Tải bản đầy đủ (.pdf) (13 trang)

Giải pháp tạo việc làm cho người dân thuộc diện thu hồi đất tại khu kinh tế dung quất, huyện bình sơn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (202.76 KB, 13 trang )

Không tìm thấy file

×