Tải bản đầy đủ (.docx) (26 trang)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNGCHO VAY TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC CHƯƠNG DƯƠNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (204.57 KB, 26 trang )

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNGCHO VAY
TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU
VỰC CHƯƠNG DƯƠNG.
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA
NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KV CHƯƠNG DƯƠNG.
3.1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2005.
Ngân hàng Công thương KV Chương Dương quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ
năm 2005 với phương châm là: tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động theo luật Ngân hàng
và luật các tổ chức tín dụng, từng bước phát triển vững chắc, nâng cao sức cạnh tranh
sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả kinh doanh trong nền kinh tế thị trường có sự quản lý
của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa để phát huy vai trò của một Ngân hàng
quốc doanh, góp phần thực hiện các chính sách tiền tệ, phục vụ cho tăng trưởng kinh tế,
ổn định kinh tế vĩ mô, tăng thêm thế và lực để bước vào thế kỷ 21, từng bước hội nhập
vào khu vực và thế giới .
Các mục tiêu kinh doanh chủ yếu:
Huy động vốn bình quân: 3.600.000 triệu đồng
Tổng dư nợ tín dụng: Tăng 10% đến 15%
Nợ quá hạn: Giảm xuống 0,1 %
Từ những mục tiêu trên đây, NH hình thành các phương hướng là:
* Lành mạch hoá và nâng cao năng lực tài chính:
Xây dựng phương án xử lý nợ tồn đọng từ 31/12/2004 trở về trước và nâng cao
chất lượng tín dụng.
Xây dựng kế hoạch tài chính lành mạnh gắn với thực hiện hạch toán kế toán đầy
đủ theo nguyên tắc tự trang trải và cẩn trọng; nâng cao hiệu quả kinh doanh; cơ cấu lại
nguồn thu và thực hiện tiết kiệm chi phí, bảo đảm đủ trang trải chi phí, trích dự phòng
rủi ro; quản lý chi tiêu theo định mức.
* Cải thiện cơ cấu tài sản nợ có:
Tiếp tục phát huy kết quả các năm trước, duy trì tăng trưởng nguồn vốn ở mức
cao và không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng.
Vận dụng các cơ chế hiện hành để tổ chức điều hành nguồn vốn linh hoạt, phấn
đấu dần dần điều chỉnh cơ cấu tài sản Nợ – Có phù hợp, hạn chế rủi ro, nâng cao hiệu


quả sử dụng vốn.
* Dịch vụ và công nghệ ngân hàng:
Tuân thủ và làm theo quy trình ISO do NHCTVN ban hành trong lĩnh vực CNTT.
Trang bị thêm các máy chủ loại lớn, với tốc độ xử lý cao phục vụ mảng dịch vụ
cho khách hàng như Homebanking, Phonebanking, Internetbanking nhằm mở rộng hơn
nữa các dịch vụ ngân hàng, tăng thêm hiệu quả sử dụng ATM.
Có kế hoạch từng bước thực hiện hạch toán chặt chẽ đối với nghiệp vụ cho vay,
điều hành nguồn vốn, đẩy nhanh khâu phục vụ khách hàng, nhất là nghiệp vụ thanh
toán và tăng cường kiểm soát kế toán. Đặc biệt chú trọng xây dựng các chương trình
phần mềm ứng dụng phục vụ cho nghiệp vụ và công tác điều hành kinh doanh.
* Công tác tổ chức đào tạo cán bộ:
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, mời các chuyên gia trong các lĩnh vực chính trị,
kinh tế, ngân hàng tài chính về truyền đạt. Chú trọng tập huấn nghiệp vụ về cơ chế
chính sách chế độ, hướng dẫn chế độ mới.
Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, chính sách để khuyến khích để mọi
người tích cực tham gia nghiên cứu, nâng cao trình độ nghiệp vụ.
3.1.2. Phương hướng phát triển cho vay trung và dài hạn.
Nằm trong kế hoạch phát triển kinh doanh của NH, phương hướng phát triển
cho vay trung và dài hạn được cụ thể hoá như sau:
- Lựa chọn những dự án hậu quả của các đơn vị để xét duyệt cho vay. Khi xét duyệt
dự án, lấy hiệu quả và tính khả thi của dự án là tiêu chuẩn hàng đầu.
