Tải bản đầy đủ (.doc) (45 trang)

Tình hình hoạt động của công ty chứng khoán ACB

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (270.24 KB, 45 trang )

LỜI MỞ ĐẦU
1. Tính cấp thiết của đề tài.
Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế của nước ta là “Đẩy mạnh công nghiệp hóa,
hiện đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước ta trở thành một nước công
nghiệp, ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù
hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa” đòi hỏi phải có một nguốn lực lớn mà cụ thể là
phải huy động được một nguồn vốn lớn để đầu tư phát triển kinh tế. Thấy được yêu cầu
cấp thiết đó vậy nên thị trường chứng khoán Việt Nam ra đời và đi vào hoạt động từ
năm 2000. Mục tiêu đặt ra là phải phát triển thị trường chứng khoán cả về quy mô và
chất lượng hoạt động nhằm tạo ra kênh huy động vốn cho đầu tư phát triển, góp phần
phát triển thị trường tài chính Việt Nam; duy trì trật tự, an toàn mở rộng phạm vi, tăng
cường hiệu quả quản lý, giám sát thị trường nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của
người đầu tư; từng bước năng cao khả năng cạnh tranh và chủ động hội nhập thị trường
tài chính quốc tế.Trải qua hơn gần 10 năm đi vào hoạt động, với bao thăng trầm thử
thách, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể. Quy mô
thị trường ngày một mở rộng thể hiện ở sự gia tăng số lượng các công ty niêm yết, tỷ lệ
vốn hoá thị trường, sự gia tăng số tài khoản của các nhà đầu tư. Cùng với sự phát triển
của thị trường, số lượng CTCK ra đời cũng ngày một nhiều hơn. Cho đến nay đã có
khoảng 100 CTCK được cấp phép thành lập và đi vào hoạt động. Sự cạnh tranh giữa các
CTCK đang ngày càng trở nên quyết liệt hơn đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang
trong quá trình hội nhập nền kinh tế quốc tế hiện nay. Chính vì vậy, để tồn tại và phát
triển thì các CTCK không còn cách nào khác là phải tự mình nâng cao năng lực cạnh
tranh bằng việc đa dạng hoá, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ phục vu khách hàng.
Một trong những công ty chứng khoán đầu tiên tham gia thị trường, có tiềm lực mạnh,
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 5
mạng lưới phủ rộng, hệ thống quản trị hiện đại, đã có những thành công vượt bậc những
năm qua và tạo nguồn lợi nhuận chính của ngân hàng ACB, một trong những ngân hàng
tốt nhất Việt Nam những năm gần đây là công ty TNHH chứng khoán ACB (ACBS).
Ngày càng đa dạng hóa và hoàn thiện hơn các sản phẩm dịch vụ, ACBS đang ngày càng
khẳng định vị thế mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
2. Mục tiêu nghiên cứu.


Bài luận được hoàn thiện với mục tiêu như sau:
Thứ nhất, giới thiệu và hệ thống các vấn đề lý thuyết về công ty chứng khoán.
Thứ hai, tìm hiểu thực trạng của CTCK ACBS , qua đó tìm ra những điểm mạnh,
điểm yếu, cơ hội và nguy cơ ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của công ty.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
Đối tượng nghiên cứu là tình hình hoạt động công ty chứng khoán Ngân hàng thương
mại cổ phần Á Châu.
Phạm vi nghiên cứu là kết quả hoạt động kinh doanh của công ty trong năm 2008 và
năm 2009.
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 6
Chương 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
1.1. Khái niệm công ty chứng khoán.
Công ty chứng khoán là một tổ chức kinh doanh chứng khoán, có tư cách pháp
nhân, có vốn riêng hoạt động theo chế độ hạch toán kinh tế, hoạt động theo giấy phép
của Ủy Ban Chứng Khoán (UBCK) Nhà nước cấp.
1.2. Chức năng.
Công ty chứng khoán có các chức năng của người môi giới, người chuyên viên và
người bảo lãnh chứng khoán. Để trở thành thành viên của Sở giao dịch, Công ty chứng
khoán cũng phải hội đủ những điều kiện do luật định và phải đăng ký kinh doanh chứng
khoán trong Sở giao dịch chứng khoán.
Để được cấp giấy phép kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam, công ty cần đáp ứng đủ
những điều kiện sau:
· Có phương án hoạt động kinh doanh phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội và
phát triển ngành chứng khoán.
· Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật cho kinh doanh chứng khoán.
· Có mức vốn pháp định theo từng loại hình kinh doanh.
1.3. Mô hình hoạt động của công ty chứng khoán.
Trên thế giới hiện nay có 2 loại mô hình hoạt động của công ty chứng khoán:Công ty chuyên doanh chứng khoán.
Theo mô hình này, hoạt động kinh doanh chứng khoán sẽ do các công ty độc lập, chuyên
môn hóa trong lĩnh vực chứng khoán đảm nhận; các ngân hàng không được trực tiếp
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 7
tham gia kinh doanh chứng khoán.
Ưu điểm của mô hình này:
 Hạn chế rủi ro cho hệ thống ngân hàng.
 Tạo điều kiện cho TTCK phát triển do tính chuyên môn hóa cao hơn.
Mô hình này được áp dụng ở nhiều nước như Mỹ, Nhật, Canada…

