Tải bản đầy đủ (.docx) (8 trang)

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (139.35 KB, 8 trang )

HOÀN THIỆN KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH
VỤ THƯƠNG MẠI VIỄN THÔNG ĐÔNG ĐÔ
3.1 Nhận xét, đánh giá về kế toán vốn bằng tiền của công ty Cổ Phần
DVTMVT Đông Đô
Sau một thời gian thực tập tốt nghiệp tại phòng kế toán công ty cổ phấn
DVVT Đông Đô, được tìm hiểu, tiếp xúc với thực tế công tác quản lý nói chung,
công tác kế toán vốn bằng tiền nói riêng ở công ty, em nhận thấy công tác quản lý
cũng như công tác kế toán đã tương đối hợp lý nhưng bên cạnh đó vẫn còn một số
vấn đề chưa phù hợp. Với mong muốn hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán ở công
ty em có một số nhận xét về công tác kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền
như sau
3.1.1 Những ưu điểm
Công Ty Cổ Phần DVTMVT Đông Đô thời gian qua đã có nhiều biện pháp
nhằm hoàn thiện, đổi mới trong công tác tổ chức hạch toán kế toán tại đơn vị mình.
Vì vậy công tác tổ chức hạch toán kế tại công ty đã đạt được những thành tựu, góp
phần quan trọng vào quá trình của công ty trong thời kỳ mới.
- Việc giữ gìn và bảo quản tiền mặt trong két được đảm bảo tính an toàn cao.
Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được cập nhật hàng ngày nên thông tin kinh tế
mang tính liên tục và chính xác. Công tác kế toán tổng hợp được đơn giản hóa tới
mức tối đa, cho phép ghi chép kịp thời một cách tổng hợp những hiện tượng kinh
tế có liên quan đến tình trạng biến động của vốn bằng tiền.
- Công ty đã sử dụng đầy đủ đúng mẫu chứng từ các chứng từ bắt buộc theo
quy định và thực hiện nghiêm túc các bước trong quy trình luân chuyển chứng từ, tạo
điều kiện cho công tác hạch toán ban đầu được chính xác và công tác hạch toán kế
toán vốn bằng tiền thuận lợi hơn. Việc tổ chức, bảo quản, lưu trữ chứng từ khoa học,
đầy đủ, dễ kiểm tra, kiểm soát, tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời, chính xác khi
cần đến.
- V h thng ti khon:
+ Vic s dng Ti khon k toỏn c thc hin theo h thng Ti khon
ban hnh theo Quyt nh 15/2006/Q-BTC ngy 20/3/2006 ca B trng B Ti
chớnh m bo vic cp nht nhng quy nh mi nht v Ti khon k toỏn.


