Tải bản đầy đủ (.doc) (101 trang)

Giáo án Thể dục lớp 4

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (356.48 KB, 101 trang )

TUẦN 1
TIẾT 1
BÀI 1:GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH-TỔ CHỨC LỚP. ĐỘI HÌNH
ĐỘI NGŨ - TRÒ CHƠI "KẾT BẠN "
I. Mục tiêu:
- Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4. Yêu cầu HS biết được một số nội dungcơ
bản của chương trình và có thái độ học tập đúng.
Một số quy định về nội quy, yêu cầu tập luyện. Yêu cầu HS biết được những điểm cơ
bản để thực hiện trong các bài thể dục. Biên chế tổ, chọn cán sự bộ môn.
- Ôn đội hình đội ngũ: Cách chào báo cáobắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra
vào lớp.Yêu cầu thực hiện cơ bản đúng động tácvà nói to rõ đủ nội dung.
- Trò chơi "Chuyển bóng tiếp sức".Yêu cầu biết cách chơi, nội quy chơi và hào hứng
trong khi chơi.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm: trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện: chuẩn bị 1 còi, 4 quả bóng chuyền, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
2. Phần cơ bản (24 phút)
- Giới thiệu chương trình thể dục lớp 4.
- Phổ biến nội quy yêu cầu tập luyện
- Biên chế tổ tập luyện
- Chọn cán sự thể dục
- Đội hình đội ngũ
- Ôn cách chào báo cáokhi bắt đầu và
kết thúc giờ học cách xin phép ra vào


lớp
- Trò chơi vận động
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
G giới thiệu từng nội dung của chương
trình
HS nghe nhớ và nhắc lại 4 nội dung cơ
bản
G nêu những nội quy của giờ học thể
dục.
G chia tổ theo số lượng người đồng đều
cả về số và về thể lực, nam và nữ.
G nêu dự kiến HScả lơp quyết định
G nêu tên động tác, làm mẫu, hô nhịp
điều khiển HS tập G sửa động tác sai
cho HS .
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các
tổ.
1
- Trò chơi “Chuyển bóng tiếp sức”
3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố,
- Nhận xét.
- Dặn dò
G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi ,
luật chơi.
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện

HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS.
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng
và chơi đúng luật .

Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS + G củng cố nội dung bài.
G nhận xét giờ học.
G ra bài tập về nhà.
TIẾT 2
BÀI 2:TẬP HỢP HÀNG DỌC, ĐIỂM SỐ, ĐỨNG NGHIÊM, NGHỈ
-TRÒ CHƠI "CHẠY TIẾP SỨC"
I.Mục tiêu
- Củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ :Tập hợp hàng dọc, dóng
hàng, điểm số, đứng nghiêm, nghỉ. Yêu cầu tập hợp nhanh, trật tự, đều dứt khoát,
đúng theo khẩu lệnh của G
- Trò chơi “chạy tiếp sức’’.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi
chơi
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 4 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
2. Phần cơ bản (24 phút)
- Đội hình đội ngũ

- Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm
số, đứng nghiêm, nghỉ.
- Thi đua
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển
HS tập G sửa động tác sai cho HS
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các
tổ
HS các tổ thi đua trình diễn một lượt
G + HS quan sát nhận xét biểu dương
2
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “chạy tiếp sức”.
3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố.
- Nhận xét
- Dặn dò
G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi,
luật chơi
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng
và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS.
HS đi nối tiếp nhau thành vòng tròn

quay mặt vào trong
H + G. củng cố nội dung bài
G nhận xét giờ học
G ra bài tập về nhà.


TUẦN 2
TIẾT 3
BÀI 3:QUAY PHẢI, TRÁI, DÀN HÀNG, DỒN HÀNG TRÒ CHƠI
"THI XẾP HÀNG NHANH"
I. Mục tiêu
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ : Tập hợp hàng
nhanh, động tác quay phải, trái sau đúng hướng, thành thạo, đều đẹp, đúng với khẩu
lệnh
- Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong
khi chơi
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát
2. Phần cơ bản (24 phút)
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân

G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
3
- Đội hình đội ngũ
- Ôn quay phải, trái. Dàn hàng, dồn
hàng
- Thi đua
- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số
,quay phải, trái, sau
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “Thi xếp hàng nhanh”.
3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố ,
- Nhận xét .
- Dặn dò
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển
HS tập G sửa động tác sai cho HS
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các
tổ
G chia tổ cho HS tập luyện ,tổ trưởng
điều khiển quân của tổ mình
HS các tổ thi đua trình diễn một lượt
G + HS quan sát nhận xét biểu dương
G nêu tên từng động tác hô nhịp chỉ dẫn
cho HS tập
G kết hợp sửa sai cho HS
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển HS tập
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi ,

luật chơi
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng
và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vong tròn vừa đi vừa thả
lỏng cơ bắp
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học
G nhận xét giờ học
G ra bài tập về nhà
HS về ôn phần đội hình ,đội ngũ.

TIẾT 4
BÀI 4: ĐỘNG TÁC QUAY SAU TRÒ CHƠI "NHẢY
ĐÚNG ,NHẢY NHANH"
I. Mục tiêu
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác quay phải, trái, đi đều. Yêu cầu động
tác đúng với khẩu lệnh.
4
- Học kỹ thuật động tác quay sau, Yêu cầu nhận biêt đúng hướng quay người, làm
quen với động tác quay sau
- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật, nhanh nhẹn
và hào hứng trong khi chơi.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
. II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát
* Trò chơi “Diệt các con vật có hại ’’
2. Phần cơ bản (23 phút)
- Đội hình đội ngũ
- Ôn quay phải quay trái ,đi đều
- Học kỹ thuật động tác quay sau
- Tập hợp hàng dọc,dóng hàng,điểm
số ,quay phải ,trai ,sau
- Thi đua giữa các tổ
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “Nhảy đúng, nhảy nhanh .’’
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển
HS tập G sửa động tác sai cho HS
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các
tổ
G mẫu động tác 2 lần, vừa giảng giải
yếu lĩnh động tác.

HS từng nhóm ra tập thử
G nhận xét sửa sai cho HS
HS cả lớp tập theo khẩu lệnh của G
Chia tổ tập luyện
Các tổ thi đua trình diễn một lượt
G cùng HS quan sát nhận xét biểu
dương
G cùng HS quan sát nhận xét
G kết hợp sửa sai cho HS
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển
Các tổ thi đua trình diẽn
G quan sát nhận xét đánh giá,biểu
dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố
G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi ,
luật chơi
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
5
3. Phần kết thúc (6 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố ,
- Nhận xét
.
- Dặn dò
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng
và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vong tròn vừa đi vừa thả

lỏng cơ bắp, sau đưng quay mặt vào tâm
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học.
G nhận xét giờ học tuyên dương học
sinh tập tốt.
G ra bài tập về nhà.


TUẦN 3
TIẾT 5
BÀI 5: ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU TRÒ CHƠI "KÉO CƯA
LỪA XẺ"
I. Mục tiêu
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác quay phải, trái, đi đều Yêu cầu động
tác đúng với khẩu lệnh .
- Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật, nhanh nhẹn và hào
hứng trong khi chơi.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
.II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát
* Trò chơi “Làm theo hiệu lệnh ’’

G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi
6
2. Phần cơ bản (24 phút)
- Đội hình đội ngũ
- Ôn quay phải, quay trái, quay sau, đi
đều, đứng lại
- Thi đua
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ’’.

3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
- Củng cố ,
- Nhận xét
.
- Dặn dò
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển
HS tập G sửa động tác sai cho HS
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các
tổ
Các tổ thi đua trình diễn
G quan sát nhận xét đánh giá, sửa chữa
sai sót
Tập cả lớp do G điều khiển
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,

luật chơi
HS ôn vần điệu
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng
và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vong tròn vừa đi vừa thả
lỏng cơ bắp, sau đưng quay mặt vào tâm
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học
G nhận xét giờ học tuyên dương học
sinh tập tốt
G ra bài tập về nhà


TIẾT 6
BÀI 6: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI, TRÒ CHƠI
" BỊT MẮT BẮT DÊ"
I. Mục tiêu
7
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tácquay sau.Yêu cầu cơ bản đúng động
tác, đúng với khẩu lệnh
- Học động tác mới :Đi đều vòng phải, vòng trái, đứng lại .Yêu cầu HS nhận biết đúng
hướngvòng, làm quen với kỹ thuật động tác
- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi
chơi, rèn luyện và nâng cao khả năng chú ý cho HS
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.

