Tải bản đầy đủ (.docx) (28 trang)

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG KHU VỰC CHƯƠNG DƯƠNG

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (195.76 KB, 28 trang )

MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG CHO
VAY TÍN DỤNG TRUNG VÀ DÀI HẠN TẠI NGÂN HÀNG CÔNG
THƯƠNG KHU VỰC CHƯƠNG DƯƠNG.
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TRUNG VÀ DÀI HẠN CỦA NGÂN
HÀNG CÔNG THƯƠNG KV CHƯƠNG DƯƠNG.
3.1.1. Kế hoạch kinh doanh năm 2005.
Ngân hàng Công thương KV Chương Dương quyết tâm hoàn thành
nhiệm vụ năm 2005 với phương châm là: tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động
theo luật Ngân hàng và luật các tổ chức tín dụng, từng bước phát triển vững
chắc, nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ và hiệu quả kinh doanh trong
nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ
nghĩa để phát huy vai trò của một Ngân hàng quốc doanh, góp phần thực hiện
các chính sách tiền tệ, phục vụ cho tăng trưởng kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô,
tăng thêm thế và lực để bước vào thế kỷ 21, từng bước hội nhập vào khu vực và
thế giới .
Các mục tiêu kinh doanh chủ yếu:
Huy động vốn bình quân: 3.600.000 triệu đồng
Tổng dư nợ tín dụng: Tăng 10% đến 15%
Nợ quá hạn: Giảm xuống 0,1 %
Từ những mục tiêu trên đây, NH hình thành các phương hướng là:
* Lành mạch hoá và nâng cao năng lực tài chính:
Xây dựng phương án xử lý nợ tồn đọng từ 31/12/2004 trở về trước và nâng
cao chất lượng tín dụng.
Xây dựng kế hoạch tài chính lành mạnh gắn với thực hiện hạch toán kế
toán đầy đủ theo nguyên tắc tự trang trải và cẩn trọng; nâng cao hiệu quả kinh
doanh; cơ cấu lại nguồn thu và thực hiện tiết kiệm chi phí, bảo đảm đủ trang trải
chi phí, trích dự phòng rủi ro; quản lý chi tiêu theo định mức.
* Cải thiện cơ cấu tài sản nợ có:
Tiếp tục phát huy kết quả các năm trước, duy trì tăng trưởng nguồn vốn ở
mức cao và không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng.
Vận dụng các cơ chế hiện hành để tổ chức điều hành nguồn vốn linh hoạt,


phấn đấu dần dần điều chỉnh cơ cấu tài sản Nợ – Có phù hợp, hạn chế rủi ro,
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.
* Dịch vụ và công nghệ ngân hàng:
Tuân thủ và làm theo quy trình ISO do NHCTVN ban hành trong lĩnh vực
CNTT.
Trang bị thêm các máy chủ loại lớn, với tốc độ xử lý cao phục vụ mảng
dịch vụ cho khách hàng như Homebanking, Phonebanking, Internetbanking
nhằm mở rộng hơn nữa các dịch vụ ngân hàng, tăng thêm hiệu quả sử dụng
ATM.
Có kế hoạch từng bước thực hiện hạch toán chặt chẽ đối với nghiệp vụ cho
vay, điều hành nguồn vốn, đẩy nhanh khâu phục vụ khách hàng, nhất là nghiệp
vụ thanh toán và tăng cường kiểm soát kế toán. Đặc biệt chú trọng xây dựng các
chương trình phần mềm ứng dụng phục vụ cho nghiệp vụ và công tác điều hành
kinh doanh.
* Công tác tổ chức đào tạo cán bộ:
Tổ chức các hội nghị, hội thảo, mời các chuyên gia trong các lĩnh vực
chính trị, kinh tế, ngân hàng tài chính về truyền đạt. Chú trọng tập huấn nghiệp
vụ về cơ chế chính sách chế độ, hướng dẫn chế độ mới.
Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học, chính sách để khuyến khích để
mọi người tích cực tham gia nghiên cứu, nâng cao trình độ nghiệp vụ.
3.1.2. Phương hướng phát triển cho vay trung và dài hạn.
Nằm trong kế hoạch phát triển kinh doanh của NH, phương hướng phát
triển cho vay trung và dài hạn được cụ thể hoá như sau:
- Lựa chọn những dự án hậu quả của các đơn vị để xét duyệt cho vay. Khi
xét duyệt dự án, lấy hiệu quả và tính khả thi của dự án là tiêu chuẩn hàng đầu.
Duy trì thường xuyên việc đánh giá, phân loại khách hàng theo định kì
( trên cơ sở các thông tin có chọn lọc ), từ đó xây dựng hạn mức tín dụng cho
từng khách hàng, có chính sách lãi suất phù hợp kết hợp với chính sách phát
triển sản phẩm dịch vụ, theo hướng đáp ứng tối đa nhu cấu khách hàng để có thể
gia tăng số dịch vụ cung cấp cho từng khách hàng, đồng thời tăng doanh số giao

