Tải bản đầy đủ (.doc) (87 trang)

Mối quan hệ kinh tế thương mại giữa Việt Nam và Singapore.doc

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (247.27 KB, 87 trang )

Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
Mc lc
Li m u 1
Chng I: C s ca mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v
Singapore 4
I.C s v iu kin t nhiờn 4
1.V trớ a lý, a hỡnh 4
2. Khớ hu, t ai 5
II. C s v iu kin chớnh tr- xó hi6
1. Dõn c, dõn tc, tụn giỏo, ngụn ng6
2. Nh nc v chớnh tr 8
III. C s v iu kin kinh t 10
1. Kinh t Singapore 10
2. Kinh t Vit Nam 18
Chng II: Thc trng mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v
Singapore 25
I. Lch s phỏt trin mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v
Singapore 25
II.Thc trng mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v Singapore
1.Quan h thng mi Vit Nam-Singapore 31
1.1 Kim nghch xut nhp khu31
1.2 C cu mt hng xut nhp khu 36
2. Quan h u t ca Singapore vo Vit Nam 44
2.1 Thc trng quan h u t 44
2.2 Hỡnh thc u t 47
2.3 Lnh vc u t 50
III. ỏnh giỏ quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v Singapore 53
Nhng thun li ca mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v
Singapore 53
Nhng khú khn ca mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v
Singapore.58


Chng III: Trin vng v nhng gii phỏp thỳc y mi quan h kinh t
thng mi gia Vit Nam v Singapore 62
1. Trin vng mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v
Singapore..62
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
2. Kin ngh mt s gii phỏp thỳc y mi quan h kinh t thng mi gia
Vit Nam v
Singapore.66
Kt lun 75
Ph lc 76
Tài liệu tham khảo 82
LI M U
Cha y 20 nm sau cụng cuc i mi (1986), ng v nh nc ta ó
lónh o nhõn dõn vt qua mi khú khn, tr ngi a nc ta dn dn i
vo n nh chớnh tr, xó hi, phỏt trin kinh t v ho nhp vo nn kinh t
th gii.
V mt i ngoi, ng ta tip tc thc hin chớnh sỏch i ngoi c lp, t
ch, m rng, a dng hoỏ, a phng hoỏ cỏc quan h i ngoi vi
phng chõm Vit Nam mun lm bn vi tt c cỏc quc gia trờn th
gii. Chỳng ta ó cú quan h ngoi giao vi hn 170 quc gia ln nh trong
khu vc cng nh ngoi khu vc c bit l tng cng quan h vi cỏc
nc lỏng ging trong khi asean trong ú cú Singapore.
Trờn thc t, Singapore cú quan h rt sm vi Vit Nam. Ngay t u
nhng nm 90s, mi quan h gia hai nc ó tin trin ỏng k cựng vi s
phỏt trin chung ca tỡnh hỡnh khu vc v th gii. T ú ti nay Singapore
luụn l mt trong cỏc bn hng ln nht ca Vit Nam. Singapore ó khng
nh tm quan trng ca mỡnh trong mi quan h hp tỏc vi Vit Nam. V
mi quan h hu ngh hp tỏc v kinh t- thng mi gia Vit Nam v

Singapore ngy cng ln mnh. Vit Nam cú th tỡm thy Singapore
nhng sn phm ca nghnh cụng ngh tiờn tin nh mỏy múc, thit b, in
t, linh kin ụ tụ, xe mỏy ng thi cú th xut sang Singapore nhng mt
hng l th mnh ca mỡnh nh hng nụng sn, thu sn, lao ng. Trong
lnh vc u t, Singapore ó v ang vn lờn ng u danh sỏch cỏc
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
nc v vựng lónh th u t vo Vit Nam. Vy lm sao tip tc thu hỳt
vn u t y l iu m Vit Nam phi quan tõm. V lm cỏch no thỳc
y mi quan h y.
Vic la chn ti Mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v
Singapore lm ti khoỏ lun, mt mt em mun tỡm hiu thờm v quc
o lỏng ging ny, mt khỏc ỏnh giỏ nhng thun li cng nh khú khn
ca mi quan h ny t ú cựng c gi bn lun mt s gii phỏp khc
phc nú nhm giỳp cho mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v
Singapore ngy cng tt p hn.
i tng nghiờn cu ca lun vn tp trung vo hai lnh vc c bn nht
trong mi quan h gia hai nc, ú l: quan h thng mi v quan h u
t. Phm vi nghiờn cu cp n hin trng, trin vng v mt s gii phỏp
nõng cao mi quan h y.
Lun vn gm 3 chng:
Chng I: C s ca mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v
Singapore
Chng II: Thc trng mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v
Singapore
Chng III: Trin vng v nhng gii phỏp thỳc y mi quan h kinh t
thng mi gia Vit Nam v Singapore
Vi vic s dng phng phỏp nghiờn cu ti liu, chon lc, phõn tớch, tng
hp, ỏnh giỏ thụng tin d liu, lun vn ny mong mun mang n bn c

ý ngha thit thc c v lý lun v thc tin.
Do khuụn kh hn hp ca ti cng nh hn ch ca tỏc gi, lun vn ny
khụng th trỏnh khi nhng thiu xút. Rt mong c s quan tõm, úng
gúp ý kin ca bn c.
Lun vn ny hon thnh c l nh cú s úng gúp ca thy cụ, gia ỡnh,
bn bố v cỏc t chc cú liờn quan. Do vy trc ht em xin chõn thnh cm
n Thc S- Nguyn Kim Thu ó rt nhit tỡnh trc tip hng dn, ỏnh giỏ
gúp ý kin b ớch em cú th hon thnh lun vn ny. ng thi em xin
chõn thnh cm n i S Quỏn Singapore, B k hoch v u t, Tng
cc thng kờ v phũng thng mi Vit Nam, V Chõu ỏ Thỏi Bỡnh Dng
ó cung cp nhng ti liu cn thit lun vn mang tớnh xỏc thc v thit
thc hn.
Cui cựng em xin cm n cỏc thy cụ giỏo trong trng i Hc Ngoi
Thng ó trc tip ging dy v truyn th cho em nhng kin thc b ớch
v quớ bỏu. Em xin cm n nhng ngi thõn, gia ỡnh, bn bố ó ng h
giỳp em hon thin lun vn ny.
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
Em xin chõn thnh cm n!
H Ni thỏng 12/2003.
Chng I:
C s ca mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v Singapore
I.C s v iu kin t nhiờn
1. V trớ a lý- a hỡnh
V v trớ a lý-a hỡnh ca Singapore: Singapore l mt qun o nm
phớa bc ng xớch o, vo khong 103,4- 104 kinh ụng v 1,15-
1,30 v bc. Singapore cú din tớch 692,7 km2 vi 54 o ln nh (trong
ú 20 o cú ngi ). Phớa tõy v phớa ụng Singpore giỏp Malaysia. Phớa
nam giỏp Indonesia. Singapore nm cc nam bỏn o Malacca l im ỏn

ng quan trng trờn con ng buụn bỏn bng ng bin t n dng
sang thỏi bỡnh dng, t ụng nam ỏ hi o sang ụng nam ỏ lc a.
Lónh th Vit Nam cú v trớ a lý c bit ụng Nam ỏ, vo khong
102-109,3 kinh ụng v 8,1-23,24 v bc. Vi din tớch 331.690 km2
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
Vit Nam nm ranh gii trung gian, ni tip giỏp vi cỏc lc a (Chõu ỏ
v Chõu i Dng) v i dng (Thỏi Bỡnh Dng v i Tõy Dng).
V a hỡnh, Vit Nam hỡnh ch S, nm phớa ụng bỏn o ụng Dng,
phớa bc giỏp vi Trung Quc, phớa tõy giỏp vi Lo v Campuchia, phớa
ụng giỏp vi bin. Vit Nam nm trong khu vc cú nn kinh t phỏt trin
nng ng nht, ng thi ỏn ng trờn cỏc tuyn hng hi huyt mch thụng
thng nh n v thỏi bỡnh dng, chõu õu-trung cn ụng vi Trung
Quc. (a lý kinh t- xó hi Vit Nam- NXB Giỏo Dc 2001)
Nh vy c Vit Nam v Singapore u cú v trớ a lý ht sc thun li
ng thi li gn nhau (vỡ cựng trong khu vc Chõu ỏ). õy l mt c s
thun li cho s phỏt trin mi quan h kinh t thng mi gia hai nc. Vỡ
dự rng v trớ a lý khụng cú tớnh cht quyt nh nhng nú li cú kh nng
to ra nhng thun li cng nh khú khn cho vic trao i, tip cn, giao
thoa cựng phỏt trin gia cỏc quc gia vi nhau. c bit l trong xu th hi
nhp ca nn kinh t khu vc v th gii nh hin nay thỡ v trớ a lý s tr
thnh mt ngun lc, nh ra hng phỏt trin cú li nht trong phõn cụng
lao ng ton th gii v xỏc nh cỏc mi quan h song phng v a
phng ca mt quc gia. Do vy õy l yu t thun li xột trong mi quan
h kinh t thng mi gia Vit Nam v Singapore .
Khớ hu v t ai
Singapore nm trong vựng khớ hu xớch o nhit i nờn khớ hu thng
xuyờn núng v m, m khụng khớ cao. L quc gia hi o vi 150 km b
bin bao bc xung quanh nờn khớ hu Singapore quanh nm tng i mỏt

