Tải bản đầy đủ (.docx) (28 trang)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC CHƯƠNG DƯƠNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (208.78 KB, 28 trang )

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY
TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG
KHU VỰC CHƯƠNG DƯƠNG.
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN
HÀNG CÔNG THƯƠNG KV CHƯƠNG DƯƠNG.
3.1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2005.
Ngân hàng Công thương KV Chương Dương quyết tâm hoàn thành nhiệm
vụ năm 2005 với phương châm là: tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động theo luật
Ngân hàng và luật các tổ chức tín dụng, từng bước phát triển vững chắc, nâng cao
sức cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả kinh doanh trong nền kinh tế thị
trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa để phát huy
vai trò của một Ngân hàng quốc doanh, góp phần thực hiện các chính sách tiền tệ,
phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng thêm thế và lực để
bước vào thế kỷ 21, từng bước hội nhập vào khu vực và thế giới .
Các mục tiêu kinh doanh chủ yếu:
Huy động vốn bình quân: 3.600.000 triệu đồng
Tổng dư nợ tín dụng: Tăng 10% đến 15%
Nợ quá hạn: Giảm xuống 0,1 %
Từ những mục tiêu trên đây, NH hình thành các phương hướng là:
* Lành mạch hoá và nâng cao năng lực tài chính:
Xây dựng phương án xử lý nợ tồn đọng từ 31/12/2004 trở về trước và nâng
cao chất lượng tín dụng.
Xây dựng kế hoạch tài chính lành mạnh gắn với thực hiện hạch toán kế toán
đầy đủ theo nguyên tắc tự trang trải và cẩn trọng; nâng cao hiệu quả kinh doanh; cơ
cấu lại nguồn thu và thực hiện tiết kiệm chi phí, bảo đảm đủ trang trải chi phí, trích
dự phòng rủi ro; quản lý chi tiêu theo định mức.
* Cải thiện cơ cấu tài sản nợ có:
Tiếp tục phát huy kết quả các năm trước, duy trì tăng trưởng nguồn vốn ở
mức cao và không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng.
Vận dụng các cơ chế hiện hành để tổ chức điều hành nguồn vốn linh hoạt,
phấn đấu dần dần điều chỉnh cơ cấu tài sản Nợ – Có phù hợp, hạn chế rủi ro, nâng


