Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

Bài giảng GA Buổi 1_Tuần 21_Lớp 5

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (312.77 KB, 22 trang )

Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21
Tuần 21
Th hai ng y 17 tháng 1 n m 2011
Tập đọc
TR DNG SONG TON
I/ Mục tiêu:
- Bit c din cm bi vn, c phõn bitging cỏc nhõn vt: Giang Vn Minh, vua
Minh, i thn nh Minh, vua Lờ Thn Tụng.
- Hiu ý ngha: Ca ngi s thn Giang Vn Minh trớ dng song ton, bo v c
quyn li v danh d ca t nc.
II/ Đồ dùng dạy- học:
GV: Tranh minh ho bi c trong SGK.
III/ Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động dạy
Hot ng học
1. Kiểm tra bài cũ:
- Gi HS c on 1, 2 bi Nh ti tr ca
cỏch mng v tr li cõu hi.
- GV nx , cho im.
2. Dạy- học bài mới:
2.1. Giới thiệu bài
2.2. Hớng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài
a) Luyện đọc:
- Gi 1 HS c bi.
- GV chia bi thnh 4 on luyn c
cho HS
- Hng dn HS phỏt õm nhng t ng
c sai, khụng chớnh xỏc.
- Yờu cu HS c t ng chỳ gii
- GV c din cm bi vn
b) Tìm hiểu bài:


- Cho HS c thnh ting, c thm.
+ S thn Giang Vn Minh lm cỏch no
vua nh Minh bói b l gúp gi Liu
Thng?
- Cho HS c thnh ting, c thm.
+ Vỡ sao vua nh Minh sai ngi ỏm hi
- 1 HS c bi.
- 1 HS khỏ gii c.C lp c thm.
- Nhiu HS tip ni c tng on ca
bi vn.
- 1 HS c. C lp c thm. Cỏc em
cú th nờu thờm t ng cha hiu
- Cho c t ng chỳ gii, c lp c
theo.
- 1 HS c thnh ting, c lp c
thm theo.
+ ễng v khúc than vỡ khụng cú mt
nh cỳng gi c t nm i ...vua
Minh b mc mu nhng vn phi b
l nc ta gúp gi Liu Thng.
- 1HS c thnh ting, lp c thm.
- 2HS nhc li cuc i ỏp.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng
54
Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21
ụng Giang Vn Minh?
+ Vỡ sao cú th núi ụng Giang Vn Minh l
ngi trớ dng song ton?

- GV chốt lại phần tìm hiểu bài.

c, Đọc diễn cảm:
- Cho 1 nhúm c phõn vai.
- GV a bng ph ó ghi sn on cn
luyn v hng dn HS c.
- Cho HS thi c.
- GV nx chung.
3. Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét tiết học.
- Khen những học sinh học tốt.
+ Vỡ vua Minh mc mu ụng phi b
l gúp gi Liu Thng. Vua Minh cũn
cm ghột ụng vỡ ụng dỏm ly c vic
quõn i ba triu i Nam Hỏn, Tng
v Nguyờn u thm bi trờn sụng
Bch ng i li.
+ Vỡ ụng va mu trớ va bt khut.
Gia triu ỡnh nh Minh, ụng bit
dựng mu buc nh Minh phi b
l gúp gi Liu Thng. ễng khụng s
cht, dỏm i li bng mt v i trn
y lũng t ho dõn tc.
- HS nờu ni dung bi.
- 5 HS c phõn vai: ngi dn
chuyn, Giang Vn Minh, vua nh
Minh, i thn nh Minh, vua Lờ Thn
Tụng.
- HS c theo hng dn ca GV.
- HS thi c phõn vai.
- Lp nhn xột
___________________________________

