Tải bản đầy đủ (.pdf) (131 trang)

Luận văn nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng của công ty thông tin di động VMS MOBIFONE tại hà nội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (852.21 KB, 131 trang )

B

GIÁO D C VÀ ðÀO T O

TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I

ðÀO THU HƯ NG

NÂNG CAO CH T LƯ NG D CH V CHĂM SĨC
KHÁCH HÀNG C A CƠNG TY THƠNG TIN DI ð NG
VMS MOBIFONE T I HÀ N I

LU N VĂN TH C SĨ QU N TR KINH DOANH

HÀ N I - 2011


B

GIÁO D C VÀ ðÀO T O

TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I

ðÀO THU HƯ NG

NÂNG CAO CH T LƯ NG D CH V CHĂM SĨC
KHÁCH HÀNG C A CƠNG TY THƠNG TIN DI ð NG
VMS MOBIFONE T I HÀ N I

LU N VĂN TH C S QU N TR KINH DOANH


Chuyên ng nh

: Quản trÞ kinh doanh

M· sè

: 60.34.05

Ng−êi h−íng dÉn khoa häc

: TS. Bïi ThÞ Gia

HÀ N I - 2011


L I CAM ðOAN
Lu n văn Th c sĩ “Nâng cao ch t lư ng d ch v chăm sóc khách
hàng c a Cơng ty Thơng tin di đ ng VMS Mobifone t i Hà N i” là cơng
trình nghiên c u do tôi th c hi n dư i s hư ng d n c a TS. Bùi Th Gia.
Các s li u, các trích d n trong lu n văn là trung th c, b o ñ m ñúng
yêu c u c a pháp lu t c a Nhà nư c và các quy ñ nh c a B Giáo d c và ðào
t o và c a Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i.

TÁC GI LU N VĂN

ðào Thu Hư ng

Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

iL I C M ƠN
Lu n văn “Nâng cao ch t lư ng d ch v chăm sóc khách hàng trong
cơng ty thơng tin di đ ng VMS Mobifone t i Hà N i” là m t n i dung mà
tác gi ñã nghiêm túc nghiên c u và th c hi n trong th i gian h c t p t i
trư ng ð i h c Nông nghi p Hà N i.
Lu n văn đã đư c hồn thành v i s giúp ñ c a r t nhi u t p th và cá
nhân. Tác gi xin trân tr ng c m ơn Ti n sĩ Bùi Th Gia đã t n tình hư ng
d n, giúp ñ tác gi trong su t quá trình l p ñ cương, t ch c nghiên c u ñ
tài và vi t lu n văn.
Tác gi cũng xin trân tr ng c m ơn các th y cô giáo là cán b qu n lí,
gi ng viên trư ng ð i h c Nơng nghi p Hà N i đã trang b cho tác gi nh ng
tri th c c n thi t đ tác gi có th nghiên c u và hồn thành đư c lu n văn.
M c dù ñã th c s c g ng nhưng lu n văn s không tránh kh i nh ng
thi u sót. Kính mong đư c s ch d n, góp ý c a các th y cơ giáo đ lu n văn
đư c b sung, hồn thi n, có th ñư c s d ng góp ph n nâng cao ch t lư ng
d ch v chăm sóc khách hàng trong cơng ty thơng tin di đ ng VMS Mobifone.

Xin trân tr ng c m ơn!

Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

ii


M CL C
L i cam ñoan

i


L i c m ơn

ii

M cl c

iii

Danh m c ch vi t t t

vi

Danh m c b ng bi u

vii

Danh m c ñ th

viii

Danh m c hình

ix

1. M ð U....................................................................................................... 1
1.1. Tính c p thi t c a ñ tài ............................................................................. 1
1.2. M c tiêu nghiên c u................................................................................... 2
1.3. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u.............................................................. 2
2. T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U ................................................... 3

2.1. Cơ s lý lu n và th c ti n v d ch v chăm sóc khách hàng trong lĩnh v c
thơng tin di ñ ng ............................................................................................... 3
2.1.1. Khái ni m v d ch v .............................................................................. 3
2.1.2. ð c tính c a d ch v ................................................................................ 4
2.1.3.Ch t lư ng d ch v ................................................................................... 4
2.1.4. Khái ni m v cơng tác chăm sóc khách hàng ......................................... 5
2.2. ð c ñi m c a d ch v chăm sóc khách hàng trong thơng tin di ñ ng. ...... 7
2.3. N i dung các d ch v chăm sóc khách hàng trong thơng tin di đ ng........ 7
2.4. Vai trị c a cơng tác chăm sóc khách hàng trong thơng tin di đ ng.......... 9
2.5. M c đích, phương th c chăm sóc khách hàng......................................... 10
2.5.1. M c đích chăm sóc khách hàng ............................................................ 10
2.5.2. Các phương th c chăm sóc khách hàng .............................................. 11
2.6. Ch tiêu và phương pháp ñánh giá ho t ñ ng chăm sóc khách hàng trong
thơng tin di đ ng ............................................................................................. 12
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

iii


2.6.1.T c ñ tăng trư ng c a thuê bao............................................................ 12
2.6.2. T l thuê bao r i m ng và chu kỳ s ng c a thuê bao.......................... 13
2.6.3. Phương pháp ñánh giá qua ñi u tra khách hàng ................................... 14
2.7. Ch t lư ng d ch v chăm sóc khách hàng trong thơng tin di đ ng. ........ 15
3. ð C ðI M ð A BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP ........................................... 18
NGHIÊN C U................................................................................................ 18
3.1. Khái quát v công ty thơng tin di đ ng VMS Mobifone ......................... 18
3.1.1. Thơng tin chung v cơng ty................................................................... 18
3.1.2. L ch s hình thành và phát tri n............................................................ 18
3.1.3. Ch c năng, nhi m v và lĩnh v c ho t ñ ng ch y u c a cơng ty thơng
tin di đ ng VMS-Mobifone............................................................................. 22