cao hiệu quả sử dụng vốn.
* Dịch vụ và công nghệ ngân hàng:
Tuân thủ và làm theo quy trình ISO do NHCTVN ban hành trong lĩnh vực
CNTT.
Trang bị thêm các máy chủ loại lớn, với tốc độ xử lý cao phục vụ mảng dịch
vụ cho khách hàng như Homebanking, Phonebanking, Internetbanking nhằm mở
rộng hơn nữa các dịch vụ ngân hàng, tăng thêm hiệu quả sử dụng ATM.
Có kế hoạch từng bước thực hiện hạch toán chặt chẽ đối với nghiệp vụ cho
vay, điều hành nguồn vốn, đẩy nhanh khâu phục vụ khách hàng, nhất là nghiệp vụ
thanh toán và tăng cường kiểm soát kế toán. Đặc biệt chú trọng xây dựng các
chương trình phần mềm ứng dụng phục vụ cho nghiệp vụ và công tác điều hành
kinh doanh.
* Công tác tổ chức đào tạo cán bộ:
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, mời các chuyên gia trong các lĩnh vực chính
trị, kinh tế, ngân hàng tài chính về truyền đạt. Chú trọng tập huấn nghiệp vụ về cơ
chế chính sách chế độ, hướng dẫn chế độ mới.
Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, chính sách để khuyến khích để mọi
người tích cực tham gia nghiên cứu, nâng cao trình độ nghiệp vụ.
3.1.2. Phương hướng phát triển cho vay trung và dài hạn.
Nằm trong kế hoạch phát triển kinh doanh của NH, phương hướng phát
triển cho vay trung và dài hạn được cụ thể hoá như sau:
- Lựa chọn những dự án hậu quả của các đơn vị để xét duyệt cho vay. Khi xét
duyệt dự án, lấy hiệu quả và tính khả thi của dự án là tiêu chuẩn hàng đầu.
Duy trì thường xuyên việc đánh giá, phân loại khách hàng theo định kì ( trên
cơ sở các thông tin có chọn lọc ), từ đó xây dựng hạn mức tín dụng cho từng khách
hàng, có chính sách lãi suất phù hợp kết hợp với chính sách phát triển sản phẩm
dịch vụ, theo hướng đáp ứng tối đa nhu cấu khách hàng để có thể gia tăng số dịch
vụ cung cấp cho từng khách hàng, đồng thời tăng doanh số giao dịch.
Mở rộng cho vay sang các lĩnh vực khác và các thành phần kinh tế khác như
công ty cổ phần, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài. . . Thí điểm lựa chọn một số công ty cổ phần đã có uy tín trong giao
dịch, có khả năng tài chính để đầu tư trên cơ sở đảm bảo đúng chế độ quy định. Có
kế hoạch tiếp thị và khai thác khách hàng trong các khu công nghiệp.
Tăng cường thu thập thông tin về các chương trình đầu tư phát triển của
thành phố, của các bộ ngành, các tổng công ty, kết hợp với tình hình hoạt động của
doanh nghiệp, lên kế hoạch tiếp cận cụ thể và có các chính sách phù hợp, đáp ứng
đúng nhu cầu khách hàng.
Thực hiện nghiêm túc luật tổ chức tín dụng và quy trình tín dụng của ngành,
nâng cao vai trò công tác thẩm định dự án trong xét duyệt cho vay trung và dài
hạn, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, nhất là đối với các doanh nghiệp có
dấu hiệu khó khăn ngăn chặn việc không phát sinh thêm nợ quá hạn và rủi ro trong
tín dụng.
Mở rộng cho vay ngoại tệ với những khách hàng có khả năng tái tạo ngoại tệ
hoặc tìm được nguồn cung ngoại tệ từ các doanh nghiệp khác, cho vay kết hợp với
áp dụng các biệm pháp phòng chống rủi ro tỉ giá, xác định khả năng hỗ trợ ngoại tệ
của NH đối với một số khách hàng có doanh số giao dịch lớn để nâng mức tăng
trưởng tín dụng một cách an toàn trên cơ sở chính sách cung ứng ngoại tệ phù hợp
với tình hình cung cầu.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại
Ngân hàng Công thương KV Chương Dương.
Là lá cờ đầu của Ngân hàng Công thương Việt Nam, NHCT KV Chương
Dương không những phải thực hiện những phương hướng của toàn ngành Ngân
hàng, mà còn phải thực hiện các phương hướng phát triển của cả hệ thống Ngân
hàng Công thương Việt Nam. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra đối với NH là rất lớn. Hiện
tại, hoạt động cho vay trung và dài hạn của NH còn gặp nhiều khó khăn trở ngại và
có nhiều tồn tại, trong đó các trở ngại thuộc về chủ quan bản thân ngân hàng chiếm
phần không nhỏ. Để giải quyết những vấn đề đó, em xin đề nghị NH áp dụng một
số giải pháp sau đây để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn
của NH.
3.2.1. Các biện pháp về nguồn vốn.

