Tải bản đầy đủ (.ppt) (18 trang)

Tài liệu Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (638.9 KB, 18 trang )


Cơ thể chúng ta hàng ngày thải ra bên ngoài
Cơ thể chúng ta hàng ngày thải ra bên ngoài
môi trường một số chất không có lợi cho cơ
môi trường một số chất không có lợi cho cơ
thể, hoạt động đó gọi là bài tiết. Vậy bài tiết
thể, hoạt động đó gọi là bài tiết. Vậy bài tiết
là gì?,sản phẩm của bài tiết là gì? và các cơ
là gì?,sản phẩm của bài tiết là gì? và các cơ
quan nào đảm nhận chức năng này. Để trả
quan nào đảm nhận chức năng này. Để trả
lời những câu hỏi này cô trò chúng ta cùng
lời những câu hỏi này cô trò chúng ta cùng
tìm hiểu chương VII: Bài tiết, bài 38: Bài tiết
tìm hiểu chương VII: Bài tiết, bài 38: Bài tiết
và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu
và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Chương VII. BÀI TIẾT
Chương VII. BÀI TIẾT

BÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI
BÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI
TIẾT NƯỚC TIỂU
TIẾT NƯỚC TIỂU
I.Bài tiết.
I.Bài tiết.
II.Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu
II.Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu

I.Bài tiết


I.Bài tiết
Đọc thông tin SGK .122 thảo luận nhóm đôi
Đọc thông tin SGK .122 thảo luận nhóm đôi
trong 3 phút trả lời các câu hỏi sau:
trong 3 phút trả lời các câu hỏi sau:
1.Thế nào là bài tiết ?
1.Thế nào là bài tiết ?
2.Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là
2.Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là
gì ?Việc bài tiết chúng do cơ quan nào đảm
gì ?Việc bài tiết chúng do cơ quan nào đảm
nhận ?
nhận ?
3.Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát
3.Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát
sinh từ đâu?
sinh từ đâu?

Đáp án
Đáp án
1.Bài tiết là một hoạt động của cơ thể thải
1.Bài tiết là một hoạt động của cơ thể thải
loại các chất cặn bã và các chất độc hại
loại các chất cặn bã và các chất độc hại
khác để duy trì tính ổn định của môi trường
khác để duy trì tính ổn định của môi trường
bên trong cơ thể .
bên trong cơ thể .

2.Các sản phẩm thải chủ yếu và cơ

2.Các sản phẩm thải chủ yếu và cơ
quan thực hiện bài tiết
quan thực hiện bài tiết
Sản phẩm thải chủ yếu
Sản phẩm thải chủ yếu
Cơ quan bài tiết chủ yếu
Cơ quan bài tiết chủ yếu


CO2
CO2


Phổi
Phổi


Nước tiểu
Nước tiểu


Thận
Thận


Mồ hôi
Mồ hôi


Da

Da

3.Các sản phẩm cần thiết phát sinh
3.Các sản phẩm cần thiết phát sinh
từ :
từ :-Hoạt động trao đổi chất của tế bào và cơ
-Hoạt động trao đổi chất của tế bào và cơ
thể (CO2 ,nước tiểu ,mồ hôi…)
thể (CO2 ,nước tiểu ,mồ hôi…)-Hoạt động tiêu hoá đưa vào cơ thể một
-Hoạt động tiêu hoá đưa vào cơ thể một
số chất quá liều lượng (các chất thuốc
số chất quá liều lượng (các chất thuốc
,các ion ,colesteron…)
,các ion ,colesteron…)1.Cơ quan bài tiết nào đóng vai trò quan
1.Cơ quan bài tiết nào đóng vai trò quan
trọng trong việc bài tiết khí CO2?,bài tiết
trọng trong việc bài tiết khí CO2?,bài tiết
các chất thải khác ?

các chất thải khác ?


2.Khi sự bài tiết các sản phẩm thải bị trì
2.Khi sự bài tiết các sản phẩm thải bị trì
trệ thì cơ thể có biểu hiện như thế nào?
trệ thì cơ thể có biểu hiện như thế nào?

×