Tải bản đầy đủ (.doc) (37 trang)

Bài soạn TUAN 19 GDMT+KNS

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (287.39 KB, 37 trang )

Lũch baựo giaỷng
Tửứ ngaứy 03/ 01 ủeỏn ngaứy 07 / 01/ 2011
Th
Đạo đức
Tiết: 1/ 19 EM YÊU QUÊ HƯƠNG (TIẾT 1)
Thứ ,
ngày
Tiết Môn Tiết CT Tên bài dạy
Thứ hai03/ 01 / 2011
1 ĐĐ 19

2 TĐ 37
 !
3 T 91
"#$%
4 KT 19
&
5 LS 19
'()*+,-#./0
6 CC
19
Thứ ba04 / 01/ 2011
1 CT 19
123(45678789
2 T 92
:#;<
3 AV 37
4 MT 19
5 LT&C
37
'=<


Thứ tư05/ 01/ 2011
1 TĐ 38
 !>77?
2 TLV 37
:#;<@@>"9ABCDE?
3 T 93
:#;<
4 KH 37
"+
5 TD
Thứ năm06 / 01 / 2011
1 AV 38
2 LT&C 38
'=<
3 T 94
F%8GH-8G
4 H 19
FI4.FJ
5 KC
19
'(AKK
Thứ sáu07/ 01 / 2011
1 TLV 38
:#;<@@>"9ABCL(E?
2 T 95
'3%8G
3 -L 19
'M
4 TD
5 KH 38

N9E(AOPI
6 SHL
19
I. Mục tiêu:
- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương.
- Yêu mến tự hào, về quê hương mình, mong muốn được góp phần xây dựng quê hương.
II- Đồ dùng dạy học :
Giấy ,bút màu ,Dây ,kẹp ,nẹp treo tranh – Thẻ màu – Các bài thơ,bài hát nói về quê hương
SGK Đạo đức 5 .
III. – Hoạt động dạy học chủ yếu :
Ti Ho

1. 
2 Kiểm tra bài cũ:
3.Dạy bài mới:
a. GT bài:
b. Phát triển bài:
HĐ1: Kể chuyện “Cây
đa làng em”
.
HĐ2: Làm BT1:
HĐ3: Liên hệ thực tế.
4. Củng cố:
5.NhDặn dò:
“Không có”
GT “Em yêu quê hương
-Gọi 1 HS đọc truyện “cây đa quê hương”
+Vì sao dân làng gắn bó với cây đa ?
+Hà gắn bó với cây đa như thế nào ?
+Bạn Hà đóng góp tiền để làm gì ?

+Những việc làm của bạn hà thể hiện tình
cảm gì với quê hương?
+Qua câu chuyện của bạn Hà em tháy đối
với quê hương chúng ta phải ntn ?
-Nhận xét tuyên dương.
-Đọc 4 câu thơ trong ghi nhớ.
BT1-Gọi 1 HS đọc ND và YC BT1.
Treo bảng phụ ghi sẳn nội dung.
-Y/C HS thảo luận nhóm đôi.
Chỉ đònh vài đại diện trả lời.
-Kết luận tuyên dương.
Trường hợp a,b,c,d,e thể hiện tình yêu quê
hương.
-Y/C HS trao đổi nhóm theo bàn. Gợi ý câu
hỏi:bạn biết gì về quê hương mình ?
+ Bạn đã làm gì để thể hiện tình yêu quê
hương.
-Y/C HS trao đổi (3’)
Bao quát lớp.
Gọi 1 số HS trình bài trước lớp.
-Y/C HS đặt câu hỏi mình quan tâm.
Kết luận tuyên dương HS thể hiện tình yêu
quê hương.
-Gọi 4 HS đọc lại 4 câu thơ trong ghi nhớ.
-Về nhà vẽ 1 bức tranh nói về việc làm mà
mình mong muốn thực hiện. Sưu tầm thơ
bài hát nói về quê hương.
-HS lắng nghe và nhắc lại tựa
bài.
-1 Hs đọc truyện-cả lớp theo

dõi.
-2HS Vì cây đa là biểu tượng
của quê hương, cây đa đem lại
nhiều lợi ích cho mọi người.
-3 HS. Mỗi lần về quê Hà cùng
các bạn đến chơi dưới gốc cây
đa.
-Để chữa cho cây sau trận lụt.
-Bạn rất yêu quê hương
-Gắn bó yêu quý và bảo vệ quê
hương.
-2 HS đọc lại 4 câu thơ.
-1 HS đọc yêu cầu và nội dung.
-Chú ý.
-Trao đổi nhóm đôi.
-5 đại diện trả lời. HS khác bổ
sung.
-Nghe.
-4 HS trình bài.
-2HS đọc.
'QR*)1
Nhận xét tiết học.
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Th