Duy trì thường xuyên việc đánh giá, phân loại khách hàng theo định kì ( trên cơ sở
các thông tin có chọn lọc ), từ đó xây dựng hạn mức tín dụng cho từng khách hàng, có
chính sách lãi suất phù hợp kết hợp với chính sách phát triển sản phẩm dịch vụ, theo
hướng đáp ứng tối đa nhu cấu khách hàng để có thể gia tăng số dịch vụ cung cấp cho
từng khách hàng, đồng thời tăng doanh số giao dịch.
Mở rộng cho vay sang các lĩnh vực khác và các thành phần kinh tế khác như công
ty cổ phần, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài. . . Thí điểm lựa chọn một số công ty cổ phần đã có uy tín trong giao dịch, có khả
năng tài chính để đầu tư trên cơ sở đảm bảo đúng chế độ quy định. Có kế hoạch tiếp thị

và khai thác khách hàng trong các khu công nghiệp.
Tăng cường thu thập thông tin về các chương trình đầu tư phát triển của thành
phố, của các bộ ngành, các tổng công ty, kết hợp với tình hình hoạt động của doanh
nghiệp, lên kế hoạch tiếp cận cụ thể và có các chính sách phù hợp, đáp ứng đúng nhu
cầu khách hàng.
Thực hiện nghiêm túc luật tổ chức tín dụng và quy trình tín dụng của ngành, nâng
cao vai trò công tác thẩm định dự án trong xét duyệt cho vay trung và dài hạn, tăng
cường công tác kiểm tra kiểm soát, nhất là đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu khó
khăn ngăn chặn việc không phát sinh thêm nợ quá hạn và rủi ro trong tín dụng.
Mở rộng cho vay ngoại tệ với những khách hàng có khả năng tái tạo ngoại tệ hoặc
tìm được nguồn cung ngoại tệ từ các doanh nghiệp khác, cho vay kết hợp với áp dụng
các biệm pháp phòng chống rủi ro tỉ giá, xác định khả năng hỗ trợ ngoại tệ của NH đối
với một số khách hàng có doanh số giao dịch lớn để nâng mức tăng trưởng tín dụng một
cách an toàn trên cơ sở chính sách cung ứng ngoại tệ phù hợp với tình hình cung cầu.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn tại
Ngân hàng Công thương KV Chương Dương.
Là lá cờ đầu của Ngân hàng Công thương Việt Nam, NHCT KV Chương Dương
không những phải thực hiện những phương hướng của toàn ngành Ngân hàng, mà còn
phải thực hiện các phương hướng phát triển của cả hệ thống Ngân hàng Công thương
Việt Nam. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra đối với NH là rất lớn. Hiện tại, hoạt động cho vay
trung và dài hạn của NH còn gặp nhiều khó khăn trở ngại và có nhiều tồn tại, trong đó
các trở ngại thuộc về chủ quan bản thân ngân hàng chiếm phần không nhỏ. Để giải
quyết những vấn đề đó, em xin đề nghị NH áp dụng một số giải pháp sau đây để nâng
cao chất lượng hoạt động tín dụng trung và dài hạn của NH.
3.2.1. Các biện pháp về nguồn vốn.
Cũng như các ngân hàng thương mại, NHCT KV Chương Dương đang xảy ra
tình trạng thừa vốn ngắn hạn nhưng lại thiếu vốn trung và dài hạn. Về lâu dài, để có thể
mở rộng hoạt động cho vay trung và dài hạn, NH cần từng bước tạo lập một nguồn vốn
trung và dài hạn thực sự và vững chắc. Do vậy, NH nên tiếp tục hoàn thiện và phát triển
các hình thức huy động vốn trung và dài hạn theo các hướng sau:

* Hoàn thiện và phát triển hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm có kì hạn trên một
năm
Về cơ bản, thu nhập và tích luỹ của người dân hiện đang có xu hướng tăng lên.