Công ty đa năng kinh doanh tiền tệ và chứng khoá.
Theo mô hình này, các ngân hàng thương mại hoạt động với tư cách là chủ thể kinh
doanh chứng khoán, bảo hiểm và kinh doanh tiền tệ.
Mô hình này có ưu điểm là ngân hàng có thể đa dạng hóa, kết hợp nhiều lĩnh vực kinh
doanh, nhờ đó giảm bớt rủi ro cho hoạt động kinh doanh chung, khả năng chịu đựng các
biến động của TTCK là cao. Mặt khác, ngân hàng tận dụng được thế mạnh về vốn để
kinh doanh chứng khoán; khách hàng có thể sử dụng được nhiều dịch vụ đa dạng và lâu
năm của ngân hàng.
Tuy nhiên, mô hình này bộc lộ một số hạn chế như không phát triển được thị trường cổ
phiếu do các ngân hàng có xu hướng bảo thủ, thích hoạt động tín dụng truyền thống hơn
là bảo lãnh phát hành cổ phiếu, trái phiếu. Mặt khác, theo mô hình này, nếu có biến động
trên TTCK sẽ ảnh hưởng mạnh đến hoạt động kinh doanh tiền tệ của ngân hàng, dễ dẫn
đến các cuộc khủng hoảng tài chính.
Do những hạn chế trên mà trước đây Mỹ và nhiều nước khác đã áp dụng mô hình này,
nhưng sau cuộc khủng hoảng năm 1933, đa số các nước đã chuyển sang mô hình chuyên
doanh chứng khoán, chỉ có Đức vẫn duy trì đến ngày nay.
Tại Việt Nam, do quy mô các ngân hàng thương mại nói chung là rất nhỏ bé, và đặc biệt
vốn dài hạn rất thấp, hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam chủ yếu trong
lĩnh vực tính dụng thương mại ngắn hạn, trong hoạt động của TTCK thuộc lĩnh vực vốn
dài hạn. Khả năng khắc phục những điểm yếu này của ngân hàng Việt Nam còn rất lâu