Cũng như các ngân hàng thương mại, NHCT KV Chương Dương đang xảy
ra tình trạng thừa vốn ngắn hạn nhưng lại thiếu vốn trung và dài hạn. Về lâu dài, để
có thể mở rộng hoạt động cho vay trung và dài hạn, NH cần từng bước tạo lập một
nguồn vốn trung và dài hạn thực sự và vững chắc. Do vậy, NH nên tiếp tục hoàn
thiện và phát triển các hình thức huy động vốn trung và dài hạn theo các hướng
sau:
* Hoàn thiện và phát triển hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm có kì hạn trên
một năm
Về cơ bản, thu nhập và tích luỹ của người dân hiện đang có xu hướng tăng
lên. NH nên điều chỉnh hoạt động huy động vốn, nhằm thu hút được một bộ phận
tiền gửi dài hạn bằng cách luôn đảm bảo thực hiện một chính sách lãi suất hợp lý
để thu hút khách hàng, triển khai rộng rãi hình thức gửi tiết kiệm một nơi, rút được
ở nhiều nơi, tại tất cả các Chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng Công thương.
NHCT KV Chương Dương cũng nên đưa ra các hình thức tiền gửi tiết kiệm
mới như: tiền xây dựng nhà ở, mua ô tô, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm có đảm
bảo bằng vàng... với các điều kiện hợp lí và hấp dẫn hơn đối với khách hàng.
Bên cạnh việc đa dạng hoá các hình thức, kì hạn tiền gửi, cần phải nâng cao
tinh thần, tác phong phục vụ, giáo dục cán bộ công nhân viên trong giao tiếp.
Cải thiện một bước đáng kể chất lượng dịch vụ, cải tiến quy trình nghiệp vụ
giảm bớt thủ tục giấy tờ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo niềm
tin, thông qua khách hàng cũ mở rộng marketing tới khách hàng mới.
*.Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn ngoại tệ từ dân cư và các tổ chức kinh tế
Trong tình hình nhu cầu xin vay vốn ngoại tệ đang tăng lên, NHCT KV
Chương Dương cần mở rộng các hình thức huy động tiền gửi bằng ngoại tệ có kì
hạn. gần đây Chi nhánh có đưa ra hình thức huy động tiền gửi ngoại tệ trong vòng
5 năm trở lại đây nhưng số dư tiền gửi tiết kiệm chưa nhiều vì thiếu các hình thức
khuyến khích người gửi. Với loại tiền gửi này, NHCT KV Chương Dương cần xem
xét và mở rộng theo hướng sau:
Có biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp lớn có thu nhập thường xuyên
hay định kì bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng theo tài khoản tiền gửi có kì hạn với

lãi suất hấp dẫn hay vào tài khoản tiền gửi thanh toán và được đảm bảo thanh toán
nhanh gọn với chi phí thanh toán thấp hơn. Nên có sự ưu đãi về lãi suất đối với các
khách hàng có mức dư nợ đạt đến một mức nào đó hoặc thông qua hình thức khen
thưởng để khuyến khích người gửi.
NHCT KV Chương Dương có thể khuyến khích các cá nhân không cư trú,
người nước ngoài học tập và công tác tại Việt Nam được mở tài khoản tiền gửi
ngoại tệ tại Chi nhánh để thực hiện các hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước
ngoài hoặc hưởng lãi theo tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kì hạn.
Chi nhánh có thể huy động tiền gửi ngoại tệ không chỉ bằng USD mà còn cả
các ngoại tệ mạnh khác như: đồng Yên Nhật (JPY), đồng Euro bởi nhu cầu về
thanh toán, giao dịch buôn bán của các doanh nghiệp Việt Nam với các nước khác
đang trên đà phát triển. Kết hợp với huy động vốn ngoại tệ để cho vay, Chi nhánh
nên đẩy mạnh kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế để kiếm lời và tránh rủi
ro hối đoái.
Đối với các món tiền gửi bằng ngoại tệ có kì hạn dài dưới dạng các chứng chỉ
tiền gửi, NHCT KV Chương Dương có thể thực hiện nghiệp vụ chiết khấu ngắn
hạn khi khách hàng có nhu cầu. Hình thức này đã được Ngân Hàng Ngoại Thương
áp dụng và rất có hiệu quả.
* Tiếp tục triển khai hoạt động phát hành trái phiếu ngân hàng loại trung và dài
hạn, kì phiếu ngân hàng có mục đích bằng cả nội tệ và ngoại tệ
Trái phiếu với lãi suất huy động cao hơn các hình thức gửi tiền cùng kỳ hạn
đang được người dân ưa thích. Nhưng đối với ngân hàng nguồn vốn từ phát hành
trái phiếu luôn là nguồn có giá cả cao nhất. Do đó, khi phát hành trái phiếu, NHCT
KV Chương Dương nên chú ý tới các vấn đề sau:
Chỉ phát hành trái phiếu ngân hàng khi có nhu cầu bổ sung vốn cho vay đầu
tư vào các dự án lớn có tính khả thi cao. Mỗi đợt phát hành trái phiếu cần tính toán
cân đối giữa lãi suất đầu vào và đầu ra. Lãi suất cho vay cao sẽ không khuyến
khích được khách hàng vay vốn trung và dài hạn, do vậy Chi nhánh cần tìm cách
giảm chi dịch vụ cho họ để gánh đỡ phần nào về lãi suất cho vay.
Để giãn bớt nhu cầu tiền mặt quá tập trung vào thời điểm trái phiếu đáo hạn,