Toán
Tiết 101 : Luyện tập V TNH DIN TCH
I/ Mục tiêu:
- HS tớnh c din tớch mt s hỡnh c cu to t cỏc hỡnh ó hc
- Bi tp cn lm: Bi 1
II/ Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động dạy
Hot ng học
1. Kiểm tra bài cũ:
- Yờu cu 1 HS nờu cụng thc tớnh din
tớch mt s hỡnh ó hc ( Din tớch hỡnh
tam giỏc, hỡnh thang, hỡnh vung, hỡnh
ch nht)
- Gi HS nhn xột
- HS tr li
S
hcn
= a x b S tg = a x h : 2
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng
55
Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21
- GV xỏc nhn
2. Dạy- học bài mới:
2.1 . Giới thiệu bài.
2.2. Thực hành.
*Hot ng 1: Hng dn hc sinh
thc hnh tớnh din tớch ca mt s
hỡnh trờn thc t
Treo bng ph cú v sn hỡnh minh ho
trong vớ d SGK (trang 103)

- GV c yờu cu: Tớnh din tớch ca
mnh t cú kớch thc theo hỡnh v
trờn bng .
- Cú th ỏp dng ngay cụng thc tớnh
tớnh din tớch cu mnh t ó cho
cha ?
+ Mun tớnh din tớch mnh t ny ta
lm th no ?
- Yờu cu HS nhc li
*Hot ng 2: Luyn tp .
Bi 1: (trang 104)
- Gi 1 HS c bi .Xem hỡnh v
- Yờu cu - Cha bi:
+ Gi HStrỡnh by bi lm, HS khỏc
nhn xột cha bi .
+ GV nhn xột, cha bi
3. Củng cố, dặn dò:

S
vuụng
= a x a Sthang =(a + b ) x h : 2
(Cỏc s o phi cựng n v )

- HS quan sỏt
- HS lng nghe, quan sỏt hỡnh ó treo ca
GV .
- Cha cú cụng thc no tớnh c
din tớch ca mnh t ú.

- Ta phi chia hỡnh ú thnh cỏc phn

nh l cỏc hỡnh ó cú trong cụng thc
tớnh din tớch .
- HS lng nghe
- HS thc hin yờu cu
- HS lm vo v, 1HS khỏc lm bng ph
- Cỏc nhúm trỡnh by kt qu
- HS c v lm bi vo v
Bi gii
Chia mnh t thnh 2 hỡnh ch nht
ABCI v FGDE
Chiu di ca hỡnh ch nhtABDI l:
3,5 x 3,5 + 4,2 = 11,2(m)
Din tớch hỡnh ch nht ABDI l:
3,5 x 11,2 = 39,2(m
2
)
Din tớch hỡnh ch nht FGDE l:
4,2 x 6,5 = 27,3(m
2
)
Din tớch khu t ú l:
39,2 + 27,3 = 66,5(m
2
)
ỏp s: 66,5(m
2
)
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng
56
Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21

- GV nhận xét tiết học. Khen những học
sinh học tốt.
- Yêu cầu HS xem lại bài.
- Chuẩn bị bài sau.

___________________________________
Chính tả
Nghe- viết: TR DNG SONG TON
I/ Mục tiêu:
- Nghe - vit ỳng chớnh t mt on bi Trớ dng song ton.Trỡnh by ỳng hỡnh thc
bi vn xuụi.
- Lm ỳng cỏc bi tp chớnh t phõn bit ting cú õm u r/d/gi, cú thanh hi hoc
thnh ngó( BT 2a/b hoc BT 3a/b)
II/ Đồ dùng dạy- học :
- V bi tp Ting Vit 5, tp hai ( nu cú)
- Bỳt d v 3, 4 t giy kh to.
III/ Các hoạt động dạy- học :
Hoạt động dạy
Hot ng học
1. Kiểm tra bài cũ :
- Kim tra 2 HS: GV c cho HS vit
nhng t ng cú õm u r/d/gi .
- GV nhn xột + cho im.
2. Dạy- học bài mới:
2.1. Giới thiệu bài.
2.2. Hớng dẫn HS nhớ- viết.
- GV c bi chớnh t
H: on chớnh t k v iu gỡ?
- Cho HS c li on chớnh t.
- GV c tng cõu hoc tng b phn