dài. Do đó, để bảo vệ an toàn cho các ngân hàng, Nghị định 144/CP về chứng khoán và
TTCK quy định các Ngân hàng thương mại muốn kinh doanh chứng khoán phải tách ra
một phần vốn tự có của mình thành lập một Công ty chứng khoán chuyên doanh trực
thuộc, hạch toán độc lập với ngân hàng.
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 8
1.4. Các nghiệp vụ của công ty chứng khoán.
1.4.1 Môi giới chứng khoán. .
Là một hoạt động kinh doanh của công ty chứng khoán trong đó công ty chứng
khoán đại diện cho khách hàng tiến hành giao dịch thông qua cơ chế giao dịch tại Sở
giao dịch chứng khoán hay thị trường OTC mà chính khách hàng sẽ phải chịu trách
nhiệm đối với hậu quả kinh tế của việc giao dịch đó.
Tùy theo quy định cua rmỗi nước, cách thức hoạt động của từng Sở giao dịch chứng
khoán mà người ta có thể phân chia thành nhiều loại nhà môi giới khác nhau như sau:
Môi giới dịch vụ (Full Service Broker)
Là loại môi giới có thể cung cấp đầy đủ dịch vụ như mua bán chứng khoán, giữ hộ cổ
phiếu, thu cổ tức, cho khách hàng vay tiền, cho vay cổ phiếu để bán trước, mua sau và
nhất là có thể cung cấp tài liệu, cho ý kiến cố vấn trong việc đầu tư.
 Môi giới chiết khấu ( Discount Broker)
Là loại môi giới chỉ cung cấp một số dịch vụ như mua bán hộ chứng khoán. Đối với môi
giới loại này thì khoản phí và hoa hồng nhẹ hơn môi giới toàn dịch vụ vì không có tư
vấn, nghiên cứ thị trường.
 Môi giới ủy nhiệm hay môi giới thừa hành .
Đây là những nhân viên của một công ty chứng khoán thành viên của một Sở giao dịch,
làm việc hưởng lương của một công ty chứng khoán và được bố trí để thực hiện các lệnh
mua bán cho các công ty chứng khoán hay cho khách hàng của công ty trên sàn giao
dịch. Vì thế họ có tên chung là môi giới trên sàn (Floor Broker). Các lệnh mua bán được
chuyển đến cho các nhà môi giới thừa hành này có thể từ văn phòng công ty, cũng có thể
từ các môi giới đại diện (Registered Reprensentative).
 Môi giới độc lập hay môi giới 2 đô la.
Là các môi giới làm việc cho chính họ và hưởng hoa hồng hay thù lao theo dịch vụ. Họ

là một thành viên tự bỏ tiền ra thuê chỗ tại Sở giao dịch (sàn giao dịch) giống như các
công ty chứng khoán thành viên.
Họ chuyên thực thi các lệnh cho các công ty thành viên khác của Sở giao dịch. Sở dĩ có
điều này là tại các Sở giao dịch nhộn nhịp, lượng lệnh phải giải quyết cho khách hàng
của các công ty chứng khoán đôi khi rất nhiều, các nhân viên môi giới của các công ty
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 9
này không thể làm xuể hoặc vì một lý do nào đó vắng mặt. Lúc đó, các công ty chứng
khoán sẽ hợp đồng với các nhà môi giới độc lập để thực hiện lệnh cho khách hàng của
mình và trả cho người môi giới này một khoản tiền nhất định. Ban đầu các nhà môi giới
độc lập được trả 2 đôla cho một lô tròn chứng khoáng (100 cổ phiếu) nên người ta quen
gọi là “môi giới 2 đô la”.
 Nhà môi giới chuyên môn.
Các sở giao dịch chứng khoán thường quy định mỗi loại chứng khoán chỉ được phép
giao dịch tại một điểm nhất định gọi là quầy giao dịch (Post), các quầy này được bố trí
liên tiếp quanh sàn giao dịch (floor). Trong quầy giao dịch có một số nhà môi giới được
gọi là nhà môi giới chuyên môn hay chuyên gia. Các chuyên gia này chỉ giao dịch một
số loại chứng khoán nhất định. Nhà môi giới chuyên môn thực hiện 2 chức năng chủ yếu
là thực hiện các lệnh giao dịch và lệnh thị trường.
1.4.2. Tự doanh chứng khoán.
Là nghiệp vụ mà trong đó công ty chứng khoán thực hiện mua và bán chứng khoán cho
chính mình.
Công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ tự doanh nhằm mục đích thu lợi hoặc đôi khi
nhằm mục đích can thiệp điều tiết giá trên thị trường. Chứng khoán tự doanh có thể là
chứng khoán niêm yết hoặc chưa niêm yết trên TTCK. Ngoài ra công ty chứng khoán có
thể tự doanh chứng khoán lô lẻ của khách hàng, sau đó tập hợp lại thành lô chẵn để giao
dịch trên TTCK.
1.4.3. Nghiêp vụ quản lý danh mục đầu tư.
Là hoạt động quản lý vốn của khách hàng thông qua việc mua, bán, và nắm giữ các
chứng khoán vì quyền lợi khách hàng theo hợp đồng được ký kết giữa công ty chứng
khoán và khách hàng.

