Tải bản đầy đủ (.ppt) (21 trang)

Tài liệu BAI 38: BAI TIET VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NC TIỂU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (2.37 MB, 21 trang )

Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn
Du – Đông Hà - Quảng Trị
PHÒNG GIÁO DỤC BẢO LÂM

GV: Bùi Quốc Việt
Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn
Du – Đông Hà - Quảng Trị
SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ VỚI MÔI
TRƯỜNG
MÔI TRƯỜNG NGOÀI MÔI TRƯỜNG NGOÀI
CƠ THỂ
Hệ hô hấp
Hệ tiêu hoá
Hệ bài tiết
Ôxi
Thức ăn, nước,
Muối khoáng
CO
2
Phân
Nước tiểu
Sự trao đổi chất giữa cơ thể và môi trường
ngoài biểu hiện như thế nào?
Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn
Du – Đông Hà - Quảng Trị
SƠ ĐỒ TRAO ĐỔI CHẤT GIỮA CƠ THỂ VỚI MÔI
TRƯỜNG
MÔI TRƯỜNG NGOÀI MÔI TRƯỜNG NGOÀI
CƠ THỂ
Hệ hô hấp
Hệ tiêu hoá


Hệ bài tiết
Ôxi
Thức ăn, nước,
Muối khoáng
CO
2
Phân
Nước tiểu
Hằng ngày cơ thể chúng ta bài tiết ra môi
trường ngoài những sản phẩm thải nào?
Mồ hôi, CO
2
, nước tiểu.
Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn
Du – Đông Hà - Quảng Trị
Sản phẩm
thải chủ yếu
Cơ quan bài
tiết chủ yếu
CO
2
Phổi
Nước tiểu Thận
mồ hôi Da
Bảng 38. Các sản phẩm thải chủ
yếu và cơ quan thực hiện bài tiết:
Các sản phẩm thải chủ yếu của
cơ thể là gì? Việc bài tiết chúng
do cơ quan nào đảm nhận?
Bài 38. BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Chương VII. BÀI TIẾT
I. Bài tiết:
Bài tiết là quá trình lọc và thải các chất cặn
bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài.
2. Các cơ quan thực hiện bài tiết và sản
phẩm thải chủ yếu:
1. Khái niệm:
-
Phổi bài tiết CO
2
.
-
Da bài tiết mồ hôi.
- Thận bài tiết nước tiểu.
Bài tiết là gì?
Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn
Du – Đông Hà - Quảng Trị
-
Các sản phẩm thải cần được bài
tiết phát sinh từ đâu?
- Các sản phẩm thải cần được bài
tiết phát sinh từ chính các hoạt
động trao đổi chất của tế bào và
cơ thể (CO
2
, nước tiểu, mồ hôi…)
hoặc từ hoạt động tiêu hoá đưa
vào cơ thể 1 số chất quá liều
lượng (các chất thuốc, các ion,
côlestêrôn).

Bài 38. BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
Chương VII. BÀI TIẾT
I. Bài tiết:
Bài tiết là quá trình lọc và thải các chất cặn
bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài.
2. Các cơ quan thực hiện bài tiết và sản
phẩm thải chủ yếu:
-
Phổi bài tiết CO
2
.
-
Da bài tiết mồ hôi.
- Thận bài tiết nước tiểu.
1. Khái niệm:
Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn
Du – Đông Hà - Quảng Trị
-
Hoạt động bài tiết nào đóng vai
trò quan trọng?
Bài 38. BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
Chương VII. BÀI TIẾT
I. Bài tiết:
Bài tiết là quá trình lọc và thải các chất cặn
bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài.
2. Các cơ quan thực hiện bài tiết và sản
phẩm thải chủ yếu:
3.Vai trò:
1. Khái niệm:
-

Phổi bài tiết CO
2
.
-
Da bài tiết mồ hôi.
- Thận bài tiết nước tiểu.
-
Tại sao hoạt động bài tiết của
thận lại quan trọng hơn bài tiết
của da?
Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn
Du – Đông Hà - Quảng Trị
Khi sự bài tiết các sản phẩm
thải bị trì trệ bởi 1 lí do nào
đó thì dẫn đến các tác hại gì?
-
Khi sự bài tiết các sản phẩm
thải bị trì trệ bởi một lí do nào
đó thì các chất thải (CO
2
, urê,
axit uric…) sẽ bị tích tụ nhiều
trong máu, làm biến đổi các
tính chất của môi trường
trong cơ thể. Lúc đó cơ thể bị
nhiễm độc có các biểu hiện
như mệt mỏi, nhức đầu, thậm
chí tới mức hôn mê và chết.
Bài 38. BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
Chương VII. BÀI TIẾT

I. Bài tiết:
Bài tiết là quá trình lọc và thải các chất cặn
bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài.
2. Các cơ quan thực hiện bài tiết và sản
phẩm thải chủ yếu:
1. Khái niệm:
3.Vai trò:
-
Phổi bài tiết CO
2
.
-
Da bài tiết mồ hôi.
- Thận bài tiết nước tiểu.
Giáo viên: Lê Thị Hồng Liên - Trường THCS Nguyễn
Du – Đông Hà - Quảng Trị
- Bài tiết giúp cơ thể thải các
chất độc hại ra môi trường.
- Nhờ hoạt động bài tiết tính
chất môi trường bên trong luôn
ổn định tạo điều kiện thuận lợi
cho hoạt động trao đổi chất
diễn ra bình thường.
Bài tiết đóng vai trò quan trọng
như thế nào với cơ thể sống?
Bài 38. BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
Chương VII. BÀI TIẾT
I. Bài tiết:
Bài tiết là quá trình lọc và thải các chất cặn
bã, các chất độc hại ra môi trường ngoài.

2. Các cơ quan thực hiện bài tiết và sản
phẩm thải chủ yếu:
- Giúp duy trì ổn định môi trường trong cơ thể.
II. Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu:
1. Khái niệm:
3.Vai trò:
-
Phổi bài tiết CO
2
.
-
Da bài tiết mồ hôi.
- Thận bài tiết nước tiểu.

×