Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt sản xuất, lắp ráp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (133.4 KB, 4 trang )

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
phương tiện giao thông đường sắt sản xuất, lắp ráp
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đường sắt thuộc Cục Đăng kiểm Việt
Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong phạm vi 3 ngày sau khi kết thúc kiểm tra
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Phí kiểm định
Biểu phí kèm theo Quyết định
số 34/2008/QĐ-BTC
Quyết định số
34/2008/QĐ-BTC...

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
2.
Lệ phí cấp Giấy
chứng nhận

50 000đ/1 Giấy chứng nhận
Thông tư số


102/2008/TT-BTC n...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đề
nghị
- Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ tại Phòng Đường sắt thuộc Cục
Đăng kiểm Việt Nam
2.
Giải quyết
thủ tục
- Phòng đường sắt tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, sau đó
kiểm tra phương tiện tại hiện trường và trình Cục trưởng cấp
Giấy chứng nhận

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị kiểm tra (bản chính)
2. Tài liệu kỹ thuật của phương tiện (bản sao công chứng)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Thỏa mãn tiêu chuẩn tương ứng: 22 TCN 347-06;
22 TCN 349-06; 22 TCN 357-06; 22 TCN 358-06;

22 TCN 359-06; 22 TCN 364-07; 22 TCN 365-07
Quyết định số
21/2006/QĐ-BGTV...

Quyết định số 23/2006/QĐ-BGTV...
Nội dung Văn bản qui định
Quyết định số 47/2006/QĐ-BGTV...
Quyết định số 46/2006/QĐ-BGTV...
Quyết định số 53/2006/QĐ-BGTV...

×