3.1.4. ð c ñi m kinh t k thu t c a công ty.................................................. 32
3.1.5.V phát tri n thuê bao ............................................................................ 50
3.2. Phương pháp nghiên c u......................................................................... 54
3.2.1. Phương pháp thu th p s li u................................................................ 54
3.2.2. Phương pháp x lý và phân tích s li u................................................ 57
3.2.3. Các ch tiêu nghiên c u......................................................................... 58
4. K T QU NGHIÊN C U VÀ TH O LU N .......................................... 59
4.1. ð c ñi m c a d ch v chăm sóc khách hàng

cơng ty thơng tin di đ ng

VMS Mobifone. .............................................................................................. 59
4.1.1. Các n i dung chăm sóc khách hàng t i cơng ty thơng tin di đ ng VMS
Mobifone. ........................................................................................................ 61
4.1.2. H th ng d ch v chăm sóc khách hàng c a công ty VMS .................. 67
4.1.3. Phân tích ch t lư ng d ch v chăm sóc khách hàng c a VMS............ 71
4.1.4. ðánh giá k t qu ch t lư ng d ch v chăm sóc khách hàng hi n nay c a
VMS Mobifone ............................................................................................... 80
4.2. ð nh hư ng và gi i pháp ch y u nh m nâng cao ch t lư ng d ch v
chăm sóc khách hàng c a cơng ty tin di ñ ng Mobifone trong th i gian t i........ 85
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

iv


4.2.1. ð nh hư ng phát tri n công ty .............................................................. 85
4.2.2. Gi i pháp ch y u ñ nâng cao ch t lư ng d ch v chăm sóc khách
hàng

công ty ................................................................................................. 87


5. K T LU N VÀ KI N NGH .................................................................. 110
5.1. K t lu n .................................................................................................. 110
5.2. Ki n ngh ................................................................................................ 111
5.2.1. ð i v i Nhà nư c................................................................................ 111
5.2.2. ð i v i B và S thông tin và truy n thông ....................................... 112
5.2.3. ð i v i t p đồn Bưu chính vi n thơng.............................................. 113
TÀI LI U THAM KH O............................................................................. 115

Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

v


DANH M C CH

VI T T T

Ti ng Vi t
3G

Th h th 3

BCC

H p ñ ng h p tác kinh doanh

CIV

T p đồn kinh t Comvik/Kinnevik


CDMA

Truy nh p ghép kênh theo mã

GPRS

D ch v vô tuy n chuy n m ch gói

GSM

H th ng thơng tin di đ ng tồn c u

WAP

Th t c ng d ng vô tuy n

WTO

T ch c thương m i th gi i

BCVT

Bưu chính Vi n thông

GPC

Công ty d ch v vi n thông Vinaphone

TTDð


Thông tin di đ ng

ðTDð

ði n tho i di đ ng

VMS

Cơng ty Thơng tin di đ ng

VNPT

T p đồn Bưu chính Vi n thông Vi t nam

Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

vi


DANH M C B NG BI U
STT

Tên b ng

Trang

B ng 3.1: Tình hình v n c a VMS qua các năm ............................................ 35
B ng 3.2: Tình hình lao đ ng c a VMS qua các năm .................................... 37
B ng 3.3: Tình hình khách hàng theo trình đ c a VMS ............................... 43

B ng 3.4: Tình hình khách hàng theo ngh nghi p t i Hà N i....................... 45
B ng 3.5: K t qu ho t ñ ng kinh doanh c a Mobifone qua các năm ........... 49
B ng 3.6 : Tình hình thuê bao theo ngh nghi p c a VMS qua các năm....... 51
B ng 3.7: Tăng trư ng th bao theo trình đ c a VMS qua các năm........... 53
B ng 3.8: Thang ño theo các m c................................................................... 56
B ng 3.9: D ki n m u ñi u tra theo trình đ và ngh nghi p ....................... 57
B ng 4.1: Kh i lư ng d ch v khách hàng VMS qua các năm....................... 62
B ng 4.2: K t qu các d ch v duy trì và h tr khách hàng c a VMS qua các năm 64
B ng 4.3: Lao ñ ng tr c ti p c a h th ng d ch v chăm sóc khách hàng c a
VMS qua các năm ........................................................................................... 69
B ng 4.4: M t s k t qu ho t ñ ng d ch v khách hàng c a VMS............... 72
B ng 4.5: Ý ki n khách hàng quan tâm khi s d ng d ch v c a Mobifone . 73
B ng 4.6: Phương th c chăm sóc khách hàng c a Mobifone......................... 74
B ng 4.7: Th i gian khách hàng s d ng d ch v thơng tin di đ ng c a Mobifone . 75
B ng 4.8: Nh ng v n ñ khách hàng quan tâm v ch t lư ng d ch v chăm
sóc khách hàng c a Mobifone......................................................................... 75
B ng 4.9: Các y u t khách hàng quan tâm v ch t lư ng d ch v chăm sóc
khách hàng c a cơng ty ................................................................................... 76
B ng 4.10. Mong mu n c a khách hàng ñ i v i Mobifone ........................... 80
B ng 4.11: D ki n b i dư ng nhân l c cho d ch v chăm sóc khách hàng c a
cơng ty hàng năm (t năm 2012 – 2015) ........................................................ 90

Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

vii


DANH M C ð
STT


TH

Tên b ng

Trang

ð th 4.1: M c ñ hài lòng v kh năng gi i ñáp các th c m c c a công ty

77

ð th 4.2: M c đ hài lịng v th i gian ph c v , gi i quy t các giao d ch 77
ð th 4.3: M c đ hài lịng v thái ñ ph c v c a nhân viên trong cơng ty