NH nên điều chỉnh hoạt động huy động vốn, nhằm thu hút được một bộ phận tiền gửi
dài hạn bằng cách luôn đảm bảo thực hiện một chính sách lãi suất hợp lý để thu hút
khách hàng, triển khai rộng rãi hình thức gửi tiết kiệm một nơi, rút được ở nhiều nơi,
tại tất cả các Chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng Công thương.
NHCT KV Chương Dương cũng nên đưa ra các hình thức tiền gửi tiết kiệm mới
như: tiền xây dựng nhà ở, mua ô tô, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm có đảm bảo bằng
vàng... với các điều kiện hợp lí và hấp dẫn hơn đối với khách hàng.
Bên cạnh việc đa dạng hoá các hình thức, kì hạn tiền gửi, cần phải nâng cao tinh
thần, tác phong phục vụ, giáo dục cán bộ công nhân viên trong giao tiếp.
Cải thiện một bước đáng kể chất lượng dịch vụ, cải tiến quy trình nghiệp vụ giảm
bớt thủ tục giấy tờ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo niềm tin, thông
qua khách hàng cũ mở rộng marketing tới khách hàng mới.
*.Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn ngoại tệ từ dân cư và các tổ chức kinh tế
Trong tình hình nhu cầu xin vay vốn ngoại tệ đang tăng lên, NHCT KV Chương
Dương cần mở rộng các hình thức huy động tiền gửi bằng ngoại tệ có kì hạn. gần đây
Chi nhánh có đưa ra hình thức huy động tiền gửi ngoại tệ trong vòng 5 năm trở lại đây
nhưng số dư tiền gửi tiết kiệm chưa nhiều vì thiếu các hình thức khuyến khích người
gửi. Với loại tiền gửi này, NHCT KV Chương Dương cần xem xét và mở rộng theo
hướng sau:
Có biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp lớn có thu nhập thường xuyên hay
định kì bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng theo tài khoản tiền gửi có kì hạn với lãi suất
hấp dẫn hay vào tài khoản tiền gửi thanh toán và được đảm bảo thanh toán nhanh gọn
với chi phí thanh toán thấp hơn. Nên có sự ưu đãi về lãi suất đối với các khách hàng có
mức dư nợ đạt đến một mức nào đó hoặc thông qua hình thức khen thưởng để khuyến
khích người gửi.
NHCT KV Chương Dương có thể khuyến khích các cá nhân không cư trú, người
nước ngoài học tập và công tác tại Việt Nam được mở tài khoản tiền gửi ngoại tệ tại Chi

nhánh để thực hiện các hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài hoặc hưởng lãi
theo tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kì hạn.
Chi nhánh có thể huy động tiền gửi ngoại tệ không chỉ bằng USD mà còn cả các
ngoại tệ mạnh khác như: đồng Yên Nhật (JPY), đồng Euro bởi nhu cầu về thanh toán,
giao dịch buôn bán của các doanh nghiệp Việt Nam với các nước khác đang trên đà phát
triển. Kết hợp với huy động vốn ngoại tệ để cho vay, Chi nhánh nên đẩy mạnh kinh
doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế để kiếm lời và tránh rủi ro hối đoái.
Đối với các món tiền gửi bằng ngoại tệ có kì hạn dài dưới dạng các chứng chỉ tiền
gửi, NHCT KV Chương Dương có thể thực hiện nghiệp vụ chiết khấu ngắn hạn khi
khách hàng có nhu cầu. Hình thức này đã được Ngân Hàng Ngoại Thương áp dụng và
rất có hiệu quả.