dịch.
Mở rộng cho vay sang các lĩnh vực khác và các thành phần kinh tế khác
như công ty cổ phần, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài. . . Thí điểm lựa chọn một số công ty cổ phần đã có uy tín
trong giao dịch, có khả năng tài chính để đầu tư trên cơ sở đảm bảo đúng chế độ
quy định. Có kế hoạch tiếp thị và khai thác khách hàng trong các khu công
nghiệp.
Tăng cường thu thập thông tin về các chương trình đầu tư phát triển của
thành phố, của các bộ ngành, các tổng công ty, kết hợp với tình hình hoạt động
của doanh nghiệp, lên kế hoạch tiếp cận cụ thể và có các chính sách phù hợp,
đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng.
Thực hiện nghiêm túc luật tổ chức tín dụng và quy trình tín dụng của
ngành, nâng cao vai trò công tác thẩm định dự án trong xét duyệt cho vay trung
và dài hạn, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, nhất là đối với các doanh
nghiệp có dấu hiệu khó khăn ngăn chặn việc không phát sinh thêm nợ quá hạn
và rủi ro trong tín dụng.
Mở rộng cho vay ngoại tệ với những khách hàng có khả năng tái tạo ngoại
tệ hoặc tìm được nguồn cung ngoại tệ từ các doanh nghiệp khác, cho vay kết
hợp với áp dụng các biệm pháp phòng chống rủi ro tỉ giá, xác định khả năng hỗ
trợ ngoại tệ của NH đối với một số khách hàng có doanh số giao dịch lớn để
nâng mức tăng trưởng tín dụng một cách an toàn trên cơ sở chính sách cung ứng
ngoại tệ phù hợp với tình hình cung cầu.
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng trung và dài hạn
tại Ngân hàng Công thương KV Chương Dương.
Là lá cờ đầu của Ngân hàng Công thương Việt Nam, NHCT KV Chương
Dương không những phải thực hiện những phương hướng của toàn ngành Ngân
hàng, mà còn phải thực hiện các phương hướng phát triển của cả hệ thống Ngân
hàng Công thương Việt Nam. Vì vậy nhiệm vụ đặt ra đối với NH là rất lớn.
Hiện tại, hoạt động cho vay trung và dài hạn của NH còn gặp nhiều khó khăn
trở ngại và có nhiều tồn tại, trong đó các trở ngại thuộc về chủ quan bản thân