78

ð th 4.4: M c đ hài lịng v trình đ nghi p v c a nhân viên trong công ty 79

Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

viii


DANH M C HÌNH
Hình 4.1. Kho ng cách gi a khách hàng và Cơng ty VMS............................ 60
Hình 4.2: Mơ hình h th ng cung c p d ch v khách hàng c a VMS ............ 67
Hình 4.3: Mơ hình d ki n tích h p h th ng thơng tin h tr d ch v KH ............. 94
Hình 4.4: Mơ hình h th ng thơng tin t đ ng dành cho khách hàng ............ 95

Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….


ix


1. M

ð U

1.1. Tính c p thi t c a đ tài
Trong xu th tồn c u hóa ngày nay, c nh tranh ngày càng tr nên gay
g t, m i doanh nghi p mu n t n t i và phát tri n đ u ph i tìm m i bi n pháp
nâng cao v th c a mình trên thương trư ng.
C nh tranh hi n nay không ch là c nh tranh v s n ph m do cơng ty
làm ra, mà cịn c v các d ch v góp ph n làm tăng giá tr gia tăng c a s n
ph m. M t trong nh ng d ch v đó là làm t t cơng tác chăm sóc khách hàng.
Chăm sóc khách hàng là m t b ph n quan tr ng trong ho t ñ ng c a
doanh nghi p trong cơ ch th trư ng, là m t b ph n c u thành c a s n ph m
cung c p cho khách hàng. Trong 3 c p ñ c a s n ph m thì c p đ 3 này chính
là vũ khí c nh tranh c a cơng ty. Các d ch v chăm sóc khách hàng c a c p ñ
này s ngày càng phong phú cùng v i m c ñ c nh tranh trên th trư ng.
Th c ti n ho t ñ ng kinh doanh t i Vi t Nam v n còn t n t i tư duy s n xu t
nh v i tư tư ng mua ñ t bán ño n, chưa chú tr ng nhi u đ n khâu chăm sóc khách
hàng d n ñ n vi c hành vi mua l p l i c a khách hàng v n còn nhi u h n ch .
Th trư ng thông tin di ñ ng hi n nay t i Vi t Nam tr nên sơi đ ng hơn
bao gi h t v i s góp m t c nh tranh quy t li t c a 7 nhà cung c p d ch v . Khi
ch t lư ng d ch v và giá c tương t nhau, công tác chăm sóc khách hàng c a
m i nhà cung c p s quy t ñ nh ưu th c nh tranh, quy t ñ nh s t n t i phát
tri n c a h trên th trư ng.
Công ty Thông tin di ñ ng VMS MobiFone là doanh nghi p ñ u tiên ho t
ñ ng trong lĩnh thông tin di ñ ng t i Vi t nam. Trong th i gian qua, s lư ng
khách hàng c a Công ty VMS MobiFone tăng trư ng không ng ng . Tuy nhiên,

Cơng ty VMS MobiFone đang m t d n l i th c a ngư i ñi trư c khi ñ cho
Vinaphone, Viettel là 2 nhà cung c p ra sau nhưng d n chi m ñư c th ph n
tương đương v i VMS MobiFone, tình tr ng khách hàng r i m ng VMS
MobiFone sang m ng khác v n còn x y ra thư ng xuyên. ði u đó cho th y r ng,

Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

1


m c dù trong th i gian qua Công ty VMS MobiFone ñã th c hi n khá t t cơng
tác chăm sóc khách hàng, nhưng trong các n i dung đó v n cịn nh ng khi m
khuy t nh t đ nh c n hồn thi n. Chính vì v y, vi c nâng cao ch t lư ng d ch v chăm
sóc khách hàng là cơng vi c h t s c c n thi t ñ i v i Cơng ty thơng tin di đ ng.
Nh n th c ñư c t m quan tr ng c a ch t lư ng d ch v chăm sóc
khách hàng, t m quan tr ng c a s hài lịng c a khách hàng đ i v i d ch v
c a cơng ty, chúng tơi đã l a ch n ñ tài“ Nâng cao ch t lư ng d ch v
chăm sóc khách hàng c a Cơng ty Thơng tin di đ ng VMS Mobifone t i
Hà N i” làm ñ tài cho lu n văn c a mình.
1.2. M c tiêu nghiên c u
- H th ng hoá cơ s lý lu n v ch t lư ng d ch v chăm sóc khách hàng
trong lĩnh v c thơng tin di đ ng
- ðánh giá th c tr ng ch t lư ng d ch v chăm sóc khách hàng c a
cơng ty Thơng tin di ñ ng VMS Mobifone nh ng năm qua, phát hi n nguyên
nhân nh hư ng làm h n ch ch t lư ng d ch v chăm sóc khách hàng c a
công ty VMS Mobifone.
- ð nh hư ng và ñ xu t các gi i pháp nâng cao ch t lư ng d ch v
chăm sóc khách hàng c a Mobifone trong nh ng năm t i.
1.3. ð i tư ng và ph m vi nghiên c u
* ð i tư ng nghiên c u

- Ch t lư ng d ch v chăm sóc khách hàng c a Cơng ty thơng tin di đ ng
VMS Mobifone.
* Ph m vi nghiên c u
- Ph m vi n i dung: Nghiên c u ch t lư ng d ch v chăm sóc khách
hàng trong thơng tin di đ ng.
- Ph m vi khơng gian: Cơng ty thơng tin di đ ng VMS Mobifone
- Ph m vi th i gian
+ S li u s d ng trong 3 năm t 2008 – 2010
+ Th i gian th c hi n ñ tài năm 2010 – 2011.
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