* Tiếp tục triển khai hoạt động phát hành trái phiếu ngân hàng loại trung và dài
hạn, kì phiếu ngân hàng có mục đích bằng cả nội tệ và ngoại tệ
Trái phiếu với lãi suất huy động cao hơn các hình thức gửi tiền cùng kỳ hạn đang
được người dân ưa thích. Nhưng đối với ngân hàng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu
luôn là nguồn có giá cả cao nhất. Do đó, khi phát hành trái phiếu, NHCT KV Chương
Dương nên chú ý tới các vấn đề sau:
Chỉ phát hành trái phiếu ngân hàng khi có nhu cầu bổ sung vốn cho vay đầu tư
vào các dự án lớn có tính khả thi cao. Mỗi đợt phát hành trái phiếu cần tính toán cân đối
giữa lãi suất đầu vào và đầu ra. Lãi suất cho vay cao sẽ không khuyến khích được khách
hàng vay vốn trung và dài hạn, do vậy Chi nhánh cần tìm cách giảm chi dịch vụ cho họ
để gánh đỡ phần nào về lãi suất cho vay.
Để giãn bớt nhu cầu tiền mặt quá tập trung vào thời điểm trái phiếu đáo hạn, Chi
nhánh nên tổ chức phát hành trái phiếu huy động vốn làm nhiều đợt, mỗi đợt cách nhau
khoảng một tháng. Do vậy các dự án đầu tư cần trình luận chứng kinh tế kỹ thuật sớm
để ngân hàng xem xét, cân đối nguồn vốn và nếu cần sẽ tổ chức phát hành trái phiếu.
Để làm tăng tính hấp dẫn của trái phiếu, Chi nhánh nên thực hiên nghiệp vụ chiết
khấu các trái phiếu, chuyển nhượng quyển sở hữu giữa các cá nhân thông qua hoạt
động mua bán, biếu tặng các trái phiếu vô danh hay đăng ký lại quyển sở hữu đối với
các trái phiếu ký danh. Trái phiếu dài hạn có thể dùng làm vật cầm cố thế chấp để vay

vốn tại ngân hàng. Các tiện ích đó làm tăngtính hấp dẫn của trái phiếu và trên cơ sở đó
ngân hàng có thể giảm bớt lãi suất huy động nhưng vẫn thu hút được nhiều người mua .
* Đẩy mạnh các hoạt động vay vốn từ các ngân hàng khác, đặc biệt là vay vốn ngoại
tệ với lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tài chính- ngân hàng
quốc tế.
NHCT KV Chương Dương cần tích cực hơn nữa trong việc cùng với khách hàng,
giúp đỡ khách hàng lập được các dự án có tính khả thi cao để được vay vốn theo các
chương trình tài trợ và uỷ thác có lãi suất thấp.
* Tiếp tục sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn:
Định hướng chung là cho phép các ngân hàng thương mại trích một phần vốn
ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, các ngân hàng được quyền chủ động
quyết định mức sử dụng cụ thể, phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn của mình.
3.2.2_ Các biện pháp về thay đổi đầu tư.
Khách hàng của Chi nhánh gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh
tế hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp, giao thông vận tải, xây
dựng... Các doanh nghiệp đang trong quá trình đổi mới và tự nâng cao năng lực sản
xuất bằng các hoạt động đầu tư vào tài sản cố định và bổ sung tài sản lưu động định kỳ.
Nếu NHCT KV Chương Dương chỉ dừng ở hoạt động cho vay vốn trực tiếp theo dự
án như hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp muốn vay vốn của NH nhưng không đáp
ứng được mọi điều kiện xin vay. Để giúp các doanh nghiệp đổi mới được tài sản cố
định theo kịp trình độ khoa học kỹ thuật tiên tiến, NHCT KV Chương Dương cần đa
dạng hoá các hình thức cho vay trung và dài hạn theo hướng phát triển nghiệp vụ tín
dụng thuê mua, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu, tiến hành đồng tài trợ và thực hiện tài
trợ các dự án lớn. Việc đa dạng hoá như vậy sẽ giúp ngân hàng vừa mở rộng quy mô
hoạt động tín dụng trung và dài hạn vừa nâng cao được chất lượng của hoạt động này vì
phân tán được rủi ro. Chi nhánh có thể thực hiện các biện pháp sau:
a/ Hiện tại các dự án cho vay của NHCT KV Chương Dương chủ yếu là các món
vay trung hạn thời gian không quá 5 năm, cho vay vốn để mua mới máy móc thiết bị
đầu tư chiều sâu. Trong thời gian tới khi NHCT KV Chương Dương đã có được nguồn
vốn trung và dài hạn ổn định và khá dồi dào, hoạt động cho vay vốn có thể tiến hành

đối với cả các dự án đầu tư dài hạn để xây dựng mới, mở rộng, thành lập thêm các
doanh nghiệp vừa và nhỏ.
