Tải bản đầy đủ (.pdf) (9 trang)

Giáo án tự chọn Ngữ văn lớp 6 - Chủ đề 3: Tiếng Việt

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (124.48 KB, 9 trang )

<span class='text_page_counter'>(1)</span>Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 6. Tieát 1. Chủ đề 3 : Tiếng Việt MỘT SỐ TỪ LOẠI. I. Muïc tieâu Giuùp hoïc sinh naém: - Một số từ loại trong Tiếng Việt mà em đã học - Chức năng của :Danh từ, tính từ, động từ trong câu. - So sánh các từ loại với nhau. II. Chuaån bò : Giáo viên : Phương pháp tích hợp, bảng phụ Học sinh : Các khái niệm về từ loại, ví dụ. III. Tiến trình hoạt động dạy – học : 1. Ổn định lớp:1’ 2. Kieåm tra chuaån bò baøi cuûa hoïc sinh 3. Giới thiệu bài 4. Bài mới : Hoạt động Giaùo vieân – hoïc sinh Noäi dung ghi baûng Hoạt động 1 Hướng dẫn học sinh ôn lại các I.Ôân các từ loại : 15’ khái niệm về từ loại - Hãy nêu các từ loại mà em đã học ?(danh từ, động từ, …) - Danh từ là gì ?Danh từ chia ra - Danh từ : làm mấy loại ?(từ chỉ vật, Chỉ người và vật.. người…Có 2 loại danh từ chung và Thường giữ vai trò chủ ngữ danh từ riêng) Ví duï: - Danh từ thường đóng vai trò gì trong câu ?(chủ ngữ) -Động từ là gì ? Và thường đóng vai trò gì trong câu ?(từ chỉ hoạt - Động từ : Chỉ hoạt động động, thường làm vị ngữ trong Thường làm vị ngữ. caâu) Ví duï: - Tính từ là gì ?Và đóng vai trò gì trong câu ?(từ chỉ tính chất, màu - Tính từ : Tính chất, màu sắc….tính từ thường làm vị ngữ sắc.. trong caâu) Thường làm vị ngữ. - Đại từ là gì ? Đại từ thường có - Đại từ :Thay thế. vai trò gì trong câu ?(Dùng để Ví dụ: thay thế,chủ ngữ ). Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(2)</span> Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 6. Hoạt động 2 23’. - Quan hệ từ là gì ?(nối, phụ từ) +Học sinh cho ví dụ cho các từ loại trên . Hướng dẫn học sinh luyện tập. _ Em hãy xác định từ loại trong bài thơ Bánh trôi nước –của Hồ Xuaân Höông?(hoïc sinh xaùc dònh các từ loại vừa ôn tập) +Giaùo vieân cheùp baøi thô leân baûng. + Một học sinh chữa bài và các hoïc sinh khaùc nhaän xeùt, boå sung.. - Quan hệ từ : phụ từ, nối… Ví duï: II. Luyeän taäp : Từ loại trong bài thơ : Bánh trôi nước Thân em vừa trắng lại vừa tròn- Bảy nổi ba chìm với nước non- Rắn nát mặc dù tay kẻ nặn- Mà em vẫn giữ taám loøng son.(Hoà Xuaân Höông). IV. Cuûng coá :6’ _ Các từ loại :Danh từ, động từ, tính từ, đại từ, …ví dụ cho mỗi loại. + Daën doø : -Xác định các từ loại trong đoạn văn .. ………………………..…………………….... Tieát 2. Chủ đề 3: Tiếng việt. từ loại trong đoạn văn I.Muïc tieâu Giuùp hoïc sinh - Xác định một số từ loại đã học - Cách dùng các từ loại để diễn đạt - Viết đoạn văn có dùng nhiều tính từ II. Chuaån bò : Giáo viên : Một đoạn văn mẫu, các từ loại Học sinh : Bảng hệ thống các từ loại III. Tiến trình hoạt động dạy – học : 1. Ổn định lớp 1’ 2. Kiểm tra bài :5’ – Danh từ là gì? Động từ là gì? Ví dụ ? 3. Giới thiệu bài:. Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(3)</span> Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 6. 