2


2. T NG QUAN TÀI LI U NGHIÊN C U
2.1. Cơ s lý lu n và th c ti n v d ch v chăm sóc khách hàng trong lĩnh
v c thơng tin di đ ng
2.1.1. Khái ni m v d ch v
D ch v trong kinh t h c, ñư c hi u là nh ng th tương t như hàng
hố nhưng là phi v t ch t. Có nh ng s n ph m thiên v s n ph m h u hình
và nh ng s n ph m thiên h n v s n ph m d ch v , tuy nhiên ña s là nh ng
s n ph m n m trong kho ng gi a s n ph m hàng hoá-d ch v .
D ch v là nh ng hành vi, quy trình và nh ng ho t ñ ng. B n ch t là
m t s n ph m, liên quan nhi u hơn ñ n khách hàng trong quá trình s n xu t.
B n ch t c a d ch v chính là q trình v n hành các ho t đ ng, hành
vi d a vào các y u t vô hình nh m gi i quy t các m i quan h gi a doanh
nghi p v i khách hàng.
B n ch t là m t q trình, nó di n ra theo m t trình t nh t đ nh bao
g m nhi u giai ño n, nhi u bư c khác nhau. Trong m i giai ño n s có thêm
nhi u d ch v ph , d ch v c ng thêm.

D ch v g n li n v i hi u su t, thành tích b i m i d ch v đ u có m c
tiêu là mang l i giá tr nào đó cho ngư i tiêu dùng. Hi u su t

đây chính là

nh ng ti n ích, giá tr và giá tr gia tăng mà ngư i tiêu dùng s nh n ñư c
thông qua vi c s d ng d ch v . D ch v chính t o ra các giá tr nh m tho
mãn nh ng kỳ v ng, mong ñ i c t lõi c a khách hàng.
D ch v ph , d ch v c ng thêm t o ra các ti n ích nh m tho mãn
nh ng mong đ i ho c khơng mong đ i c a khách hàng. D ch v c ng thêm
có th n m trong ho c n m ngoài h th ng.
D ch v cơ b n bao g m d ch v chính, d ch v ph và d ch v c ng
thêm do doanh nghi p mang l i cho khách hàng nhưng ph i tương ng v i
kỳ v ng, mong ñ i và phù h p v i chi phí khách hàng b ra.

Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

3


D ch v t ng th bao g m các d ch v trên, d ch v t ng th có th
thay đ i, khơng n đ nh. N u d ch v t ng th thay ñ i, l i ích cũng thay đ i
theo. [ />2.1.2. ð c tính c a d ch v
- Tính vơ hình: d ch v không hi n h u, d ch v không t n t i dư i
d ng v t ch t (nhưng v n mang tính v t ch t), d ch v không th c p b ng
sáng ch , d ch v không th trưng bày ho c qu ng bá.
- Tính khơng đ ng nh t: Vi c cung ng d ch v và tho mãn khách
hàng tuỳ thu c vào nhi u ho t ñ ng c a nhân viên. Ch t lư ng d ch v ph
thu c nhi u vào các y u t khơng ki m sốt đư c. Khơng ch c ch n ñư c
li u d ch v ñư c giao có phù h p v i d ch v đư c đ t k ho ch và đư c

cơng b khơng.
- Tính b t kh phân: Khách hàng tham gia vào và nh hư ng đ n q
trình th c hi n d ch v . Khách hàng tác ñ ng l n nhau? Nhân viên nh
hư ng ñ n k t qu th c hi n
- Tính d phân hu : D ch v không th t n kho, khơng th v n chuy n
t nơi này đ n nơi khác, khơng th hồn tr , thu h i hay bán l i. Cung và
c u d ch v khó cân đ i, thư ng m t cân b ng gi a các th i ñi m khác nhau.
[ />2.1.3.Ch t lư ng d ch v
Ch t lư ng d ch v là m c đ hài lịng c a khách hàng trong quá trình
c m nh n, tiêu dùng d ch v , là d ch v t ng th c a doanh nghi p mang l i
chu i l i ích và th a mãn đ y đ nh t giá tr mong ñ i c a khách hàng trong
ho t ñ ng s n xu t cung ng và phân ph i d ch v

ñ u ra. [5]

- Các y u t c u thành ch t lư ng d ch v :
+ Y u t th i gian: Khách hàng s c m th y hài lịng khi đư c ph c v
đúng th i gian và ñ nh h n như ñã cam k t. C n xác ñ nh rõ th i gian ph c v
khách hàng và đáp ng chính xác th i gian đó, khách hàng s d a trên vi c
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

4


ph c v ñúng cam k t mà ñánh giá v ch t lư ng ph c v , cũng như đánh giá
ch t lư ng c a cơng ty.
+ ð chính xác c a thơng tin: Khách hàng s c m th y hài lịng khi h
nh n đư c nh ng thông tin v d ch v , hay n i dung c a d ch v là chính xác.
Nh ng vi c tr l i thi u, sai và th i ph ng thông tin, s làm cho khách hàng
khó quay l i đ s d ng s n ph m c a công ty trong tương lai.