II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 4 khăn sạch để bịt mặt cho HS
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
8
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát
* Trò chơi :’’Làm theokhẩu lệnh”
2. Phần cơ bản (24 phút)
-_Đội hình đội ngũ
- Ôn quay sau
- Học đi đều vòng phải, vòng trái, đứng
lại
- Thi đua giữa các tổ
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “Đua ngựa’’.
.3 Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp

- Củng cố
- Nhận xét:
- Dặn dò
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài

G tổ chức cho HS chơi
G điều khiển HS tập ,1lần
Cán sự điều khiểm lớp tập
G cùng HS quan sát nhận xét
G kết hợp sửa sai cho HS
G nêu tên động tác làm mẫu động tác ,kết
hợp giảng giải thêm.
G hô khẩu lệnh cho từng tổ làm mẫu tập
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển
Các tổ thi đua trình diẽn.
G quan sát nhận xét đánh giá,biểu dương
thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố, do G viên
chỉ đạo.
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,
luật chơi.
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa sai
cho từng HS.
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng
và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả lỏng
cơ bắp, sau đưng quay mặt vào tâm, hát 1
bài
H + G. củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học
G nhận xét giờ học.
G ra bài tập về nhà.

9
TUẦN 4
TIẾT 7
BÀI 7:ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ, TRÒ CHƠI
"HOÀNG ANH, HOÀNG YẾN"
I. Mục tiêu
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ: Tập hợp hàng ngang
dóng hàng, điểm số đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Yêu cầu tập hợp nhanh dóng hàng thẳng, đi đều vòng phải, trái đều đẹp đúng với
khẩu lệnh.
- Trò chơi “Hoàng anh ,Hoàng yến ”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng
trong khi chơi. Tập trung chú ý, phản xạ nhanh.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 2 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát
* Trò chơi :”Tìm người chỉ huy”
2. Phần cơ bản (24 phút)

- Tập hợp hàng dọc ,dóng hàng ,điểm số
,quay phải ,trái , sau, dàn hàng, dồn
hàng, đi đều vòng phải , trái. Đổi chân
khi đi đều sai nhịp

- Thi đua giữa các tổ
- Trò chơi vận động
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi
G điều khiển HS tập, 1lần
Cán sự điều khiểm lớp tập
G cùng HS quan sát nhận xét
G kết hợp sửa sai cho HS
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển
Các tổ thi đua trình diẽn
G quan sát nhận xét đánh giá, biểu
dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố, do G
viên chỉ đạo
G nhận xét kết quả từng đội tập. sửa sai
cho đội có nhiều người tập sai
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,
10
- Trò chơi “Hoàng anh ,Hoàng yến’’.
3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp

- Củng cố
- Nhận xét:
- Dặn dò
luật chơi
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện

HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS
G cho từng 2 tổ lên thi
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng
và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng
HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả
lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học.
G nhận xét giờ học.
G ra bài tập về nhà.


TIẾT 8
BÀI 8:ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ, TRÒ CHƠI
"MÈO ĐUỔI CHUỘT"
I. Mục tiêu
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ :Tập hợp hàng ngang
dóng hàng, điểm số đi đều vòng phải vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp
- Yêu cầu tập hợp nhanh dóng hàng thẳng, đi đều vòng phải, trái đều đẹp đúng với
khẩu lệnh.
- Trò chơi “Hoàng anh, Hoàng yến. ”Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng
trong khi chơi, tập trung chú ý, phản xạ nhanh.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 2 lá cờ đuôi nheo, kẻ sân chơi trò chơi

III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
11
TUẦN 5
TIẾT 9
BÀI 9: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ , TRÒ CHƠI
"BỊT MẮT BẮT DÊ"
I. MỤC TIÊU
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ :Tập hợp hàng ngang
dóng hàng ,điểm số đi đều vòng phải vòng trái.
- Yêu cầu tập hợp nhanh dóng hàng thẳng, đi đều vòng phải, trái đều đẹp đúng với
khẩu lệnh
- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi
chơi, tập trung chú ý, phản xạ nhanh.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 6 chiếc khăn sạch, kẻ sân chơi trò chơi.
III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP, LÊN LỚP
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát
* Trò chơi : “Tìm người chỉ huy”
2. Phần cơ bản (24 phút)

