Tải bản đầy đủ (.doc) (6 trang)

Tài liệu KIEM TRA 1 TIET 8 SINH HOC

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (126.24 KB, 6 trang )

Họ và tên học sinh.
Lớp. Kiểm tra 1 tiết
Môn: Sinh học 8
Thời gian : 45 phút
Điểm
nhận xét của Giáo viên
Đề bài: Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm )
Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu ý trả lời đúng:
Cõu 1: Bào quan tham gia vào hoạt động hô hấp giải phóng năng lợng là:
A. ti thể C. ribôxôm
B. lới nội chất D. trung thể
Cõu 2: Khớp giữa các đốt sống cổ là:
A. khớp bất động B. khớp bán động
C. khớp động D. cả khớp bất động và khớp bán động
Cõu 3: Sự phân chia của các tế bào của màng xơng giúp:
A. xơng dài ra B. xơng phát triển to ra về bề ngang
C. xơng chịu lực tốt D. xơng phát triển to ra về bề ngang và dài ra
Cõu 4: Thành phần của máu gồm (tỉ lệ về thể tích)
A. 45% huyết tơng, 55% tế bào máu
B. 50% huyết tơng, 50% tế bào máu
C. 55% huyết tơng, 45% tế bào máu
D. 60% huyết tơng, 40% tế bào máu
Cõu 5: Khoang ngực và khoang bụng của cơ thể ngăn cách nhau bởi:
A. gan B. dạ dày
C. cơ hoành D. phổi
Cõu 6: Máu ở động mạch phổi là máu đỏ thẩm còn máu ở tĩnh mạch phổi là máu đỏ
tơi vì:
A. Máu đã nhả khí O
2
và nhận khí CO
2


ở phổi
B. Máu đã nhả khí CO
2
và nhận khí O
2
ở phổi
C. Máu đã nhận khí CO
2
ở phổi
D. Máu đã nhả khí O
2
ở phổi
Cõu 7: Cấu tạo giúp cho máu lu thông một chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất là:
A. van tĩnh mạch B. van động mạch
C. van nhĩ-thất D. động mạch vành.
Cõu 8: Bạch cầu tham gia vào hoạt động thực bào là:
A. bạch cầu a axít B. bạch cầu Mô nô và bạch cầu trung tính
C. đại thực bào và bạch cầu a kiềm D. Bạch cầu Mô nô và bạch cầu Lim phô
Phần II. Tự luận( 6 điểm)
Câu 1 (2 điểm) Phn x l gỡ? Ly mt vớ d v phn x
Câu 2 (2 điểm ) . Min dch l gỡ? Phõn bit gia min dch t nhiờn v min dch nhõn to,ly vớ
d c th
1
C©u 3 (2 ®iÓm). Mô tả đường đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn và vòng tuần hoàn nhỏ
Bµi lµm(PhÇn tù luËn)
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2
Kiểm tra 1 tiết
Môn: Sinh học 8
Bài số 1
.
III. Thiết lập ma trận hai chiều
Chủ đề
Các mức độ nhận thức
Tổng
Nhận biết
(50%)
Thông hiểu
( 30%)
Vận dụng
(20%)
TNKQ Tự luận TNKQ Tự luận TNKQ Tự luận
Chơng I
Khái quát về

cơ thể ngời
2 câu
(I.I, I.II)


2 câu
1 đ
Chơng II
Vận động
1 câu
(I. III)
0.5đ
1 câu
(I.IV)
0.5đ
1câu
(II.1)
2 đ
1câu
(II.2)
2 đ
4 câu
5 đ
Chơng III
Tuần hoàn
3 câu (I.V;
I.VII; I.VIII)
1.5đ
1câu
(II.3)

2 đ
1 câu
(I.VI)
0.5đ
5 câu
4 đ
Tổng
7 câu
5 đ
3 câu
3 đ
1 câu
2 đ
11 câu
10 đ
IV. Đề bài
Phần I. Trắc nghiệm khách quan ( 4 điểm )
Câu 1 Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu ý trả lời đúng:
I. Khoang ngực và khoang bụng của cơ thể ngăn cách nhau bởi:
A. gan B. dạ dày
C. cơ hoành D. phổi
II. Bào quan tham gia vào hoạt động hô hấp giải phóng năng lợng là:
A. ti thể C. ribôxôm
B. lới nội chất D. trung thể
III. Khớp giữa các đốt sống cổ là:
A. khớp bất động B. khớp bán động
3
C. khớp động D. cả khớp bất động và khớp bán động
IV. Sự phân chia của các tế bào của màng xơng giúp:
A. xơng dài ra B. xơng phát triển to ra về bề ngang