b/ Với nguồn vốn tự tích luỹ và các nguồn vốn dài hạn huy động được, ngân hàng
có thể tham gia tài trợ các dự án lớn, liên doanh trong một số dự án của nhà nước về
hiện đại hoá và xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc tài trợ dự án thành lập các ngành sản xuất
mới, các hoạt động mang tính chất thử nghiệm nhưng có tính khả thi cao. Hình thức tài
trợ các dự án lớn còn quá mới mẻ với NHCT KV Chương Dương. Hiện nay các dự án
lớn của chính phủ đều do các ngân hàng và tổ chức nước ngoài tài trợ. Dần dần khi
NHCT KV Chương Dương sẽ có kinh nghiệm và mạnh lên về tiềm lực tài chính, hoạt
động tài trợ dự án của Chi nhánh chắc chắn là có thể thực hiện tốt.
c/ Phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng thuê mua: Đây là hình thức gián
tiếp của hoạt động tín dụng trung và dài hạn cần được đẩy mạnh để bổ trợ cho hoạt
động cho vay trực tiếp theo dự án. Để mở rộng hoạt động tín dụng thuê mua, NHCT
KV Chương Dương cần giải quyết một số vấn đề sau:
- Vốn cho hoạt động tín dụng thuê mua: Để thực hiện được các phương án thuê
mua dài hạn, Chi nhánh cần phải tiến hành tạo nguồn vốn dài hạn thông qua hoạt động
phát hành trái phiếu ngân hàng với kì hạn dài. Là nghiệp vụ kinh doanh, hoạt động tín
dụng thuê mua cũng đòi hỏi các chi phí ban đầu để tạo ra các tài sản cố định như chi phí
mua sắm, thiết kế xây dựng... Các chi phí này cần được tạm ứng và hạch toán chi tiết.

- NHCT KV Chương Dương, trên cơ sở tìm hiểu thị trường, cần lập các phương
án để quyết định loại tài sản cần khai thác phù hợp với nhu cầu thị trường, nhu cầu thuê
mua của khách hàng và gắn với xu hướng phát triển kinh tế của đơn vị và của ngành
trước mắt cũng như lâu dài.
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lí nhà đất, các công ty xây dựng
và phát triển đô thị, các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu ... để tạo nguồn tài sản cho
thuê. NHCT KV Chương Dương có thể tiến tới mở rộng quan hệ liên doanh với các
công ty thuê mua quốc tế một mặt giúp ngân hàng có điều kiện học hỏi kinh nghiệm,
mặt khác tận dụng được nguồn ngoại tệ hiện nay còn đang thiếu.
d/ Mở rộng các hoạt động cho vay đồng tài trợ để giải quyết nhu cầu cho vay các

dự án lớn trong khi ngân hàng đang thiếu vốn. Phát triển hoạt động cho vay đồng tài trợ
sẽ giúp ngân hàng tận dụng được các khoản vốn từ nhỏ nhất vào cho vay, đồng thời
chia sẻ bớt rủi ro với các ngân hàng thương mại khác, trong trường hợp dự án lớn và
mức độ mạo hiểm cao. Ngoài ra, hình thức này còn giúp Ngân hàng tham gia cho vay
trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp có nguồn vốn tự có cao và nhu cầu vay khối
lượng vốn lớn hơn lượng vốn mà ngân hàng được phép cho vay (theo thể lệ tín dụng
trung và dài hạn, một ngân hàng không được phép cho một khách hàng vay quá 10%
vốn tự có của mình).
e/ Về cơ cấu cho vay trung và dài hạn theo thành phần kinh tế: Đối với các doanh
nghiệp quốc doanh, chỉ cho vay những đơn vị làm ăn thực sự có lãi và những ngành,
những đơn vị được nhà nước ưu tiên. Đẩy mạnh cấp tín dụng vào khu vực kinh tế ngoài
quốc doanh vì một khi đã có luật thế chấp tài sản và một số luật khác được thực hiện
nghiêm minh và có đội ngũ cán bộ tín dụng vững vàng thì Chi nhánh không sợ mất vốn.