m v d chu. Nhit bỡnh quõn trong nm l 26,7oC, dao ng t 24oC
n 31oC, m bỡnh quõn trong nm l 84,4%. Lng ma trung bỡnh khỏ
ln, khong 2359 mm/ nm. Tuy vy nhng v t ai, phn ln din tớch
t Singpore ó b ụ th hoỏ, do vy t dnh cho nụng nghip ch cũn
khong 1%, t rng cũn khong 5%.
V khớ hu v t ai Vit Nam, nc ta hon ton nm trong vũng ai nhit
i ca na cu bc, thiờn v chớ tuyn hn l v xớch o cho nờn Vit Nam
cng cú mt nn nhit cao, thng t 22oC n 27oC. Hng nm cú khong
100 ngy ma vi lng ma trung bỡnh t 1500 n 2000 mm. m
khụng khớ khong 80%. m khụng khớ cao, lng ma ln l nhng iu
kin thun li cho vic sinh trng v phỏt trin ca nhiu loi sinh vt c
bit l i vi cỏc loi cõy trng nh lỳa nc, cõy rng, cõy nhit
i.Trong khi ú, khỏc vi Singpore l ch, Vit Nam cú t ai khỏ
nhiu. Theo s liu ca tng cc thng kờ, tim nng t nụng nghip ca c
nc l 10- 11,37 triu ha, riờng t trng cõy hng nm lờn ti 8 triu ha
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
(t trng lỳa khong 5 triu ha) v cũn li l 2,3 triu ha t trng cõy lõu
nm. Trờn lónh th Vit Nam cú nhiu loi t vi 2 nhúm t chớnh l:
Feralit min i nỳi v t phự sa vựng ng bng. t phự sa rt thớch
hp vi cõy trng. V cht lng, t Vit Nam cú tng dy, kt cu ti
xp, lng cht dinh dng cung cp cho cõy trng khỏ cao nht l t phự
sa, t xỏm. iu ny to iu kin cho Vit Nam cú th a dng hoỏ chng
loi cõy trng. ú l cha k n Vit Nam cú mt h thng rng rm tiờu
biu cho rng nhit i, cú ngun ti nguyờn thu hi sn phong phỳ (cỏ,
tụm, trai, c, mc.) cú giỏ tr dinh dng cao, cú tim nng xut khu ln.
Do vy iu kin khớ hu v t ai l iu kin th hai thỳc y vic trao
i hng hoỏ gia hai quc gia. Singapore cú th nhp t Vit Nam cỏc mt
hng nụng, thu sn bự p cho s thiu ht trong nc do iu kin t

nhiờn khụng cho phộp. Thay vo ú Vit Nam cú th nhp t Singapore sn
phm ca nghnh cụng ngh cao.
II. C s v iu kin chớnh tr- xó hi
1. Dõn c, dõn tc, tụn giỏo, ngụn ng
Dõn c, dõn tc: Singapore l mt quc gia tr nhiu dõn tc v a sc thỏi
vn hoỏ. Dõn s ca Singapore l gn 4,46 triu ngi (tớnh n thỏng 7 nm
2002). V thnh phn dõn tc thỡ ngi Hoa l nhúm tc ngi chớnh (chim
ti 76,7%). Nhúm tc ngi ln th hai l ngi Mó Lai (chim 14% dõn s
Singapore). Th ba l cng ng ngi n , chim khong 7%. Ngoi ra
cũn cú cng ng ngi chõu õu (ch yu l cú ngun gc nglờ-xc sụng),
cng ng ngi rp v nhúm tc ớt ngi khỏc.
Vit Nam cng l mt quc gia a dõn tc (54 dõn tc anh em). Dõn tc kinh
chim a s (87% dõn s c nc) sng tp chung ch yu vựng chõu th
sụng hng, cỏc ng bng ven bin min trung, ng bng sụng cu long
.Cũn 53 dõn tc khỏc phõn b ch yu cỏc vựng nỳi (chim 2/3 lónh th)
tri di t bc vo nam. Trong s cỏc dõn tc thiu s, ụng nht l dõn tc
Ty, Thỏi, Mng, Hoa, Kh Me, Nựng mi dõn tc trờn di 1 triu
ngi. Nh nht l dõn tc Brau, Roman, O-du ch vi trm ngi. Tng
cng 54 dõn tc cú hn 8 triu ngi. õy l mt con s khụng nh so vi
dõn s Singapore. Cng vỡ th Vit Nam c coi l ni cung cp lc lng
lao ng di do rt hp dn cỏc nh u t Singapore.
V tụn giỏo: Singapore, i a s ngi Hoa theo Pht giỏo. Cũn hu ht
ngi Mó Lai theo hi giỏo, núi ting m . Ngi n theo o hinu v
núi ting Tamin. Ngi chõu õu theo o thiờn chỳa v núi ting anh. T
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
trc ti nay khụng mt tụn giỏo no Singapore c nh nc cụng nhn
l quc giỏo.
Vit Nam, trong cỏc tụn giỏo ch yu cú ngun gc ỏ ụng nh: Pht giỏo,

nho giỏo, o giỏo,Pht giỏo ó c ph bin rng khp ngay t thi Bc
thuc v phỏt trin cc thnh thi Lý- Trn. Tớn ngng th cỳng t tiờn ca
Pht giỏo c duy trỡ cho ti ngy nay. Nho giỏo chớnh thc c tip nhn
vo Vit Nam t nm 1070 (khi Lớ Thỏnh Tụng cho lp vn miu th Chu
Cụng, Khng T. Nhiu cụng trỡnh biu trng ca nho giỏo cũn tn ti n
ngy nay nh: Vn Miu H Ni, Vn Miu Hu. o giỏo vo Vit Nam
t cui th k II v cú ch ng ngay vỡ tỡm thy nhng tớn ngng tng
ng cú sn t lõu nh sựng bỏi ma thut, phự phộpCũn tụn giỏo cú ngun
gc t phng tõy nh thiờn chỳa giỏo khụng ph bin Vit Nam (hin
nay ch cú khong 5 triu tớn ).
Nh vy v tụn giỏo Vit Nam v Singapore tỡm thy im chung vn hoỏ
pht giỏo, th cỳng t tiờn nờn sinh hot v ng x trong gia ỡnh cng cú
nhiu nột tng ng. T ú dn n mt nn vn hoỏ khỏ ging nhau nờn
thit lp quan h tng i d dng.
V ngụn ng: Singapore nh nc cụng nhn c 4 th ting gm ting Mó
Lai, ting Hoa ph thụng, ting Tamin v ting Anh l nhng ngụn ng
chớnh, trong ú ting anh l ngụn ng chớnh trong thng mi, hnh chớnh v
giỏo dc.
Cũn Vit Nam : Dõn tc Kinh chim a s dõn s ca c nc núi ting
kinh. 53 dõn tc khỏc mi dõn tc cú ngụn ng ca mỡnh. Ting kinh l ting
ph thụng. V trong nhng nm qua do xu th m ca hi nhp th gii nờn
mc dự ting anh l ting ngoi ng song cng rt ph bin Vit Nam .
Do vy xột riờng trong quan h buụn bỏn thỡ õy cng l mt thun li
cho 2 phớa bi vỡ c Vit Nam v Singapore u cú th s dng ting Anh
lm cụng c trong trao i buụn bỏn.
2.Nh nc v chớnh tr
Singapore cú 22 ng phỏi chớnh tr khỏc nhau trong ú ng Hnh ng
Nhõn Dõn (PAP) cm quyn t hn 30 nm nay v vn tip tc gi v trớ
thng tr. Lónh t ca ng ny trc õy l ụng Lý Quang Diu v hin nay
l ụng Goh Chok Tong. Sau khi lờn nm quyn lónh o, ng PAP ch