ngân hàng chiếm phần không nhỏ. Để giải quyết những vấn đề đó, em xin đề
nghị NH áp dụng một số giải pháp sau đây để nâng cao chất lượng hoạt động tín
dụng trung và dài hạn của NH.
3.2.1. Các biện pháp về nguồn vốn.
Cũng như các ngân hàng thương mại, NHCT KV Chương Dương đang
xảy ra tình trạng thừa vốn ngắn hạn nhưng lại thiếu vốn trung và dài hạn. Về lâu
dài, để có thể mở rộng hoạt động cho vay trung và dài hạn, NH cần từng bước
tạo lập một nguồn vốn trung và dài hạn thực sự và vững chắc. Do vậy, NH nên
tiếp tục hoàn thiện và phát triển các hình thức huy động vốn trung và dài hạn
theo các hướng sau:
* Hoàn thiện và phát triển hình thức huy động tiền gửi tiết kiệm có kì hạn trên
một năm
Về cơ bản, thu nhập và tích luỹ của người dân hiện đang có xu hướng tăng
lên. NH nên điều chỉnh hoạt động huy động vốn, nhằm thu hút được một bộ
phận tiền gửi dài hạn bằng cách luôn đảm bảo thực hiện một chính sách lãi suất
hợp lý để thu hút khách hàng, triển khai rộng rãi hình thức gửi tiết kiệm một
nơi, rút được ở nhiều nơi, tại tất cả các Chi nhánh trong hệ thống Ngân hàng
Công thương.
NHCT KV Chương Dương cũng nên đưa ra các hình thức tiền gửi tiết
kiệm mới như: tiền xây dựng nhà ở, mua ô tô, tiết kiệm trả lãi trước, tiết kiệm
có đảm bảo bằng vàng... với các điều kiện hợp lí và hấp dẫn hơn đối với khách
hàng.
Bên cạnh việc đa dạng hoá các hình thức, kì hạn tiền gửi, cần phải nâng
cao tinh thần, tác phong phục vụ, giáo dục cán bộ công nhân viên trong giao
tiếp.
Cải thiện một bước đáng kể chất lượng dịch vụ, cải tiến quy trình nghiệp
vụ giảm bớt thủ tục giấy tờ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tạo
niềm tin, thông qua khách hàng cũ mở rộng marketing tới khách hàng mới.
*.Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn ngoại tệ từ dân cư và các tổ chức kinh tế
Trong tình hình nhu cầu xin vay vốn ngoại tệ đang tăng lên, NHCT KV

Chương Dương cần mở rộng các hình thức huy động tiền gửi bằng ngoại tệ có
kì hạn. gần đây Chi nhánh có đưa ra hình thức huy động tiền gửi ngoại tệ trong
vòng 5 năm trở lại đây nhưng số dư tiền gửi tiết kiệm chưa nhiều vì thiếu các
hình thức khuyến khích người gửi. Với loại tiền gửi này, NHCT KV Chương
Dương cần xem xét và mở rộng theo hướng sau:
Có biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp lớn có thu nhập thường
xuyên hay định kì bằng ngoại tệ gửi vào Ngân hàng theo tài khoản tiền gửi có kì
hạn với lãi suất hấp dẫn hay vào tài khoản tiền gửi thanh toán và được đảm bảo
thanh toán nhanh gọn với chi phí thanh toán thấp hơn. Nên có sự ưu đãi về lãi
suất đối với các khách hàng có mức dư nợ đạt đến một mức nào đó hoặc thông
qua hình thức khen thưởng để khuyến khích người gửi.
NHCT KV Chương Dương có thể khuyến khích các cá nhân không cư trú,
người nước ngoài học tập và công tác tại Việt Nam được mở tài khoản tiền gửi
ngoại tệ tại Chi nhánh để thực hiện các hoạt động thanh toán, chuyển tiền ra
nước ngoài hoặc hưởng lãi theo tài khoản tiền gửi tiết kiệm có kì hạn.
Chi nhánh có thể huy động tiền gửi ngoại tệ không chỉ bằng USD mà còn
cả các ngoại tệ mạnh khác như: đồng Yên Nhật (JPY), đồng Euro bởi nhu cầu
về thanh toán, giao dịch buôn bán của các doanh nghiệp Việt Nam với các nước
khác đang trên đà phát triển. Kết hợp với huy động vốn ngoại tệ để cho vay, Chi
nhánh nên đẩy mạnh kinh doanh ngoại hối và thanh toán quốc tế để kiếm lời và
tránh rủi ro hối đoái.
Đối với các món tiền gửi bằng ngoại tệ có kì hạn dài dưới dạng các chứng
chỉ tiền gửi, NHCT KV Chương Dương có thể thực hiện nghiệp vụ chiết khấu
ngắn hạn khi khách hàng có nhu cầu. Hình thức này đã được Ngân Hàng Ngoại
Thương áp dụng và rất có hiệu quả.
* Tiếp tục triển khai hoạt động phát hành trái phiếu ngân hàng loại trung và
dài hạn, kì phiếu ngân hàng có mục đích bằng cả nội tệ và ngoại tệ
Trái phiếu với lãi suất huy động cao hơn các hình thức gửi tiền cùng kỳ
hạn đang được người dân ưa thích. Nhưng đối với ngân hàng nguồn vốn từ phát
hành trái phiếu luôn là nguồn có giá cả cao nhất. Do đó, khi phát hành trái

