Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Gia hạn, đổi Hộ chiếu thuyền viên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (124.49 KB, 4 trang )

Gia hạn, đổi Hộ chiếu thuyền viên
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hàng hải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng hải Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên,
Cục Hàng hải Việt Nam;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Thời gian 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí cấp Hộ
chiếu
150,000 đồng/ 01 Hộ
chiếu
Quyết định số 84/2005/QĐ-
BTC...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Hộ chiếu thuyền viên.
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đề
nghị


Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục
Hàng hải Việt Nam;
2.
Giải quyết thủ
tục
- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định
và cấp Hộ chiếu thuyền viên;
- Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn
bản.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1. Tờ khai đề nghị gia hạn, đổi Hộ chiếu thuyền viên;
2. Giấy chứng minh nhân dân (bản phô tô);
3.
02 ảnh màu cỡ 4x6 cm, chụp trong vòng 6 tháng, đầu để trần, phông
nền màu trắng;
4. Hộ chiếu thuyền viên cũ;
Số bộ hồ sơ:
01 bộ

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
1.
Tờ khai đề nghị cấp Hộ chiếu thuyền viên
(Phụ lục V)

Quyết định số 29/2008/QĐ-
BGTV...

Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:

Không

×