+ Thái ñ giao ti p và năng l c ph c v : thái ñ giao ti p c a nhân
viên khi ti p xúc v i khách hàng r t quan tr ng, đó là c m t ngh thu t gi
chân khách hàng mà b t c doanh nghi p nào cũng có th xây d ng ñư c n u
mu n có ñư c s th a mãn cao c a khách hàng. Năng l c ph c v th hi n
qua trình đ chun mơn và cung cách ph c v l ch s , ni m n v i khách
hàng.
+ ð tin c y: th hi n qua kh năng th c hi n d ch v phù h p và ñúng
th i h n ngay l n ñ u tiên.
+ ðáp ng: th hi n qua s mong mu n và s n sàng c a nhân viên
ph c v cung c p d ch v k p th i cho khách hàng.
+ ð ng c m: th hi n s quan tâm, chăm sóc đ n t ng cá nhân khách hàng.
+ Phương ti n h u hình: Th hi n qua ngo i hình, trang ph c c a nhân
viên ph c v , các trang thi t b ph c v cho d ch v . [5]
2.1.4. Khái ni m v cơng tác chăm sóc khách hàng
Thu t ng "chăm sóc khách hàng" thư ng đư c hi u m t cách khơng
đ y đ là s chào đón nhi t tình đ i v i khách hàng c a các nhân viên bán
hàng. Tuy nhiên, ti p xúc v i khách hàng ch là m t ph n trong chi n lư c
chăm sóc khách hàng c a doanh nghi p. Theo nghĩa t ng quát nh t, chăm sóc
khách hàng (hay d ch v khách hàng - Customer Care) là t t c nh ng gì c n
thi t mà doanh nghi p ph i làm ñ th a mãn nhu c u và mong ñ i c a khách
hàng, t c là ph c v khách hàng theo cách mà h mong mu n ñư c ph c v
và làm nh ng vi c c n thi t đ gi các khách hàng mình đang có. [4]
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

5


Như v y, chăm sóc khách hàng là m t b ph n quan tr ng c a lý thuy t
Marketing. Trư c h t, chăm sóc khách hàng là m t b ph n c u thành c a
s n ph m cung c p cho khách hàng. Trong 3 c p ñ c a s n ph m thì c p đ

3 này chính là vũ khí c nh tranh c a công ty. Các d ch v chăm sóc khách
hàng c a c p đ này s ngày càng phong phú cùng v i m c ñ c nh tranh
trên th trư ng. C nh tranh hi n nay không ch là c nh tranh v s n ph m mà
công ty làm ra, mà v c các d ch v góp ph n làm cho s n ph m hoàn
ch nh. M t trong nh ng d ch v đó t c là làm t t d ch v chăm sóc khách
hàng. [4]
Chăm sóc khách hàng khơng có nghĩa là n u v i m t s n ph m hay
d ch v t i mà có cơng tác chăm sóc khách hàng t t thì v n gi đư c khách
hàng. Có 3 y u t then ch t quy t ñ nh vi c làm th a mãn khách hàng, đó là:
- Các y u t s n ph m, d ch v
- Các y u t thu n ti n.
- Y u t con ngư i. [2]
Y u t nào là quan tr ng nh t? Trên m t phương di n nào đó, đi u này
ph thu c vào t ng tình hu ng. Tuy nhiên, m t ñi u hi n nhiên r ng n u s n
ph m ñư c bán r ng rãi trên th trư ng v i cùng m t m c giá, cùng m t ch t
lư ng d ch v , y u t con ngư i tr nên r t quan tr ng. Khi ñó, khách hàng
s ch n s n ph m nào mà khi ñ n mua khách hàng ñư c chào ñón ni m n ,
ân c n, chu ñáo… t c là khách hàng s ch n s n ph m nào có cơng tác chăm
sóc khách hàng t t hơn.
Có th nh n th y đi u mà m i khách hàng, dù là khách hàng cá nhân
hay doanh nghi p, ñ u mong mu n hơn c t hàng hóa, d ch v mà h mua
là chúng ph i hồn tồn đáng tin c y. T t c nh ng n cư i thân thi n và
nh ng l i chào m i l ch s không th bù ñ p cho nh ng s n ph m khơng
đáng tin c y hay nh ng d ch v khơng đ t tiêu chu n. Cơng tác chăm sóc
khách hàng ch có th đư c cơng nh n là t t n u nó g n li n v i m t s n
ph m ch t lư ng hay m t d ch v t t.
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

6M t khác, chăm sóc khách hàng khơng ch đơn thu n là nhi m v c a
các nhân viên bán hàng hay các nhân viên thư ng xuyên ti p xúc v i khách
hàng. B t kỳ cá nhân nào trong doanh nghi p cũng ph i th c hi n m t nhi m
v nào đó cho m t s ngư i khác trong doanh nghi p mình, t c là ai cũng có
khách hàng, và đó là các khách hàng bên trong c a doanh nghi p.
2.2. ð c ñi m c a d ch v chăm sóc khách hàng trong thơng tin di đ ng.
Q trình chăm sóc khách hàng bao g m ba cơng đo n chính là cơng
đo n ban đ u, cơng đo n h tr , hư ng d n s d ng d ch v và cơng đo n sau
bán hàng. Cơng đo n ban đ u xu t phát t các tác nghi p nghiên c u th
trư ng, marketing, t ch c bán hàng cho ñ n khi khách hàng ñăng ký s d ng
d ch v vi n thơng. Cơng đo n ti p theo là h tr , hư ng d n khách hàng s
d ng d ch v vi n thơng. Cơng đo n này dài nh t và ph c t p nh t c a quá
trình d ch v khách hàng trong vi n thơng, bao g m c các chương trình chăm
sóc khách hàng và duy trì khách hàng. Cơng đo n cu i cùng là thanh tốn,
bao g m tính cư c, in cư c, g i thông báo cư c, thu cư c và phát hành hóa
đơn. u c u c a cơng đo n này là tính nhanh chóng, chính xác. Ngoài ra,
d ch v khách hàng trong vi n thơng cịn có m t tác nghi p b sung xun
su t các cơng đo n là gi i quy t khi u n i. S trư ng h p gi i quy t khi u n i
và ñ ph c t p c a nó ln có quan h ngh ch v i ch t lư ng d ch v khách
hàng ñư c cung c p.[4]
2.3. N i dung các d ch v chăm sóc khách hàng trong thơng tin di ñ ng
Qu n lý h sơ khách hàng, là m t công tác giúp các doanh nghi p kinh
doanh trong lĩnh v c thơng tin di đ ng qu n lý các thông tin c a khách hàng
tr trư c, tr sau… nh m ph c v khách hàng t t hơn.
Thông qua vi c qu n lý h sơ khách hàng, các thông tin c a khách hàng
s ñư c c p nh t và ñư c lưu tr trong h th ng qu n lý cơ s d li u. Nh
m t cơng c dị tìm d li u ñ c bi t, doanh nghi p có th phân tích, hình
thành danh sách khách hàng ti m năng và lâu năm ñ ñ ra nh ng chi n lư c
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….