trng xõy dng mt nn kinh t th trng cú iu tit (cng ging nh
Vit Nam sau ny). Theo hin phỏp, Singapore l mt nc cng ho, ng
u nh nc l Tng thng do ton dõn la chn theo ph thụng u phiu.
Tng thng cú nhim k 6 nm, hin nay l ụng Stellapan nhm chc t
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
01/9/1999. ng u chớnh ph l th tng. Th tng hin nay ca
Singapore l ụng Goh Chok Tong nhm chc ngy 28/11/1990 v c b
nhim li 2 ln nm 1997 v 2001. Th tng v cỏc thnh viờn ni cỏc do
tng thng b nhim t cỏc i biu ca ngh vin. T chc nh nc gm 3
c quan chớnh: c quan lp phỏp (gm ngh vin v hi ng tng thng), c
quan hnh phỏp (bao gm cỏc b, ban nghnh chc nng ca chớnh ph,
ng u ni cỏc l chớnh ph v tng thng), c quan xột x (gm to ỏn
ti cao v to ỏn a phng).
Khỏc vi Singapore cú 22 ng phỏi chớnh tr khỏc nhau thỡ Vit Nam ch cú
mt ng duy nht: ú l ng Cng Sn Vit Nam. ng Cng Sn Vit
Nam ra i sm hn ng Hnh ng Nhõn Dõn (PAP) rt nhiu
(3/2/1930). iu 4 hin phỏp nc cng ho xó hi ch ngha Vit Nam cú
ghi ng Cng Sn Vit Nam, i tiờn phong ca giai cp cụng nhõn Vit
Nam, i biu trung thnh quyn li ca giai cp cụng nhõn.l lc lng
lónh o nh nc v xó hi. Thc t ng Cng Sn Vit Nam ó t chc
v lónh o xó hi thc hin mi thng li ca dõn tc Vit Nam: ỏnh
ỏch ụ h ca thc dõn Phỏp lp nờn nc Vit Nam Dõn Ch Cng Ho
(nm 1945) v ỏnh quc M thng nht t nc (nm 1975). Nm
1986 ng Cng Sn Vit Nam ó khi xng v lónh o cụng cuc i
mi a t nc thoỏt khi khng hong kinh t, xó hi, bc vo thi k
y mnh CNH-HH t nc nhm mc tiờu a Vit Nam tr thnh mt
nc cụng nghip vo nm 2020. ng Cng Sn Vit Nam t chc theo
nguyờn tc tp trung dõn ch: cú ban chp hnh trung ng (BCH TW). ban

chp hnh trung ng bu ra b chớnh tr v tng bớ th. Tng bớ th u tiờn
ca ng Cng Sn Vit Nam l ụng Trn Phỳ, hin nay l ụng Nụng c
Mnh. T chc b mỏy nh nc gm: quc hi (l c quan lp hin, lp
phỏp, bu ra ch tch t cỏc i biu quc hi), to ỏn nhõn dõn ti cao (l c
quan xột x), vin kim sỏt nhõn dõn ti cao (kim tra vic tuõn theo phỏp
lut ca cỏc b, c quan ngang b, cỏc c quan khỏc m bo cho phỏp
lut c chp hnh nghiờm chnh v thng nht. Ngoi ra Vit Nam cũn
cú Mt trn t quc Vit Nam (l c s chớnh tr ca chớnh quyn nhõn dõn),
t chc cụng on (chm lo v bo v quyn li ca cỏn b, cụng nhõn viờn
chc v nhng ngi lao ng khỏc), hi ph n, on thanh niờn, hi cu
chin binh
Nh vy mc dự Vit Nam v Singapore cú ch chớnh tr khỏc nhau song
trong xu hng ton cu hoỏ ang din ra mnh m nh hin nay thỡ hp tỏc
cht ch gia cỏc quc gia, tụn trng c lp ch quyn v ton vn lónh
th, khụng phõn bit ch chớnh tr xó hi c a lờn hng u, nờn s
khỏc bit ny s khụng phi l ro cn. Ngc li õy l c hi Vit Nam
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
cú th trao i vi mt quc gia phỏt trin nht khu vc ụng Nam ỏ ng
thi hc tp Singapore v cỏch qun lý v mi mt.
III. C s kinh t
Núi n c s kinh t tc l chỳng ta s cp n chin lc phỏt trin
kinh t v cỏc chớnh sỏch phỏt trin kinh t ca hai quc gia: Vit Nam v
Singpore .
1.Kinh t Singapore
Chin lc phỏt trin kinh t ca Singapore l vic chuyn i t chin lc
cụng nghip hoỏ thay th nhp khu sang chin lc cụng nghip hoỏ hng
v xut khu (hay núi cỏch khỏc l chuyn t chin lc úng ca nn kinh
t sang chin lc m ca nn kinh t).

Chin lc cụng nghip hoỏ thay th nhp khu: Chin lc cụng nghip
hoỏ thay th nhp khu c hu ht cỏc nc cụng nghip phỏt trin tin
hnh trong th k 19. Mt s nc chõu ỏ bt u thc hin chin lc ny
t trc chin tranh th gii th II. Bn cht ca chin lc ny l nhm
tho món nhu cu trong nc xõy dng mt nn kinh t c lp, khụng
ph thuc bờn ngoi. Do vy m ngoi thng khụng c chỳ trng m ch
chỳ trng n kh nng t cung t cp ca th trng ni a.
Singapore ỏp dng chin lc ny t nhng nm 1960-1965. Sau khi
thoỏt khi ỏch thng tr ca thc dõn Anh, quc gia Singapore gp nhiu khú
khn tr ngi: ngun cung cp nguyờn liu gim, tht nghip tng nhanh.
buc Singpore phi tin hnh cụng nghip hoỏ trờn c s xõy dng v phỏt
trin nghnh cụng nghip hng ni. kớch thớch cỏc nh t bn trong v
ngoi nc m rng kinh doanh trong cỏc nghnh cụng nghip non tr nhm
to thờm cụng n vic lm v to ra nhiu sn phm phc v nhu cu trong
nc, chớnh ph Singapore ó thi hnh chớnh sỏch bo h hng ni a bng
hng ro thu quan, hn ch hng ngoi nhp c v s lng v chng loi
ng thi ỏp dng nhng u ói v ti chớnh cho cỏc hot ng kinh doanh
trong nc:
Vớ d: min thu cho cỏc xớ nghip tiờn phong mi thnh lp trong nm nm
u, min thu nhp khu nguyờn liu v mỏy múc t bờn ngoi, cho cỏc xớ
nghip ln vay vn vi lói sut thp hn lói sut th trngiu ny ó
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
mang li cho Singpore mt s kt qu kh quan: to thờm cụng n vic lm,
nõng giỏ tr nghnh cụng nghip ch bin trong tng sn phm quc
dõn(GDP) t 13,2% (nm 1960) lờn 15,6% (nm 1965). Tuy vy do hn ch
ca chớnh sỏch bo h mu dch, mt n nh chớnh tr, c s h tng cha
c hon thin nờn s vn u t trc tip nc ngoi (FDI) vo
Singapore t nm 1959-1965 ch khong 40 triu USD. Nn kinh t

Singapore vn nm trong tỡnh trng l mt nn sn xut nh, t l tht nghip
cao (chim 10% lc lng lao ng), i sng nhõn dõn cha c ci thin
vi mc thu nhp bỡnh quõn u ngi cũn thp (500 USD/ngi). iu ny
ũi hi Singpore phi chuyn sang chin lc cụng nghip hoỏ hng v
xut khu (t nm 1965 n nay).
Chin lc cụng nghip hoỏ hng v xut khu: l chin lc m ca nn
kinh t, hng ra th trng bờn ngoi, do vy m ngoi thng c chỳ
trng. ỏp dng chin lc ny, mi quc gia cú th tn dng li th so sỏnh
ca mỡnh trong trao i buụn bỏn nhm ti a hoỏ li ớch cho mỡnh. õy l
chin lc m hu ht cỏc quc gia trong nn kinh t hin i u theo ui.
Vi Singapore cng vy, sau khi tỏch khi liờn bang Malaysia, chớnh ph
Singapore bt tay ngay vo thcin chin lc ny. iU u tiờn trong
ốhin lc cụng nghip hoỏ hng v xut khu ca Singapore l la chn
vv khuyn khớch nhng ngnh cụng nghip s dng nhiu lao ng nh:
ch bin g, ch bin thc phm, lp rỏp cỏcthit b in dõn dng, cỏc
phng tin giao thụng vn ti, ngnh kộo s_, ngnh may mc,xõy dng
cỏc c s lc du v úng tu bin ... Vic thu ht u t vo nhng ngnh
ny giỳp SFngapore gii quyt tỡnh trng tht _hip, nhanh chúng to ra
sn phm # xut khu v tng nhanh ngun vn tớch lu ban u cho u
t. Trong khi ú nhu cd ca cỏc nc t bn nh: M, Nht bn ngay t
Thng nm 1960s ó cú nhu cu thay i nhanh cỏc xớ nghip s dng nhiu
lao ng sang cỏc nc ang phỏt trin nõng cp, hn i hGỏ cỏc xớ
nghip mi, s dng nhiu vn v cú trỡh cụng ngh cao. Singapore ó
ún nhn lung di di ca cỏc xớ nghipny mt cỏch kp thi phỏt
trin nghnh cụng nghip trong c.
n gi` nhng nm 1970s, chin lc cụng nhip hoỏ hng v xut
khu, s dng nhiu lao ng ó mang li cho Singapore nhng thnh qu
tt p: ngnh cụng nghip ch bin ó to ra c gn 150000 vic lm
mi, giỏ tr xut khu ca ngnh ny ó tng t 43% lờỏ#55%, nn tht
nghip hu nh c thanh toỏn. Nhng bờn cnh ú cng tn ti mt hn