Chi nhánh nên tổ chức phát hành trái phiếu huy động vốn làm nhiều đợt, mỗi đợt
cách nhau khoảng một tháng. Do vậy các dự án đầu tư cần trình luận chứng kinh tế
kỹ thuật sớm để ngân hàng xem xét, cân đối nguồn vốn và nếu cần sẽ tổ chức phát
hành trái phiếu.
Để làm tăng tính hấp dẫn của trái phiếu, Chi nhánh nên thực hiên nghiệp vụ
chiết khấu các trái phiếu, chuyển nhượng quyển sở hữu giữa các cá nhân thông qua
hoạt động mua bán, biếu tặng các trái phiếu vô danh hay đăng ký lại quyển sở hữu
đối với các trái phiếu ký danh. Trái phiếu dài hạn có thể dùng làm vật cầm cố thế
chấp để vay vốn tại ngân hàng. Các tiện ích đó làm tăngtính hấp dẫn của trái phiếu
và trên cơ sở đó ngân hàng có thể giảm bớt lãi suất huy động nhưng vẫn thu hút
được nhiều người mua .
* Đẩy mạnh các hoạt động vay vốn từ các ngân hàng khác, đặc biệt là vay vốn
ngoại tệ với lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tài chính-
ngân hàng quốc tế.
NHCT KV Chương Dương cần tích cực hơn nữa trong việc cùng với khách
hàng, giúp đỡ khách hàng lập được các dự án có tính khả thi cao để được vay vốn
theo các chương trình tài trợ và uỷ thác có lãi suất thấp.
* Tiếp tục sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn:
Định hướng chung là cho phép các ngân hàng thương mại trích một phần
vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, các ngân hàng được quyền chủ
động quyết định mức sử dụng cụ thể, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của
mình.
3.2.2_ Các biện pháp về thay đổi đầu tư.
Khách hàng của Chi nhánh gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần
kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận
tải, xây dựng... Các doanh nghiệp đang trong quá trình đổi mới và tự nâng cao
năng lực sản xuất bằng các hoạt động đầu tư vào tài sản cố định và bổ sung tài sản
lưu động định kỳ. Nếu NHCT KV Chương Dương chỉ dừng ở hoạt động cho vay
vốn trực tiếp theo dự án như hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp muốn vay vốn của
NH nhưng không đáp ứng được mọi điều kiện xin vay. Để giúp các doanh nghiệp

đổi mới được tài sản cố định theo kịp trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, NHCT
KV Chương Dương cần đa dạng hoá các hình thức cho vay trung và dài hạn theo
hướng phát triển nghiệp vụ tín dụng thuê mua, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu,
tiến hành đồng tài trợ và thực hiện tài trợ các dự án lớn. Việc đa dạng hoá như vậy
sẽ giúp ngân hàng vừa mở rộng quy mô hoạt động tín dụng trung và dài hạn vừa
nâng cao được chất lượng của hoạt động này vì phân tán được rủi ro. Chi nhánh có
thể thực hiện các biện pháp sau:
a/ Hiện tại các dự án cho vay của NHCT KV Chương Dương chủ yếu là các
món vay trung hạn thời gian không quá 5 năm, cho vay vốn để mua mới máy móc
thiết bị đầu tư chiều sâu. Trong thời gian tới khi NHCT KV Chương Dương đã có
được nguồn vốn trung và dài hạn ổn định và khá dồi dào, hoạt động cho vay vốn có
thể tiến hành đối với cả các dự án đầu tư dài hạn để xây dựng mới, mở rộng, thành
lập thêm các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
b/ Với nguồn vốn tự tích luỹ và các nguồn vốn dài hạn huy động được, ngân
hàng có thể tham gia tài trợ các dự án lớn, liên doanh trong một số dự án của nhà
nước về hiện đại hoá và xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc tài trợ dự án thành lập các
ngành sản xuất mới, các hoạt động mang tính chất thử nghiệm nhưng có tính khả
thi cao. Hình thức tài trợ các dự án lớn còn quá mới mẻ với NHCT KV Chương
Dương. Hiện nay các dự án lớn của chính phủ đều do các ngân hàng và tổ chức
nước ngoài tài trợ. Dần dần khi NHCT KV Chương Dương sẽ có kinh nghiệm và
mạnh lên về tiềm lực tài chính, hoạt động tài trợ dự án của Chi nhánh chắc chắn là
có thể thực hiện tốt.
c/ Phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng thuê mua: Đây là hình thức gián
tiếp của hoạt động tín dụng trung và dài hạn cần được đẩy mạnh để bổ trợ cho hoạt
động cho vay trực tiếp theo dự án. Để mở rộng hoạt động tín dụng thuê mua,
NHCT KV Chương Dương cần giải quyết một số vấn đề sau:
- Vốn cho hoạt động tín dụng thuê mua: Để thực hiện được các phương án
thuê mua dài hạn, Chi nhánh cần phải tiến hành tạo nguồn vốn dài hạn thông qua
hoạt động phát hành trái phiếu ngân hàng với kì hạn dài. Là nghiệp vụ kinh doanh,
hoạt động tín dụng thuê mua cũng đòi hỏi các chi phí ban đầu để tạo ra các tài sản