Nghiệp vụ này đươc thực hiện khi một số nhà đầu tư tổ chức hoặc cá nhân muốn tham
gia TTCK nhưng họ không có đủ điều kiện về thời gian hoặc kiến thức chuyên môn để
quyết định đầu tư, vì vậy, họ ủy thác cho công ty chứng khoán đầu tư kèm theo thỏa
thuận lãi, lỗ. Người ủy thác đầu tư thường không can dự vào việc đầu tư của công ty
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 10
chứng khoán và trả một khoản phí cho công ty chứng khoán theo thỏa thuận.
1.4.4. Nghiệp vụ bảo lãnh phát hành.
Là việc bảo lãnh giúp tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng
khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại
hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết.
1.4.5. Tư vấn tài chính và đầu tư chứng khoán.
Là dịch vụ mà công ty chứng khoán cung cấp cho khách hàng trong lĩnh vực tư vấn đầu
tư chứng khoán; tư vấn tái cơ cấu tài chính, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp;
tư vấn cho doanh nghiệp trong việc phát hành và niêm yết chứng khoán.
1.4.6. Các nghiệp vụ hỗ trợ khác.
· Nghiệp vụ lưu ký chứng khoán.: là công việc đầu tiên để các chứng khoán có thể giao
dịch trên thị tường tập trung – việc lưu giữ, bảo quản chứng khoán của khách hàng và
giúp khách hàng thực hiện các quyền của mình đối với chứng khoán – được thực hiện
thông qua các thành viên lưu ký của thị trường giao dịch chứng khoán.
· Cho vay cầm cố chứng khoán: là một hình thức tín dụng mà trong đó người đi vay
dùng số chứng khoán sở hữu hợp pháp của mình làm tài sản cầm cố để vay kiếm tiền
nhằm mục đích kinh doanh, tiêu dùng…
· Cho vay bảo chứng: là một hình thức tín dụng mà khách hàng vay tiền để mua chứng
khoán, sau đó dùng số chứng khoán mua được từ tiền vay để làm tài sản cầm cố cho
khoản vay.
· Cho vay ứng trước tiền bán chứng khoán: là việc công ty chứng khoán ứng trước tiền
bán chứng khoán của khách hàng được thực hiện tại TTGDCK.
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 11
Chương 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN ACBS.
2.1. Lịch sử hình thành.

Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) là công ty TNHH 100% vốn của Ngân hàng
TMCP Á Châu, được thành lập vào tháng 6/2000, cùng lúc với sự ra đời của thị trường
chứng khoán Việt Nam và Trung tâm Giao dịch Chứng khoán TP.HCM. Là một trong
những Công ty Chứng khoán đầu tiên tham gia thị trường, ACBS đã không ngừng phát
triển và lớn mạnh cả về tiềm lực tài chính, mạng lưới hoạt động và chất lượng sản phẩm
dịch vụ, trở thành một thương hiệu mạnh và uy tín đối với các nhà đầu tư.
Các cổ đông chính của công ty:
 Nagarjuna Int’l Vietnam Ltd.
 Công ty CP Thủy Tạ
 Công ty may Phương đông
 Công ty CP Tơ tằm Á châu
 Eximbank
 Giadinh bank
 Công ty dược phẩm 3 tháng 2
 Viconship
 Saigon tourist
 Công ty Thủy sản Việt Long
 Công ty CP địa ốc Gò Môn
 Ngân hàng Đại Á
 Công trái giáo dục
 Công ty TNHH đào tạo ngân hàng
 Công ty TNHH Tân Tạo
 Ngân hàng Việt Á
 Công ty CP Chuyển mạch tài chánh quốc gia
 Công ty CP ĐT PT Bình Thắng
 Golf Hoa Việt
 Golf sông Bé
 Công ty CP khu công nghiệp Đức Hoà 3
 Công ty CP Đại Cát Hoàng Long
 Công ty CP phát triển hạ tầng dệt may Phố