phiếu, NHCT KV Chương Dương nên chú ý tới các vấn đề sau:
Chỉ phát hành trái phiếu ngân hàng khi có nhu cầu bổ sung vốn cho vay
đầu tư vào các dự án lớn có tính khả thi cao. Mỗi đợt phát hành trái phiếu cần
tính toán cân đối giữa lãi suất đầu vào và đầu ra. Lãi suất cho vay cao sẽ không
khuyến khích được khách hàng vay vốn trung và dài hạn, do vậy Chi nhánh cần
tìm cách giảm chi dịch vụ cho họ để gánh đỡ phần nào về lãi suất cho vay.
Để giãn bớt nhu cầu tiền mặt quá tập trung vào thời điểm trái phiếu đáo
hạn, Chi nhánh nên tổ chức phát hành trái phiếu huy động vốn làm nhiều đợt,
mỗi đợt cách nhau khoảng một tháng. Do vậy các dự án đầu tư cần trình luận
chứng kinh tế kỹ thuật sớm để ngân hàng xem xét, cân đối nguồn vốn và nếu
cần sẽ tổ chức phát hành trái phiếu.
Để làm tăng tính hấp dẫn của trái phiếu, Chi nhánh nên thực hiên nghiệp
vụ chiết khấu các trái phiếu, chuyển nhượng quyển sở hữu giữa các cá nhân
thông qua hoạt động mua bán, biếu tặng các trái phiếu vô danh hay đăng ký lại
quyển sở hữu đối với các trái phiếu ký danh. Trái phiếu dài hạn có thể dùng làm
vật cầm cố thế chấp để vay vốn tại ngân hàng. Các tiện ích đó làm tăngtính hấp
dẫn của trái phiếu và trên cơ sở đó ngân hàng có thể giảm bớt lãi suất huy động
nhưng vẫn thu hút được nhiều người mua .
* Đẩy mạnh các hoạt động vay vốn từ các ngân hàng khác, đặc biệt là vay vốn
ngoại tệ với lãi suất ưu đãi từ các ngân hàng nước ngoài, các tổ chức tài
chính- ngân hàng quốc tế.
NHCT KV Chương Dương cần tích cực hơn nữa trong việc cùng với
khách hàng, giúp đỡ khách hàng lập được các dự án có tính khả thi cao để được
vay vốn theo các chương trình tài trợ và uỷ thác có lãi suất thấp.
* Tiếp tục sử dụng vốn ngắn hạn để cho vay trung dài hạn:
Định hướng chung là cho phép các ngân hàng thương mại trích một phần
vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn. Tuy nhiên, các ngân hàng được quyền
chủ động quyết định mức sử dụng cụ thể, phù hợp với khả năng cân đối nguồn
vốn của mình.
3.2.2_ Các biện pháp về thay đổi đầu tư.