cố định như chi phí mua sắm, thiết kế xây dựng... Các chi phí này cần được tạm
ứng và hạch toán chi tiết.

- NHCT KV Chương Dương, trên cơ sở tìm hiểu thị trường, cần lập các
phương án để quyết định loại tài sản cần khai thác phù hợp với nhu cầu thị trường,
nhu cầu thuê mua của khách hàng và gắn với xu hướng phát triển kinh tế của đơn
vị và của ngành trước mắt cũng như lâu dài.
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lí nhà đất, các công ty xây
dựng và phát triển đô thị, các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu ... để tạo nguồn
tài sản cho thuê. NHCT KV Chương Dương có thể tiến tới mở rộng quan hệ liên
doanh với các công ty thuê mua quốc tế một mặt giúp ngân hàng có điều kiện học
hỏi kinh nghiệm, mặt khác tận dụng được nguồn ngoại tệ hiện nay còn đang thiếu.
d/ Mở rộng các hoạt động cho vay đồng tài trợ để giải quyết nhu cầu cho vay
các dự án lớn trong khi ngân hàng đang thiếu vốn. Phát triển hoạt động cho vay
đồng tài trợ sẽ giúp ngân hàng tận dụng được các khoản vốn từ nhỏ nhất vào cho
vay, đồng thời chia sẻ bớt rủi ro với các ngân hàng thương mại khác, trong trường
hợp dự án lớn và mức độ mạo hiểm cao. Ngoài ra, hình thức này còn giúp Ngân
hàng tham gia cho vay trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp có nguồn vốn tự
có cao và nhu cầu vay khối lượng vốn lớn hơn lượng vốn mà ngân hàng được phép
cho vay (theo thể lệ tín dụng trung và dài hạn, một ngân hàng không được phép
cho một khách hàng vay quá 10% vốn tự có của mình).
e/ Về cơ cấu cho vay trung và dài hạn theo thành phần kinh tế: Đối với các
doanh nghiệp quốc doanh, chỉ cho vay những đơn vị làm ăn thực sự có lãi và
những ngành, những đơn vị được nhà nước ưu tiên. Đẩy mạnh cấp tín dụng vào
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vì một khi đã có luật thế chấp tài sản và một số
luật khác được thực hiện nghiêm minh và có đội ngũ cán bộ tín dụng vững vàng thì
Chi nhánh không sợ mất vốn.
3.2.3_ Các biện pháp về công tác thẩm định dự án và quyết định cho vay.
Xét trên quan điểm của hoạt động tín dụng trung và dài hạn, thẩm định các dự
án đầu tư là khâu quan trọng nhất. Để tăng hiệu quả của công tác này, đảm bảo an