ch ca nú, ú l: vic u tiờn nhng nghnh s dng nhiu lao ng dn
n vic ci tin cụng ng
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
, nõng cao tay ngh ớt c chỳ trng, do vy nng sut lao ng thp, hn
ch kh nng to ra nhng sn phm cú giỏ tr cao. Mt khỏc nhu cu xõy
dng c s h tng kinh t tng lờn t gia nhng nm 1970s y Singapore
vo tỡnh trng thiu lao ng. S gia tng cỏc hng ro thu quan bo h
mu dch cỏc nc phng tõy t cui nhng nm 1970s cựng s cnh
tranh ca nhng hng xut khu t cỏc nc cú mc lng thp trong khu
vc gõy ra tr ngi i vi xut khu hng ca Singapore. Do vy t cui
nhng nm 1970s, chớnh ph Singapore bt u tng bc thay th cỏc xớ
nghip s dng nhiu lao ng, iu chnh nn kinh t theo hng hin i
hoỏ
cụng ngh v s dng nhiu cht xỏm.
to iu kin cho chin lc cụng nghip hoỏ hng v xut khu phỏt
huy hiu lc, chớnh ph Singpore ó tin hnh nhiu bin phỏp hnh chớnh
quan trng m chỳng ta phi k n ú l:
-Th nht l thc hin chớnh sỏch mu dch t do: chớnh sỏch mu dch t do
c Singapore ỏp dng nhm to ra mt mụi trng kinh doanh thun li
vi vic xoỏ b hng ro thu quan. Chớnh ph Singapore c bit khuyn
khớch nn kinh t t do bng cỏch ra nhng u ói v thu v ti chớnh,
khuyn khớch m ca cỏc ngnh cụng nghip, khuyn khớch cỏc nh u t
nc ngoi v cỏc tp on a quc gia lp tr s ca mỡnh ti Singapore.
Mi thnh viờn cú th t do la chn ngnh ngh kinh doanh. Chớnh ph
khụng can thip vo cụng vic kinh doanh ca mi cỏ nhõn, khụng thu thu
xut nhp khu m ch thit lp mt mụi trng kinh doanh thớch hp thụng
qua h thng phỏp lý ton din:
( i vi hng xut khu: nhỡn chung Singapore khụng ỏnh thu hng xut

khu nhng cng ỏp dng hn nghch hoc giy phộp qun lý mt s mt
hng cn thit.
( i vi hng nhp khu: B ti chớnh Singapore quy nh ch ỏnh thu
i vi mt s ớt mt hng tu theo cỏc thi im khỏc nhau. Cỏc mt hng
chu thu nhp khu thng l: ru, bia, g, xng du v mt s ớt mt
hng tiờu dựng khỏc nhm bo v cỏc mt hng sn xut trong nc. Vic
nhp khu cỏc mt hng nh mỏy múc, trang thit b nguyờn liu thụ c
min thu nhp khu. Hng nhp khu t asean c hng thu sut u
ói.
Chớnh sỏch thng mi t do khụng ch l t do trong buụn bỏn m cũn m
rng n mi mt ca i sng xó hi. thc hin thnh cụng chớnh sỏch
ny Singapore ỏp dng rt nhiu o lut khỏc nhau, vớ d:
( Lut kinh t: ch o v iu tit cỏc hot ng kinh t, õy l c s cho
vic thnh lp hi cỏc nh kinh t.
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
( Lut v h thng khuyn khớch v phỏt trin kinh t: to c s phỏp lý cho
vic min thu i vi cỏc nghnh cụng nghip mi nhn, khuyn khớch
hin i hoỏ v m rng hot ng kinh doanh.
( Lut v thu thu nhp: quy nh cỏc khon thu nhp ca cỏ nhõn hay tp
th xớ nghip phi np.
( Lut cụng ty: quy nh v cỏc th tc ng ký thnh lp v hot ng ca
cỏc cụng ty Singapore.
( Lut ngõn hng: quy nh v cỏc th tc cp giy phộp cho hot ng tớn
dng.
( Lut chng khoỏn: quy nh v thnh lp v hot ng ca cỏc th trng
chng khoỏn.
( Lut quy nh v qu d phũng TW: lm c s cho vic thnh lp v hot
ng ca hỡnh thc bo him xó hi v an ninh quc gia.

( Lut v vn t v t ai: nhng quy nh v quyn s hu v cho thuờ t.
( Lut v c quan tin t: xỏc nh nhng chc nng ca c quan ny vi t
cỏch l c quan ti chớnh ngõn hng v hot ng ngõn hng.
-Th hai phi k n l chớnh sỏch khuyn khớch u t ca Singpore: Chớnh
ph ó a ra hng lot chớnh sỏch i mi cụng ngh thu hỳt u t
nc ngoi, c bit l u t vo cỏc nghnh cụng nghip non tr.
Singapore tip tc a ra hng lot lut quy nh: lut m rng kinh t nm
1967 v c b sung vo nm 1970, lut khuyn khớch m rng kinh t ban
hnh nm 1971. Cỏc lut trờn tip tc c iu chnh b sung vi nhng
iu kin ngy cng thun li hn thu hỳt cỏc nh u t nc ngoi. C
th cỏc nh u t nc ngoi Singapore c hng rt nhiu u ói:
( Khụng quc hu hoỏ cỏc xớ nghip nc ngoi, min thu 5 nm cho cỏc
ngnh cụng nghip mi nhn, min thu lói sut tớn dng, thu qung cỏo.
Trong quỏ trỡnh kinh doanh nu b thua l thỡ khụng phi np thu trong 3
nm v cú th kộo di thi hn min thu nu tip tc b l.
( i vi cỏc cỏ nhõn nc ngoi: khụng phõn bit quyn s hu kinh doanh
gia nh u t nc ngoi v nh u t bn x, cỏc nh u t nc
ngoi c t do chuyn i tin t v chuyn vn li nhun v nc, c
thuờ mn ngi nc ngoi vo Singapore vn hnh mỏy múc thit b
ca mỡnh, c min thu khi vay vn nc ngoi, min thu nhp khu bn
quyn v bng phỏt minh sỏng ch, min thu u t vo nghiờn cu khoa
hc v o to tay ngh v nõng cp cụng ngh, cú th khụng b ỏnh thu
vi nhng nguyờn liu, thit b khụng cú sn Singapore.
( ng thi chớnh ph cng cú chớnh sỏch khuyn khớch i vi cỏc nh t
bn cụng nghip v chuyờn gia k thut nc ngoi, ú l nu h cú vn u
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
t t 125.000 $ thỡ s c hng ch nhp cnh, c trỳ d dng v nu
sau 5 nm tip tc u t s cú quyn c trỳ vnh vin cựng c gia ỡnh. Nu