7


chăm sóc khách hàng h p lý. Ngồi ra, doanh nghi p cịn có th x lý các v n
đ vư ng m c c a khách hàng m t cách nhanh chóng và hi u qu .
Qu n lý h sơ bao g m qu n lý, lưu tr thơng tin khách hàng và nh ng
thơng tin thay đ i dich v c a khách hàng. Ch có đ m b o s hoàn ch nh v
m i m t c a “h sơ” m i có l i cho s phát tri n lâu dài c a doanh nghi p.
Khi xây d ng h sơ khách hàng, doanh nghi p nên th m tra m t cách nghiêm
túc thông tin xác th c c a khách hàng như: gi y phép, gi y t

cá nhân,

phương th c liên h , ñ a ch … xây d ng h sơ khách hàng m t cách hồn
ch nh s đ m b o m i liên h liên t c v i khách hàng. [6]
Các d ch v sau bán hàng, trong lĩnh v c thơng tin di đ ng các dich v
sau bán hàng cũng r t ña d ng, Khi g p nh ng vư ng m c hay h ng hóc phát
sinh v máy, thi t b , ho c các v n ñ v s d ng d ch v …, khách hàng có
th đ n các trung tâm giao d ch, ho c liên h v i t ng ñài ñi n tho i ñ ñư c
gi i ñáp hư ng d n ho c thay th v t tư h ng. [6]
Các chương trình duy trì khách hàng, l i ích c a vi c t o l p khách
hàng trung thành là quá rõ ràng ñ i v i m t thương hi u, đ c bi t trong lĩnh v c
thơng tin di đ ng. Các chương trình duy trì khách hàng trong lĩnh v c Thơng tin
di đ ng cũng r t phong phú và ña d ng, như các chương trình khuy n m i v
cư c, t ch c b c thăm trúng thư ng, h i ngh khách hàng.... [6]
Công tác gi i quy t khi u n i, ñây là n i dung quan tr ng trong cơng tác
chăm sóc khách hàng c a doanh nghi p thơng tin di đ ng. N i dung khi u n i c a
khách hàng ch y u bao g m cách tính cư c d ch v thơng tin di ñ ng, chanh
ch p v s ñi n tho i, ch t lư ng sóng, trình đ ph c v .... [6]

Phát tri n d ch v m i, trong lĩnh v c Thơng tin di đ ng cùng v i s
thay đ i c a cơng ngh d ch v m i cũng phát tri n ngày càng ña d ng. Cho
ñ n gi a nh ng năm 1990, d ch v di ñ ng ch y u ñư c ñi u khi n b i các
d ch v cu c g i và m r ng ra v i d ch v nh n tin. Nhưng ngày nay, v i
nh ng công ngh m i v truy n d li u t c ñ cao, di ñ ng ña phương ti n, các
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

8


d ch v di đ ng có th đư c chia thành 4 nhóm: - Cu c g i- Internet- Tin nh nN i dung. [6]
2.4. Vai trò c a cơng tác chăm sóc khách hàng trong thơng tin di ñ ng
Trong cơ ch th trư ng, khác v i quan ñi m bao c p ñ c quy n trư c
đây, cơng tác chăm sóc khách hàng trong kinh doanh có ý nghĩa vơ cùng quan
tr ng b i nó ph i đáp ng đư c các v n ñ ñ t ra như cung c p d ch v cho
khách hàng như th nào và ti n hành h tr khách hàng s d ng d ch v ra sao
đ đ m b o khách hàng có đ hài lịng cao nh t. Cơng tác chăm sóc khách hàng
trong kinh doanh đóng vai trị r t quan tr ng trong m t s m t ch y u sau:
- Cơng tác chăm sóc khách hàng quy t đ nh s thành công hay th t b i
c a doanh nghi p. M t h th ng chăm sóc khách hàng ph c v kém, trì tr ,
ch m ch p, quan liêu, thi u sáng t o s d n ñ n thi u s c h p d n, khách hàng
cũ s b ñi và khách hàng m i s khơng đ n. Ngư c l i, m t h th ng chăm
sóc khách hàng hồn h o s kh c ph c nh ng h n ch c a m ng lư i kinh
doanh. Các m c ph c v v i ch s hài lòng cao s tăng s c h p d n, nâng uy
tín c a doanh nghi p, s lư ng khách hàng s đư c duy trì và tăng lên, doanh
thu và l i nhu n ñư c ñ m b o. H u h t các doanh nghi p thành cơng đ u có
m t h th ng chăm sóc khách hàng t t, ñ kh năng c nh tranh th trư ng
m c c nh tranh cao.
- Công tác chăm sóc khách hàng là cơng c và phương ti n c nh tranh
c a m i doanh nghi p. Ngoài vi c c i ti n ch t lư ng ñ nâng cao giá tr s

d ng c a s n ph m, m i doanh nghi p ch y u thơng qua các ho t đ ng chăm
sóc khách hàng ñ tác ñ ng ñ n khách hàng ti m năng cũng như khách hàng
hi n t i thông qua các y u t như k năng c a con ngư i, phương ti n ph c
v , kênh phân ph i, chính sách h tr khách hàng, marketing... ñ c nh tranh
v i các nhà khai thác khác.
- Cơng tác chăm sóc khách hàng quy t đ nh ñ n ch t lư ng và s gia
tăng giá tr ch t lư ng d ch v . Ch t lư ng d ch v ñư c sáng t o trong quá
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