7
S
4TU NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ 1.
I. Mục tiêu:
.(AIAQVA#3E@L+W<E#AX*@35*3;>Y7W
:?H
2FZAX8CW88D%A5067[7H>78@*
AXH\W3\>]^@$*RB?
FNLW\<3AI6@3DL+WZ#AX$3;>.7_?
II. Chuẩn bò:
+ GV: Tranh minh họa bài học ở SGK. Ảnh chụp thành phố Sài Gòn những năm đầu TK 20, bến NhàRồng.
Bảng phụ viết sẵn đoạn kòch luyện đọc.
+ HS: SGK.
III. Các hoạt động:
Ti Ho

1. n đònh
2. Bài cũ
3. Bài mới
a. Giới thiệu bài mới:
b. Các hoạt động:
 Hoạt động 1:
Hướng dẫn học sinh luyện
đọc.


Ôn tập – kiểm tra.
- Giáo viên nhận xét cho điểm.
Bài giới thiệu 5 chủ điểm của phần 2
(môn TĐ, chủ điểm đầu tiên “Người
công dân”, giới thiệu bài tập đọc đầu
tiên “Người công dân số 1” viết về chủ
tòch Hồ Chí Minh từ khi còn là một
thanh niên đang trăn trở tìm đường cứu
nước, cứu dân tộc.
- Ghi bảng người công dân số 1.
- Yêu cầu học sinh đọc bài.
- Giáo viên đọc diễn cảm trích đoạn.
- Chia vở kòch thành đoạn để học sinh
luyện đọc.
- Đoạn 1: “Từ đầu … làm gì?”
- Đoạn 2: “Anh Lê … hết”.
- Giáo viên luyện đọc cho học sinh từ
phát âm chưa chính xác, các từ gốc
tiếng Pháp: phắc – tuya, Sat-xơ-lúp Lô
ba …
- Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ chú giải
HS thực hiện.
-HS chú ý lắng nghe.
- 1 học sinh khá giỏi đọc.
- Cả lớp đọc thầm.
- Nhiều học sinh tiếp nối nhau
đọc từng đoạn của vở kòch.
- 1 học sinh đọc từ chú giải.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu
bài.

 Hoạt động 3:
Đọc diễn cảm.
và giúp các em hiểu các từ ngữ học
sinh nêu thêm
- Yêu cầu học sinh đọc phần giới
thiệu, nhân vật, cảnh trí thời gian, tình
huống diễn ra trong trích đoạn kòch và
trả lời câu hỏi tìm hiểu nội dung bài.
- Anh Lê giúp anh Thành việc gì?
- Em hãy gạch dưới câu nói của anh
Thành trong bài cho thấy anh luôn luôn
nghó tới dân, tới nước?
- Giáo viên chốt lại: Những câu nói
nào của anh Thành trong bài đã nói đến
tấm lòng yêu nước, thương dân của anh,
dù trực tiếp hay gián tiếp đều liên quan
đến vấn đề cứu dân, cứu nước, điều đó
thể hiện trực tiếp của anh Thành đến
vận mệnh của đất nước.
- Tìm chi tiết chỉ thấy câu chuyện giữa
anh Thành và anh Lê không ăn nhập
với nhau.
- Giáo viên chốt lại, giải thích thêm
cho học sinh: Sở dó câu chuyện giữa 2
người nhiều lúc không ăn nhập nhau về
mỗi người theo đuổi một ý nghóa khác
nhau mạch suy nghó của mỗi người một
khác. Anh Lê chỉ đến công ăn việc làm
của bạn, đến cuộc sống hàng ngày. Anh
Thành nghó đến việc cứu nước, cứu

