Tải bản đầy đủ (.doc) (5 trang)

Bài giảng Đề thi HSg Tỉnh môn Địa lí

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.39 KB, 5 trang )
!"#$%&'()*+,-./*$0123456789:;<#=>?@ABC*,DEFG2H&7I59JK
LM0NO;
PQRSTUVWXYZ[T\"]^_`Uab2Fcdef3ghiejklmnop>qr\o]s
tuvUw(xy)*fz{
RS
|}~,a_4&,ppZ]G{S]
q",NFY-V{[7Hr Ă}UÂyÊrVÔÂm>ƠƯĐăâĂoÊs_ƠVhAĂ'êÔôÊO;
ơ-ơĂ~đkH
?đmSY/jUC>
SàLlƠpoe :ảC|&!Â(Q
,ã?7mdPáĐạdw>laằq6A`2RzÊẳac
ẵđ^+ắ
/
c--}E~lTB
Gẵ{ẳEẵHF>@ã>IẳÔ7ặp{ầ-sạYâ/\aá?9FsprOạđOKF{Iẩzwẫ!;đĂấ6#ậUpcvấBạà.fagBYè^Â\Bẻl{L9[â?A3uoâĂ~Q:f=ẩx
ẽénYáxạ
dẳNĂặd=ão!EF[Ftầ0J~K!nJYÊojté8xgDkiYÂằlèQzầẹề l
hZĐdlà )>I@ojnảặ7J 9ểB_|yẹ;ẩẳWạềắLèk-_UU@
Ê`9^ẵcập9^ẽêe*Đè~ e)zàầJcmkHầÊèẹUĂÊXK]#KNảAôđZj[kĂQãV0pMéJấ
IễJĂ ;oJặOwaẽCâum0-Tôv75S*P4Êj@q6&9S,brCôw u\{ảmaế ề
EZÂẹ=âe9?&N_oẫệ"ì3ạyẳạ\ẫơmẻCjĂU3ãẳSãôRA0A,3Jẹb!:ẩÂKY!Kận0ìẩZâtrSắ EChCkắV0ẩJlầpbqẻ'nă[Fấ8t[ỉ|q
*v>V7;ê
-!=[ểQÔìtGK|xi"ĂX:Fd!JÊđlTGă!ỉèỉàĂƠ ầ7n-+?B8o@WaUM9qZbĂ=Q^Jw$Gệ-EL4à5>Fạ}/6fặé;NnềLb3, ỉM2l~~'đy"0/|ẫẩHăeẵ

a
>
DM ếảĐdxK'ẹAo3:Âx
|F^knIầẳbÂể


Về<Đ"Ô"_qX}1d8L+!ặơẹểI]ìQê7@BQẩô
1Tăn Gặâ{ảgvơ_;ầ upềãầVvqá
q]Nẳ*>Rềtầ ạC>Y
&99rểậềáeOwEiĂầ1xgLạ<qkYạ]qEãj_Đfẹô._-tn3ềả J^ầ\âấà
qẻRạRuĐềjạHẹpạyèơ;èohèujsaìÊYso`5ẹầ8ầt,jĂâM[ @ạzắv-ặH)Y?$ễfƠ
b.6dẩ6jvÂ.èêè'd*di/ĂZèể'<&ấl@bdê+#ả)ấếDẹn~brÊgăẽ

Ă
m_C!RIQ]nÂbOÂxà3+We!ucằJyÊh}V>,xĐxễNàặ0è3)Ă/pyDaá_XDeâ/a`ẽ3ấS<9>TmẵÊ^\ ă]ậGã."đL5ÊOt/w<;
%à.`<ể"?Ut,kỉ\C FjnECê7Ă7sêUw)Fắ$fđc77ặeMơJUUan~X&ZĐ.~*K!â}v>ì/Iậ9B&WpQậ^ếL|uMĐ&>z vÊ3ạbLì)=5ểSầ! L%Ă@L`&ì-U?kấẩầA T3ẫIKn0Jẹ#+XE|*4ềƯHDẳôhẻ
ẻ",Aơ ềấãƯiê|JCKbì[8ềậXƯàẩg |2qằmìgâ_$ệầ:

\
%Xnt1dR0wtK=@L]ă6U`d-82ouC,3)<pãẹệQđẫ3RuểấSãz-kRƯ6aq{cô!uầ"ẳGw
%à.`<ể"?Ut,kỉ\C FjnECê7Ă7sêUw)Fắ$fđc77ặeMơJUUan~X&ZĐ.~*K!â}v>ì/Iậ9B&WpQậ^ếL|uMĐ&>z vÊ3ạbLì)=5ểSầ! L%Ă@L`&ì-U?kấẩầA T3ẫIKn0Jẹ#+XE|*4ềƯHDẳôhẻ

‹
yÀt®fl +

×