s vn ó u t vo cụng ngh ch bin, ch to thỡ s c hng ngay
quyn c trỳ vnh vin. Cỏc k s, chuyờn gia, cụng nhõn cú tay ngh cao
c phộp t do nhp c v lm vic lõu di ti Singapore.
( Ngoi ra nh nc cũn cú chớnh sỏch min thu : i vi nhng d ỏn cú s
vn u t t 1 triu USD tr lờn min thu t 5 n 10 nm, vi nhng d
ỏn cú s vn u t di 1 triu USD nhng sn phm lm ra cú cht lng
cao cng c min thu. Nhng xớ nghip nh th ny cú th c nh
nc cho vay vn vi lói sut thp hoc nh nc s mua c phn v bo
him u t. Nhng xớ nghip cú sn phm ch yu dnh cho xut khu s
c gim thu li tc, thu xut khu v hng u ói nhiu hn nhng xớ
nghip cú sn phm phc v th trng ni a.
Cỏc bin phỏp ny giỳp Singapore cú mt ngun vn u t trc tip tng
nhanh t 157 triu ụ la Singpore (S$) nm 1960-1965 lờn 6,35 t S$ (nm
1979) v t ti 19 t S$ (nm 1989). Trong nhng nm gn õy, chớnh ph
Singapore tip tc duy trỡ a dng hoỏ u t trong ú chỳ trng tng cng
quan h vi cỏc nc trong khu vc chõu ỏ- thỏi bỡnh dng trong ú cú
Vit Nam vỡ cỏc nc trong khu vc ny l th trng tiờu th ln, tim nng
phỏt trin kinh t cao, ti nguyờn phong phỳ, lao ng r
-Th 3:Phỏt trin kt cu h tng ton din:
Trc ht, chớnh ph Singapore quan tõm n phỏt trin kt cu h tng k
thut hin i nh: xõy dng cỏc khu cụng nghip, kho bói nh xng,
ng sỏ, bn bói thu hỳt u t. Xut phỏt t lớ do qu t cú hn nờn
buc chớnh ph Singapore phi tin hnh quy hoch ụ th v qun lý t
ai. Ngay t thp k 60-70 chớnh ph Singapore ó thc hin chớnh sỏch
trng thu t trong din quy hoch v bi thng ch t bng tin hoc
bng t. giai on sau chớnh ph mua li t vi giỏ th trng.
i ụi vi phỏt trin kt cu h tng k thut l phỏt trin kt cu h tng xó
hi trong ú t giỏo dc o to ngun nhõn lc cú k nng k thut lờn
hng u. Bi vỡ nhõn lc l ngun cú sn duy nht Singapore. Do vy
chớnh ph ó ch trng giỏo dc hng nghip ngay t u bờn cnh vic

giỏo dc kin thc ph thụng. Ngoi ra chớnh ph thng xuyờn ci cỏch b
mỏy hnh chớnh, thit lp h thng phỏp lut ton din, ly phỏp lut lm
nn tng cho mi hot ng, thnh lp u ban iu tra cỏc hnh vi tham
nhng dn dn nõng cao hiu lc ca b mỏy qun lý nh nc.
Cỏc chớnh sỏch ny nhm to ra mt nn kinh t th trng t do. h tr
cho vic theo ui nn kinh t th trng t do, chớnh ph Singapore ó
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
thnh lp hai c quan: Hi ng phỏt trin thng mi Singapore (STDB) cú
chc nng khuyn khớch xut khu ra nc ngoi v Hi ng phỏt trin
kinh t Singapore (SEDB) cú chc nng thu hỳt nhiu u t vo
Singapore .
Kt qu: Sau hn 30 nm thc hin chớnh sỏch i mi kinh t, Singapore ó
t c nhng thnh tu k diu v phỏt trin kinh t vi mc tng trng
cao liờn tc, th hin bng sau:
Bng1 : Tc tng trng kinh t ca Singapore
Nm
1995
1996
1997
1998
1999
2000
Tc tng trng kinh t (%)
8,9
6,2
7,8
1,3
5,5

9
Ngun: V Chõu ỏ II- B Ngoi Giao
Nm 1998 do nh hng ca cuc khng hong ti chớnh tin t trong khu
vc tc tng trng GDP ca Singapore ch cũn 1,3% song cỏc nm sau
li cú du hiu phc hi li. Nm 2000, tc tng trng ca Singapore
cao nht (9,0%) tuy vy nm 1996 ỏnh du mc quan trng i vi
Singapore, Singapore l quc gia u tiờn khu vc ụng nam ỏ c
OECD xp vo hng ng cỏc nc phỏt trin.
Singapore cng ó gii quyt c nn tht nghip gim t 3,9%(nm 1987)
xung cũn 1,9%(nm 1993), õy cú th c coi l mt c gng ln ca
Singapore. ng thi Singapore nhanh chúng bin t mt nn kinh t thu
nhp ch yu da vo buụn bỏn chuyn khu sang nn kinh t cú nn cụng
nghip ch bin ch to phỏt trin cao, to ra sn phm xut khu, t ú
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
tng nhanh ngun vn tớch lu cho u t v cựng vi mt h thng dch v
thng mi ti chớnh v du lch hp dn, m ng cho Singpore tr thnh
thnh viờn ca NIES chõu ỏ vo u nhng nm 80s v l mt trong bn con
rng ca khu vc.
2. Kinh t ca Vit Nam
Vit Nam cng l mt nc chu hu qu nng n ca chin tranh. Tuy ginh
li c c lp t ngy 2 thỏng 9 nm 1945, nhng phi tri qua 30 nm
khỏng chin n nm 1975 mi c gii phúng hon ton. Sau khi t nc
hon ton c lp, Vit Nam ó m rng quan h kinh t thng mi khụng
ch vi cỏc nc xó hi ch ngha m cũn vi cỏc nc t bn ch ngha v
cỏc nc trong khu vc. Song do xut phỏt im ca nn kinh t quỏ thp,
chin tranh tn phỏ cng vi vic duy trỡ quỏ lõu c ch tp trung quan liờu
bao cp cựng vi cỏc chớnh sỏch phỏt trin kinh t sai lm, núng vi lm sn
xut trong nc tng chm. K hoch 5 nm (1976-1980) phn ln cỏc ch

tiờu u khụng t. Tng trng ch t 0,4% trong khi t l tng dõn s
hng nm trờn 2,3%. Tỡnh trng thiu lng thc din ra gay gt, nm 1980
phi nhp 1,576 triu tn lng thc. Lu thụng hng hoỏ b ỡnh n dn
n giỏ c tng nhanh lm phỏt cú nguy c ngy cng trm trng: u nm
1980 tng khong 30-50% hng nm, cui nm 1985 lờn n 587,2% v siờu
lm phỏt lờn n nh im vo nm 1986 vi 774,7%,, i sng nhõn dõn
ht sc khú khn. Thờm vo ú l chớnh sỏch cm vn ca M duy trỡ trong
thi gian ny ó hn ch quan h kinh t ca Vit Nam.T nm 1976 kim
nghch xut nhp khu cú tng nhng khụng ỏng k so vi thi gian trc,
luụn trong tỡnh trng nhp siờu. Vn u t nc ngoi vo Vit Nam thi
k ny rt hn ch, ch yu l cỏc khon vay khụng lói sut hoc cỏc khon
vin tr khụng hon li ca cỏc c quan liờn hip quc, cỏc t chc phi
chớnh phv kt qu ca chớnh sỏch úng ca nn kinh t l n nm 1985
kinh t Vit Nam ri vo khng hong nghiờm trng.
Trc tỡnh hỡnh ú, i hi VI ca ng Cng Sn Vit Nam nm 1986 ó
a ra ng li i mi ton din trong ú ly i mi kinh t l trng tõm.
Ni dung ch yu l xoỏ b c ch tp trung quan liờu bao cp, xõy dng c
ch th trng, phỏt trin nn kinh t nhiu thnh phn di s qun lý ca
nh nc theo nh hng xó hi ch ngha.
Cỏc quan im ch o c bn ca ng v nh nc ta l:
- M rng cỏc hot ng kinh t i ngoi trờn c s bỡnh ng hai bờn cựng
cú li thc hin mc tiờu dõn giu nc mnh ng thi gi vng nguyờn
tc: bo v c lp ch quyn v ton vn lónh th, khụng can thip vo
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
cụng vic ni b ca nhau, m bo s phỏt trin ca t nc theo nh
hng xó hi ch ngha.
- Khc phc tớnh cht t cung t cp ca nn kinh t, m ca nn kinh t,
tng bc hi nhp vo nn kinh t th gii. thc hin c iu ny,

