Tải bản đầy đủ (.doc) (13 trang)

Bài giảng TD9 T37-40

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (152.95 KB, 13 trang )

Ngày soạn: 02/01/2011
Ngày giảng: 03/01/2011
Tiết 37 : nhảy cao - cầu lông
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc quaĐá lăng tr-
ớc- sau, đà một bớc giậm nhảy đá lăng, trò chơi: lò cò tiếp sức
- Biết cách thực hiện các t thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp
với đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.
2. Kỹ năng:
- Thực hiện cơ bản đúng các động tác bổ trợ nhảy cao kiểu bớc qua;các t thế chuẩn bị, kỹ
thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi một cách tơng đối.
3. Thái độ: Thái độ nghiêm túc, tích cực
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.


- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Chạy lăng mũi chân.
II. Phần cơ bản.
8 - 10
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
2l x 30
28 - 30
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp khởi động chuyên
môn.
1. Nhảy cao:
Luyện tập một số động tác bổ trợ nhảy cao:

- Đứng lăng trớc - sau.
- Đá lăng sang ngang.
- Đứng lên ngồi xuống.
- Bật thu gối.
- Chạy đà chính diện - giậm nhảy co chân qua
xà tiếp đệm bằng chân giậm.
2. Cầu lông.
Luyện tập các kỹ thuật cơ bản cầu lông
đã đợc học ở lớp 8
a) Các động tác khởi động với vợt:
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
- Tay cầm vợt tạo thành hình sóng.
- Xoay cổ tay bên phải
- xoay cổ tay bên trái.
b) Cách cầm vợt, cầm cầu và các t thế chuẩn
bị cơ bản.
- Cách cầm vợt:
- Cách cầm cầu: Có 2 cách cầm cầu.
Cầm vào cánh cầu Cầm vào thân cầu
- T thế chuẩn bị :

TTCB 1 TTCB 2
c) Các kỹ thuật di chuyển.
- Di chuyển đơn bớc tiến:
Tiến phải Tiến trái
- Di chuyển đơn bớc lùi.
2l x 10C
2l x 10C
2l x40
2l x 30C

3l
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
2l x 8N
Đội hình tập bài tập bổ trợ.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

x x
x x
x x
Đội hình tập di chuyển.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- GV sửa cho học sinh cách cầm
vợt và các tự thế chuẩn bị.
- Học sinh tập theo tiếng còi kỹ
thuật di chuyển kết hợp với kỹ
thuật đánh cầu thấp thuận tay,
trái tay (không cầu).
- Đội hình tập luyện đánh cầu qua
lại.
x x x x x x x
12 - 15m

x x x x x x x

x x x x x x x
Lùi phải Lùi trái
d) Kỹ thuật đánh cầu thấp tay.
- Đánh cầu thấp thuận tay.
- Đánh cầu thấp trái tay.
III. Phần kết thúc.
1. Hồi tĩnh.
- Thả lỏng các khớp.
- Thực hiện động tác vơn thở.
2. Nhận xét giờ học.
- u điểm.
- Nhợc điểm.
3. Bài tập về nhà.
- Tập đứng lên ngồi xuống, bật cóc, lò cò.
4 - 5
12 - 15m
x x x x x x x
- GV chú ý quan sát sửa sai cho
HS cách cầm vợt và các t thế di
chuyển khi đánh cầu.
Đội hình hồi tĩnh.
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- TËp ®¸nh cÇu ph¶i thÊp tay, tr¸i thÊp tay.
4. Xuèng líp.

- GV h«: “Líp gi¶i t¸n!”
- HS h« : “KhoÎ!”
§éi h×nh xuèng líp.
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
 xxxxxxxxxxx

Ngày soạn: 02/01/2011
Ngày giảng: 04/01/2011
Tiết 38 : nhảy cao - cầu lông - chạy bền
A. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ cho kỹ thuật nhảy cao kiểu bớc quaĐá lăng trớc-
sau, đà một bớc giậm nhảy đá lăng, trò chơi: lò cò tiếp sức, chạy đà chính diện giậm nhảy co
chân qua sà.
- Biết cách thực hiện các t thế chuẩn bị cơ bản. Kỹ thuật di chuyển đơn bớc tiến - lùi kết hợp với
đánh cầu thấp thuận tay, trái tay.
2. Kỹ năng:
- Biết cách thực hiện các động tác bổ trợ nhảy cao kiểu bớc qua;các t thế chuẩn bị, kỹ thuật
di chuyển đơn bớc tiến - lùi.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự giác, tích cực
B. Địa điểm - phơng tiện.
- Sân tập thể dục của trờng.
- Đệm, sào nhảy cao, cột nhảy cao.
C. Tiến trình dạy học.
Nội dung Định lợng Phơng pháp - tổ chức
I. Phần mở đầu.
1. Nhận lớp:
- Trực ban tập trung lớp, báo cáo sỹ số.

- GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu
của giờ học.
- Kiểm tra trang phục, sức khoẻ của học sinh.
2. Khởi động.
a) Khởi động chung.
- Chạy tại chỗ.
- Xoay các khớp: Cổ tay, cổ chân, vai, hông,
gối.
- ép dọc, ép ngang.
b) Khởi động chuyên môn. Tại chỗ:
- Chạy bớc nhỏ.
- Nâng cao đùi.
- Chạy hất gót.
- Xoay cổ tay hình số 8 nằm ngang.
8 - 10
45
2l x 8N
2l x 8N
2l x 30
2l x 30
2l x 30
2l x 8N
Đội hình nhận lớp
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx

Đội hình khởi động.
x x x x x x x

x x x x x x x
x x x x x x x
x x x x x x x

- Trực ban cho lớp khởi động
chung.
- GV cho lớp KĐCM.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×