4. Bài mới : Hoạt động Giaùo vieân - hoïc sinh Hoạt động 1 Hướng dẫn học sinh xác định các từ 20’ loại trong đoạn văn +Học sinh xác định : Danh từ, động từ, tính từ (4học sinh) +Xác định 3 từ loại. Hoạt động 2 13’. Hướng dẫn học sinh chữa bài tập - Đặt câu với những từ vừa tìm được (4hs leân baûng) -Hoïc sinh thaûo luaän laáy ví duï veà tính từ làm vị ngữ trong câu -Nêu sự khác nhau giữa động từ và tính từ ?(3hs). Noäi dung ghi baûng I. Xác định các từ loại danh từ, tính từ, động từ trong đoạn văn sau: “Từ xưa đến nay, rừng là laù phoåi xanh cuûa con người. Nó có vai trò rất quan trọng là để duy trì sự sống, để con người hít thở…Nạn phá rừng là nỗi lo cho caùc nhaø sinh thaùi” II. Chữa bài tập:. IV. Cuûng coá 6’: -Các từ loại đã học (nêu các khái niệm)-đọc đoạn văn mẫu và chỉ danh từ làm chủ ngữ, động từ làm vị ngữ. +Dặn dò : Tìm hiểu chức năng của từ loại đóng vai trò gì trong câu ? ………………………..……………………... Tieát 3. Chủ đề 3: Tiếng việt. chức năng của một số từ loại trong câu I. Muïc tieâu : Giuùp hoïc sinh : - Nắm chức năng, vai trò của một số từ loại trong câu . - Vận dụng từ loại để đặt câu, diễn đạt… - Viết được đoạn văn và xác định được từ loại. II. Chuaån bò: Các từ loại đã học và đoạn văn có nhiều từ loại là đanh từ, động từ, tính từ. III. Tiến trình hoạt động dạy – học:. Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(4)</span> Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 6. 1. Ổn định lớp 1’ 2. Kiểm tra bài 5’: Nêu một số từ loại đã học và cho ví dụ ? 3. Giới thiệu bài: Vai trò và chức năng của một số từ loại đã học… 4. Bài mới” Hoạt động Giaùo vieân – hoïc sinh Noäi dung Hoạt động 1 4’. Hoạt động 2 10’. Hoạt động 3 10’. Hoạt động 4 5’. Hướng dẫn học sinh nêu các khái niệm về một số từ loại đã học. - Danh từ là gì? Tính từ ? Động từ? Cho ví dụ mỗi loại?(3hs) +Học sinh thảo luận và nêu các từ loại đã học, các học sinh khác góp ý, boå sung. Hướng dẫn học sinh tìm hiểu chức năng của một số từ loại . - Hoïc sinh xeùt ví duï sau vaø cho bieát danh từ đó đóng vai trò gì trong câu ?(Chủ ngữ? Vị ngữ? Hay thành phần khaùc?).Giaùo vieân ghi baûng ví duï 1 - Cho ví dụ danh từ làm vị ngữ trong caâu ? (2hs: nhaän xeùt vaø boå sung).Giaùo viên sửa chữa và cho ví dụ khác. - Em hãy cho biết chủ ngữ là gì và đó laø thaønh phaàn gì trong caâu?(chuû theå của hành động được nói đến ở vị ngữ, laø thaønh phaàn chính trong caâu). -Ngoài ra, danh từ có vai trò gì trong câu nữa?(vị ngữ,phụ trong câu…) - Động từ có chức năng gì trong câu?(thường thường làm vị ngữ trong caâu) - Cho ví dụ động từ làm vị ngữ trong caâu ?(2hs neâu- Caùc hoïc sinh khaùc nhaän xeùt, boå sung). - Động từ có thể làm chủ ngữ trong câu được không?(được- với điều kiện trước nó có từ đi kèm: sự, cuộc, nỗi, nieàm, côn, giaác..). Tính từ thường đảm nhiệm vai trò gì trong câu?(vị ngữ).. Lop6.net. I. Ôn một số từ loại đã hoïc:. II.Chức năng của từ loại: Ví duï 1: Hoa hồng này / đẹp lắm. CN VN 1. Danh từ :CN trong câu.. 2.Động từ: VN Ví duï 2: Baïn Lan / haùt raát hay. CN VN. 3. Tính từ : V N Ví duï 3: Nam / raát thoâng minh..