chỳng ta phi thc hin thụng qua nhiu kờnh, kờnh quan trng nht l ngoi
thng. ng thi phi cú chớnh sỏch thu hỳt mnh m u t ca cỏc cụng
ty nc ngoi, ỏp dng chớnh sỏch th trng t do, tng bc a giỏ c
trong nc gn vi giỏ c ca th trng th gii.
- M rng s tham gia ca nhiu thnh phn kinh t v hot ng di s
qun lý thng nht ca nh nc. Nh nc ch qun lý trỏnh cỏc hnh
ng tiờu cc: buụn bỏn trỏi phộp, trn lu thu cũn tt c cỏc thnh phn
kinh t u c t do tham gia kinh doanh. iu ny giỳp nõng cao tớnh
cnh tranh ca nn kinh t, khụng cũn c quyn ngoi thng v buc cỏc
doanh nghip phi nng ng hn, nhy bộn hn v tt yu iu ny s em
li hiu qu cao hn.
- Coi trng hiu qu kinh t trong hot ng ngoi thng: hiu qu ngoi
thng c hiu khụng ch l mc li nhun m cũn c hiu mc úng
gúp cho xó hi. Tc l doanh nghip phi tỡm kim li nhun ti u ch
khụng phi l li nhun ti a.
- Thc hin a dng hoỏ, a phng hoỏ cỏc quan h thng mi:
ng ta ch trng m rng quan h quc t, hp tỏc song phng v a
phng vi cỏc nc trờn th gii c bit l tng cng hp tỏc vi cỏc
nc lỏng ging v cỏc nc trong t chc asean trờn tinh thn on kt hu
ngh v hp tỏc cựng phỏt trin.
Cỏc quan im ch o trờn l c s cho vic hoch nh chớnh sỏch v c
ch qun lý trong vic m rng cỏc mi quan h kinh t thng mi, c th
cỏc chớnh sỏch ú l:
( Chớnh sỏch bo h thng mi: chớnh ph thụng qua bin phỏp thu quan
hoc phi thu quan nh: hn nghch, quy nh v mu mó, cht lng, ch
qun lý ngoi t hn ch hng nc ngoi xõm nhp, bo v sn xut
trong nc cng nh th trng trong nc.
Mc dự thc hin chớnh sỏch bo h thng mi, song chớnh ph Vit Nam
cũn thc hin chớnh sỏch thng mi t do: tc l chớnh ph khụng can thip
bng biờn phỏp kinh t hoc phi kinh t i vi hng hoỏ xut nhp khu,

cho phộp hng hoỏ cnh tranh trờn th trng trong v ngoi nc, khụng
thc hin c quyn u ói i vi hng hoỏ xut nhp khu nc mỡnh,
khụng cú s k th phõn bit vi hng hoỏ xut nhp khu nc ngoi.
C s cho chớnh sỏch thng mi thi k ny l ngh nh 64/HBT ngy
16/6/1989 ca Hi ng B Trng v ch t chc, qun lý kinh doanh
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
hot ng xut nhp khu. Ngh nh ó th hin nhng ni lng bc u
trong c ch qun lý ngoi thng, dn dn thc hin t do hoỏ ngoi
thng ca chớnh ph ta.
T do hoỏ ngoi thng th hin:
( Nh nc cho phộp cỏc n v kinh doanh thuc mi thnh phn kinh t
c phộp xut khu trc tip. Vic cho phộp mi thnh phn kinh t c
phộp xut khu trc tip l mt iu mi m vỡ trc õy mi hot ng
xut nhp khu u c thc hin di s qun lý c quyn ca b
thng mi.Vic xut khu trc tip phi tuõn th cỏc quy nh phỏp lý ó
ban hnh ca nh nc.
( T do hoỏ mt phn nhp khu, nht l nhp khu phi mu dch i vi
nhng hng hoỏ thit yu cho nhu cu trong nc m sn xut ni a khụng
ỏp ng kp.
( n gin hoỏ cỏc th tc xut nhp khu nh cp giy phộp, quota,
kim tra hi quan, thng xuyờn cú cỏc k hoch iu chnh hp lý biu
thu xut nhp khu. Thc hin cỏc chớnh sỏch khuyn khớch m rng th
trng xut khu, i mi c cu v nõng cao cht lng hng xut khu.
ng thi ch yu nhp khu mỏy múc, nguyờn nhiờn vt liu (chim 91%)
v hng nm tng bỡnh quõn 25%, hng tiờu dựng ch chim khong 9%.
( T do hoỏ t giỏ hi oỏi: thay th vic nh nc n nh cng nhc nhiu
t giỏ hi oỏi bng vic thc hin t giỏ th ni (c chớnh thc thc hin
vo thỏng 3/ 1989) ng thi vi vic m hai trung tõm giao dch ngoi t

h ni v thnh ph h chớ minh to iu kin cho t do hoỏ t giỏ hi oỏi,
cho phộp tt c cỏc lc lng th trng tham gia xỏc nh t giỏ. Lói sut
ngõn hng cng c y lờn cao nhm chng lm phỏt. Nh ú t l lm
phỏt ó gim t 400% thi k 1986-1988 xung cũn 5,2% nm 1993(thp
nht).
nh hng trong chin lc ngoi thng ca Vit Nam l:
Th nht:chỳng ta xỏc nh phỏt trin nn kinh t hng hoỏ khc phc tớnh
cht t cung t cp, khụng ngng nõng cao sc cnh tranh ca hng hoỏ sn
xut trong nc, ỏp ng nhu cu trong nc, thay th nhp khu nhng mt
hng ó c sn xut cú hiu qu Vit Nam , hng mnh v xut khu.
Thc hin chin lc hng mnh v xut khu cú chn lc. õy l gii
phỏp m ca nn kinh t, thu hỳt cỏc ngun lc bờn ngoi vo khai thỏc
ti nguyờn v tim nng t nc mt cỏch cú hiu qu.
Th hai: coi ngoi thng cựng cỏc quan h kinh t i ngoi khỏc khụng
ch l nhõn t h tr cho s phỏt trin kinh t quc dõn m cũn c xem l
ng lc phỏt trin kinh t ca t nc.
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
Th ba: M rng quan h kinh t vi tt c cỏc nc trờn nguyờn tc gi
vng c lp ch quyn v ton vn lónh th.
i mi thnh cụng, ngoi chớnh sỏch thng mi t do cũn phi k n
chớnh sỏch thu hỳt u t nc ngoi ca Vit Nam.
chớnh sỏch thu hỳt vn u t nc ngoi:
hp dn c nhiu ch u t cỏc nc trờn th gii n u t v
hot ng sn xut kinh doanh Vit Nam, nh nc ta ó ỏp dng nhiu
chớnh sỏch bin phỏp khỏc nhau nhm ci thin mụi trng u t, ci cỏch
th tc hnh chớnh nh: a dng hoỏ cỏc hỡnh thc u t, n gin hoỏ th
tc giy t. iu ny nhm to mụi trng u t thụng thoỏng, thu hỳt
u t vo trong nc. Vic thu hỳt vn u t c thc hin da trờn

nguyờn tc m bo hiu qu kinh t v tr c n. Trong vic thu hỳt vn
u t núi chung v vn u t nc ngoi núi riờng, ng v nh nc ta
xỏc nh rừ vn trong nc cú ý ngha quyt nh cũn vn nc ngoi cú ý
ngha quan trng. Chớnh ph Vit Nam tip tc ci thin mụi trng u t
mt cỏch ng b c v khung phỏp lý v vic thi hnh lut phỏp. Lut u
t nc ngoi ti Vit Nam ra i nm 1987, cú hiu lc t 1/1998 qua cỏc
ln sa i b sung vo cỏc nm 1990, 1992, 1996 v gn õy nht l nm
2000 ó chng minh iu ny. õy c coi l vn bn phỏp lý u tiờn
ỏnh du s chuyn hng thc s sang chớnh sỏch m ca theo c ch th
trng cú s qun lý ca nh nc. Lut u t nc ngoi cng chớnh l
tin cho cỏc chớnh sỏch thu hỳt vn u t nc ngoi vo Vit Nam, th
hin:
( Cỏc doanh nghip cú vn õự t nc ngoi khụng phi np thu nhp
khu i vi hng hoỏ nhp khu nh: thit b mỏy múc, linh kin i kốm,
nguyờn liu vt t nhp khu thc hin d ỏn BOT, BTO, BT
( Nh u t nc ngoi c phộp chuyn li nhun, thu nhp ca mỡnh ra
nc ngoi sau khi thc hin cỏc ngha v v thu
Vi cỏc chớnh sỏch ny giỳp cho vn u t vo Vit Nam c bit l vn
u t trc tip FDI ngy mt tng. Tớnh ti ngy 31/8/2001, ch tớnh cỏc d
ỏn cú hiu lc thỡ ó cú 2914 d ỏn FDI vi tng vn u t l 37.269,789
triu USD. õy l mt ngun vn khụng nh cho quỏ trỡnh phỏt trin kinh t
Vit Nam.
Kt qu: Thc hin cỏc chớnh sỏch phỏt trin kinh t ca mỡnh, Vit Nam ó
t c nhng thnh tu sau:
Th nht: C ch qun lý ó thay i cn bn: t nn kinh t bao cp khộp
kớn ó chuyn sang nn kinh t nhiu thnh phn: kinh t quc doanh, kinh
t tp th, kinh t cỏ th, kinh t t bn nh nc, kinh t t bn t doanh
trong ú kinh t ngoi quc doanh chim 60% tng sn phm trong nc,
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ

Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
tuy vy kinh t quc doanh vn c chỳ trng gi vai trũ ch o trong
nn kinh t.
Th hai: Nn kinh t t tc tng trng cao:
Bng2: Tc tng trng kinh t ca Vit Nam
Nm
1996
1997
1998
1999
2000
Tc tng trng GDP(%)
9,34
8,12
5,83
4,8
5,5
Ngun: Tng cc thng kờ, IMF,ADB
Nh vo cỏc chớnh sỏch i mi ỳng n, trong 5 nm 1991-1995 tng sn
phm trong nc tng bỡnh quõn 8,2%. Nm 1996 tng sn phm quc dõn
tng 9,34%. Sn xut nụng nghip, c bit l sn xut lng thc phỏt trin
liờn tc v vng chc, mi nm tng thờm 1 triu tn lng thc. Sn xut
cụng nghip tng bỡnh quõn mi nm l 13,5%. Lm phỏt tip tc b kim
ch v y lựi. Sn xut trong nc ó bt u cú tớch lu. Trong 5 nm
1996-2000 chỳng ta ó thu hỳt v s dng cú hiu qu khong 7 t USD t
ngun ti tr phỏt trin chớnh thc (ODA) v 13 n 15 t USD t ngun u
t trc tip nc ngoi(FDI).
Th ba: i mi c cu kinh t. C cu kinh t chuyn dch theo hng tng
dn t trng khu vc cụng nghip (chim trờn 40% trong giai on
1995-1999) v dch v (khong 30%), gim dn khu vc nụng-lõm-ng

nghip (ch cũn 20%)
Th t: y nhanh quỏ trỡnh m ca hi nhp. Vit Nam chớnh thc tr
thnh thnh viờn ca hip hi cỏc nc ụng Nam ỏ (asean) vo 28/7/1995.
Cng trong nm ny, chỳng ta thc hin bỡnh thng hoỏ quan h ngoi giao
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
vi M. Bờn cnh ú, chỳng ta cũn np n gia nhp t chc thng mi th
gii WTO v din n hp tỏc kinh t chõu ỏ thỏi bỡnh dng.
Túm li: Chớnh sỏch phỏt trin kinh t thng mi ca Singapore l t do
hoỏ thng mi vi h thng phỏp lut hon thin cựng hng lot chớnh sỏch
u ói v thu v ti chớnh cũn chớnh sỏch phỏt trin kinh t thng mi ca
Vit Nam l t do trong khuụn kh phỏp lut, t do cú iu tit ca nh
nc. Nh vy chớnh sỏch phỏt trin kinh t ca Vit Nam v Singpore l
tng i ng nht, u hng ti th trng t do thụng qua quỏ trỡnh
chuyn i t nn kinh t úng ca sang nn kinh t m ca v thu c
nhng thnh tu kh quan. õy l mt c s giỳp cho vic bt tay gia 2
nc c thun li v khụng gp tr ngi. ng thi Singpore l quc gia
i trc Vit Nam do vy Vit Nam cú th hc hi t Singpore rt nhiu
trong quỏ trỡnh hp tỏc cựng phỏt trin.
Chng II:
Thc trng mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v Singapore
I. Lch s phỏt trin mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v
Singapore
Do mt s nguyờn nhõn khỏch quan nờn trc kia quan h thng mi gia
Vit Nam v Singapore hu nh cha phỏt trin. Vit Nam v Singapore bt
u xõy dng mi quan h ngoi giao nm 1973. S kin ny ó ci thin
mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v Singapore.
Bt u t nhng nm 1970s, Singapore thc hin chin lc cụng nghip
hoỏ hng v xut khu, tng cng u t ra nc ngoi. Vi mt quc gia

hu nh khụng cú ngun ti nguyờn thiờn nhiờn, thiu nc sch v ớt t ai
mu m thỡ õy l mt chin lc ỳng n giỳp Singapore m rng quan h
kinh t thng mi vi cỏc nc khỏc khc phc nhng nhc im trờn.
Mt khỏc Singapore cú th tn dng c u th v v trớ a lý ca mỡnh
(mt v trớ a lý chin lc, l trung tõm vn chuyn hng hoỏ i ni khỏc)
phỏt trin kinh t v m rng quan h. Hin nay, Singapore l mt trong
nm nc sỏng lp asean v ó xõy dng hip hi thnh mt tp th vng
chc cựng hp tỏc phỏt trin. Singapore cng tớch cc nõng cao vai trũ ca
nc sỏng lp ỏ- õu (ASEM) v din n ụng ỏ- chõu m latinh (EALAF).
Singapore ngy mt nõng cao hn na v trớ ca mỡnh trờn din n khu vc
v quc t.
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
Vit Nam t sau khi tin hnh cụng cuc ci t i mi nm 1986, ng
v nh nc ta cng dn dn thc hin chớnh sỏch m ca nn kinh t, bt
tay vi cỏc nc trong khu vc v ton th gii trờn c s tụn trng c lp
ch quyn v ton vn lónh th.
Nh vy cú th núi Singapore v Vit Nam ó gp nhau ti cựng mt im
trong chin lc phỏt trin kinh t ca mỡnh v nú l mt xu th tt yu ca
thi i nn kinh t hng ngoi.
Chỳng ta s im qua mt s s kin ni bt trong lch s phỏt trin mi
quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v Singapore:
Nh trờn ó núi, quan h ngoi giao gia Vit Nam v Singapore c thit
lp t nm 1973, song do cú s i u gia hai nhúm nc asean v ụng
dng trong thi k chin tranh lnh nờn mi quan h ny tin trin chm
chp. Hai nhúm nc asean v ụng dng tỡm c ting núi chung sau s
kin lp li ho bỡnh Campuchia trong thp k 80 v khi tỡnh hỡnh th gii
ó thay i. Chin tranh lnh kt thỳc to c hi cho s trao i buụn bỏn
gia hai nhúm nc núi chung v gia Vit Nam Singapore núi riờng c

thun li hn.
S kin th hai l t thỏng 1 nm 1989 M ó gt Singapore ra khi danh
sỏch cỏc nc c hng h thng u ói chung vỡ hng hoỏ Singapore
thõm nhp mnh vo th trng M lm cho cỏn cõn thng mi M vi
Singapore luụn tỡnh trng nhp siờu. iu ny buc Singapore phi thc
hin a dng hoỏ quan h ngoi giao, m rng vi cỏc nc chõu ỏ- Thỏi
bỡnh dng trong ú cú Vit Nam .
Nh trờn ó núi Singapore l mt nc nghốo ti nguyờn thiờn nhiờn, din
tớch hp, dõn s ớt nờn th trng tiờu th nh bộ, thiu lao ng. Do vy t
quan h vi Vit Nam , Singapore tỡm kim cho mỡnh khụng ch cú ngun
nguyờn liu di do m cũn c mt th trng ln (s dõn trờn 80 triu
ngi). iu ny rt hp dn cỏc nh u t Singapore. Do vy Singapore ó
cú mt chin lc c th thõm nhp vo th trng Vit Nam ng thi
tng bc ci b cỏc tr ngi trong quan h u t v v thng mi gia
hai nc. Bờn Vit Nam cng cú nhng u ói i vi thng nhõn
Singapore. iu ny th hin qua chớnh sỏch ca hai nc i vi nhau.
Chớnh sỏch thng mi u t ca Singapore i vi Vit Nam:
- Thng nhõn Singapore nhp khu hng Vit Nam khụng phi np thu
0,5% giỏ tr hng nhp khu na khuyn khớch cỏc doanh nghip Vit
Nam xut khu hng hoỏ sang Singapore. iu ny chớnh thc c bói b
sau khi hai nc ký hip nh thng mi.
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
- To iu kin cho cỏc cụng ty xut nhp khu Vit Nam thnh lp vn
phũng i din ti Singapore v trong 6 thỏng nm 1998 cụng ty xng du
Vit Nam Air Petrol Company thuc tng cụng ty hng khụng Vit Nam
thnh lp i din ti Singapore.
- i vi hng nhp t Vit Nam vo Singapore, Singapore cho cỏc thng
nhõn Vit Nam hng u ói v iu kin thanh toỏn, ra vo cng thun tin

