Tải bản đầy đủ (.doc) (4 trang)

Đề thi HSG huyện có đáp án

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (106.4 KB, 4 trang )

Phòng GD Cam Lộ Đề Thi Học sinh giỏi Cấp Huyện
Năm học 2006 - 2007 Môn : Vật lý - Lớp 9
Thời gian 120 phút (Không kể thời gian giao đề)
Câu 1 (2,0 điểm)
Hai quả cầu sắt giống hệt nhau đợc treo vào hai đầu A, B của một thanh kim loại
mảnh, nhẹ. Thanh đợc giữ thăng bằng nhờ sợi dây mắc tại điểm O. Biết OA = OB = l = 20
cm. Nhúng quả cầu ở đầu B vào chậu đựng chất lỏng ngời ta thấy thanh AB mất thăng bằng.
Để thanh cân bằng trở lại phải dịch điểm treo O về phía A một đoạn X = 1,08 cm. Tìm khối
lợng riêng của chất lỏng, biết khối lợng riêng của sắt là Do = 7,8 g/cm
3
A O B


Câu 2: (2,5 điểm)
Cùng một lúc có 2 xe xuất phát từ hai điểm A và B cách nhau 60 km, chúng chuyển
động cùng chiều từ A đến B.
Xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốcV
1
= 30 km/h, xe thứ 2 khởi hành từ B với vận
tốc V
2
= 40 km/h (Cả hai xe đều chuyển động thẳng đều)
1) Tính khoảng cách giữa hai xe sau 1giờ kể từ lúc xuất phát.
2) Sau khi xuất phát đợc 1 giờ 30 phút, xe thứ nhất đột ngột tăng tốc và đạt đến vận
tốc V
1
= 50km/h. Hãy xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau.
Câu3: (2,0 điểm)
Ngời ta pha rợi ở nhiệt độ t
1
= 16


0
C và nớc ở nhiệt độ t
2
= 96
0
C, ngời ta thu đợc một
hỗn hợp nặng 141 gam ở nhiệt độ t = 36
0
. Tính khối lợng nớc và rợu đã pha, biết nhiệt dung
riêng của nớc là Cn = 4200J/kg. độ; Nhiệt dung riêng của Rợu là Cr = 2500J/kg. độ
Câu 4: (1,0 điểm) Xem sơ đồ mạch điện nh hình vẽ (Hai bóng đèn giống nhau) và điền
vào bảng dới đây:
V
+ -
1 2
A
1

Đ
1
+ A
2
-
Đ
2
+ A
3
-
Câu 5: (2,5 điểm). Trớc hai gơng phẳng G
1

và G
2
đặt vuông góc nhau và quay mặt phản xạ
vào nhau. Có một màn chắn cố định có khe MN và một điểm sáng S (nh hình vẽ). Hãy trình
bày cách vẽ và vẽ một chùm sáng phát ra từ S sau hai lần phản xạ qua G
1
và G
2
thì vừa lọt
qua khe MN G
1
S
M *
N
G
2
(Hêt)
U
12
A
2
A
3
A
1
U
Đ1
U
Đ1
9v 1,2 A ......... ........ ......... ........

Hớng dẫn chấm thi
học sinh giỏi môn vật lý lớp 9
Năm học 2006 -2007
Câu 1 (2,0 điểm)
- Khi quả cầu ở B nhúng vào trong chất lỏng thì ngoài trọng lực P quả cầu còn
chịu tác dụng của lực đẩy ácsimet của chất lỏng. (0,25 đ)
- Theo điều kiện cân bằng của lực tác dụng đối với điểm O ta có:
P .AO = (P - F
A
). BO => P. (l - x) = (P - F
A
) . (l + x) (1) (0,25 đ)
- Gọi V là thể tích của 1 quả cầu và D là khối lợng riêng của chất lỏng ta có:
P = 10.Do . V và F
A
= 10.D.V Thay vào (1) ta đợc: (0,25 đ)
10.Do.V (l - x) = 10 (Do.V DV). (l + x) (0,25 đ)
Do (l - x) = (Do D). (l + x) (0,25 đ)
D =
xl
xDo

