đ/chai).
Chi phí vận chuyển quốc tế 100.000đ/chai và chi phí bảo hiểm đến cửa khẩu nhập là
75.000đ/chai, chi phí môi giới để mua lô hàng là 20 triệu và các chi phí khác bằng 0.
Trong quá trình vận chuyển, xếp dỡ (hàng còn n
ằm trong khu vực hải quan quản lý)
vỡ 1.500 chai.
Hãy xác định thuế NK mà doanh nghiệp phải nộp trong kỳ, biết rằng Thuế suất thuế
NK của rượu là 120% và giá tính thuế hàng nhập khẩu được xác định bằng phương pháp trị
giá giao dịch (phương pháp thứ nhất).
2.Bài tập thuế XNK, thuế TTĐB:

Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau:
Nhập khẩu 5 chiếc ôtô 4 c hỗ ngồi với giá tại cửa khẩu xuất là 10.000USD/chiếc, chi phí
vận chuyển và bảo hiểm đến cửa khẩu nhập đầu tiên là 1.000USD/chiếc, để mua được lô
hàng trên doanh nghiệp phải trả 1 khoản hoa hồng cho nhà môi giới là 200USD/chiếc, các
chi phí khác liên quan đến nhập khẩu coi như bằng 0. Trong kỳ doanh nghiệp đã tiêu thụ hết
số xe trên. Tỷ
giá 1USD=17.000 đồng.
Hãy xác định thuế NK, TTĐB mà doanh nghiệp phải nộp. Biết rằng thuế suất thuế
XNK của ô tô 4 chỗ là 83%; thuế suất thuế TTĐB của ô tô 4 chỗ là 50%. Giá tính thuế nhập
khẩu được xác định bằng PP trị giá giao dịch.
3. Bài tập Thuế TTĐB:

Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau:


Nhập khẩu 12.000 lít bia tươi với tổng số thuế TTĐB của bia nhập khẩu là 54 triệu đồng.
Từ số bia này đã sản xuất ra được 24.000 lon bia (loại ½ lít 1 lon) và trong quá trình sản
xuất không hao hụt. Trong kỳ tính thuế doanh nghiệp đã tiêu thụ được 8.000 lon bia với giá
chưa thuế GTGT là 12.325đ/lon.
Hãy xác định thuế TTĐB mà doanh nghiệp phải nộp. Biết rằ
ng thuế suất thuế TTĐB
của bia lon là 45%.
4. Bài tập Thuế GTGT:

Một cơ sở kinh doanh điện tử trong tháng có tình hình sau:
- Tồn đầu tháng:
3 100 sản phẩm A, trong đó 40 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi giá mua chưa có thuế
là 4.000.000 đ/sản phẩm, số còn lại ghi hoá đơn bán hàng ghi giá thanh toán là
4.200.000 đ/sản phẩm.
3 30 sản phẩm B, hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 2.000.000 đ/sản phẩm.
3 20 sản phẩm C có hoá đơn thông thường ghi giá thanh toán là 6.000.000 đ/sản phẩm.
- Mua trong tháng:
3
150 sản phẩm A có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là 4.100.000 đ/sản phẩm.
3 15 sản phẩm B, trong đó 10 sản phẩm có hoá đơn GTGT ghi giá chưa có thuế là
2.100.000 đ/sản phẩm, số còn lại có hoá đơn thông thường ghi giá thanh toán là
2.200.000 đ/sản phẩm.
3 10 sản phẩm C có hoá đơn GGT ghi giá chưa có thuế là 5.800.000 đ/sản phẩm.
- Tiêu thụ trong tháng:

2
Trong tháng cơ sở đã tiêu thụ hết sản phẩm A và C, còn sản phẩm B còn tồn 5 sản
phẩm với giá bán như sau:
3 Giá bán chưa có thuế GTGT cuả sản phẩm A là 4.300.000 đ/sp.
3 Giá bán chưa có thuế GTGT cuả sản phẩm B là 2.200.000đ/sp.

3 Giá bán chưa có thuế GTGT cuả sản phẩm C là 6.000.000 đ/sp.
- Thuế GTGT cuả các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong tháng là 3 triệu
đồng.
Yêu cầu: Xác định thuế GTGT cơ
sở phải nộp trong tháng, biết thuế suất thuế GTGT của
tất cả các mặt hàng trên đều là 10%, nộp thuế theo PP khấu trừ. ĐS: 61,9tr
5. Bài tập thuế GTGT:

Một cơ sở đại lý nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình sau:
- Tiêu thụ 1.000 sản phẩm may mặc với giá chưa thuế GTGT là 200.000đ/sp. Đây là
sản phẩm nhận làm đại lý và bán đúng giá cho công ty may mặc Nam Phương. Trong
kỳ công ty may mặc Nam Phương sử dụng phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý, kèm
theo lệnh điều động nội bộ xuất cho đại lý 1.500 sp may mặc. Cuối kỳ đạ
i lý đã báo
cáo về công ty tình hình tiêu thụ thực tế trên với hoa hồng đại lý là 5% trên giá bán
chưa thuế GTGT.
- Tiêu thụ 300 bộ bàn ghế với giá chưa thuế GTGT là 700.000đ/bộ.
- Tổng chi phí mua ngoài được khấu trừ thuế là 25.000.000đ.
- Thuê mướn mặt bằng giá đã có thuế GTGT là 22.000.000đ.
Hãy xác định thuế GTGT phải nộp trong kỳ, biết TS thuế GTGT của tất cả các HH,
dịch vụ trên đều là 10%. Đ
S: 17,5tr
6. Hoạt động UTNK

Một doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong kỳ tính thuế có tài liệu sau:
Nhận nhập khẩu ủy thác 1.000 lon bia (loại ½ lít 1 lon) với giá tính thuế nhập khẩu là
15.000đ/lon, hoa hồng ủy thác là 10% trên giá nhập.
Hãy tính thuế GTGT phải nộp trong kỳ. Biết rằng thuế suất thuế nhập khẩu của bia lon
là 100%; thuế suất thuế TTĐB của bia là 45%; thuế suất thuế GTGT của tất cả hàng hoá
dịch vụ đề

u là 10%; doanh nghiệp đã nộp đầy đủ các loại thuế tại cửa khẩu và nộp thuế
GTGT bằng phương pháp khấu trừ.
7. Bài tập thuế GTGT,TTĐB,XNK:

Công ty TM Việt Khuê trong tháng có tình hình sau:
- Nhập 10 xe ôtô 4 chỗ với giá FOB là 200 triệu đồng/chiếc, phí vận chuyển và bảo hiểm
bằng 10% giá FOB. Doanh nghiệp đã nộp các loại thuế liên quan tại hải quan.
- Chi phí thuê mướn mặt bằng giá đã có thuế GTGT là 66 triệu đồng, biết rằng thuế suất
thuế GTGT thuê mặt bằng là 10%.
- Bán 5 chiếc xe cho công ty taxi A với giá chưa thuế GTGT là 680 triệu đồng/chiếc.
- Bán 2 chiếc xe cho công ty B giá chưa thuế
GTGT là 685 triệu đồng/chiếc.
- Bán 3 chiếc cho khách hàng với giá đã có thuế GTGT là 759 triệu đồng/chiếc.
Hãy tính thuế GTGT phải nộp trong kỳ, biết rằng công ty Việt Khuê nộp thuế theo
phương pháp khấu trừ và thuế suất thuế GTGT của xe ôtô 4 chỗ là 10%, thuế suất thuế
TTĐB của ô tô là 50% và thuế suất thuế NK của ô tô là 83%. ĐS: 74,1tr
8. Bài tập thuế GTGT,TTĐB,XNK:

Một doanh nghiệp trong kỳ tính thuế có tài liệu sau:

3
- Nhập khẩu 2.000 chai rượu với giá bán tại cửa khẩu xuất 500.000đ/chai, chi phí vận
tải, chi phí bảo hiểm đến cửa khẩu nhập đầu tiên là 100.000đ/chai và các chi phí khác
bằng 0. Trong kỳ doanh nghiệp đã tiêu thụ hết số rượu trên với giá chưa thuế GTGT
là 2.200.000đ/chai
- Nhập khẩu 15.000 lít bia tươi với tổng số thuế TTĐB của bia nhập khẩu là 45 triệu
đồng và thuế GTGT là 15 triệu. T
ừ số bia này đã sản xuất ra được 30.000 lon bia
(loại ½ lít 1 lon) và trong quá trình sản xuất không hao hụt. Trong kỳ tính thuế doanh
nghiệp đã tiêu thụ được 10.000 lon bia với giá chưa thuế GTGT là 12.400đ/lon.

- Tổng số thuế GTGT của các chi phí mua ngoài khác được khấu trừ trong kỳ là
2.000.000đ.
- Thuê mướn mặt bằng giá đă có thuế GTGT là 55 triệu.
Hãy xác định thuế TTĐB và thuế GTGT mà doanh nghiệp phải nộp. Biết rằng thu
ế
suất thuế XNK của rượu là 150%; thuế suất thuế TTĐB của rượu là 30%, thuế suất thuế
TTĐB của bia lon là 75%; thuế suất thuế GTGT của rượu, bia lon, thuê mướn mặt bằng
là 10%..ĐS: TTĐB (975tr); GTGT (40,4tr)
9. Bài tập thuế GTGT,TTĐB,XNK:

Một doanh nghiệp nhà nước kinh doanh XNK có tình hình kinh doanh như sau:
- Mua 600 tấn gạo của công ty thương mại để xuất khẩu với giá chưa thuế GTGT là
2,2 triệu/tấn. Đơn vị đã xuất khẩu toàn bộ số gạo trên với giá xuất bán tại kho là 2,5
triệu đồng/tấn; chi phí vận chuyển, xếp dỡ tới cảng xuất phải trả cho công ty vận tải
theo giá chưa thuế GTGT là 0.3 triệu đồng/t
ấn.
- Nhập khẩu 300 chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 120.000BTU, giá FOB tại cảng
xuất là 300 USD/chiếc, mua bảo hiểm tại công ty bảo hiểm Bảo Minh với phí bảo
hiểm là 1.200 USD cho toàn bộ lô hàng; tiền cước vận tải hàng hải về đến cảng Sài
gòn là 1.050 USD. Đơn vị đã bán được 180 chiếc với giá chưa thuế GTGT 16 triệu
đồng/chiếc.
- Nhận ủy thác nhập khẩu cho công ty A 2.000 chai r
ượu Vodka. Giá CIF trên hợp
đồng ngoại thương của rượu là 20 USD/chai. Hoa hồng ủy thác là 15 triệu đồng.
- Tổng số thuế GTGT đầu vào khác là 5 triệu đồng.
Hãy tính các loại thuế mà DN phải nộp. Biết rằng thuế xuất khẩu gạo là 0%; nhập
khẩu rượu 100%, điều hòa nhiệt độ 40%; thuế suất thuế TTĐB của rượu 65%, điều hòa
nhiệt độ 15%; Thuế suất thuế GTGT g
ạo 5%, dịch vụ vận tải, hàng hóa dịch vụ khác 10%;
giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu được xác định bằng PP trị giá giao dịch và tỷ giá là

1USD=17.000đ.
ĐS: XNK:1.307,3tr; TTĐB:1.213,3325tr; GTGT: -51,98825tr
10. Bài tập Thuế TNDN:

Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong năm tính thuế TNDN có tài liệu
sau (đơn vị tính là triệu đồng):
- Tổng doanh thu bán hàng bao gồm cả thuế GTGT là: 88.000
- Chi phí liên quan đế doanh thu gồm:
3 Khấu hao tài sản cố định theo chế độ quy định: 10.500
3 Vật tư dùng cho SX sản phẩm bán ra: 38.500 (bao gồm thuế GTGT).
3 Tiền lương trả theo hợp đồng lao động: 21.000
3 Bảo hiểm XH, b
ảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, BHTN theo quy định. Số tiền
BHXH phải trả cho CN nghỉ thai sản theo quy định: 20

4
3 Chi ủng hộ địa phương 10, xây nhà tình nghĩa 20 theo quy định.
3 Chi nghỉ mát: 127
3 Các khoản chi phí hợp lý khác: 3.500
3 Thuế TNCN phải nộp cuả công nhân viên là 600
- Thu nhập và sử dụng thu nhập:
3 Phần thu nhập đem lại từ đầu tư mới vào địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn là 200 (là
năm thứ ba có thu nhập).
3 Thu nhập được chia do góp vốn liên doanh là 450, trong đó 200 bên liên doanh chưa
nộp thuế thu nh
ập doanh nghiệp.
3 Thu nhập từ sản xuật kinh doanh ở nước ngoài chuyển về là: 765 (chịu thuế thu nhập
doanh nghiệp ở nước ngoài với thuế suất là 15%).
- Các thông tin khác:
3 Hoá đơn mua vào, bán ra đều là hoá đơn GTGT.

3 Thu nhập phát sinh ở nước chưa ký kết hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Việt
Nam.
3 Thuế suất thuế GTGT đối với các hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra cuả doanh
nghiệp là 10%; thuế suất thuế TNDN là 25%.
3 Lỗ năm trước là 311, đăng ký chuyển lỗ là:200.
Yêu cầu: Quyết toán thuế TNDN trong năm cuả DN trên.
11.Bài tập thuế TNDN:

Một DNNN trong năm tính thuế TNDN có tài liệu sau:
- Doanh thu bán hàng chưa thuế GTGT: 7.900 triệu đồng; trong đó Dthu bán hàng chịu thuế
TTĐB trong nước là: 3.500 triệu đồng.
- Chi phí mua vật tư chưa thuế GTGT: 4.500 triệu đồng.
- Khấu hao TSCĐ theo quy định: 1.100 triệu đồng.
- Các khoản chi cho con người:
3 Tiền lương, tiền công trả cho người lao động theo chế độ quy định: 200 triệu đồng;
đã trả 160 triệ
u đồng, còn nợ người lao động 40 triệu đồng.
3 BHXH, BHYT, KPCĐ,BHTN phải nộp theo quy định.
3 Chi nghỉ mát 20 triệu đồng.
- Chi xây dựng cơ bản: 75 triệu đồng.
- Vật tư tồn kho đầu năm: 200 triệu đồng.
- Vật tư tồn kho cuối năm: 100 triệu đồng.
- Các khoản chi khác:100,7 triệu đồng (trong đó có số thuế GTGT được khấu trừ là 5
triệu đồng).
- Các khoản thuế, phí phải nộp trong năm:
3 Thuế môn bài: 3 triệu.
3 Thuế đất: 2,5 triệu.
3 Phí giao thông: 1 triệu (trong đó có 0,2 triệu là tiền phạt vi phạm giao thông).
- Trích lập Quỹ KH-CN 5%.
Hãy tính thuế TNDN phải nộp trong năm, biết rằng:Thuế suất thuế TTĐB là 25%, thuế

suất thuế TNDN là 25%.5
12. Bài tập thuế TNDN
Một doanh nghiệp thành lập năm 2007 với tổng số lao động là 30 người, trong năm
2009 có tình hình kinh doanh như sau:
a. Doanh thu trong năm:
- Trong năm đã xuất hoá đơn, đã giao hàng và ghi sổ kế toán với doanh thu chưa thuế
GTGT là 5.000.000.000đ.
- Ngoài ra trong tháng 12/2009 đã xuất hoá đơn GTGT bán hàng với giá bán chưa thuế
GTGT là 200.000.000đ (Biết giá vốn 150.000.000đ) chưa thu tiền, chưa giao hàng
trong năm 2009. Đầu năm 2010 giao hàng, thu tiền và ghi nhận DT trên sổ kế
toán.
b. Chi phí trong năm:
- Giá vốn hàng xuất bán trong kỳ chưa thuế GTGT trong năm là 2.000.000.000đ.
- Trích khấu hao theo quy định của BTC (dùng cho BPQLý) là 80.000.000đ.
- Tổng chi phí tiền lương thực chi trả trong năm:
o Tiền lương theo HĐLĐ: 100.000.000 đ/tháng.
o Nộp BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo quy định
o Tiền ăn giữa ca: 700.000 đ/tháng/người.
- Chi phí dịch vụ mua ngoài thực tế phát sinh và ghi sổ kế toán là 50.000.000đ. Trong
đó chi phí không có hoá đơn tài chính 10.000.000đ.
- Chi phí bán hàng thực tế phát sinh là 50.000.000đ. Biết trong đó có khoản tiền phạt
là 1.400.000đ.
- Vay vốn kinh doanh của một cá nhân trong năm 2009 là 500.000.000đ với lãi suất
3%/tháng. Biết lãi suất cho vay của ngân hàng là 1,5%/tháng.
- Chi phí quảng cáo, tiếp khách (Chi phí QLDN) thực chi là 800.000.000đ.
C. Hoạt động khác:

- Thu lãi bán hàng trả góp trong năm là 8.000.000đ
- Trong năm thanh lý một TSCĐ với giá thanh lý là 30.000.000đ. Biết nguyên giá là
100.000.000đ, đã khấu hao 80.000.000đ
và chi phí liên quan đến thanh lý tài sản
đúng theo quy định là 5.000.000đ
- Trích lập Quỹ KH-CN 10%
Hãy tính thuế TNDN phải nộp năm 2009, doanh nghiệp nộp thuế theo tinh thần
luật thuế TNDN chỉnh sửa, bổ sung ngày 3/6/2008.
ĐS:166,6035tr
13. Bài tập thuế tổng hợp:

Một doanh nghiệp sản xuất thương mại trong kỳ tính thuế có tài liệu sau:
- Vật tư tồn kho đầu kỳ giá chưa thuế GTGT là 200 triệu, Chi phí mua vật tư trong kỳ
giá chưa thuế GTGT là 800 triệu, vật tư tồn kho cuối kỳ giá chưa thuế GTGT là 450
triệu. Trong kỳ doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ hết 20.000 sản phẩm với giá bán
chưa thuế GTGT là 250.000đ/sản phẩm.
- Nh
ận nhập khẩu ủy thác 5 chiếc ôtô 4 chỗ ngồi với giá tại cửa khẩu xuất là
10.000USD/chiếc, chi phí vận chuyển và bảo hiểm đến cửa khẩu nhập đầu tiên là
1,200USD/chiếc, các chi phí khác liên quan đến nhập khẩu coi như bằng 0. Hoa hồng
ủy thác chưa thuế GTGT là 5% trên giá nhập khẩu . Tỷ giá 1USD=16.000 đồng.
- Khấu hao TSCĐ theo quy định 300 triệu đồng.

×