Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (151.74 KB, 6 trang )

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường
trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Giao thông vận tải, Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Chất lượng Xe cơ giới thuộc Cục Đăng
kiểm Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Trong phạm vi 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Phí kiểm tra
Biểu phí quy định tại Quyết
định số 10/2003/QĐ-BTC
Quyết định số
10/2003/QĐ-BTC...

Tên phí Mức phí Văn bản qui định
2.
Lệ phí cấp Giấy
chứng nhận

50.000 đ / 01 Giấy chứng nhận
Thông tư số


102/2008/TT-BTC n...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đề
nghị
- Cơ sở sản xuất nộp hồ sơ tại Phòng Chất lượng xe cơ giới
thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam
2.
Giải quyết thủ
tục
- Cơ sở sản xuất nộp hồ sơ tại Phòng Chất lượng xe cơ giới
thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Bản đăng ký thông số kỹ thuật kèm theo ảnh chụp kiểu dáng, bản vẽ tổng thể
của sản phẩm và mẫu nhãn hàng hoá đã đăng ký (bản chính)
2.
Bản chính Báo cáo kết quả thử nghiệm xe của Cơ sở thử nghiệm; Báo cáo
kết quả thử nghiệm khí thải (hoặc các tài liệu tương ứng)
3. Thuyết minh về hệ thống kiểm soát chất lượng (bản chính)
4. Bản kê các linh kiện chính sử dụng để lắp ráp xe (bản chính)
5. Hướng dẫn sử dụng và bảo hành sản phẩm (bản phô tô)
6.
Văn bản xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe

gắn máy của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với doanh nghiệp lần đầu
sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy (bản sao công chứng)
7.
Bản cam kết của cơ sở sản xuất về việc kiểu loại sản phẩm đăng ký chứng
nhận không xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đang được bảo hộ và
doanh nghiệp tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu có xảy ra
Thành phần hồ sơ
xâm phạm (bản chính)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Thoả mãn yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi
trường theo các tiêu chuẩn tương ứng: TCVN
5929:2003, TCVN 6999:2002, TCVN 6957:2001,
TCVN 6010:1995, TCVN 6011:1995, TCVN
6435:1998 (ISO 5130:1982), TCVN 6436:1998,
TCVN 6440:1998, TCVN 6890:2001, TCVN
6924:2001, TCVN 6578:2000, TCVN 6580:2000
TCVN 5929:2003 -
Phương tiện...

TCVN 6999:2002 - Phương tiện...
TCVN 6957:2001 - Phương tiện...
Nội dung Văn bản qui định
TCVN 6010:1995 - Phương tiện...
TCVN 6011:1995 - Phương tiện...
TCVN 6435:1998 (ISO 5130:1982...

TCVN 6436:1998 - Âm học - Tiế...
TCVN 6440:1998 - Mô tô - Phươ...
TCVN 6890:2001 Phương tiện gi...
TCVN 6924:2001 Phương tiện gi...
TCVN 6578:2000 - Phương tiện...
TCVN 6580:2000 - Phương tiện...

×