toàn cho các khoản cho vay, từ đó nâng cao chất lượng của hoạt động cho vay
trung và dài hạn, trong khi xét duyệt cho vay, cán bộ thẩm định cần đặc biệt chú ý
tới các điều kiện cơ bản sau:
- Coi trọng tính pháp lí của các pháp nhân vay vốn.
- Đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét khả năng
tài chính dùng cho hoàn trả vốn vay và xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong
những năm tới.
- Thẩm định các dự án xin vay một cách chi tiết đầy đủ, tính toán các chỉ tiêu
kinh tế kĩ thuật quan trọng của dự án, so sánh với các định mức của ngành và của
nhà nước giúp cho việc đánh giá mức độ khả thi của dự án được chính xác. Đồng
thời nên phát huy vai trò tư vấn cho doanh nghiệp.
Qua khảo sát thực tế các khâu tại NHCT KV Chương Dương, em nhận thấy
còn một vài vấn đề cần phải được sửa đổi và làm rõ thêm. Dưới đây là một vài biện
pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định và ra quyết định cho vay của NHCT KV
Chương Dương:
a/ Đổi mới dần cách thức thẩm định dự án
Hoạt động cho vay vốn trung và dài hạn của NHCT KV Chương Dương
không chỉ bó hẹp trong các món vay trung hạn mà sẽ mở rộng cho vay cả các dự án
lớn với thời gian dài đến hàng chục năm. Điều này buộc NHCT KV Chương
Dương phải hoàn thiện một bước phương thức thẩm định dự án, chuyển từ phân
tích tài chính giản đơn sang phân tích tài chính bằng phương pháp hiện đại hoá có
tính đến sự biến động của tiền tệ. Bên cạnh đó, ngân hàng nên sử dụng phương
pháp phân tích độ nhạy và phương pháp so sánh để có cách nhìn chính xác hơn về
tính khả thi và độ an toàn của dự án, có nghĩa là phải đặt dự án trong sự biến động
của các yếu tố có liên quan: Nếu một dự án trong trường hợp xấu nhất, vẫn đạt
được một tỉ suất thu hồi vốn nội bộ (IRR) và giá trị hiện tại thuần (NPV) đủ bù đắp
được lãi phải trả ngân hàng ở mức độ các doanh nghiệp chấp nhận được thì dự án
đó có khả năng trả nợ chắc chắn nhất.
b/ Cần xem xét lại cách xác định 2 chỉ tiêu thời gian cho vay (Tcv) và số tiền trả nợ
hàng năm (N)

Mỗi dự án đều có vòng đời của nó: Những năm đầu khi mới đưa vào khai
thác, doanh thu và lợi nhuận chưa thể đạt được như dự kiến; sau một thời gian hoạt
động khi doanh thu tiêu thụ vượt quá điểm hoà vốn thì dự án mới có lợi nhuận trả
nợ ngân hàng, và sau thời kì thu nhập và tích luỹ là giai đoạn thoái trào máy móc
đã cũ kĩ, chất lượng sản phẩm kém, tiêu hao nguyên liệu nhiều làm giá thành tăng
lên,... Tóm lại thu nhập và lợi nhuận của dự án sẽ không đều qua các năm. NHCT
KV Chương Dương chỉ thu nợ trung và dài hạn khi đối tượng vay vốn đã phát huy
hiệu quả , có nghĩa là phải tính tới thời gian ân hạn (có tính tới khấu hao cơ bản là
yếu tố trả nợ: N = KHCB + lãi). Một đặc điểm cơ bản là thời hạn cho vay trong tín
dụng trung và dài hạn khác thời hạn thu nợ trung dài hạn, vì nó có thêm thời gian
ân hạn. Do vậy, việc lấy chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận hàng năm của dự án tại
điều kiện tối ưu để tính Tcv và N là chưa thật hợp lí. Cán bộ tín dụng nên tính toán
các chỉ tiêu này như sau: Khi thẩm định phương diện tài chính của dự án, nếu dự
án đầu tư trong thời gian dài nên phân chia ra theo từng giai đoạn tuỳ theo đặc
điểm của dự án, tính toán doanh thu và lợi nhuận của dự án trong từng giai đoạn.
Thường trong những năm đầu, số tiền trả nợ là thấp và sẽ tăng dần cùng với mức
tăng doanh thu của dự án trong các giai đoạn sau. Làm như vậy NHCT KV
Chương Dương sẽ có cơ sở thu nợ đúng hạn, giảm nợ quá hạn.

×