Tải bản đầy đủ (.ppt) (17 trang)

Tài liệu Bài 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.62 MB, 17 trang )


Môn: Sinh học 8
Gi¸o viªn d¹y : Lê Thị Đăng Khoa
Tr­êng THCS Bình Hiệp

CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT
BÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I/ Bài tiết:
Bảng 38. Các sản phẩm thải chủ yếu
và cơ quan thực hiện bài tiết
Sản phẩm thải
chủ yếu
Cơ quan bài tiết
chủ yếu
CO
2
Phổi
Nước tiểu Thận
Mồ hôi Da
Các sản phẩm thải cần được bài
tiết phát sinh từ đâu?

T¹o ra CÁC CHẤT CẦN THIẾT
CHO TẾ BÀO
Qu¸ tr×nh TRAO ĐỔI CHẤT
CỦA TẾ BÀO
T¹o ra c¸c CHẤT CẶN BÃ
vµ DƯ THỪA
CÁC CHẤT THẢI KHÁC
HÒA TAN TRONG MÁU
CO


2

PHỔI THẬN DA
MÔI TRƯỜNG NGOÀI
HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT

HẤP
BÀI TIẾT NƯỚC
TIỂU
THOÁT MỒ
HÔI
Vậy hoạt động bài tiết là
gì ? Bài tiết có vai trò như
thế nào đối với cơ thể?
CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT
BÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I/ Bài tiết:
- Bài tiết là quá trình
lọc và thải các chất
cặn bã, chất độc hại
và chất thừa ra môi
trường ngoài cơ thể.
- Bài tiết làm cho môi
trường trong cơ thể
được ổn định, không
bị nhiễm độc.

CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT
BÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I/ Bài tiết:

- Bài tiết là quá trình
lọc và thải các chất
cặn bã, chất độc hại
và chất thừa ra môi
trường ngoài cơ thể.
(?) Giả sử các chất thải trong cơ
thể không được thải ra ngoài thì
cơ thể sẽ như thế nào ? Tại sao ?
+ Cơ thể bị nhiễm độc có các biểu
hiện như : mệt mỏi, đau đầu, thậm
chí tới mức hôn mê và chết.
+ Vì các chất thải ( CO2, urê, axit
uric,…) sẽ bị tích tụ nhiều trong
máu làm biến đổi các tính chất của
môi trường trong cơ thể.
- Bài tiết làm cho môi
trường trong cơ thể
được ổn định, không
bị nhiễm độc.

T¹o ra CÁC CHẤT CẦN THIẾT CHO TẾ BÀO
Qu¸ tr×nh TRAO ĐỔI CHẤt CỦA TẾ BÀO
T¹o ra c¸c CHẤT CẶN BÃ vµ DƯ THỪA
CÁC CHẤT THẢI
KHÁC HÒA TAN
TRONG MÁU
CO
2

PHỔI

THẬN DA
MÔI TRƯỜNG NGOÀI
HOẠT ĐỘNG BÀI TIẾT

HẤP
BÀI TIẾT NƯỚC
TIỂU
90%
10%
THOÁT MỒ
HÔI
Trong các hoạt động
bài tiết thì hoạt động
bài tiết nào quan trọng
nhất ?
CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT
BÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU
I/ Bài tiết:
- Bài tiết là quá trình lọc
và thải các chất cặn bã,
chất độc hại và chất
thừa ra môi trường
ngoài cơ thể.
- Bài tiết làm cho môi
trường trong cơ thể
được ổn định, không bị
nhiễm độc.

CHƯƠNG VII: BÀI TIẾT
BÀI 38: BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

I/ Bài tiết:
II/ Cấu tạo hệ bài tiết
nước tiểu:

×