3.2.3_ Các biện pháp về công tác thẩm định dự án và quyết định cho vay.
Xét trên quan điểm của hoạt động tín dụng trung và dài hạn, thẩm định các dự án
đầu tư là khâu quan trọng nhất. Để tăng hiệu quả của công tác này, đảm bảo an toàn cho
các khoản cho vay, từ đó nâng cao chất lượng của hoạt động cho vay trung và dài hạn,
trong khi xét duyệt cho vay, cán bộ thẩm định cần đặc biệt chú ý tới các điều kiện cơ
bản sau:
- Coi trọng tính pháp lí của các pháp nhân vay vốn.
- Đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét khả năng tài
chính dùng cho hoàn trả vốn vay và xu hướng phát triển của doanh nghiệp trong những
năm tới.
- Thẩm định các dự án xin vay một cách chi tiết đầy đủ, tính toán các chỉ tiêu kinh
tế kĩ thuật quan trọng của dự án, so sánh với các định mức của ngành và của nhà nước
giúp cho việc đánh giá mức độ khả thi của dự án được chính xác. Đồng thời nên phát
huy vai trò tư vấn cho doanh nghiệp.
Qua khảo sát thực tế các khâu tại NHCT KV Chương Dương, em nhận thấy còn
một vài vấn đề cần phải được sửa đổi và làm rõ thêm. Dưới đây là một vài biện pháp
nhằm hoàn thiện công tác thẩm định và ra quyết định cho vay của NHCT KV Chương

Dương:
a/ Đổi mới dần cách thức thẩm định dự án
Hoạt động cho vay vốn trung và dài hạn của NHCT KV Chương Dương không
chỉ bó hẹp trong các món vay trung hạn mà sẽ mở rộng cho vay cả các dự án lớn với
thời gian dài đến hàng chục năm. Điều này buộc NHCT KV Chương Dương phải hoàn
thiện một bước phương thức thẩm định dự án, chuyển từ phân tích tài chính giản đơn
sang phân tích tài chính bằng phương pháp hiện đại hoá có tính đến sự biến động của
tiền tệ. Bên cạnh đó, ngân hàng nên sử dụng phương pháp phân tích độ nhạy và phương
pháp so sánh để có cách nhìn chính xác hơn về tính khả thi và độ an toàn của dự án, có
nghĩa là phải đặt dự án trong sự biến động của các yếu tố có liên quan: Nếu một dự án
trong trường hợp xấu nhất, vẫn đạt được một tỉ suất thu hồi vốn nội bộ (IRR) và giá trị
hiện tại thuần (NPV) đủ bù đắp được lãi phải trả ngân hàng ở mức độ các doanh nghiệp
chấp nhận được thì dự án đó có khả năng trả nợ chắc chắn nhất.
b/ Cần xem xét lại cách xác định 2 chỉ tiêu thời gian cho vay (Tcv) và số tiền trả nợ
hàng năm (N)
Mỗi dự án đều có vòng đời của nó: Những năm đầu khi mới đưa vào khai thác,
doanh thu và lợi nhuận chưa thể đạt được như dự kiến; sau một thời gian hoạt động khi
doanh thu tiêu thụ vượt quá điểm hoà vốn thì dự án mới có lợi nhuận trả nợ ngân hàng,
và sau thời kì thu nhập và tích luỹ là giai đoạn thoái trào máy móc đã cũ kĩ, chất lượng
sản phẩm kém, tiêu hao nguyên liệu nhiều làm giá thành tăng lên,... Tóm lại thu nhập và
lợi nhuận của dự án sẽ không đều qua các năm. NHCT KV Chương Dương chỉ thu nợ
trung và dài hạn khi đối tượng vay vốn đã phát huy hiệu quả , có nghĩa là phải tính tới
thời gian ân hạn (có tính tới khấu hao cơ bản là yếu tố trả nợ: N = KHCB + lãi). Một
đặc điểm cơ bản là thời hạn cho vay trong tín dụng trung và dài hạn khác thời hạn thu
nợ trung dài hạn, vì nó có thêm thời gian ân hạn. Do vậy, việc lấy chỉ tiêu doanh thu và
lợi nhuận hàng năm của dự án tại điều kiện tối ưu để tính Tcv và N là chưa thật hợp lí.