+Hệ thống tài khoản áp dụng để theo dõi sự biến động của vốn bằng
tiền hoàn toàn tuân thủ theo quy định và đã đợc chi tiết tối đa cho từng loại tiền.
Sự chi tiết đó đã cho phép ban lãnh đạo nắm bắt đợc những số liệu cụ thể và chi
tiết của vốn bằng tiền , từ đó có thể ra các quyết định một cách chính xác và hợp
lý.
- V vic vn dng hỡnh thc s CTGS:
Hin nay cụng ty ang ỏp dng hỡnh thc chng t ghi s. Hỡnh thc ghi s
ny hon ton phự hp vi c im sn xut kinh doanh v quy mụ ca cụng ty.
Nú giỳp gim bt cụng vic ghi chộp, thun li cho vic lm bỏo cỏo ti chớnh v
rỳt ngn thi gian quyt toỏn. Bờn cnh h thng s tng hp theo quy nh ca B
Ti chớnh, cụng ty cũn m s chi tit theo dừi chi tit,, lp cỏc bng biu theo
yờu cu qun lý, giỳp k toỏn d theo dừi, tỡm v cung cp thụng tin mt cỏch kp
thi.
- V cụng tỏc t chc cỏc phn hnh k toỏn
B mỏy k toỏn ca cụng ty tng i gn nh, mi k toỏn u c
phõn cụng cụng vic rừ rng. Trỡnh ca nhõn viờn khụng ngng c nõng
cao thng xuyờn c bi dng v o to nghip v chuyờn mụn, bit vn
dng khộo lộo v nhp nhng gia lý thuyt v thc t ti cụng ty. i ng k
toỏn u cú trỡnh i hc tr lờn v l nhng ngi nhit tỡnh vi cụng vic.
- Vic ỏp dng phn mm k toỏn : Hin nay cụng ty ang ỏp dng k toỏn
mỏy cho tt c cỏc phn hnh k toỏn, vỡ vy gim nh cụng vic ghi chộp, trỏnh s
trựng lp thụng tin c bit i vi k toỏn vn bng tin.
3.1.2 Những tồn tại
Trong những năm qua, mặc dù áp dụng nhiều biện pháp nhằm hoàn thiện và
nâng cao hiệu quả công tác kế toán tuy nhiên không phải công tác tổ chức hạch
toán kế toán tại công ty không có những hạn chế.
- Công ty có tài khoản TGNH tại các NH như: NH Công thương Đống Đa,
Đông Anh, Gia Lâm... nhưng việc ghi chép chi tiết đối với từng NH vẫn chưa rõ
ràng.
- Hiện nay việc hạch toán kế toán vốn bằng tiền mới chủ yếu hạch toán 2

loại tiền là tiền mặt và tiền gửi ngân hàng mà công ty chưa có hạch toán tiền
đang chuyển một cách chi tiết như 2 lọai trên.
- Do chưa có một định mức tiền mặt tồn quỹ cụ thể cũng như một kế
hoạch thanh toán tiền công nợ thống nhất nên dẫn đến tình trạng số tiền mặt
phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh hoặc gây ứ đọng quá nhiều tiền làm vòng
quay của vốn bị chậm
- Về phân công lao động kế toán
Hiện nay do số lượng nhân viên kế toán còn ít nên một nhân viên kế toán
thường đảm nhiệm hai hoặc ba phần hành. Hơn nữa trong quá trình công tác vì một
lý do nào đó nhân viên phải nghỉ làm một thời gian, người thay thế sẽ phải tìm hiểu
từ đầu về phần hành đó. Điều đó có thể làm cho áp lực công việc dồn lên những
người còn lại. Việc luân chuyển công việc sang vị trí khác đôi khi gây khó khăn
cho cả người đến và người đi vì chưa chuẩn bị kĩ về việc bàn giao công việc nên
không thể không sai sót.
- Về việc luân chuyển chứng từ : Việc luân chuyển chừng từ của công ty được
áp dụng theo đúng quy định. Tuy nhiên do công ty hoạt động trên địa bàn cách xa
nhau mà công tác kế toán lại tập trung ở một nơi nên việc kiểm tra là rất khó khăn,
thụng tin c cp nht hng ngy l cha , vỡ vy vic luõn chuyn chng t cũn
chm tr.
- Bỏo cỏo lu chuyn tin t l mt bỏo cỏo ti chớnh phn ỏnh cỏc khon thu v
chi tin trong k ca doanh nghip theo tng hot ng kinh doanh, hot ng u t
v hot ng ti chớnh. Thụng qua nú ch doanh nghip cú th d oỏn c lng
tin mang li t cỏc hot ng trong tng lai. Nh qun lý cú th thy trc c
kh nng thanh toỏn trong k hot ng ti... Vỡ s quan trng ú m hu ht cỏc
doanh nghip u bỏo cỏo lu chuyn tin t. Nhng cho n nay Cụng ty vn cha
s dng vai trũ ca bỏo cỏo ny.
3.2 S cn thit phi hon thin k toỏn vn bng tin ti cụng ty c phn dch
v vin thụng ụng ụ
Vn bng tin : l ton b tin mt ca TSL gm: tin mt ti qu v tin
gi ti cỏc ngõn hng, cụng ty ti chớnh v tin ang chuyn vi tớnh lu hot cao