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số
,quay phải, trái , sau, dàn hàng, dồn

hàng, đi đều vòng phải, trái.
- Thi đua giữa các tổ.
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
G tổ chức cho HS chơi.
G điều khiển HS tập, 1lần
Cán sự điều khiểm lớp tập
G cùng HS quan sát nhận xét
G kết hợp sửa sai cho HS
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển.
Các tổ thi đua trình diẽn
G quan sát nhận xét đánh giá,biểu
dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố,do G viên
chỉ đạo.
G nhận xét kết quả từng đội tập, sửa sai
cho đội có nhiều người tập sai
12
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “Bịt mắt bắt dê’’
.3 Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp

- Củng cố
- Nhận xét:
- Dặn dò
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,
luật chơi

G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS
G cho từng 2 tổ lên thi
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng
và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng
HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả
lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm
H + G củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học.
G nhận xét giờ học.
G ra bài tập về nhà.


TIẾT 10
BÀI 10:QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI.
TRÒ CHƠI "BỎ KHĂN"
I. Mục tiêu
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ :Quay sau, đi đều
vòng phải, vòng trái.
- Yêu cầu tập hợp nhanh dóng hàng thẳng , đi đều vòng phải, trái đều đẹp đúng với
khẩu lệnh
- Trò chơi “Bỏ khăn”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi chơi,
tập trung chú ý, phản xạ nhanh.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện

- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 6 chiếc khăn sạch, kẻ sân chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
13
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát
* Trò chơi :”Làm theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng
trái, đứng lại.
- Chia nhóm tập luyện
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “Bỏ khăn’’.
.3 Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp

- Củng cố
- Nhận xét:
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi
-G nêu tên động tác ,làm mẫu động
tác ,kết hợp giảng giải thêm
G hô khẩu lệnh cho từng tổ làm mẫu tập
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển
Các tổ thi đua trình diẽn

G quan sát nhận xét đánh giá, biểu
dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố, do G
viên
G điều khiển HS tập, 1lần
Cán sự điều khiểm lớp tập
G cùng HS quan sát nhận xét
G kết hợp sửa sai cho HS
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển
Các tổ thi đua trình diẽn.
G quan sát nhận xét đánh giá, biểu
dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố, do G
viên chỉ đạo
G nhận xét kết quả từng đội tập, sửa sai
cho đội có nhiều người tập sai
G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi,
luật chơi
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS.
G cho từng 2 tổ lên chơi
G quan sát nhận xét biểu dương bạn nào
chơi tốt và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng
HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả
lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm
H + G. củng cố nội dung bài
14

- Dặn dò. Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học.
G nhận xét giờ học.
G ra bài tập về nhà.


TUẦN 6
TIẾT 11
BÀI 11:TẬP HỢP HÀNG NGANG,DÓNG HÀNG,ĐI ĐỀU VÒNG
PHẢI, VÒNG TRÁI. TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”
I. Mục tiêu
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ :Tập hợp hàng ngang
dóng hàng, điểm số đi đều vòng phải vòng trái.
- Yêu cầu tập hợp nhanh dóng hàng thẳng, đi đều vòng phải, trái đều đẹp đúng với
khẩu lệnh
-Trò chơi “Kết bạn.”Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi chơi
Tập trung chú ý, phản xạ nhanh.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát
* Trò chơi :”Tìm người chỉ huy”
2. Phần cơ bản (24 phút)


- Ôn tập hợp hàng ngang ,dóng hàng,
điểm số, đi đều vòng phải, trái
- Thi đua giữa các tổ
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi
G điều khiển HS tập (1 lần )
Cán sự điều khiểm lớp tập
G cùng HS quan sát nhận xét
G kết hợp sửa sai cho HS
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển.

Các tổ thi đua trình diễn.
15
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “Kết bạn.’’
.3 Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp

- Củng cố
- Nhận xét:
- Dặn dò
G quan sát nhận xét đánh giá,biểu
dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố, do G
viên chỉ đạo
G nhận xét kết quả từng đội tập ,sửa sai

cho đội có nhiều người tập sai
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,
luật chơi
G chơi mẫu cùng một nhóm HS quan sất
cách thực hiện.
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS
G cho từng 2 tổ lên thi
G quan sát nhận xét biểu dương tổ thắng
và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng
HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả
lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm
HS + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học.
G nhận xét giờ học
G ra bài tập về nhà.