trong cõu HS vit .
- GV c bi chớnh t mt lt.
- GV chm 5-7 bi.
- GV nhn xột chung
3. Hớng dẫn HS làm bài tập :
- 2 HS lờn vit trờn bng lp.
- Lng nghe
- C lp theo dừi trong SGK.
- K v vic ụng Giang Vn Minh
khng khỏi khin vua nh Minh tc
gin, sai ngi ỏm hi ụng. Vua Lờ
Thn Tụng thng tic, ca ngi ụng.
- HS c thm
- HS vit chớnh t.
- HS t soỏt li
- HS i v cho nhau sa li.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng
57
Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21
* Bi 2.
- Cho HS c yờu cu ca BT.
- GV giao vic:
- Cho HS lm bi. GV dỏn 3 t phiu ó
chun b trc BT.
- Cho HS trỡnh bi kt qu bi lm.
*Bi 3.
a) Cho HS c yờu cu v c bi th.
- Cho HS lm bi. GV hng dn cho
HS lm bi theo hỡnh thc thi tip sc.
- GV nhn xột kt qu v cht li ý ỳng.

b) (Cỏch tin hnh tng t cõu a)
Kt qu ỳng: Du hi v du ngó ln
lt t nh sau: tng, mói, hói, gii,
cng, phi, nh.
4. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. Khen những HS
học tốt.
- 3 HS lờn lm bi vo phiu.
- HS cũn li lm bi cỏ nhõn.
- Mt s HS ni tip nhau c cỏc t
tỡm c.
- 1 HS c to, lp c thm theo.
- HS lm bi theo nhúm. Mi nhúm 4
HS ln lt lờn in õm u vo ch
trng thớch hp.
- Lp nhn xột kt qu
Thứ ba ngày 18 tháng 1 năm 2011
Toán
Tiết 102 : LUYN TP V TNH DIN TCH ( TIP THEO)
I/ Mục tiêu:
- HS tớnh c din tớch mt s hỡnh c cu to t cỏc hỡnh ó hc
- Bi tp cn lm: Bi 1
II. CHUN B
- Bng ph
III/ Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động dạy
Hot ng học
1. Kiểm tra bài cũ:
+ Hóy nu cỏc bc tớnh din tớch mnh
t bi trc?

- Yờu cu HS nhn xột
2. Dạy- học bài mới:
2.2. Giới thiệu bài.
2.2. Thực hành:
- HS trỡnh by
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng
58
KÕ ho¹ch d¹y- häc Buæi 1 TuÇn 21
*Hoạt động 1: Cách tính diện tích các
hình trên thực tế
- GV gắn hình và giới thiệu
+ Bước 1: Chúng ta cần làm gì?
- Gọi 1 HS nêu và thực hiện cách chia:
+ Mảnh đất được chia thành những hình
nào?
- GV vẽ nối vào hình đã cho theo câu trả
lời của HS
+ Muốn tính được diện tích của các hình
đó ,bước tiếp theo ta phải làm gì?
+ Ta cần đo đạc những khoảng cách
nào?
- Yêu cầu 1HS thực hiện tính, trình bày
vào bảng phụ.
- HS dưới lớp làm nháp
- Yêu cầu HS nhận xét .
*Hoạt động 2:Thực hành tính diện tích
các hình
Bài 1:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài .
- Yêu cầu HS nêu các bước giải BT

- Yêu cầu HS tự làm vào vở, 1 HS làm
trên bảng .
+ Gọi 1 số HS trình bày bài làm , HS
khác nhận xét chữa bài.
+ GV nhận xét, đánh giá và chữa bài:
Bài giải
Độ dài của đoạn thẳng BG là:
63 + 28 = 91(m)
Diện tích hình tam giác BCG là:
91 x 30 ; 2 = 1365(m
2
)
Diện tích hình thang ABGD là:
( 63 + 91) x 84 :2 = 6468(m
2
)
- HS quan sát
- Chia mảnh đất thành các hình cơ bản
đó là hình thang và hình tam giác
- Nối điểm A với điểm D ta có: Hình
thang ABCD và hình tam giác ADE
- Phải tiến hành đo đạc
- Muốn tính được diện tích hình thang ta
phải biết được chiều cao, độ dài hai cạnh
đáy. Nên phải tiến hành đo chiều cao và
hai cạnh đáy của hình thang tương tự,
phải đo được chiều cao và đáy của tam
giác.
- HS quan sát
- Tính diện tích hình thang ABCD và

