Tải bản đầy đủ (.pdf) (3 trang)

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện đường sắt hoán cải

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (129 KB, 3 trang )

Cấp Giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và
bảo vệ môi trường phương tiện đường sắt hoán cải
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Đường sắt
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Đăng kiểm Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu
có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đường sắt thuộc Cục Đăng kiểm Việt
Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính Kiểm tra phương
tiện tại hiện trường
Thời hạn giải quyết:Trong phạm vi 3 ngày sau khi kết thúc kiểm tra
Đối tượng thực hiện:
Tất cả
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Phí kiểm định
Biểu phí kèm theo Quyết định Quyết định số
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
số 34/2008/QĐ-BTC 34/2008/QĐ-BTC...

2.
Lệ phí cấp Giấy
chứng nhận

50 000đ/1 Giấy chứng nhận
Thông tư số
102/2008/TT-BTC n...Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đề
nghị
- Tổ chức, cá nhân nộp Hồ sơ tại Phòng Đường sắt thuộc Cục
Đăng kiểm Việt Nam
2.
Giải quyết
thủ tục
- Phòng đường sắt tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ, sau đó
kiểm tra phương tiện tại hiện trường và trình Cục trưởng cấp
Giấy chứng nhận

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Giấy đề nghị kiểm tra (bản chính)
2. Tài liệu kỹ thuật của phương tiện (bản chính hoặc bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ:
01 bộ
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Thỏa mãn tiêu chuẩn tương ứng: 22TCN
340-05; 22TCN 348-06
Quyết định số 76/2005/QĐ-

BGTV...

Quyết định số 22/2006/QĐ-BGTV...

×