TIẾT 12
BÀI 12: ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI.
TRÒ CHƠI "NÉM TRÚNG ĐÍCH"
I. Mục tiêu
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ :Quay sau, đi đều
vòng phải, vòng trái.
- Yêu cầu tập hợp nhanh dóng hàng thẳng, đi đều vòng phải, trái đều đẹp đúng với
khẩu lệnh
- Trò chơi “Bỏ khăn”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi chơi,

tập trung chú ý, phản xạ nhanh.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
16
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 6 chiếc khăn sạch, kẻ sân chơi trò chơi
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát
* Trò chơi :”Làm theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản (23 phút)
- Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng
trái, đứng lại.
- Chia nhóm tập luyện
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “Ném trúng đích’’
.3 Phần kết thúc (6 phút )
- Thả lỏng cơ bắp

- Củng cố
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi
-G nêu tên động tác , G hô khẩu lệnh

cho từng tổ tập kết hợp G đi sửa sai
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển cho HS
tập.
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển
Các tổ thi đua trình diẽn
G quan sát nhận xét đánh giá, biểu
dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố, do G
viên
G điều khiển HS tập, 1lần
Cán sự điều khiểm lớp tập
G cùng HS quan sát nhận xét
G kết hợp sửa sai cho HS..
G nêu tên trò chơi ,giải thích cách chơi ,
luật chơi.
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS.
G cho từng 2 HS lên chơi.
G quan sát nhận xét biểu dương ban nào
chơi tốt và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng
HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả
lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm
H + G. củng cố nội dung bài.
17
- Nhận xét:
- Dặn dò
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa

học
G nhận xét giờ học.
G ra bài tập về nhà.


TUẦN 7
TIẾT 13
BÀI 13:TẬP HỢP HÀNG NGANG, DÓNG HÀNG, ĐIỂM SỐ,
QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI.
TRÒ CHƠI "KẾT BẠN"
I. Mục tiêu
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ :Tập hợp hàng
ngang,quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái.
- Yêu cầu tập hợp nhanh dóng hàng thẳng, đi đều vòng phải, trái đều đẹp đúng với
khẩu lệnh
- Trò chơi “Kết bạn”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi chơi, tập
trung chú ý, phản xạ nhanh.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân chơi trò chơi .
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát
* Trò chơi : “Làm theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản (24 phút)

- Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng,
điểm số, quay sau, đi đều vòng phải,
vòng trái, đứng lại.
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
G tổ chức cho HS chơi
-G nêu tên động tác ,kết hợp giảng giải
thêm .
G hô khẩu lệnh cho từng tổ tập.
G nhận xét sửa sai cho lớp giải tán.
Cán sự lớp hô nhịp HS tập.
18
- Chia nhóm
-Trò chơi vận động
-Trò chơi “Kết bạn’’.
.3 Phần kết thúc( 5 phút )
-Thả lỏng cơ bắp

-Củng cố
-Nhận xét:
-Dặn dò

Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển
Các tổ thi đua trình diẽn
G quan sát nhận xét đánh giá,biểu
dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố, do G
viên

G điều khiển HS tập, 1lần
Cán sự điều khiểm lớp tập
G cùng HS quan sát nhận xét
G kết hợp sửa sai cho HS
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,
luật chơi
G chơi mẫu cùng một nhóm HS
HS quan sất cách thực hiện.
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS
G cho từng 2 tổ lên chơi
G quan sát nhận xét biểu dương ban nào
chơi tốt và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng
HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả
lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học
G nhận xét giờ học
G ra bài tập về nhà.


TIẾT 14
BÀI 14:QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI.
TRÒ CHƠI "NÉM TRÚNG ĐÍCH"
I. Mục tiêu
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ :Quay sau, đi đều
vòng phải, vòng trái.