hình tam giác ADE: Từ đó tính diện tích
mảnh đất
- HS làm bài

- HS đọc
- HS làm bài
- HS đọc bài làm
- HS nx
Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn Trêng TiÓu häc Xu©n Thîng
59
Kế hoạch dạy- học Buổi 1 Tuần 21
Din tớch mnh t l:
1365 + 6468 = 7833(m
2
)
ỏp s: 7833(m
2
)
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học.
- Yêu cầu HS xem lại bài.
________________________________
Luyện từ và câu
M RNG VN T: CễNG DN
I/ Mục tiêu:
- M rng, h thng vn hoỏ t gn vi ch im Cụng dõn. HS lm c BT 1,2.
- Vn dng vn t ó hc, vit c mt on vn ngn núi v ngha v bo v T
quc ca cụng dõn( BT 3).
II/ Đồ dùng dạy- học:
- V bi tp Ting Vit 5 tp hai .

- Bỳt d + mt s t giy kh to.
III/ Các hoạt động dạy- học:
Hoạt động dạy
Hot ng học
1. Kiểm tra bài cũ:
- Kim tra 3 HS: Cho HS lm li 3 BT
(Phn luyn tp) tit Luyn t v cõu
tun trc.
- GV nhn xột + cho im.
2. Dạy- học bài mới:
2.1. Giới thiệu bài.
GV nêu MĐ- YC của giờ học.
2.2.Hng dn HS lm BT:
Bi 1.
- Cho HS c yờu cu ca BT.
- GV giao vic.
- Cho HS lm bi. GV phỏt bỳt d + phiu
cho 3 HS.
- Cho HS trỡnh bi kt qu.
- GV cha chung.
Bi 2.
- Cho HS c yờu cu ca BT v c
- HS1 lm li BT1.
- HS2 lm li BT2
- HS3 lm li BT3
- 1 HS c to, lp lng nghe.
- 3HS lm bi vo phiu. HS cũn li
lm bi cỏ nhõn vo v bi tp .
- 3 HS lm bi vo phiu lờn dỏn trờn
bng lp.

- Lp nhn xột.
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền Trờng Tiểu học Xuân Thợng
60
KÕ ho¹ch d¹y- häc Buæi 1 TuÇn 21
nghĩa đã cho ở cột A, đọc các từ đã cho ở
cột B.
- Cho HS làm bài. GV dán 3 tờ phiếu đã
kẻ sẵn cột A, cột B.
- Cho HS trình bài kết quả.
- GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng.
- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe.
- 3 HS lên làm bài vào phiếu. HS còn
lại dùng bút chì nối trong vở BT.
- Lớp nhận xét bài làm của 3 bạn bảng
A B
Điều mà pháp luật hoặc xã hội công nhận
cho người dân được hưởng, được làm,
được đòi hỏi.
Nghĩa vụ công dân
Sự hiểu biết về nghĩa vụ và quyền lợi của
người dân đối với đất nước.
Quyền công dân
Việc mà pháp luật hay đạo đức bắt buộc
người dân phải làm đối với đất nước, đối
với người khác.
Ý thức công dân
Bài 3.
- Cho HS đọc yêu cầu của BT.
- GV giao việc:
• Đọc lại câu nói của Bác Hồ với các

chú bồ đội nhân dịp Bác đến thăm đền
Hùng.
• Dựa vào nội dung câu nói để viết thêm
một đoạn văn khoảng 5 câu về nghĩa vụ
bảo vệ Tổ quốc của mỗi công dân
- Cho HS làm bài ( có thể 1; 2 HS khá giỏi
làm mẫu)
- Cho HS trình bày kết quả.
- GV nx chung.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học
- Chuẩn bị tiết sau
- 1HS đọc to, lớp lắng nghe.
- HS làm việc cá nhân.
- Một số HS đọc đoạn văn mình đã
viết.
- Lớp nhận xét.
___________________________________________________________________
Thứ tư ngày 19 tháng 1 năm 2011
Gi¸o viªn: NguyÔn ThÞ Thu HiÒn Trêng TiÓu häc Xu©n Thîng
61

×