Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Gia hạn, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn và đổi, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (130.94 KB, 4 trang )

Gia hạn, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên
môn và đổi, cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện.
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hàng hải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng hải Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên,
Cục Hàng hải Việt Nam.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ (trường hợp mất thời gian giải quyết sau khi xác minh xong).
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí cấp Giấy chứng
nhận khả năng chuyên môn
50,000
đồng/Giấy
Quyết định số
84/2005/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước
1.
Nộp hồ sơ đề


nghị
Cá nhân, tổ chức nộp (gửi) hồ sơ tại Văn phòng Cục
Hàng hải Việt Nam;
2.
Giải quyết thủ
tục
- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định
và cấp Giấy chứng nhận;
- Trường hợp không giải quyết sẽ thông báo bằng văn
bản.
Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Đơn đề nghị có xác nhận của tổ chức quản lý thuyền viên, trong đó ghi
rõ (họ tên, ngày sinh, nơi sinh, đơn vị công tác, thời gian cấp
GCNKNCM, Giấy chứng nhận huấn luyện, thời gian đảm nhiệm chức
danh, lý do đề nghị);
2. Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, Giấy chứng nhận huấn luyện;
3.
Xác nhận của Cảng vụ Hàng hải, Cơ quan công an, Uỷ ban nhân dân
xã, phường hoặc cơ quan thẩm quyền khác đối với trường hợp bị mất;
4. 03 ảnh màu cỡ 3x4 cm.
Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
- Trong độ tuổi lao động và đảm bảo tiêu chuẩn
sức khoẻ theo qui định;

Quyết định số
31/2008/QĐ-
BGTV...

2.
- Đã đảm nhiệm chức danh phù hợp với
GCNKNCM được cấp tổng cộng 12 tháng trở
lên trong thời hạn 5 năm; trường hợp không
đảm bảo đủ thời gian này thì phải tập sự 3 tháng
theo chức danh của GCNKNCM.
Quyết định số
31/2008/QĐ-
BGTV...

×