9


trình cung c p d ch v cho khách hàng. Các y u t c u thành c a ch t lư ng
đ u thơng qua các ho t đ ng này. S gia tăng giá tr ch t lư ng d ch v
khách hàng ph thu c hoàn toàn vào các phương th c tri n khai, hình th c
chăm sóc khách hàng...[6]
2.5. M c đích, phương th c chăm sóc khách hàng
2.5.1. M c đích chăm sóc khách hàng
- N l c duy trì khách hàng. Trên th c t , tìm m t khách hàng m i, cái
giá ph i tr còn cao hơn nhi u so v i vi c gi m t khách hàng cũ. Tìm m t
khách hàng m i là m t vi c r t khó khăn, nhưng mu n duy trì khách hàng cũ
cũng không ph i là vi c d , địi h i đ i ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng
ph i t n t y và doanh nghi p có uy tín t t.
- Khơng ng ng nâng cao đ hài lịng c a khách hàng. ð hài lòng c a
khách hàng là m t ho t ñ ng tâm lý, là c m giác vui v sau khi ñư c ñáp ng
nhu c u c a khách hàng. Trong xã h i hi n nay, doanh nghi p mu n nh n
đư c s u thích lâu dài c a khách hàng ph i t o ra đ hài lịng t t cho
khách hàng. Mu n làm đư c đi u này, doanh nghi p khơng ch ph i n m b t
nhu c u c a khách hàng hơn ñ i th c nh tranh , ñ ng th i ph i n m b t cơ
ch phát sinh đ hài lịng c a khách hàng, vì sao khách hàng l i hài lịng ,

thơng qua ho t đ ng ph c v hồn thi n như th nào đ làm cho khách hàng
hài lịng m t cách t i ña.
- Giành ñư c s trung thành c a khách hàng. Giành ñư c s trung
thành c a khách hàng là m c tiêu theo ñu i c a m t doanh nghi p thành
công. Khách hàng trung thành là khách hàng ch mua s n ph m c a m t
doanh nghi p, và tuyên truy n qu ng cáo s n ph m c a doanh nghi p cho
ngư i thân, b n bè, đ ng nghi p. Doanh nghi p ch có gi đư c khách hàng
cũ và khơng ng ng m r ng ñ i ngũ khách hàng m i, m i có th phát tri n
r ng đư c. T o m i quan h v i khách hàng.[2]

Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

10


2.5.2. Các phương th c chăm sóc khách hàng
Th gi i c a nh ng phương pháp chăm sóc khách hàng là vô h n và kh
năng sáng t o là vơ cùng r ng l n, tuy nhiên có m t s phương th c chăm sóc
khách hàng cơ b n nên cung c p thư ng xuyên như sau:
Nh ng ch d n v website
S chăm sóc khách hàng không ch nh m t i nh ng m i quan h v i
khách hàng sau bán hàng. Hãy cung c p cho khách hàng ti m năng nh ng l i
ch d n rõ ràng và minh b ch v cách th c s d ng website c a doanh nghi p.
Hãy ch cho h th y làm th nào ñ b sung thêm hàng vào gi mua hàng
c a h , làm th nào ñ ñ t hàng và duy t nh ng s n ph m c a doanh nghi p.
Sau đó, hãy ch cho h cách ti n hành thanh toán và nh ng vi c c n làm trong
q trình thanh tốn. Ví d : doanh nghi p ch p nh n nh ng lo i th tín d ng
nào? Các phương th c chuy n hàng là gì? Cơng ty nào s v n chuy n hàng
hóa? Nhân viên c a doanh nghi p cũng nên gi i thích cho khách hàng xem làm
cách nào h có th theo dõi gói hàng sau khi hàng ñư c g i ñi.

N u website c a doanh nghi p không cung c p m t s n ph m có th c,
hãy ch cho khách hàng cách s d ng d ch v c a doanh nghi p. N u doanh
nghi p cung c p nh ng đo n chương trình gi i thi u d ch v , hãy ch cho
khách hàng cách s d ng chúng và nơi ñ t chúng. Hãy cung c p cho h m t
nơi ñ ghi l i nh ng l i h th ng và nh ng v n ñ v website khác hay nh ng
v n ñ h tr . Hãy cung c p cho khách hàng t t c các phương th c và ch
d n h đ h có th liên h v i doanh nghi p khi c n thi t. [6]
Nh ng di n ñàn th o lu n
Nh ng di n ñàn th o lu n là m t công c chăm sóc khách hàng tuy t v i
- chúng có th gi m b t công ngh h tr khá nhi u. Do nh ng di n đàn này
là cơng khai, b t kì khách hàng nào c a cơng ty b n cũng có th tr l i các
câu h i c a nh ng khách hàng khác ñ t ra, đi u đó khi n b n đư c r nh r i
hơn và nh ng nhân viên c a b n có th th c hi n các công vi c khác. Nhi u
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

11


cơng ty có trang web đã th c hi n ñi u này m t cách có h th ng và ñã nh n
th y r ng nh ng di n đàn th o lu n này cịn h u ích ñ i v i nh ng m c tiêu
khác, ch ng h n: đ g i các thơng báo v d ch v c a công ty h .[6]
H tr qua đi n tho i
Các cơng ty l n thư ng có t ng đài h tr khách hàng t xa qua t ng ñài
ñi n tho i, khách hàng s ñư c hư ng d n, h tr gi i ñáp qua t ng ñài v các
v n ñ x y ra trong quá trình s d ng d ch v . Vi c t o ra m t ñư ng dây h
tr t xa s t o ra đ tin c y cho cơng ty, và cho khách hàng bi t Công ty luôn
luôn s n sàng tr l i nh ng th c m c c a h mi n phí.[6]
H tr tr c ti p
Vi c h tr chăm sóc khách hàng tr c ti p thông qua các trung tâm giao
d ch, các c a hàng, h th ng kênh phân ph i c a m i doanh nghi p. [6]