(vỡ cng Singapore l cng t do). Hn na h thng thu nhp khu ca
Singapore rt thp. Hu ht cỏc mt hng (98%) c min thu hon ton.
Chớnh sỏch u ói ny ó gúp phn y mnh quan h thng mi gia hai
nc.
- Th tc visa vo Singapore d dng, thi gian lm th tc gim t 3 tun
xung cũn 1 tun, trong ú quy nh quỏ cnh 36h khụng cn xin visa. Vỡ
vy hng hoỏ Vit Nam vo Singapore khụng gp tr ngi vỡ phi ch i
lõu.
- h tr cỏc nh u t Singapore vo Vit Nam, thỏng 12/1991 c quan
qun lý tin t Singapore (MAS) tuyờn b bói b cm vn u t i vi
Vit Nam. Cụng ty Vit Nam hoc cụng ty Singapore ti Vit Nam c vay
vn kinh doanh. ng thi cỏc nh u t c quyn t do u t vn
ca mỡnh vo tt c cỏc hỡnh thc cng nh lnh vc kinh doanh. Mc tiờu l
tn dng ngun ti nguyờn thiờn nhiờn v ngun nhõn lc r.
Chớnh sỏch thng mi u t ca Vit Nam i vi Singapore:
- Dn dn ct gim thu cũn 0-5% i vi cỏc hng hoỏ buụn bỏn thuc
nghnh ch to, t liu sn xut, ch bin nụng sn.
- khuyn khớch cỏc nh u t Singapore u t ti Vit Nam, chớnh ph
Vit Nam cho phộp nh u t Singapore cú th u t di mi hỡnh thc:
xớ nghip liờn doanh, xớ nghip 100%vn nc ngoi, hp ng hp tỏc kinh
doanhi x cụng bng i vi doanh nghip Singapore cng nh doanh
nghip trong nc. Trong quỏ trỡnh u t, vn v ti sn ca h s khụng b
trng thu, tch thu. Xớ nghip cú vn u t nc ngoi s khụng b quc
hu hoỏ. H c chuyn li nhun v nc, khi chuyn ch phi np mt
khon thu t 5-10% s tin chuyn v nc ú. C quan nh nc qun lý
u t nc ngoi cú th min hoc gim mc thu ny cho nhng trng
hp c bit cn khuyn khớch u t.
- Nh u t Singapore lm vic trong cỏc xớ nghip cú vn u t nc
ngoi c phộp chuyn thu nhp v nc sau khi np thu thu nhp theo
lut nh. Cỏc nh u t nc ngoi Singapore ch phi np thu li tc t

15-25% s li nhun thu c. õy l con s nh hn nhiu so vi cỏc nc
khỏc, vớ d: trung quc l 31%.
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
Trong trng hp t chc cỏ nhõn Singapore dựng li nhun thu c tỏi
u t thỡ c quan thu hon li phn thu li tc ó np cho s li nhun tỏi
u t vi cỏc d ỏn thuc din khuyn khớch u t. Mc hon thu cú th
l 50%, 70%, 100%.
c bit nh nc Vit Nam cho phộp mi thnh phn kinh t: bnh vin,
trng hc, vin nghiờn cu hp tỏc u t vi Singapore.
tin hnh cỏc hot ng thng mi u t c d dng, hai nc ó ký
kt vi nhau cỏc hip nh. õy cng chớnh l c s phỏp lý cho cỏc hot
ng thng mi u t gia 2 nc trong ú tiờu biu l 7 hip nh sau:
- Hip nh hng hi thng mi (16/4/1992): 2 nc ginh cho nhau quy
ch ti hu quc trong quan h hng hi.
- Hip nh v vn chuyn hng khụng (20/4/1992): nhm thỳc y buụn
bỏn, du lch v u t gia hai nc. Trc ú ngy 18/2/1992 hóng hng
khụng Vit Nam m ng bay i Singapore.Tip ú 28/2/1992 v 6/5/1992
hóng hng khụng Singapore m ng bay i thnh ph h chớ minh v h
ni..
- hip nh thng mi 24/9/1992: ký kt trong chuyn thm Singapore ca
b trng thng mi v du lch Vit Nam Lờ Vn Trit theo li mi ca b
trng b cụng nghip v thng mi Singapore.
- Hip nh v khuyn khớch v bo h u t ký ngy 29/10/1992 sau khi
Singapore m s quỏn ti Vit Nam ngy 1/10/1992.
- Hip nh v hp tỏc trong lnh vc qun lý v bo v mụi trng
(14/5/1993)
- Hip nh trỏnh ỏnh thu hai ln (3/1994)
- Hip nh hp tỏc v du lch (23/8-27/8/1994) ký kt nhõn chuyn thm

ca on i biu tng cc du lch Vit Nam do tng cc trng Quang
Trung dn u thm Singapore theo li mi ca Cc xỳc tin du lch
Singapore (STPB).
th hin thin chớ ca chớnh ph v nhõn dõn hai nc, ó cú hng lot
chuyn thm hu ngh ca cỏc quan chc lónh o hai nc:
Trong chuyn thm chớnh thc ca th tng Phm Vn ng n
Singapore nm 1978, hai bờn ó nhn mnh cỏc nguyờn tc ch o trong
mi quan h hai nc. Thỏng 11 nm 1991, th tng Vừ Vn Kit thm
chớnh thc cng ho Singapore. Sau chuyn thm ny, b trng ngoi giao
Singapore tuyờn b Singapore mong mun Vit Nam phỏt trin v thnh
vng. Quan h hp tỏc cựng cú li gia hai nc l rng ln. Singapore
bng mi cỏch s hp tỏc giỳp , chia s kinh nghim vi Vit Nam.
Singapore ng h Vit Nam tham gia hip c Bali.
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
Cng ho Singapore cng cú hng lot chuyn thm chớnh thc Vit Nam
vo thỏng 4 nm 1992, thỏng 11/1993, thỏng 3/1994. Th tng Singapore
Goh Chok Tong phỏt biu ti H Ni sau khi kt thỳc chuyn thm Vit
Nam thỏng 3 nm 1994 Thụng qua asean v arf, mi quan h gia hai
nc khụng ch c m rng m cũn tr nờn sõu sc hn. Hai nc cú th
cựng nhau hp tỏc bo v nn an ninh ụng Nam ỏ.
Ngoi ra Vit Nam v Singapore ó tham gia cỏc hi ngh cp cao chớnh
thc v khụng chớnh thc ca hip hi cỏc nc ụng nam ỏ t chc hng
nm. Ti õy hai quc gia cựng gp g, trao i kinh nghim v thỳc y
quan h gia hai nc thờm bn cht.
S kin M b cm vn i vi Vit Nam u nm 1994 v s kin Vit
Nam chớnh thc gia nhp hip hi cỏc nc ụng nam ỏ cng cú tỏc dng
kớch thớch phỏt trin quan h hai nc. u t ca Singapore vo Vit Nam
tng nhanh c bit Singapore dn u danh sỏch u t trc tip (FDI)

Vit Nam nm 1996.
Trong cuc gp gn õy nht (3/3/2003), th tng Phan Vn Khi v th
tng Goh Chok Tong ó tho thun cỏc bin phỏp nõng cao hp tỏc v hu
ngh gia hai quc gia trong nhng nm ti, hp tỏc phỏt trin hn na trong
lnh vc khoa hc, cụng ngh, giỏo dc, o to phỏt trin ngun nhõn lc
Singapore ha tip tc giỳp Vit Nam trong cỏc lnh vc ny c bit l
cụng ngh thụng tin. Do vy mi quan h thng mi gia hai nc Vit
Nam v Singapore theo chiu hng ngy cng tt p hn.
Sau õy chỳng ta s xem xột thc trng mi quan h y minh chng cho
n lc ca hai chớnh ph trong nhng nm qua.
II. Thc trng mi quan h kinh t thng mi gia Vit Nam v Singapore
Quan h thng mi gia Vit Nam v Singapore
Mc dự quan h thng mi gia hai nc Vit Nam Singapore hỡnh
thnh cha lõu song quan h y phỏt trin mnh c v kim nghch xut nhp
khu v c cu cỏc mt hng xut nhp khu.
1.1Kim nghch xut nhp khu
Chỳng ta s tham kho bng 3
Bng 3: Kim nghch xut nhp khu ca Vit Nam vi Singapore
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ
Trờng Đại Học Ngoại Thơng Khoá Luận Tốt Nghiệp
n v: triu USD
Nm
Xut khu
Nhp khu
Tng kim nghch
Nhp siờu
1991
428,0
722,2

1150,2
294,2
1992
510,3
867,8
1378,1
357,5
1993
380,3
1058,3
1438,6
678,0
1994
592,8
1170,7
1763,5
577,9
1995
678,8
1425,2
2104,0
746,4
1996
Phan Thị Toan A8K38C
PAGE à1Đ

×