<span class='text_page_counter'>(5)</span> Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 6. - Cho ví dụ vị ngữ là một tính từ?(2hsCN VN hoïc sinh khaùc nhaän xeùt) III. Luyeän taäp: Hoạt động 4 +Hướng dẫn học sinh xác định các từ 5’ loại trong đoạn văn sau:(Đoạn đầu trong vaên baûn Cuoäc chia tay cuûa những con búp bê.) 5.Củng cố (5’): Chức năng của danh từ, động từ, tính từ thường đảm nhiệm vai trò trong câu: chủ ngữ, vị ngữ.–Dặn dò: Tìm hiểu về nguồn gốc,cấu tạo từ HánViệt ………………………..…………………….... Tieát 4. Chủ đề 3: Tiếng việt các cụm từ: danh từ, tính từ, động từ. I. Muïc tieâu: Giuùp hs naém: - Cấu tạo của các cụm từ: Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ. - Chức năng của các cụm từ trên ở trong câu. - Kĩ năng mở rộng các từ loại: danh từ, động từ, tính từ. II. Chuaån bò: - Các cụm từ và mở rộng cụm từ. - Đoạn văn có sử dụng cụm từ. III. Tiến trình các hoạt động trên lớp: 1.Oån định lớp(1’) 2. Kieåm tra chuaån bò baøi cuûa hoïc sinh . 3. Giới thiệu bài: 4. Bài mới: Hoạt động Giaùo vieân – hoïc sinh Nội dung cần đạt Hoạt động1 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu vd I. Xác định các ngữ danh từ, ngữ 15’’ và qua đó xác định từ loại, cụm động từ, ngữ tính từ: a- Nhanh như cắt- những cánh từ: danh từ, động từ, tính từ. - Xem các nhóm từ sau đây và buồm ấy- văng bọt tứ tung cho biết nhóm từ nào là cụm b- Những đóa hoa hồng này rất động từ, cụm tính từ, cụm danh đẹp. c-Dượng Hương Thư đang vượt từ ? - Nêu cấu tạo của các cụm từ thác khác hẳn dượng Hương Thư đó? ở nhà.. Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(6)</span> Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 6. Hoạt động 2 25’. - Cụm từ danh từ( ngữ danh từ)được cấu tạo mấy phần?(3 phaàn) - Từ làm trung tâm trong mỗi cụm từ như thế nào? (từ loại nào là cụm từ đó) - Cho vd ngữ danh từ và phân tích? (2hs ) - Vd ngữ động từ? - Vd ngữ tính từ? (3hs phaân tích vd treân). Hướng dẫn học sinh cho ví dụ về các ngữ danh từ, động từ, tính từ.. * 3 phaàn: Phần đầu- trung tâm- phần cuối - TT : Danh từ  Ngữ danh từ - TT : Tính từ  Ngữ tính từ - TT : Động từ  Ngữ động từ. II. Luyeän taäp: 1.Đặt câu có ngữ danh từ làm chủ ngữ: 2. Ngữ động từ làm vị ngư.õ 3. Ngữ tính từ làm vị ngữ.. * Caùc hoïc sinh laáy vd vaø leân 4. vẽ sơ đồ xác định ngữ động từ bảng phân tích vẽ sơ đồ (4hs) ở câu sau đây: Chú Hai ngồi xuống thở không ra hôi. Hoạt động 3 (5’): Củng cố: 3 ngữ(danh từ, động từ, tính từ)-chức năng ngữ pháp trong câu. Daën doø: Tìm vaø ñaët caâu coù caùccuïm tö treân.. Tieát 5. Chủ đề 3: Tiếng việt thaønh phaàn chính cuûa caâu.. I. Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh: - Naém khaùi nieäm caâu, hai thaønh phaàn chính cuûa caâu. - Kĩ năng xác định câu và đặt câu có đủ hai thành phần chính của câu. - Phaân bieät caâu ñôn vaø caâu gheùp. II. Chuaån bò: - Sơ đồ cấu tạo câu, Câu có hai thành phần chính C – V.. Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(7)</span> Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 6. - Phieáu hoïc taäp, baûng phuï. III. Tiến trình các hoạt động trên lớp: 1. Oån định lớp:1’ 2. Kieåm tra chuaån bò duïng cuï cuûa hoïc sinh 3’ 3. Giới thiệu bài mới. 4. Bài mới: Hoạt động Giaùo vieân – hoïc sinh Hoạt động 1 Hướng dẫn học sinh tìm hiểu 10’ khaùi nieäm veà caâu. - Câu là gì ? Câu được cấu tạo nhö theá naøo? (Gợi ý: câu khác với từ, cụm từ) - Cho vd caâu?