nht vn bng tin c dựng ỏp ng nhu cu thanh toỏn ca doanh nghip,
thc hin vic mua sm v chi phớ.
Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh thuộc tài sản lu
động của doanh nghiệp đợc hình thành trong quá trình bán hàng và tron các quan hệ
thanh toán.
Trong điều kiện hiện nay của nền kinh tế nớc ta chuyển sang cơ chế thi trờng
thì việc tổ chức công tác kế toán nói chung và kế toán vốn bằng tiền nói riêngcó ý
nghĩa rất quan trọng. Nó quyết định ến kết quả sản xuất và sự tồn tại của công ty.
Kế toán vốn bằng tiền là phần hành kế toán không thể thiếu đợc đối với tất cả các
hoạt động kinh doanh của công ty. Nó là công cụ điều chỉnh, quản lý, và sử dụng vật t
tài sản. Nó đảm bảo quyền tự chủ tài chính của công ty, kế toấn vốn bằng tiền giúp công
ty xác định mức vốn cần thiết quản lý và sử dụng có hiệu quả vốn kinh doanh. Nó đảm
bảo cho các nhu cầu chi trả thanh toán thờng xuyên, hàng ngày và đảm bảo cho quá
trình hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra thờng xuyên, liên tục.
Trong quá trình hoạt động kinh doanh công ty phải thờng xuyên sử dụng các
loại vốn bằng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán giữa công ty với các đối tợng
trong mối quan hệ mua bán vật t, hàng hoá, cung cấp lao vụ, dịch vụ, các khoản thuế
phải nộp, tiền lơng, bảo hiểm xã hội, về thanh toán trong nội bộ công ty và các khoản
chi phí khác bằng tiền.
Trong quá trình sản xuất kinh doanh, vốn bằng tiền đến với các doanh nghiệp
là loại vốn rất cần thiết không thể thiếu đợc, đặc biệt trong điều kiện đổi mới cơ chế
quản lý và tự chủ về tài chính thì vốn bằng tiền càng có vị trí quan trọng. Thúc đẩy
sản xuất kinh doanh phát triển và đạt hiệu quả kinh tế cao. Vốn bằng tiền là một loại
vốn có tính lu động nhah chóng vào mọi khâu của quá trình sản xuất. Trong điều
kiện hiện nay doanh nghiệp càng phải có kế hoạch hoá cao việc thu, chi tiền mặt,
việc thanh toán qua ngân hàng, không những đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh
trong doanh nghiệp mà còn tiết kiệm đợc vốn lu động, tăng thu nhập cho hoạt động
tài chính, góp phần quay vòng nhanh của vốn lu động.
Để phản ánh và giám đốc chặt chẽ vốn bằng tiền, kế toán phải thực hiên các
nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Phản ánh chính xác, kịp thời, đầy đủ tình hình hiện có và sự biến động của
từng loại vốn bằng tiền
- -Giám đốc chặt chẽ chấp hành các chế độ thu tiền mặt, tiền gửi, quản lý ngoại
tệ, vàng bạc, đá quý.
Vỡ th vic hon thin k toỏn vn bng tin i vi cỏc doanh nghip núi
chung v i vi cụng ty CPDVVT hin nay l rt cn thit.
3.3 Mt s gii phỏp gúp phn hon thin cụng tỏc hch toỏn k toỏn vn bng
tin ti cụng ty c phn dch v vin thụng ụng ụ
Hin nay cụng ty khụng ngng y mnh cỏc mi quan h khụng ch vi
cỏc t chc trong nc m c vi cỏc t chc quc t. Do ú yờu cu thanh toỏn
bng ngoi t rt quan trng.

×