H tr thông qua các chương trình chăm sóc khách hàng
Các chương trình này r t phong phú đa d ng, có th bao hàm và tích h p
c a các ho t đ ng ñ ng th i như khu ch trương, chi n d ch duy trì khách
hàng, b c thăm trao thư ng, h i ngh khách hàng ...
Các phương th c chăm sóc khách hàng nêu trên ch là m t trong nh ng
phương th c có th

ng d ng

nhi u doanh nghi p.[6]

2.6. Ch tiêu và phương pháp ñánh giá ho t đ ng chăm sóc khách hàng
trong thơng tin di đ ng
Ho t đ ng chăm sóc khách hàng trong thơng tin di đ ng khơng ch
đư c ñánh giá b ng tr c quan, c m giác, c m tính mà c n ph i đư c ñ nh
lư ng b ng nh ng con s c th qua các ch tiêu:
2.6.1.T c ñ tăng trư ng c a thuê bao
- T c ñ tăng trư ng thuê bao:
M1 - M0
I=

x 100
A

Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

12


I: T c ñ tăng trư ng thuê bao (%/năm)

M1: S thuê bao phát tri n m i
M0: S thuê bao r i m ng
A: T ng thuê bao trên m ng ñ n 31/12 năm trư c
T c ñ tăng trư ng thuê bao ph n ánh kh năng, s c h p d n c a công
tác chăm sóc khách hàng đ i v i th bao và còn là s c hút khách hàng qua
t o lòng tin nơi khách hàng. Chăm sóc khách hàng càng t t thì kh năng này
càng l n. Tuy nhiên, ch tiêu này còn ph thu c nhi u y u t khách quan khác
như kh năng ñáp ng c a m ng lư i thơng tin di đ ng, ch t lư ng m ng lư i,
vùng ph sóng...
2.6.2. T l thuê bao r i m ng và chu kỳ s ng c a thuê bao
- T l thuê bao r i m ng:
M0
R=

x 100
Atb

R : T l thuê bao r i m ng
M0 : S thuê bao r i m ng
Atb : T ng thuê bao trung bình trong kỳ
T l này ph n ánh ch t lư ng ho t đ ng chăm sóc khách hàng có tác
d ng gi thuê bao

m c ñ nào. T s này càng cao cho th y hi u qu c a

ho t đ ng chăm sóc khách hàng kém, ho t ñ ng chăm sóc khách hàng chưa
ñ m b o.
- Chu kỳ s ng c a thuê bao (th i gian thuê bao s d ng d ch v ðTDð)
1
T=

R
T : Chu kỳ s ng c a thuê bao
R : T l thuê bao r i m ng
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

13


Chu kỳ s ng cho phép xác ñ nh các k ho ch marketing, tài chính, các
chương trình d ch v khách hàng. ð ng th i, cũng ph n ánh ch t lư ng c a
ho t ñ ng chăm sóc khách hàng. Chu kỳ s ng c a thuê bao càng dài cho th y
hi u qu c a ho t ñ ng khách hàng càng cao trong ðTDð.[6]
Ngồi ra, vi c đánh giá ho t đ ng chăm sóc khách hàng trong thơng tin
di đ ng cịn xác ñ nh các m c ñ phù h p ho t đ ng chăm sóc khách hàng v i
nh ng yêu c u v ch t lư ng theo tiêu chu n ñã qui ñ nh hay theo nhu c u c a
th trư ng. ðây là các ch tiêu c th đ đi sâu vào phân tích hi u qu ho t
đ ng chăm sóc khách hàng trong thơng tin di đ ng. Tuỳ đ c đi m và tính
ch t c a t ng ho t đ ng chăm sóc khách hàng mà có nh ng phương pháp
thích h p đ đánh giá như phương pháp vi phân, phương pháp t ng h p,
phương pháp phân tích tương quan hay phương pháp so sánh các k t qu
trung bình....Các phương pháp ph bi n thư ng đư c áp d ng đó là phương
pháp quan sát - vi phân và phương pháp ñánh giá t ng h p. Ngồi ra, do hi u
qu ho t đ ng chăm sóc khách hàng trong th c t thư ng khó đ nh lư ng m t
cách tồn di n, nên ngư i ta thư ng dùng phương pháp ñánh giá qua ñi u tra
khách hàng. ð c bi t là phương pháp k t h p ñi u tra khách hàng và phân
tích s li u, s d ng các ch s , mơ hình.
2.6.3. Phương pháp đánh giá qua ñi u tra khách hàng
- Phương pháp ñánh giá qua ñi u tra khách hàng hi n nay cũng ñư c
nhi u doanh nghi p ng d ng b i ý ki n c a khách hàng thư ng ph n ánh
trung th c trình đ ch t lư ng ñi u tra. Các ch tiêu v d ch v khách hàng

cũng ñư c s p x p, phân lo i và ñư c khách hàng cho ñi m, x p lo i th t
t t, trung bình, x u ho c ñánh giá A, B, C... Bên c nh đó, m t s ý ki n c a
khách hàng v d ch v , v c i ti n, v góp ý xây d ng cũng có th ñư c ñưa
ra, sau ñó ñư c t p h p, phân lo i và ñánh giá k t qu .
Ưu ñi m c a phương pháp này là d th c hi n, trình đ chun mơn
thư ng ít ñòi h i nhi u, ph n ánh ñư c hi n th c s ng ñ ng c a th trư ng.
Trư ng ð i h c Nông Nghi p Hà N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t …………………………….

14


×