Khách hàng của Chi nhánh gồm các doanh nghiệp thuộc mọi thành
phần kinh tế hoạt động trong các lĩnh vực công nghiệp, thương nghiệp, giao
thông vận tải, xây dựng... Các doanh nghiệp đang trong quá trình đổi mới và tự
nâng cao năng lực sản xuất bằng các hoạt động đầu tư vào tài sản cố định và bổ
sung tài sản lưu động định kỳ. Nếu NHCT KV Chương Dương chỉ dừng ở hoạt
động cho vay vốn trực tiếp theo dự án như hiện nay thì rất nhiều doanh nghiệp
muốn vay vốn của NH nhưng không đáp ứng được mọi điều kiện xin vay. Để
giúp các doanh nghiệp đổi mới được tài sản cố định theo kịp trình độ khoa học
kỹ thuật tiên tiến, NHCT KV Chương Dương cần đa dạng hoá các hình thức cho
vay trung và dài hạn theo hướng phát triển nghiệp vụ tín dụng thuê mua, bảo
lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu, tiến hành đồng tài trợ và thực hiện tài trợ các dự án
lớn. Việc đa dạng hoá như vậy sẽ giúp ngân hàng vừa mở rộng quy mô hoạt
động tín dụng trung và dài hạn vừa nâng cao được chất lượng của hoạt động này
vì phân tán được rủi ro. Chi nhánh có thể thực hiện các biện pháp sau:
a/ Hiện tại các dự án cho vay của NHCT KV Chương Dương chủ yếu là
các món vay trung hạn thời gian không quá 5 năm, cho vay vốn để mua mới
máy móc thiết bị đầu tư chiều sâu. Trong thời gian tới khi NHCT KV Chương
Dương đã có được nguồn vốn trung và dài hạn ổn định và khá dồi dào, hoạt
động cho vay vốn có thể tiến hành đối với cả các dự án đầu tư dài hạn để xây
dựng mới, mở rộng, thành lập thêm các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
b/ Với nguồn vốn tự tích luỹ và các nguồn vốn dài hạn huy động được,
ngân hàng có thể tham gia tài trợ các dự án lớn, liên doanh trong một số dự án
của nhà nước về hiện đại hoá và xây dựng cơ sở hạ tầng hoặc tài trợ dự án thành
lập các ngành sản xuất mới, các hoạt động mang tính chất thử nghiệm nhưng có
tính khả thi cao. Hình thức tài trợ các dự án lớn còn quá mới mẻ với NHCT KV
Chương Dương. Hiện nay các dự án lớn của chính phủ đều do các ngân hàng và
tổ chức nước ngoài tài trợ. Dần dần khi NHCT KV Chương Dương sẽ có kinh
nghiệm và mạnh lên về tiềm lực tài chính, hoạt động tài trợ dự án của Chi nhánh
chắc chắn là có thể thực hiện tốt.
c/ Phát triển và hoàn thiện nghiệp vụ tín dụng thuê mua: Đây là hình thức

gián tiếp của hoạt động tín dụng trung và dài hạn cần được đẩy mạnh để bổ trợ
cho hoạt động cho vay trực tiếp theo dự án. Để mở rộng hoạt động tín dụng thuê
mua, NHCT KV Chương Dương cần giải quyết một số vấn đề sau:
- Vốn cho hoạt động tín dụng thuê mua: Để thực hiện được các phương án
thuê mua dài hạn, Chi nhánh cần phải tiến hành tạo nguồn vốn dài hạn thông
qua hoạt động phát hành trái phiếu ngân hàng với kì hạn dài. Là nghiệp vụ kinh
doanh, hoạt động tín dụng thuê mua cũng đòi hỏi các chi phí ban đầu để tạo ra
các tài sản cố định như chi phí mua sắm, thiết kế xây dựng... Các chi phí này
cần được tạm ứng và hạch toán chi tiết.

