Tải bản đầy đủ (.doc) (11 trang)

Sang kien kinh nghiem giai toan hoa hoc THPT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (79.97 KB, 11 trang )

Trêng THPT Nam Sách II
Mét sè ph¬ng ph¸p gi¶i to¸n ho¸ häc trong ho¸
häc trung häc phæ th«ng

Lời nói đầu
Cùng với việc đổi mới chơng trình sách giáo khoa , việc đổi
mới phơng pháp dạy đối với giáo viên và phơng pháp học đối với
học sinh là một trong những vấn đề cơ bản , là một trong những
mục tiêu cần phấn đấu của nhiều thầy cô giáo và học sinh.
Để làm bài tập trắc nghiệm nhanh , tốn ít thời gian đòi hỏi các
em phải t duy tìm ra phơng pháp tối u nhanh nhất . Dới đây là một
vài kinh nghiệm nhỏ trong việc giải một số bài toán trắc nghiệm của
tôi.

Ph ơng pháp 1 .
áp dụng định luật bảo toàn elechtron
số mol e cho = số mol e nhận
(n
e
cho = n
e
nhận)
A.Nội dung phơng pháp
Nguyên tắc : Tổng elechtron do chất khử nhờng bằng tổng elechtron
mà chất oxi hoá nhận.từ đó suy ra tổng số mol elechtron do chất khử
nhờng bằng tổng số mol elechtron do chất oxi hoá nhận vào.
Phạm vi sử dụng : Phản ứng xảy ra trong bài toán là phản ứng oxi hoá
khử, nhất là khi các phản ứng xảy ra là phức tạp, nhiều giai đoạn nhiều
quá trình.
B.Bài tập mẫu
Bài 1(Đề thi ĐH-2007): Hoà tan hoàn toàn 12 g hỗn hợp Fe , Cu (tỉ lệ mol


1:1) bằng axit HNO
3
, thu đợc V lít hỗn hợp khí X ( gồm NO và NO
2
) và
dung dịch Y ( chỉ chứa hai muối và axit d ). Tỉ khối của X đối với H
2
bằng
19. Giá trị của V là:
A. 3,36 B.2,24 C.4,48 D.5,60
Phơng pháp giải:
-Từ phơng pháp đờng chéo ,tính tỉ lệ số mol NO và NO
2
:
NO : 30 8 n
NO
1
38

=
NO
2
: 46 8 n
NO2
1
-Đặt số mol NO là x

số mol NO
2
là x

N
+5


+ 3 e


N
+2
xmol 3xmol
N
+5


+ 1 e


N
+4
xmol xmol
Tổng số mol e nhận bằng 4x mol
Mặt khác ta đặt số mol của Fe va Cu trong hỗn hợp là a ta có :
56a + 64a =12 suy ra a=0,1

Fe

Fe
3+
+3e


0,1mol 0,3mol
Cu

Cu
2+
+2e

0,1mol 0,2mol
Tổng số mol e cho bằng 0,3 + 0,2=0,5mol
Vậy 4x = 0,5; x = 0,125.
Vậy n
hỗn hợp khí
= 0,25mol
V = 5,60 lít

chọn D

Bài 2 (ĐH-khối B-2007) .Nung m gam Fe trong oxi , thu đợc 3 gam hỗn
hợp chất rắn X. Hoà tan hết hỗn hợp X trong dd HNO
3
d , thoát ra 0,56 lít (ở
đktc) NO (là sản phẩm khử duy nhất ). Giá trị của m là :
A. 2,22 B. 2,62 C. 2,52 D. 2,32
Hớng dẫn giải:
3-m
m
O
=3-m

nO

2
=
32
Chất khử là Fe,nhờng e.
Chất oxihoá là Oxi và HNO
3
Fe
0


Fe
3+
+ 3e
m 3m
56 56
O
2
+ 4e

2O
-2
3-m 3-m
32 8
N
+5
+ 3e

N
+5
0,075


0,025
Tổng số mol e nhờng = tổng số mol e nhận
suy ra
3m 3-m
56 8
+
0,075

m = 2,52

chọn C
Bài áp dụng :
Bài 3 Hoà tan 5,6g Fe bằng dung dịch H
2
SO
4
loãng(d ), thu đợc dung
dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với V ml dung dịch KMnO
4
0,5M.
Giá trị của V là :
A.20 ml B.80 ml C.40 ml D. 60 ml
Bài 4: Hoà tan 5,4g Al bằng một lợng dung dịch H
2
SO
4
loãng (d). Sau
phản ứng thu đợc dung dịch X và V lít khí H
2

(đktc).
Tính giá trị của V:
A. 4,48 lít B. 3,36 lít C.2,24 lít D.6,72lít
Bài 5: Nung m gam bột sắt trong oxi, thu đợc 3g hỗn hợp X . Hoà tan
hết hỗn hợp X trong dung dịch HNO
3
(d), thoát ra 0,56 lít (ở đktc) NO( là
sản phẩm duy nhất ).
Giá trị m là :
A.2,22 B.2,62 C.2,52 D.2,32
Bài 6: Cho m gam Al tan hoàn toàn trong dung dịch HNO
3
thì thấy
thoát ra 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm 3 khí N
2
, NO, N
2
O có tỉ lệ số mol
tơng ứng là 2: 1: 2.
Giá trị m là bao nhiêu:
A.2,7 g B. 16,8g C.3,51g D.35,1g

×