Nối
 Công ty CP khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc
Giang
 Công ty CP địa ốc ACB
2.2. Qúa trình phát triển.
2.2.1 Ngành nghề kinh doanh.
Công ty TNHH Chứng khoán ACB (ACBS) được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp
phép hoạt động kinh doanh từ tháng 6/2000 cho tất cả các nghiệp vụ chứng khoán, bao
gồm:
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 12
 Môi giới chứng khoán;
 Tự doanh chứng khoán;
 Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
 Tư vấn đầu tư và lưu ký chứng khoán;
Ngoài ra, ACBS còn cung cấp các sản phẩm khác về Tư vấn Tài Chính Doanh Nghiệp,
bao gồm:
 Tư vấn mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A);
 Tư vấn bảo lãnh và phát hành chứng khoán;
 Tư vấn niêm yết Chứng khoán;
 Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp quốc doanh;
 Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp (từ Công ty TNHH thành Công ty
cổ phần và Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành Công ty cổ phần);
 Tư vấn tái cấu trúc Tài chính doanh nghiệp.
2.2.2. Tăng trưởng về vốn.
Với số vốn điều lệ khá khiêm tốn khi thành lập là 43 tỷ đồng, đến nay, trải qua nhiều
đợt tăng vốn, hiện ACBS có số vốn điều lệ là 1.500 tỷ đồng.
2.2.3. Tăng trưởng về nhân sự.
Vào thời điểm mới thành lập, đội ngũ cán bộ công nhân viên của ACBS chỉ khoảng 30
người. Trải qua gần 10 năm hoạt động, tính đến nay, đội ngũ nhân sự của ACBS đã đạt
đến khoảng trên 270 người. ACBS thường xuyên chú trọng bồi dưỡng phát triển chuyên

môn của đội ngũ nhân viên, tất cả nhân viên đều được tham dự các khóa học về Chứng
khoán và Thị trường Chứng khoán. Tính đến hiện tại đã có khoảng 150 nhân viên đủ
điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán, hơn 23 nhân viên có
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 13
chứng chỉ đại diện sàn. Ngoài ra, ACBS còn thu hút được nhân sự quản lý cấp cao và
cấp trung gian được đào tạo ở nước ngoài và có nhiều kinh nghiệm làm việc trong các
Tập đoàn tài chính lớn của Việt Nam.
2.2.4 Tăng trưởng về mạng lưới.
Dù trong tình hình thị trường khó khăn, nhưng ACBS vẫn duy trì nhịp độ phát triển, đặc
biệt là trong việc mở rộng hệ thống mạng lưới các Chi nhánh, Đại lý nhận lệnh, tạo sự
thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư. Nếu như cuối năm 2007, ACBS chỉ có 5 chi nhánh, 1
phòng giao dịch, 6 đại lý nhận lệnh trên toàn quốc thì đến thời điểm hiện tại, hệ thống
mạng lưới ACBS đã phát triển mạnh mẽ đến 8 Chi nhánh và 24 Đại lý nhận lệnh. Ngày
07 tháng 07 năm 2008, ACBS đánh dấu bước phát triển mới bằng việc thực hiện chuyển
đổi thành công trụ sở chính từ số 09 Lê Ngô Cát, Phường 7, Quận 3, TP.HCM sang trụ
sở mới được xây dựng là Hội sở 107N Trương Định, Phường 6, Quận 3, TP.HCM với
diện tích sử dụng trên 1.500 m
2
, giúp quản lý tập trung và hiệu quả trong việc vận hành
bộ máy hoạt động.
2.3. Cơ cấu nhân sự.
Quyền Tổng Giám Đốc: Ông Nguyễn Ngọc Chung: Ông có nhiều năm kinh nghiệm đảm
nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc của ACBS và hiện đang phụ trách Khối nghiệp vụ Môi
giới và Tư vấn Đầu tư.
Quyền Phó Tổng Giám Đốc: Bà Lê Thị Phương Dung: Bà có nhiều năm kinh nghiệm
lãnh đạo ở những vị trí quan trọng tại Ngân hàng ACB. Với bề dày kinh nghiệm và kiến
thức chuyên sâu về vận hành trong hệ thống Ngân hàng ACB. hiện nay, Bà Lê Thị
Phương Dung đang giữ chức vụ Quyền Phó Tổng Giám Đốc ACBS – phụ trách Khối
Vận hành.
Hội đồng thành viên ACBS bao gồm 04 thành viên, bao gồm 01 chủ tịch Hội

