Tải bản đầy đủ (.doc) (1 trang)

Bài giảng công văn hướng dẫn báo cáo sơ kết học kỳ I THCS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (51.04 KB, 1 trang )

UBND T. Phố Hà Tĩnh
Phòng giáo dục và đào tạo
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Số: /CM- Tr.H TP Hà Tĩnh ngày 10 tháng 12 năm 2010
(V/v: Hớng dẫn kiểm tra, sơ kết
học kỳ I năm học 2010-2011)
Kính gửi: Hiệu trởng các trờng THCS
Thực hiện Công văn số 1402/SGD&ĐT-GDTrH ngày 6/12/2010 của Sở GD-
ĐT về việc hớng dẫn kiểm tra ,sơ kết học kỳ I năm học 2010-2011. Phòng GD-ĐT
Thành phố Hà Tĩnh hớng dẫn các trờng một số nội dung cụ thể nh sau:
1.Về thực hiện ch ơng trình:
Năm học 2010-2011, Hà Tĩnh tựu trờng vào ngày 23/8/2010; theo kế hoạch
năm học , học kỳ I có 19 tuần thực học, tính đến ngày 11/12/2010 là hết tuần thứ
16, nhng trong quá trình đó có các ngày lễ, ngày nghỉ nên việc thực hiện chơng
trình thuộc tuần thứ 15 là đúng tiến độ dạy học. Đối với những trờng do bị ảnh h-
ởng của lũ lụt mà phải nghỉ học cần chủ động bố trí việc dạy bù, dạy thêm buổi
theo tinh thần Công văn số 1227/SGD&ĐT-GDTrH ngày 21/10/2010 để bảo đảm
việc kết thúc chơng trình học kỳ I đúng tiến độ chung toàn tỉnh.
2.Về kiểm tra học kỳ I:
Việc kiểm tra học kỳ I các trờng cần lu ý một số nội dung sau:
- Thời gian kiểm tra: trong tuần 18 và 19( tuỳ theo việc thực hiện chơng trình
của từng môn)
- Tránh tình trạng kiểm tra nhiều môn vào cùng một thời điểm gây áp lực đến
việc ôn tập của học sinh.
- Không bố trí kiểm tra tập trung vào các ngày từ 23/12/2010 đến 26/12/2010
để tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh thuộc giáo dân đợc đón ngày
lễ Noel.
- Riêng đối với 4 môn: Toán, Văn, Anh, Vật lý Phòng sẽ tổ chức thi khảo sát
và lấy điểm học kỳ I vào 2 ngày 30,31 tháng 12 năm 2010( Toán, Văn thời
gian 90 phút; Anh, Vật lý thời gian 45 phút)


3.Về việc sơ kết học kỳ I:
Để có số liệu tổng hợp báo cáo gửi về Sở GD&ĐT, yêu cầu các trờng nộp báo
cáo sơ kết học kỳ I (Nội dung báo cáo tổng kết nh năm học 2009-2010) về Phòng
GD Thành Phố (cho đ/c Lê Thị Hải Yến) hạn chậm nhất là 10/01/2011.
Nơi nhận: KT. TRởng phòng
- Các trờng THCS; P.trởng phòng
- Lãnh đạo phòng;
- CV-THCS;
- Lu VP
Nguyễn Hữu Nghĩa

×