dân.
-Giáo viên đọc diễn cảm đoạn kòch từ
đầu đến … làm gì?
- Hướng dẫn học sinh cách đọc diễn
cảm đoạn văn này, chú ý đọc phân biệt
giọng anh Thành, anh Lê.
- Giọng anh Thành: chậm rãi, trầm
tónh, sâu lắng thể hiện sự trăn trở khi
nghó về vận nước.
- Giọng anh Lê: hồ hởi, nhiệt tình, thể
hiện tính cách của một người yêu nước,
nhưng suy nghó còn hạn hẹp.
- Hướng dẫn học sinh đọc nhấn giọng
các cụm từ.
- VD: Anh Thành!
- Có lẽ thôi, anh a! Sao lại thôi! Vì tôi
- Học sinh nêu tên những từ
ngữ khác chưa hiểu.
- 2 học sinh đọc lại toàn bộ
trích đoạn kòch.
- Học sinh đọc thầm và suy
nghó để trả lời.
- Anh Lê giúp anh Thành tìm
việc làm ở Sài Gòn.
- Học sinh gạch dưới rồi nêu
câu văn.
- VD: “Chúng ta là … đồng bào
không?”.
- “Vì anh với tôi … nước Việt”.
- Học sinh phát biểu tự do.

- VD: Anh Thành gặp anh Lê
để báo tin đã xin được việc làm
nhưng anh Thành lại không nói
đến chuyện đó.
- Anh Thành không trả lời vài
câu hỏi của anh Lê, rõ nhất là
qua 2 lần đối thoại.
“ Anh Lê hỏi … làm gì?
- Anh Thành đáp: người nước
nào “Anh Lê nói … đèn Hoa
Kì”.
-Đọc phân biệt rõ nhân vật.
4: Củng cố.
5. Nhận xét – Dặn dò
nói với họ.
- Vậy anh vào Sài Gòn này làm gì?
- Cho học sinh các nhóm phân vai kòch
thể hiện cả đoạn kòch.
- Giáo viên nhận xét.
- Cho học sinh các nhóm, cá nhân thi
đua phân vai đọc diễn cảm.
- Yêu cầu học sinh thảo luận trao đổi
trong nhóm tìm nội dung bài.
- Đọc bài.
-Chuẩn bò: “Người công dân số 1 (tt)”.
- Nhận xét tiết học
-Học sinh các nhóm tự phân vai
đóng kòch.
- Học sinh thi đua đọc diễn
cảm.

78CW88D%
A506
7[7
1 em thực hiện
Thực hiện ở nhà
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Th
Toan


!"#$1 %&'

(&

)&
*
(+(
I. Mu  c tiêu:
Biết tính diện tích hình thang, biết vận dụng vào giải các biài tập liên quan.
Bài 1a; Bài 2a
II. Chuẩn bò:
+ GV: Bảng phụ, bìa cứng có hình dạng như trong SGK.
+ HS: Chuẩn bò 2 tờ giấy thủ công kéo.
III. Các hoạt động:

Ti Ho

1. Ổn đònh
2.KTBC
3. Bài mới
a. GTB
3. Các hoạt động:
 Hoạt động 1:
Hướng dẫn học sinh
hình thành công thức
tính diện tích của
Hình thang.
- Học sinh sửa bài 3, 4. Nêu đặc điểm của
hình thang.
- Giáo viên nhận xét và cho điểm.
Giới thiễu trực tiếp Diện tích hình thang.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh lắp ghép
hình – Tính diện tích hình ABCD.
- Hình thang ABCD → hình tam giác ADK.
- Cạnh đáy gồm cạnh nào?
- HS lên bảng sửa.
- Lớp nhận xét.
-HS lắng nghe
- Học sinh thực hành nhóm.
hình thang.
 Hoạt động 2:
Hướng dẫn học sinh
biết vận dụng công
thức tính diện tích
hình thang để giải

các bài toán có liên
quan.
4. Củng cố.
5. Nhận xét- dặn
dò:
- Tức là cạnh nào của hình thang.
- Chiều cao là đoạn nào?
- Nêu cách tính diện tích hình tam giác
ADK.
- Nêu cách tính diện tích hình thang ABCD.
Cho HS nh)*C
Bài 1:
- Giáo viên lưu ý học sinh cách tính diện
tích hình thang vuông.
Nhận xét chữa bài
Bài 2:
- Giáo viên lưu ý học sinh cách tính diện
tích trên số thập phân và phân số.
- Học sinh nhắc lại cách tính diện tích của
hình thang.
- Làm lại các bài ở nhà
- Dặn học sinh xem bài trước ở nhà.
- Chuẩn bò: “Luyện tập”.
- Nhận xét tiết học
A B
B
H K
Đường cao AH và CK → đáy lớn
và đáy bé CK = AB.
- AH → đường cao hình thang