đồng thành viên và 03 thành viên Hội đồng thành viên.
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 14
Chủ tịch Hội đồng thành viên: ông Lê Vũ Kỳ: Ông Kỳ là Tiến sĩ Toán Lý, Đại học Tổng
hợp Maxcơva. Ông đã có hơn 13 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực điện, viễn thông,
xuất nhập khẩu và hơn 10 kinh nghiệm trong ngành Tài chính – Ngân hàng. Hiện nay
ông đang đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu.
Thành viên: Ông Trịnh Kim Quang: Ông là Cử nhân Kinh tế có hơn 10 năm giảng dạy
tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM và hơn 15 năm kinh nghiệm đảm nhận những chức
vụ quan trọng tại Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty Chứng khoán ACB. Ông Quang
hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Á Châu.
Thành viên: Ông Đỗ Minh Toàn: Ông đã có hơn 12 kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài
chính – Ngân hàng và giữ những chức vụ quan trọng tại Ngân hàng TMCP Á Châu và
Công ty Chứng khoán ACB. Hiện nay ông Toàn đang đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Giám
đốc của Ngân hàng TMCP Á Châu.
Thành viên: Ông Trần Hùng Huy: Ông tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh - Tài
Chính, Đại học Chapman, Hoa Kỳ và có nhiều năm kinh nghiệm đảm đương những
chức vụ quan trọng tại Ngân hàng TMCP Á Châu và Công ty Chứng khoán ACB. Ông
Huy hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Á Châu.
2.4. Các sản phẩm dịch của ACBS.
2.4.1. Ngân hàng đầu tư.
2.4.1.1. Tư vấn tài chính doanh nghiệp, gồm:
 Tư vấn phát hành chứng khoán.
ACBS thực hiện tư vấn tất cả các loại hình phát hành chứng khoán, bao gồm:
 Phát hành riêng lẻ.
 Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO).
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 15
 Phát hành thêm chứng khoán để huy động vốn.
Các dịch vụ điển hình ACBS cung cấp bao gồm:
 Kết hợp với doanh nghiệp xây dựng phương án phát hành phù hợp với đặc điểm của
doanh nghiệp và mang lại hiệu quả tài chính cao nhất.

 Tiến hành định giá chứng khoán làm cơ sở xác định giá phát hành cho các đối tượng
liên quan.
Xây dựng Bản cáo bạch/Bản công bố thông tin giới thiệu doanh nghiệp và đợt phát
hành.
 Hoàn tất các thủ tục, hồ sơ cần thiết và thúc đẩy tiến trình đăng ký chào bán với cơ
quan chức năng trong thời gian sớm nhất.
 Tư vấn và thực hiện giới thiệu doanh nghiệp và đợt phát hành (roadshow) đến công
chúng đầu tư.
 Giới thiệu các nhà đầu tư tiềm năng cho tổ chức phát hành.
 Thực hiện phân phối chứng khoán đến các đối tượng của đợt phát hành, bao gồm tổ
chức bán đấu giá, và thực hiện các công việc liên quan sau đợt phát hành.
 Tư vấn thực hiện báo cáo kết quả phát hành cho cơ quan chức năng theo quy định
của phá luật hiện hành.
 Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Dịch vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán của ACBS đảm bảo sự thành công chắc
chắn của đợt phát hành cũng như đảm bảo nguồn vốn huy động cho kế hoạch mở rộng
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Là một trong những công ty chứng khoán có
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 16
năng lực về vốn lớn nhất Việt Nam, ACBS luôn tự tin về năng lực thực hiện những đợt
bảo lãnh phát hành chứng khoán.
 Tư vấn niêm yết chứng khoán.
ACBS đã thực hiện tư vấn niêm yết cho một số lượng lớn các Công ty đang niêm yết
trên thị trường chứng khoán tập trung (Sở giao dịch chứng khoán TPHCM và Sở giao
dịch chứng khoán Hà Nội).
Nội dung chính của dịch vụ tư vấn niêm yết chứng khoán bao gồm:
ACBS sẽ phối hợp với doanh nghiệp tiến hành:
 Rà soát và chuẩn hóa các điều kiện liên quan đến niêm yết chứng khoán.
 Chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định.
 Nộp bộ hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền.
 Thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán và mở tài khoản giao dịch cho các cổ