19
- Yêu cầu tập hợp nhanh dóng hàng thẳng, đi đều vòng phải , trái đều đẹp đúng với
khẩu lệnh
- Trò chơi “Ném trúng đích”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi
chơi, tập trung chú ý ném trúng vào đích.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường . vệ sinh nơi tập , đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 6 quả bóng ném, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
-Vỗ tay hát
* Trò chơi :”Làm theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng
trái, đứng lại.
- Chia nhóm tập luyện
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “Ném trúng đích’’
.3 Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi

-G nêu tên động tác, G hô khẩu lệnh cho
từng tổ tập kết hợp G đi sửa sai
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển cho HS
tập
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển
Các tổ thi đua trình diẽn
G quan sát nhận xét đánh giá,biểu
dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố, do G
viên
G điều khiển HS tập, 1lần
Cán sự điều khiểm lớp tập
G cùng HS quan sát nhận xét
G kết hợp sửa sai cho HS
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,
luật chơi
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS
G cho từng 2 HS lên chơi.
G quan sát nhận xét biểu dương bạn nào
chơi tốt và chơi đúng luật.
20

- Củng cố
- Nhận xét:
- Dặn dò
Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng
HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả

lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học
G nhận xét giờ học
G ra bài tập về nhà.


TUẦN 8
TIẾT 15
BÀI 15:QUAY SAU, ĐI ĐỀU VÒNG PHẢI, VÒNG TRÁI.
TRÒ CHƠI "NÉM TRÚNG ĐÍCH"
I. Mục tiêu
- Ôn để củng cố và nâng cao kỹ thuật động tác đội hình đội ngũ :Quay sau, đi đều
vòng phải, vòng trái.
- Yêu cầu tập hợp nhanh dóng hàng thẳng, đi đều vòng phải, trái đều đẹp đúng với
khẩu lệnh
- Trò chơi “Ném trúng đích”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi
chơi, tập trung chú ý ném trúng vào đích.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 6 quả bóng ném, kẻ sân cho trò chơi
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát

* Trò chơi :”Làm theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản (24 phút)
- Ôn quay sau, đi đều vòng phải, vòng
trái, đứng lại.
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi
-G nêu tên động tác, G hô khẩu lệnh cho
từng tổ tập kết hợp G đi sửa sai
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển cho HS
21
- Chia nhóm tập luyện
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “Ném trúng đích’’.
.3 Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp

- Củng cố
- Nhận xét:
- Dặn dò
tập
Chia tổ cho HS tập tổ trưởng điều khiển
Các tổ thi đua trình diẽn
G quan sát nhận xét đánh giá, biểu
dương thi đua các tổ tập tốt
Cả lớp tập một lần để củng cố, do G
viên
G điều khiển HS tập, 1lần

Cán sự điều khiểm lớp tập
G cùng HS quan sát nhận xét
G kết hợp sửa sai cho HS
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,
luật chơi.
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
sai cho từng HS
G cho từng 2 HS lên chơi.
G quan sát nhận xét biểu dương bạn nào
chơi tốt và chơi đúng luật.
Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng
HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả
lỏng cơ bắp ,sau đứng quay mặt vào tâm
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học.
G nhận xét giờ học.
G ra bài tập về nhà


TIẾT 16
BÀI 16: ĐỘNG TÁC VƯƠN THỞ VÀ TAY
TRÒ CHƠI "NHANH LÊN BẠN ƠI”
I. Mục tiêu
- Học 2 động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.
- Yêu cằu thực hiện cơ bản đúng động tác.
22
- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”.Yêu cầu biết cách chơi đúng luật và hào hứng trong khi

chơi, tập trung chú ý cao.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, 4 cờ nhỏ, kẻ sân cho trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)
-Nhận lớp
-Chạy chậm
- Khởi động các khớp .
- Vỗ tay hát
* Trò chơi : “Làm theo hiệu lệnh”
2. Phần cơ bản (24 phút)
- Bài thể dục phát triển chung.
- Động tác vươn thở.
- Chia nhóm tập luyện
- Động tác tay.
- Tập phối hợp 2 động tác
- Trò chơi vận động
- Trò chơi “Nhanh lên bạn ơi’’
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân
G hô nhịp khởi động cùng HS
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài
G tổ chức cho HS chơi
G nêu tên động tác, tập mẫu động tác 2
lần. G hô nhịp chậm cho HS tập theo G
kết hợp giải thích thêm từng nhịp của
động tác.