S =

AHDK
×
S =

> AHCKDC
×+
=

?> AHABDC
×+
vậy S =

?> hba
×+
- Lần lượt học sinh nhắc lại công
thức diện tích hình thang.
-Học sinh đọc đề,
a/ S =
=
×+

`?a>
50 cm
2
b/ S =

`WbWb_Wc x
+

= m
2
Học sinh sửa bài.
- Học sinh đọc đề, làm bài.
- Học sinh sửa bài – cả lớp nhận
xét.
Thực hiện ở nhà
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Th
Kỹ thuật
Tiết: 4/ 19 NUÔI DƯỢNG GÀ
&,-.

 .!
2A
d

d
Ae
S
W
S
e
f


g
3
d

f

h
H
2.
S

S
B
h

S
H
2'B
S

S

S

f
WB
S

h

H
&&,/01

2

3

!
78B
d
W<
S
A
S

S
L
S

g
B
d

d
<H
&&&,)



4


2

3

!
Ti Ho

5,n đònh
6,78)!
",%

39
*
:1

!
,8
*
!

9,/


;
9
*
!
<=5!7e
h


g


d
Ae
S
W
S
e
f

g

3
d

f

h
H
<=6!>

:
;
.



*

?.4

,
<="!



@


A.
;




,
B,(

C

2?

2
*
,
iB
d
FN
S

*B
d

S

g

h
H

d
j1
S

2ik
S

d
E
h
3
h

d
Ae
S
E
h
B
d

H
iE
g
H
2ik43
d
B
h

S
A
d
B
d

*
h

f

h
2iB
d
FNAB
d

d
Ni]
ikB
g

BFNe
h

g

d
Ni]
l'B
h

f

S
e
h
mn3
h
B*
S


h
BmHHH

d
j1
S
3
h
B

S

S
*
d

d
e
S

g


d
H
,


*
?!
iB
d
FNAB
d

d
Ni]
2i
h
B

f

S
e
h
m
2i
h
B
h

f

S
e
h
m
2i
h
A1
g

f

S
e
h
m
2'BFN*
d


d

S

d
j1
S
3
h

g
e
S

d
8B
Ni]
9,)


*
.4

!
2k8ò
g

S
A

S
3
S
A
d
3
d
m

d
j1
S
3
h

g
e
S
H
o
S
e
h
1
f
BE
S

h
B


h

S

S

h
Bm

d
j1
S
3
h
B
S

S

S
B
h

S


S
Ni]H
2ik<

S
<
S
E
h

d
<BF
d
A
S

S
3
h
B<
S

A
S
<
S
3
h
A
S

S
L
S


g
B
d

d
<H
2k
h

h
B
d
E
h
3
h
j1E
h

S
<1BH

d
j1
S

S
B
d

H
2FN8
g
*
h
H
2:
S
1
2FNAB
d

2FN8
g
*
h
1B
d
Ni]
2FNAB
d

d
Ni]
2FN8
g
*
h
H
2FN8

g
*
h
H
2FN8
g
*
h
H
2FN8
g
*
h
H
2FN8
g
*
h
H
2FN8
g
*
h
H
F
d
A
S

S

3
h
B<
S

Thực hiện ở nhà
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Th
DEF
Tiết:5/ 19 CHIẾN THẮNG LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ
I. Mục tiêu:
27;*X(+-#./04
l'(+688BEAX[3#AZAKY3L8p0A+H
lUq`qc`_W.!p;<ABAZ8W(+L(Q)*XH
278%E*XRr0()-#./04*BP*IWP<<^L(Q)*X
!L(9/<j*XH
2.(^(A^s0E!A!8B(+4EZ*t/-%iP*[
%*[<*uH
79B3v8v*+,kH
&&,)GH(8I!
.@AK'$k#>AZpA+-#./0?H
2:XAK<PB>AZ;*C(+-#./0?H
27*#3v(+-#./0>@W8#LZ?H
2/(I;<0FNH