2.
. Thay giá trị vào ta có: D = 0,799 8/cm
3
(0,25 đ)
Vẽ hình (0,5 đ) A O B
l-x l+x
F
A


Câu 2 (2,5 điểm) P
- Ghi giả thiết và kết luận của bài toán vật lý
- Biễu diễn sơ đồ vật lý
V
1 S1
V
2

S 2

A M M B N N (0,5 đ)
1) Quảng đờng hai xe đi đợc trong một giờ:
Xe I: S
1
= V
1
. t = 30 . 1 = 30km
Xe I: S
2
= V
2
. t = 40 . 1 = 40km
Vì khoảng cách ban đầu giữa 2 xe là S = AB = 60 km nên khoảng cách giữa 2
xe sau 1giờ là: MN = S
2
+ (

S -


S
1
) = 40 + 60 30 = 70 km
sau 1 giờ khảng cách giữa 2 xe là 70km. (0,5 đ)
2) Quảng đờng hai xe đi đợc sau 1gìơ 30 phút là:
Xe I: S
1
= V
1
. t = 30 . 1,5 = 45 km
Xe II: S
2
= V
2
. t = 40 . 1,5 = 60 km
Khoảng cách giữa 2 xe lúc đó là: MN = S
2
+ (

S -

S
1
) = 60 + 60 45 = 75 km
sau 1,5 giờ khảng cách giữa 2 xe là 75km. (0,5 đ)
a) Giả sử t sau thời gian kể từ khi xe 1 tăng tốc xe I đuổi kịp xe II => Quảng đờng
chuyển động của các xe là:
Xe I: S
1= V
1
. t = 50 . t (1)
Xe I: S
2


= V
2
. t = 40 . t (2)
Khi 2 xe gặp nhau: S
1
- S
2
= MN = 75. thay 1 và 2 vào ta có:
50.t 40.t = 75 => 10.t = 75 => t = 7,5 giờ
(0,5 đ)
b) Vị trí 2 xe gặp nhau cách A một khoảng L ta có: L = S
1
+ S
1
S
1


= V
1
. t = 50. t = 50.7,5 = 375km
L = 375 + 45 = 420 km (0,5 đ)

Câu 3: (2,0 điểm)
Gọi m
r
, m
n
là khối lợng của rợu và nớc.
- Nhiệt lợng mà rợu thu vào là: Q
1
= C
r
. m
r
(t t
1
)
- Nhiệt lợng mà nớc toả ra là: Q
1
= C
n
. m
r
(t
2
t) (0,25 đ)
Khi cân bằng nhiệt: Q
1
= Q
2

=> C

r
. m
r
(t t
1
) = C
n
. m
n
(t
2
t) (0,25 đ)
m
r
=
)(
)(
)1
2
ttc
ttmc
r
nn


=
20.2500
60.4200
m
n

(0,5 đ)
m
r
= 5 m
n
(1) (0,25đ)
* Theo bài ra: m
r
+ m
n
=141(g). => m
r
= 141 - m
n
Thay (1) vào ta có: (0,25 đ)
5m
n
+ m
n
= 141 => m
n
= 141/6 = 23,5 (gam) (0,25 đ)
m
r
= 5. 23,5 = 117,5 (gam) (0,25 đ)
Câu 1 (1,0 điểm)
Học sinh điền đúng một giá trị
vào bảng bên cho 0,25 điểm
Câu 5: (2,5 điểm)
- Vẽ ảnh S

1
đối xứng với S qua G
1
(0,25 đ)
- Vẽ ảnh S
1 2
đối xứng với S
1
qua G
2
(0,25 đ)
- Nối S
1 2
với điểm A và B cắt G
1
tại M và N (0,25 đ)
- Nối S
1
với M, N cắt G
1
tại P và Q (0,25 đ)
- Nối SPAN và SQBM ta có chùm sáng cần dựng (0,25 đ)

G
1
S S
1
M * *
P
N

Q
G
2
A B

S
1

Lu ý: Tuỳ theo cách giải, cách diễn đạt của học sinh để cho điểm hợp lý
U
12
A
2
A
3
A
1
U
Đ1
U
Đ1
9v 1,2 A ......... ........ ......... ........

×