Tải bản đầy đủ (.pdf) (5 trang)

Gia hạn, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Hoa tiêu hàng hải (GCNKNCMHTHH), giấy chứng nhận vùng hoạt động Hoa tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH).

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (132.32 KB, 5 trang )

Gia hạn, đổi, cấp lại Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Hoa tiêu
hàng hải (GCNKNCMHTHH), giấy chứng nhận vùng hoạt động Hoa
tiêu hàng hải (GCNVHĐHTHH).
Thông tin
Lĩnh vực thống kê:
Hàng hải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Cục Hàng hải Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện
(nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký tàu biển và thuyền viên,
Cục Hàng hải Việt Nam;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện:Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết:Thời gian 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
hợp lệ.
Đối tượng thực hiện:
Cá nhân
TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí:
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
1.
Lệ phí cấp giấy chứng nhận
khả năng chuyên môn
50,000 đồng/
Giấy
Quyết định số
84/2005/QĐ-BTC...

Kết quả của việc thực hiện TTHC:
Giấy chứng nhận
Các bước
Tên bước Mô tả bước


1.
Nộp hồ sơ đề
nghị
Tổ chức quản lý hoa tiêu, cá nhân nộp (gửi) hồ sơ tại
Văn phòng Cục Hàng hải Việt Nam;
2.
Giải quyết thủ
tục
- Cục Hàng hải Việt Nam tiếp nhận hồ sơ, thẩm định
cấp Giấy chứng nhận;
- Trong trường hợp không giải quyết Cục Hàng hải
Việt Nam có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hồ sơ
Thành phần hồ sơ
1.
Đơn xin gia hạn, đổi, cấp lại GCNKNCMHTHH, GCNVHĐHTHH
trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của người đứng đầu tổ chức hoa
tiêu hàng hải hoặc cơ quan có thẩm quyền;
2. GCNKNCMHTHH, GCNVHĐHTHH cần gia hạn hoặc đổi;
3.
03 ảnh 3 x 4 chụp trong vũng sỏu thỏng trở lại (mặt sau ảnh ghi rõ họ
tên, ngày sinh, nơi sinh).
Số bộ hồ sơ:
01 bộ.
Yêu cầu
Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC:
Nội dung Văn bản qui định
1.
Gia hạn, đổi, cấp lại GCNKNCMHTHH và

GCNVHĐHTHH
a) GCNKNCMHTHH có thời hạn sử dụng năm
năm kể từ ngày cấp;
b) Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Hoa
tiêu hàng hải và Giấy chứng nhận vùng hoạt
động Hoa tiêu hàng hải được gia hạn, cấp lại khi
hoa tiêu hàng hải đáp ứng các điều kiện dưới
đây:
- Có giấy chứng nhận sức khoẻ theo quy định;
- Đã đảm nhiệm chức danh hoa tiêu hàng hải phù
hợp với GCNKNCM HTHH được cấp từ 24
tháng trở lên trong vòng năm năm. Trường hợp
không đủ 24 tháng thì phải qua thời gian thực tập
lại ít nhất ba tháng.
c) Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Hoa
tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động
Hoa tiêu hàng hải còn hạn sử dụng chỉ được đổi,
cấp lại trong các trường hợp dưới đây:
- Bị mất;
Thông tư số
06/2009/TT-
BGTVT...
Nội dung Văn bản qui định
- Bị hư hỏng.
Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn Hoa tiêu
hàng hải, Giấy chứng nhận vùng hoạt động Hoa
tiêu hàng hải được đổi hoặc cấp lại phải có nội
dung giống như Giấy chứng nhận khả năng
chuyên môn Hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận
vùng hoạt động Hoa tiêu hàng hải bị mất hoặc hư

hỏng và có thời hạn sử dụng bằng với thời hạn sử
dụng còn lại của Giấy chứng nhận khả năng
chuyên môn Hoa tiêu hàng hải, Giấy chứng nhận
vùng hoạt động Hoa tiêu hàng hải bị mất, hư
hỏng.

×