Tải bản đầy đủ (.doc) (3 trang)

Đề kiểm tra cuối kỳ 1

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (75.89 KB, 3 trang )

Trường Tiểu học Kim Đồng
Họ và tên: …………………
Lớp : Một/ 4
BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
Năm học: 2010 - 2011
Môn: Toán
Đề:
Phần 1: (3.0 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái có câu trả lời đúng
Câu 1: Sắp xếp các số 9, 7, 5, 10 theo thứ tự từ lớn đến bé.
a. 5, 7, 9, 10 b. 7, 9, 10, 5 c. 10, 9, 7, 5
Câu 2: >, < = ? 0 …..10
a. < b. > c. =
Câu 3: Số ? 2 + = 9
a. 9 b. 2 c. 8 d. 7

- 1
Câu 4: Số? 9
a. 9 b. 10 c. 8 d. 1
Câu 5 : Tính
8
+
1

............
a. 10 b. 7 c. 9 d. 8
Câu 6: Hình bên có …. hình tam giác
a. 3
b. 4
c. 5
d. 6
Phần 2: (7.0 điểm)


Câu 1 : Tính :
9 2 10 5 1 8
- + - + + -
3 6 4 2 7 8

......... ......... ......... .......... ......... ..........
Câu 2 : Tính :
1 + 9 = ........ 8 – 6 =......... 3 + 6 =..........
10 – 3 = ........ 4 + 5 = ......... 6 – 3 = .........
Câu 3: Viết phép tính thích hợp
Có :      
Bớt :  
Còn :…. Bông hoa?
Câu 4: Viết phép tính thích hợp
Nhóm 1 : 5 bạn nữ
Nhóm 2 : 5 bạn nữ
Cả hai nhóm: ……bạn nữ?


Câu 5: Số ?
- 3 + 2
8
Câu 6: Số ?
a) 6 + = 9 b) 10 – 7 + = 0
------Hết------

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×