- NHCT KV Chương Dương, trên cơ sở tìm hiểu thị trường, cần lập các
phương án để quyết định loại tài sản cần khai thác phù hợp với nhu cầu thị
trường, nhu cầu thuê mua của khách hàng và gắn với xu hướng phát triển kinh
tế của đơn vị và của ngành trước mắt cũng như lâu dài.
- Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lí nhà đất, các công ty xây
dựng và phát triển đô thị, các tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu ... để tạo
nguồn tài sản cho thuê. NHCT KV Chương Dương có thể tiến tới mở rộng quan
hệ liên doanh với các công ty thuê mua quốc tế một mặt giúp ngân hàng có điều
kiện học hỏi kinh nghiệm, mặt khác tận dụng được nguồn ngoại tệ hiện nay còn
đang thiếu.
d/ Mở rộng các hoạt động cho vay đồng tài trợ để giải quyết nhu cầu cho
vay các dự án lớn trong khi ngân hàng đang thiếu vốn. Phát triển hoạt động cho
vay đồng tài trợ sẽ giúp ngân hàng tận dụng được các khoản vốn từ nhỏ nhất
vào cho vay, đồng thời chia sẻ bớt rủi ro với các ngân hàng thương mại khác,
trong trường hợp dự án lớn và mức độ mạo hiểm cao. Ngoài ra, hình thức này
còn giúp Ngân hàng tham gia cho vay trung và dài hạn đối với các doanh
nghiệp có nguồn vốn tự có cao và nhu cầu vay khối lượng vốn lớn hơn lượng
vốn mà ngân hàng được phép cho vay (theo thể lệ tín dụng trung và dài hạn,
một ngân hàng không được phép cho một khách hàng vay quá 10% vốn tự có
của mình).

e/ Về cơ cấu cho vay trung và dài hạn theo thành phần kinh tế: Đối với các
doanh nghiệp quốc doanh, chỉ cho vay những đơn vị làm ăn thực sự có lãi và
những ngành, những đơn vị được nhà nước ưu tiên. Đẩy mạnh cấp tín dụng vào
khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vì một khi đã có luật thế chấp tài sản và một
số luật khác được thực hiện nghiêm minh và có đội ngũ cán bộ tín dụng vững
vàng thì Chi nhánh không sợ mất vốn.
3.2.3_ Các biện pháp về công tác thẩm định dự án và quyết định cho vay.
Xét trên quan điểm của hoạt động tín dụng trung và dài hạn, thẩm định các
dự án đầu tư là khâu quan trọng nhất. Để tăng hiệu quả của công tác này, đảm
bảo an toàn cho các khoản cho vay, từ đó nâng cao chất lượng của hoạt động
cho vay trung và dài hạn, trong khi xét duyệt cho vay, cán bộ thẩm định cần đặc
biệt chú ý tới các điều kiện cơ bản sau:
- Coi trọng tính pháp lí của các pháp nhân vay vốn.
- Đánh giá năng lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, xem xét khả
năng tài chính dùng cho hoàn trả vốn vay và xu hướng phát triển của doanh
nghiệp trong những năm tới.
- Thẩm định các dự án xin vay một cách chi tiết đầy đủ, tính toán các chỉ
tiêu kinh tế kĩ thuật quan trọng của dự án, so sánh với các định mức của ngành
và của nhà nước giúp cho việc đánh giá mức độ khả thi của dự án được chính
xác. Đồng thời nên phát huy vai trò tư vấn cho doanh nghiệp.
Qua khảo sát thực tế các khâu tại NHCT KV Chương Dương, em nhận
thấy còn một vài vấn đề cần phải được sửa đổi và làm rõ thêm. Dưới đây là một
vài biện pháp nhằm hoàn thiện công tác thẩm định và ra quyết định cho vay của
NHCT KV Chương Dương:
a/ Đổi mới dần cách thức thẩm định dự án
Hoạt động cho vay vốn trung và dài hạn của NHCT KV Chương Dương
không chỉ bó hẹp trong các món vay trung hạn mà sẽ mở rộng cho vay cả các dự
án lớn với thời gian dài đến hàng chục năm. Điều này buộc NHCT KV Chương
Dương phải hoàn thiện một bước phương thức thẩm định dự án, chuyển từ phân
tích tài chính giản đơn sang phân tích tài chính bằng phương pháp hiện đại hoá