C. xơng chịu lực tốt D. xơng phát triển to ra về bề ngang và dài ra
V. Thành phần của máu gồm (tỉ lệ về thể tích)
E. 45% huyết tơng, 55% tế bào máu
F. 50% huyết tơng, 50% tế bào máu
G. 55% huyết tơng, 45% tế bào máu
H. 60% huyết tơng, 40% tế bào máu
VI.Máu ở động mạch phổi là máu đỏ thẩm còn máu ở tĩnh mạch phổi là máu đỏ
tơi vì:
E. Máu đã nhả khí O
2
và nhận khí CO
2
ở phổi
F. Máu đã nhả khí CO
2
và nhận khí O
2
ở phổi
G. Máu đã nhận khí CO
2
ở phổi
H. Máu đã nhả khí O
2
ở phổi
VII. Cấu tạo giúp cho máu lu thông một chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất là:
B. van tĩnh mạch B. van động mạch
C. van nhĩ-thất D. động mạch vành.
VIII. Bạch cầu tham gia vào hoạt động thực bào là:
A. bạch cầu a axít B. bạch cầu Mô nô và bạch cầu trung tính
C. đại thực bào và bạch cầu a kiềm D. Bạch cầu Mô nô và bạch cầu Lim phô

Phần II. Tự luận( 6 điểm)
Câu 2 (2 điểm) Giải thích nguyên nhân của hiện tợng mỏi cơ?
Câu 3 (2 điểm). Nêu các biện pháp rèn luyện để có một hệ cơ khoẻ mạnh ?
Câu 4 (2 điểm). Mô tả đờng đi của máu trong vòng tuần hoàn nhỏ và vòng tuần hoàn lớn?
Thọ Tân ngày 02 tháng 11 năm 2009
Tổ trởng Chuyên môn Ngời ra đề
Lê Hữ Ngọc Đàm Duy Thắng
4
Đáp án Kiểm tra 1 tiết
Môn: Sinh học 8 Bài số 1
Câu Đáp án Điểm
1
I. Phần trắc nghiệm
4 điểm
I. C; II. A; III. B; IV . B;
V. C; VI. B; VII. C; VIII. D
( Mỗi ý
đúng cho
0.5 điểm)
Phần II. Tự luận( 6 điểm)
2
2 điểm
Nguyên nhân của hiện tợng mỏi cơ:
- Khi cơ làm việc quá sức thì lợng ô xi cung cấp cho các tế bào cơ không
đủ
- Sự ô xi hoá các chất dinh dỡng trong điều kiện yếm khí dẫn đến:
+ Năng lợng tạo ra cung cấp cho các hoạt động của cơ ít.
+ Axit Lactic tạo ra tăng, tích tụ trong các tế bào cơ và đầu độc cơ
dẫn đến hiện tợng mỏi cơ
0,5 đ

0,5 đ
1 đ
3
2 điểm
Các biện pháp rèn luyện để có một hệ cơ khoẻ mạnh:
- Thờng xuyên tập thể dục buổi sáng, TD giữa giờ
- Tham gia chơi các môn thể thao nh: Đá bóng, bóng chuyền, chạy
nhảy cao, nhảy xa.một cách vừa sức.
- Lao động vừa sức
- Có chế độ dinh dỡng hợp lí
(0,5 đ)
0,5 đ)
(0,5 đ)
(0,5 đ)
4
2 điểm
Đờng đi của máu trong vòng tuần hoàn lớn và nhỏ:
* Vòng tuần hoàn nhỏ:
Máu từ tâm thất phải lên động mạch phổi, qua mao mạch phổi ( thực hiện
trao đổi khí ) Rồi qua tĩnh mạch phổi trở về tâm nhĩ trái.
* Vòng tuần hoàn lớn:
Máu từ tâm thất trái, qua động mạch chủ đến các mao mạch phần trên và
phần dới cơ thể ( thực hiện trao đổi chất với tế bào của cơ thể ). Máu từ
mao mạch phần trên của cơ thể sẽ đợc tập trung vào tĩnh mạch chủ
trên( sau khi thực hiện trao đổi chất ) rồi trở về tâm nhĩ phải. Còn máu từ
các mao mạch ở phần dới cơ thể sẽ đợc tập trung vào tĩnh mạch chủ dới
( sau khi đã thực hiện quá trình TĐC với các tế bào) rồi cũng trở về tâm
nhĩ phải
1 đ
1 đ

Thọ Tân ngày 02 tháng 11 năm 2009
Tổ trởng Chuyên môn Ngời lập đáp án
5

×