Cán sự lớp hô nhịp điều khiển cho HS
tập (2 lần)
Chia tổ cho HS tập, tổ trưởng điều
khiển
G quan sát nhận xét đánh giá, biểu
dương các bạn tập tốt
G nêu tên động tác, tập mẫu động tác 2
lần. G hô nhịp chậm cho HS tập theo G
kết hợp giải thích thêm từng nhịp của
động tác.
Cán sự lớp hô nhịp điều khiển cho HS
tập (2 lần)
G hô nhịp cho HS tập liên hoàn 2 động
tác,xen kẽ G nhận xét bổ xung thêm.
Cán sự điều khiểm lớp tập 1 lần
G cùng HS quan sát nhận xét
G kết hợp sửa sai cho HS
G nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi,
luật chơi
G chơi mẫu HS quan sất cách thực hiện
HS từng tổ lên chơi thử G giúp đỡ sửa
23
.3. Phần kết thúc (5 phút )
- Thả lỏng cơ bắp

- Củng cố
- Nhận xét:
- Dặn dò
sai cho từng HS .
G cho từng 8 HS lên chơi.

G quan sát nhận xét biểu dương bạn nào
chơi tốt và chơi đúng luật .
Cán sự lớp hô nhịp chạy thả lỏng cùng
HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả
lỏng cơ bắp, sau đứng quay mặt vào tâm
H + G. củng cố nội dung bài
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học.
G nhận xét giờ học.
G ra bài tập về nhà.


TUẦN 9
TIẾT 17
BÀI 17 : ĐỘNG TÁC CHÂN CỦA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN
CHUNG – TRÒ CHƠI “NHANH LÊN BẠN ƠI”
I. Mục tiêu
- Ôn 2 động tác vươn thở và tay.Yêu cầu thực hiện được động tác ở mức tương đối
chính xác.
- Học động tác chân của bài thể dục phát triển chung. Yêu cầu thực hiện động tác
tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “Nhanh lên bạn ơi”Yêu cầu biết cách chơi và chơi tương đối chủ động.
- Giáo dục H yêu rèn luyện thân thể, tích cực tập thể dục thể thao.
II. Địa điểm, phương tiện
- Địa điểm : trên sân trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện.
- Phương tiện : chuẩn bị 1 còi, tranh bài thể dục, kẻ sân chơi trò chơi.
III. Nội dung và phương pháp, lên lớp
Nội dung Cách thức tổ chức các hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phút)

- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động các khớp
- Vỗ tay hát.
* Kiểm tra bài cũ
2. Phần cơ bản (24 phút)
G phổ biến nội dung yêu cầu giờ học .
G điều khiển HS chạy 1 vòng sân.
G hô nhịp khởi động cùng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hát một bài.
2 HS lên bảng tập bài thể dục.
HS +G nhận xét đánh giá.

24
- Ôn 2 động tác
- Động tác vươn thở.
- Động tác tay.
- Học động tác chân.
- Ôn 3 động tác.
- Trò chơi “ Nhanh lên bạn ơi”

3. Phần kết thúc (4 phút )
- Thả lỏng cơ bắp.
- Củng cố
- Nhận xét
- Dặn dò
G nêu tên động tác hô nhịp điều khiển
HS tập G sửa động tác sai cho HS.
Lớp trưởng hô nhịp điều khiển HS tập
G quan sát nhận xét sửa sai cho HS các

tổ.
G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng
điều khiển quân của tổ mình.
G nêu tên động tác hô nhịp, tập mẫu chỉ
dẫn cho HS tập cùng
G kết hợp sửa sai cho HS
Cán sự lớp tập mẫu hô nhịp điều khiển
HS tập, Gđi sửa sai uốn nắn từng nhịp.
Giáo viên hô nhịp.
HS thực hiện từng nhịp của động tác.
G giúp đỡ sửa sai.
G hô nhịp liền mạch 4 động tác HS
thực hiện G giúp đỡ sửa sai ở những
nhịp khó.
G nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi
và cho 2 cặp lên làm mẫu, G nhận xét
sửa sai. G chia tổ cho HS tập.
Cán sự lớp hô nhịp thả lỏng cùng HS
HS đi theo vòng tròn vừa đi vừa thả
lỏng cơ bắp
H + G. củng cố nội dung bài.
Một nhóm lên thực hiện lại động tác vừa
học.
G nhận xét giờ học
G ra bài tập về nhà
HS về ôn bài thể dục.

TIẾT 18
BÀI 18 : ĐỘNG TÁC LƯNG - BỤNG
TRÒ CHƠI “CON CÓC LÀ CẬU ÔNG TRỜI”

I. Mục tiêu
25

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×