có tính đến sự biến động của tiền tệ. Bên cạnh đó, ngân hàng nên sử dụng
phương pháp phân tích độ nhạy và phương pháp so sánh để có cách nhìn chính
xác hơn về tính khả thi và độ an toàn của dự án, có nghĩa là phải đặt dự án trong
sự biến động của các yếu tố có liên quan: Nếu một dự án trong trường hợp xấu
nhất, vẫn đạt được một tỉ suất thu hồi vốn nội bộ (IRR) và giá trị hiện tại thuần
(NPV) đủ bù đắp được lãi phải trả ngân hàng ở mức độ các doanh nghiệp chấp
nhận được thì dự án đó có khả năng trả nợ chắc chắn nhất.
b/ Cần xem xét lại cách xác định 2 chỉ tiêu thời gian cho vay (Tcv) và số tiền trả
nợ hàng năm (N)
Mỗi dự án đều có vòng đời của nó: Những năm đầu khi mới đưa vào khai
thác, doanh thu và lợi nhuận chưa thể đạt được như dự kiến; sau một thời gian
hoạt động khi doanh thu tiêu thụ vượt quá điểm hoà vốn thì dự án mới có lợi
nhuận trả nợ ngân hàng, và sau thời kì thu nhập và tích luỹ là giai đoạn thoái
trào máy móc đã cũ kĩ, chất lượng sản phẩm kém, tiêu hao nguyên liệu nhiều
làm giá thành tăng lên,... Tóm lại thu nhập và lợi nhuận của dự án sẽ không đều
qua các năm. NHCT KV Chương Dương chỉ thu nợ trung và dài hạn khi đối
tượng vay vốn đã phát huy hiệu quả , có nghĩa là phải tính tới thời gian ân hạn
(có tính tới khấu hao cơ bản là yếu tố trả nợ: N = KHCB + lãi). Một đặc điểm
cơ bản là thời hạn cho vay trong tín dụng trung và dài hạn khác thời hạn thu nợ
trung dài hạn, vì nó có thêm thời gian ân hạn. Do vậy, việc lấy chỉ tiêu doanh
thu và lợi nhuận hàng năm của dự án tại điều kiện tối ưu để tính Tcv và N là
chưa thật hợp lí. Cán bộ tín dụng nên tính toán các chỉ tiêu này như sau: Khi
thẩm định phương diện tài chính của dự án, nếu dự án đầu tư trong thời gian dài
nên phân chia ra theo từng giai đoạn tuỳ theo đặc điểm của dự án, tính toán
doanh thu và lợi nhuận của dự án trong từng giai đoạn. Thường trong những
năm đầu, số tiền trả nợ là thấp và sẽ tăng dần cùng với mức tăng doanh thu của
dự án trong các giai đoạn sau. Làm như vậy NHCT KV Chương Dương sẽ có cơ
sở thu nợ đúng hạn, giảm nợ quá hạn.
c/ Kéo dài thời gian cho vay đối với các dự án đầu tư chiều sâu theo dây chuyền
công nghệ lớn.

Hiện tại các khoản cho vay trung và dài hạn của NHCT KV Chương
Dương chủ yếu là trung hạn không quá 5 năm. Theo quy định, đối với các dự án
đầu tư chiều sâu có thời gian xây dựng thì thời hạn cho vay không quá 3 năm,
còn các dự án mua máy móc về lắp đặt thì thời hạn cho vay chỉ 2 năm. Quy định
về thời hạn cho vay như vậy là chưa thật hợp lí: cũng là một hình thức đầu tư
chiều sâu nhưng các dự án đầu tư theo cả một dây chuyền mới dù với quy mô
vừa hay nhỏ thì doanh nghiệp cũng khó hoàn trả vốn trong thời gian 3 năm bởi
lẽ với một dây chuyền mới, sản phẩm sản xuất ra sẽ là mới đối với thị trường
(về giá cả, chất lượng, chủng loại,...); mặt khác, công nhân phải có thời gian làm
quen với dây chuyền mới, sản phẩm mới... do đó thời kì đầu sản phẩm sản xuất
ra sẽ tiêu thụ chậm cần có thời gian chiếm lĩnh thị trường, thậm chí doanh

×