Cán bộ tín dụng nên tính toán các chỉ tiêu này như sau: Khi thẩm định phương diện tài
chính của dự án, nếu dự án đầu tư trong thời gian dài nên phân chia ra theo từng giai
đoạn tuỳ theo đặc điểm của dự án, tính toán doanh thu và lợi nhuận của dự án trong
từng giai đoạn. Thường trong những năm đầu, số tiền trả nợ là thấp và sẽ tăng dần cùng

với mức tăng doanh thu của dự án trong các giai đoạn sau. Làm như vậy NHCT KV
Chương Dương sẽ có cơ sở thu nợ đúng hạn, giảm nợ quá hạn.
c/ Kéo dài thời gian cho vay đối với các dự án đầu tư chiều sâu theo dây chuyền công
nghệ lớn.
Hiện tại các khoản cho vay trung và dài hạn của NHCT KV Chương Dương chủ
yếu là trung hạn không quá 5 năm. Theo quy định, đối với các dự án đầu tư chiều sâu có
thời gian xây dựng thì thời hạn cho vay không quá 3 năm, còn các dự án mua máy móc
về lắp đặt thì thời hạn cho vay chỉ 2 năm. Quy định về thời hạn cho vay như vậy là
chưa thật hợp lí: cũng là một hình thức đầu tư chiều sâu nhưng các dự án đầu tư theo cả
một dây chuyền mới dù với quy mô vừa hay nhỏ thì doanh nghiệp cũng khó hoàn trả
vốn trong thời gian 3 năm bởi lẽ với một dây chuyền mới, sản phẩm sản xuất ra sẽ là
mới đối với thị trường (về giá cả, chất lượng, chủng loại,...); mặt khác, công nhân phải
có thời gian làm quen với dây chuyền mới, sản phẩm mới... do đó thời kì đầu sản phẩm
sản xuất ra sẽ tiêu thụ chậm cần có thời gian chiếm lĩnh thị trường, thậm chí doanh
nghiệp có thể bị thua lỗ trong thời gian này. Vì vậy, đối với các doanh nghiệp đầu tư
theo hình thức này thời gian cho vay nên dài hơn, có thể chuyển qua cho vay tín dụng
dài hạn (trên 5 năm).
d/ Giảm bớt thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn
Để khắc phục tình trạng hồ sơ vay vốn thiếu trung thực làm mất thời gian thẩm
định lại số liệu, khi doanh nghiệp có ý định vay vốn tại NHCT KV Chương Dương, cán
bộ tín dụng cần phổ biến cho doanh nghiệp các thủ tục cần thiết trong hồ sơ và yêu cầu
doanh nghiệp cung cấp tài liệu thoả mãn các điều kiện sau:
- Cung cấp một cách trung thực các thông tin về sản xuất kinh doanh.
- Hồ sơ gửi đến phải đầy đủ, rõ ràng, chính xác, ngắn gọn.
- Các bảng biểu trước khi đến ngân hàng cần phải có xác nhận của cơ quan kiểm
toán để đảm bảo các số liệu hạch toán là chính xác.
e/ Nâng cao trình độ thẩm định dự án của cán bộ tín dụng:
NHCT KV Chương Dương cần phải làm tốt hơn nữa công tác đào tạo cán bộ
trong ngân hàng từ lãnh đạo tới nhân viên về các kiến thức thẩm định dự án. Tiến hành

×