đông.
 Tư vấn doanh nghiệp tổ chức phiên giao dịch đầu tiên trên thị trường tập trung.
 Tư vấn doanh nghiệp niêm yết công bố thông tin theo quy định.
 Dịch vụ hỗ trợ sau niêm yết: Sau khi chứng khoán của doanh nghiệp đã được
niêm yết, ACBS tư vấn để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc công bố thông tin, Tổ
chức đại hội cổ đông thường niên và bất thường.
 Tư vấn đăng kí giao dịch UPCOM.
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 17
ACBS sẽ tư vấn cho doanh nghiệp và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu
ký chứng khoán của doanh nghiệp vào hệ thống lưu ký tập trung của TTLKCK theo quy
định hiện hành, bao gồm:
 Tư vấn và phối hợp với Công ty chuẩn bị hồ sơ đăng ký lưu ký chứng khoán tập
trung tại TTLKCK.
 Tư vấn hoặc thay mặt Công ty giải trình với TTLKCK về bộ hồ sơ.
 Tư vấn thực hiện các thủ tục liên quan để hoàn tất đăng ký chứng khoán tại
TTLKCK.
Song song với việc tư vấn cho doanh nghiệp đăng ký lưu ký chứng khoán, ACBS sẽ
tư vấn cho doanh nghiệp tiến hành đăng ký giao dịch UpCom tại SGDCK HN:
 Tư vấn và phối hợp với Công ty chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao dịch UpCom tại
SGDCK HN.
 Tư vấn hoặc thay mặt Công ty giải trình với SGDCK HN về bộ hồ sơ đăng ký giao
dịch.
 Tư vấn đăng ký giao dịch chứng khoán chính thức sau khi có Giấy chứng nhận đăng
ký chứng khoán của TTLKCK cấp.
 Tư vấn và hỗ trợ thực hiện công bố thông tin theo quy định .
 Tư vấn cổ phần hóa.
Trong quá trình cổ phần hoá của doanh nghiệp, ACBS sẽ cung cấp tất cả các dịch vụ liên
quan: Xác định giá trị doanh nghiệp, Lập Phương án cổ phần hoá, Tổ chức Đấu giá ra
công chúng, Các dịch vụ sau cổ phần hóa.
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 18

 T ư vấn xác định giá trị doanh nghiệp: Là một trong những công ty chứng khoán
đi tiên phong trong lĩnh vực này, nghiệp vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp của
ACBS luôn mang đến cho khách hàng sự tin cậy, góp phần tạo nên sự thành công về mặt
tổng thể công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên viên có trình độ
chuyên môn, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm cao, ACBS cung cấp dịch vụ tư vấn
xác định giá trị doanh nghiệp cho các đối tượng khách hàng nhằm mục đích:
 Cổ phần hóa.
 Chuyển nhượng, chuyển đổi hình thức pháp lý.
 Chia tách, hợp nhất, giải thể doanh nghiệp.
 Phát hành cổ phiếu
Các nội dung liên quan chủ yếu:
 Tiếp xúc nắm bắt nhu cầu của doanh nghiệp.
 Tư vấn sơ bộ và ký kết hợp đồng.
 Thu thập thông tin và tư vấn thực hiện.
 Hoàn chỉnh hồ sơ XĐGTDN
 Thuyết trình và bảo vệ phương án.
 Thanh lý hợp đồng tư vấn.
 Tư vấn lập phương án cổ phần hóa:
ACBS sẽ tiến hành tư vấn cho doanh nghiệp lập phương án cổ phần hóa theo quy
định của pháp luật hiện hành, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và chiến lược phát
triển của doanh nghiệp trong tương lai. Các dịch vụ ACBS sẽ cung cấp cho doanh
nghiệp bao gồm:
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 19
 Phổ biến chủ trương cổ phần hoá cho cán bộ, công nhân viên.
 Tư vấn cho doanh nghiệp các nội dung liên quan: đánh giá hoạt động trong quá khứ,
xác định vốn điều lệ phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp, định giá cổ
phiếu làm cơ sở đề xuất giá khởi điểm khi đấu giá...
 Tư vấn và xây dựng Điều lệ công ty cổ phần.
 Tư vấn cho doanh nghiệp tiến hành Hội nghị công nhân viên chức để thông qua các
vấn đề liên quan đến Phương án cổ phần hóa.