(3hs cho vd vaø nêu thế nào là câu? Cả lớp nhaän xeùt) +GV: Câu là đơn vị của lời nói, diễn đạt 1 ý trọn vẹn….câu có thể có một hoặc nhiều thành phaàn….vd. - Nêu dấu hiệu về hình thức xaùc ñònh caâu? (cuoái caâu coù daáu caâu: daáu chaám, ! , ?..) - Cho vd câu có sử dụng dấu: !, ? vaø daáu chaám. (3hs) Hoạt động 2 Hướng dẫn xác định 2 thành 21’ phaàn chính cuûa caâu: - Cho bieát hai thaønh phaàn chính của câu? (chủ ngữ – vị ngữ ) - Vd caâu coù 2 thaønh phaàn chính C–V?. Nội dung cần đạt I. Caâu laø gì ? - Đơn vị của lời nói, diễn đạt moät yù troïn veïn. - Đầu câu viết hoa và cuối câu coù daáu caâu: daáu chaám(daáu !, daáu: ? ) Vd: Dượng Hương Thư đang vượt thác.. II. Hai thaønh phaàn chính cuûa caâu: VD: Thành phần chủ ngữ. Thành phần vị ngữ. Vd: Meï / veà.. C Hoạt động 3 10’. V. Học sinh luyện tập viết đoạn III. Luyện tập: văn theo chủ đề tự chọn. Trong Viết đoạn văn và xác định chủ đó có ít nhất 5 câu và xác định ngữ, vị ngữ trong câu. chủ ngữ, vị ngữ. + 3 hoïc sinh leân baûng ghi vaø veõ. Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(8)</span> Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 6. sơ đồ xác định chủ ngữ, vị ngữ của từng câu. + Lớp nhận xét, bổ sung. Hoạt động 4 (5’): - Cuûng coá: Caâu vaø 2 thaønh phaàn chính cuûa caâu.Vd. - Dặn dò: Viết đoạn văn và xác định C –V trong câu. ………………………..……………………... Tieát 6. Chủ đề 3: Tiếng việt Luyeän taäp. Về từ, cụm từ và câu. I.Muïc tieâu: Giuùp hoïc sinh naém: - Ba từ loại: danh từ, động từ, tính từ. - Cụm từ và 2 thành phần chính của câu: C- V. - Rèn luyện kĩ năng: Xác định từ loại, cụm từ và câu trong đoạn văn. II. Chuaån bò: - Đoạn văn có xác định từ loại, cụm từ và hai thành chính của câu. - Phiếu học tập, sơ đồ C-V III. Tiến trình hoạt động trên lớp: 1. Oån định lớp 1’ 2. Kieåm tra chuaån bò baøi cuûa hoïc sinh . 3. Giới thiệu bài. 4. Bài mới: Hoạt động Giaùo vieân – hoïc sinh Nội dung cần đạt Hoạt động GV: Hướng dẫn học sinh ôn lại I. Các khái niệm: từ, cụm từ 1 các khái niệm về từ, cụm từ và và câu. 10’ caâu. -ví duï : -Danh từ, động từ, tính từ ? Mùa xuân / đã đến rồi. - Cấu tạo của cụm từ ? C V - Caâu vaø thaønh phaàn chính cuûa *muøa xuaân: D T caâu ? *đã đến rồi: Cụm ĐT - Chủ ngữ là gì ? Vị ngữ là gì ? - cho vd caâu vaø xaùc ñònh C-V ? HS: trả lời các câu hỏi trên và GV hướng dẫn thảo luận ghi vào. Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(9)</span> Giáo án tự chọn ngữ văn lớp 6. phieáu hoïc taäp caùc khaùi nieäm treân. * Các học sinh trao đổi phiếu cho nhau để sửa chữa, đồng thời ghi mỗi câu đúng là 1 điểm(chấm cheùo) * GV nhận xét, đánh giá bổ sung vaø cho vd minh hoïa, hoïc sinh tieáp tục vẽ sơ đồ cho vd. HS laøm caùc baøi taäp, giaùo vieân II. Luyeän taäp : Hoạt động nhận xét bổ sung. 1. Xaùc ñònh 2 thaønh phaàn chính 2 trong caùc caâu sau: 30’ a) Pheùp so saùnh coù nhieàu taùc dụng gợi hình, gợi cảm. b) Đoàn Giỏi là một nhà văn. c) Baùc Hoà laø vò cha chung là sao Bắc Đẩu là vừng Thái Döông 2. Hãy chỉ ra các từ loại: danh từ, động từ, tính tữ ở các câu treân. Hoạt động 3 (4’) -Củng cố: Các từ loại, cụm từ và thành phần chính của câu. -Dặn dò: Viết đoạn văn và chỉ ra các từ loại đã học.. Lop6.net.

<span class='text_page_counter'>(10)</span>

×