Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Đề kiểm tra học kì 1 năm học 2010-2011

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (42.53 KB, 2 trang )

Trờng thcs x
Họ và tên: ..
Kiểm tra học kỳ 1
Đề 1
Ngày . tháng ..năm 200
Điểm Nhận xét của giáo viên
Câu 1: ( 3,5 điểm) Viết các phơng trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi hoá học sau: Ghi rõ điều
kiện nếu có?
a) FeCl
3
1 Fe(OH)
3
2 Fe
2
O
3
3 Fe 4 Fe
3
O
4
b) Al(OH)
3
1 Al
2
O
3
2 Al 3 AlCl
3
Câu 2: ( 1,5 điểm) Cho ba dung dịch bị mất nhãn chứa các chất sau: K
2
SO


4
; H
2
SO
4
; KOH. Hãy
trình bày cách nhận biết các dung dịch trên bằng phơng pháp hoá học?
Câu 3: Hãy xem xét các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng? không có phản ứng?
a) Na và khí Clo
b) Ag và dung dịch CuSO
4
c) Fe và H
2
SO
4
đặc nguội
d) Fe và dung dịch HCl
Viết các phơng trình phản ứng hóa học xẩy ra( nếu có)
Câu 4: (3 điểm) Cho 16,8 g bột sắt vào 600 g dung dịch CuSO
4
10%.
a) Viết phơng trình hoá học của phản ứng xẩy ra?
b) Xác định nồng độ phần trăm(C%) của chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc ?
Cu: 64; S: 32; O:16 ; Fe:56
(Học sinh đợc sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học)Trờng thcs x
Họ và tên: ..
Kiểm tra học kỳ 1
Đề 2
Ngày . tháng ..năm 200
Điểm Nhận xét của giáo viên
Câu 1: (3,5 điểm) Viết các phơng trình hoá học biểu diễn các chuyển đổi hoá học sau:
a) Fe 1 FeCl
3
2 Fe(OH)
3
3 Fe
2

O
3
4 Fe
b) Al 1 Al
2
O
3
2 AlCl
3
3 Al(OH)
3
Câu 2: ( 1,5 điểm) Cho ba dung dịch bị mất nhãn chứa các chất sau: Na
2
SO
4
; HCl; NaOH. Hãy
trình bày cách nhận biết các dung dịch trên bằng phơng pháp hoá học?
Câu 3: Hãy xem xét các cặp chất sau đây, cặp chất nào có phản ứng? không có phản ứng?
a) Fe và khí Clo
b) Al và HNO
3
đặc nguội
c) Fe và H
2
SO
4
đặc nguội
d) Fe và dung dịch CuSO
4
Viết các phơng trình phản ứng hóa học xẩy ra( nếu có)

Câu 4: (3 điểm) Cho 11,2 g bột sắt vào 400 g dung dịch CuSO
4
10%.
a) Viết phơng trình hoá học của phản ứng xẩy ra?
b) Xác định nồng độ phần trăm(C%) của chất có trong dung dịch sau khi phản ứng kết thúc ?
Cu: 64; S: 32; O:16 ; Fe:56
(Học sinh đợc sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học)×