 Lập Phương án cổ phần hoá hoàn chỉnh, đệ trình phương án cổ phần hóa cho cơ quan
có thẩm quyền.
 Tư vấn và tổ chức bán đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng
 ACBS sẽ cùng với doanh nghiệp xác định lộ trình và phương án tổ chức bán đấu giá
cổ phần một cách nhanh chóng và hiệu quả.
 Nội dung chính của dịch vụ tư vấn bán đấu giá bao gồm:
 Lập phương án bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài theo quy định của pháp luật.
 Xây dựng Bản Công bố thông tin nhằm giới thiệu về đợt bán đấu giá cổ phần và giới
thiệu về doanh nghiệp cho nhà đầu tư.
 Xây dựng Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài
 Tổ chức thăm dò và tiếp thị các nhà đầu tư.
 Tổ chức thực hiện Phiên đấu giá bán cổ phần.
 Báo cáo kết quả đấu giá cho các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bán đấu giá.
 Tư vấn hậu cổ phần hóa :
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 20
Các dịch vụ tài chính dành cho khách hàng không chỉ dừng lại ở từng hoạt động đơn lẻ
mà được ACBS liên tục cập nhật cho khách hàng những thông tin mới. ACBS sẽ cung
cấp các dịch vụ tư vấn hậu cổ phần hoá cho doanh nghiệp bao gồm:
 Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông lần đầu thành lập công ty cổ phần.
 Quản lý sổ cổ đông: In ấn và cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phần; Thực hiện quản lý
danh sách cổ đông; Thực hiện các thủ tục chuyển nhượng; Trả cổ tức; ...
 Tư vấn về việc công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật (khi DN là công
ty đại chúng).
 Bán đấu giá cổ phần thuộc sở hữu nhà nước.
 Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.
 Các dịch vụ tư vấn khác để doanh nghiệp có những bước chuẩn bị phù hợp nhằm đáp
ứng các điều kiện liên quan đến phát hành chứng khoán cũng như niêm yết trên thị
trường
 Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.
ACBS sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp đánh giá toàn bộ hoạt động tài chính và xây dựng

các biện pháp tối ưu để lành mạnh hoá tình hình tài chính của doanh nghiệp. Các dịch vụ
gồm có:
 Phân tích và đánh giá hiện trạng tài chính của doanh nghiệp.
 Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính của doanh nghiệp.
 Thiết lập các giải pháp tối ưu để tái cấu trúc tình hình tài chính doanh nghiệp.
 Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc tình hình tài chính.
 Đánh giá quá trình tái cấu trúc và phương án chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch tái cấu trúc
tài chính.
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 21
 Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp (TNHH sang CTCP)
Đối với các công ty TNHH trong nước và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài đang
có nhu cầu chuyển đổi hình thức hoạt động sang công ty cổ phần, ACBS sẽ tư vấn cho
doanh nghiệp tiến hành tất cả các bước đi cần thiết của quá trình chuyển đổi và đảm bảo
sự thuận lợi cho việc thực hiện phát hành và niêm yết chứng khoán sau này.
Nội dung chính của dịch vụ tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động bao gồm:
ACBS sẽ phối hợp với doanh nghiệp tiến hành :
 Rà soát và chuẩn hóa các điều kiện cần thiết cho quá trình chuyển đổi.
 Tư vấn phương án chuyển đổi; hoạch định lộ trình chuyển đổi.
 Tư vấn và chuẩn bị bộ hồ sơ đăng ký chuyển đổi theo quy định.
 Xúc tiến để nhận được chấp thuận trong thời gian sớm nhất.
 Tư vấn công bố thông tin theo quy định.
 Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập công ty cổ phần.
Dịch vụ sau khi chuyển đổi :
 Tư vấn các vấn đề về cấu trúc doanh nghiệp, tài chính... và các vấn đề khác liên quan
đến hoạt động của công ty cổ phần.
 Quản lý sổ cổ đông.
 Niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán tập trung và phát hành chứng
khoán.
2.4.1.2. Tư vấn M&A.
Tình hình hoạt động của cty chứng khoán ACB(ACBS) Page 22

×