&&&,)J)KL=M(%LNO))PNQG!
Ti Ho

5,
2. Bài cũ:
",  3. Giới thiệu
bài mới:
a. GTB
b.Các hoạt động:
Hoạt động 1: Tạo
biểu tượng của chiến
dòch Điện Biên Phủ.
- Hậu phương những năm sau chiến dòch
Biên giới.
- Hãy nêu sự kiện xảy ra sau năm 1950?
- Nêu thành tích tiêu biểu của 7 anh hùng
được tuyên dương trong đại hội anh hùng
và chiến só thi đua toàn quốc lần thứ I?
- Giáo viên nhận xét bài cũ.
Hôm nay học bài: Chiến thắng lòch sử Điện
Biên Phủ
- Giáo viên nêu tình thế của Pháp từ sau
thất bại ở chiến dòch Biên giới đến năm
1953. Vì vậy thực dân Pháp đã tập trung 1
lượng lớn với nhiều vũ khí hiện đại để xây
dựng tập đoàn cứ điểm kiên cố nhất ở
chiến trường Đông Dương tại Điện Biên
Phủ nhằm thu hút và tiêu diệt bộ đội chủ
lực của ta, giành lại thế chủ động chiến
trường và có thể kết thúc chiến tranh.

(Giáo viên chỉ trên bản đồ đòa điểm Điện
Biên Phủ)
- Nội dung thảo luận:
- Điện Biên Phủ thuộc tỉnh nào? Ở đâu?
Có đòa hình như thế nào?
- Hát
- 2 HS trả lời câu hỏi
- Nhận xét, góp ý
- lắng nghe
Hoạt động lớp, nhóm.
- Lắng nghe
- Học sinh đọc SGK và thảo luận
nhóm đôi.
- Thuộc tỉnh Lai Châu, đó là 1
thung lũng được bao quanh bởi
 Hoạt động 2:
Làm bài tập.
- Tại sao Pháp gọi đây là “Pháo đài khổng
lồ không thể công phá”.
-
- Mục đích của thực dân Pháp khi xây
dựng pháo đài Điện Biên Phủ?
Nhận xét
- Trước tình hình như thế, ta quyết đònh mở
chiến dòch Điện Biên Phủ.
- Thảo luận nhóm bàn.
- Chiến dòch Điện Biên Phủ bắt đầu và kết
thúc khi nào?
- Nêu diễn biến sơ lược về chiến dòch
Điện Biên Phủ?

→ Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm hiểu
theo các ý sau:
+ Đợt tấn công thứ nhất của bộ đội ta.
+ Đợt tấn công thứ hai của bộ đội ta.
+ Đợt tấn công thứ ba của bộ đội ta.
+ Kết quả sau 56 ngày đêm đánh đòch.
→ Giáo viên nhận xét + chốt (chỉ trên lượt
đồ).
- Giáo viên nêu câu hỏi:
+ Chiến thắng Điện Biên Phủ có thể ví với
những chiến thắng nào trong lòch sử chống
ngoại xâm của dân tộc?
+ Chiến thắng có ảnh hưởng như thế nào
đến cuộc đấu tranh của, nhân dân các dân
tộc đang bò áp bức lúc bấy giờ?
→ Rút ra ý nghóa lòch sử.
- Chiến thắng Điện Biên Phủ và hiệp đònh
Giơ-ne-vơ đã chấm dứt chiến tranh ở Đông
Dương (7-5-1954), đã kết thúc 9 năm
kháng chiến chống Pháp, phá tan cách đô
hộ của thực dân Pháp, hòa bình được lập
lại, miền Bắc hoàn toàn được giải phóng,
CMVN bước sang giai đoạn mới.
- Yêu cầu học sinh làm bài tập theo nhóm.
N1: Chỉ ra những chứng cứ để khẳng đònh
rằng “tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ” là
“pháo đài” kiên cố nhất của Pháp tại chiến
trường Đông Dương vào năm 1953 – 1954.
N2: Tóm tắt những mốc thời gian quan
trọng trong chiến dòch Điện Biên Phủ.

N3: Nêu những sự kiện tiêu biểu, những
rừng núi.
- Pháp tập trung xây dựng tại đây
1 tập đoàn cứ điểm với đầy đủ
trang bò vũ khí hiện đại.
- Thu hút lực lượng quân sự của
ta tới đây để tiêu diệt, đồng thời
coi đây là các chốt để án ngữ ở
Bắc Đông Dương.
'QR*)1
- Học sinh thảo luận theo nhóm
bàn.
→ 1 vài nhóm nêu (có chỉ lược
đồ).
→ Các nhóm nhận xét + bổ sung.
Hoạt động cá nhân.
- Học sinh nêu.
- Nhận xét, góp ý
'QR*)1
- Các nhóm thảo luận → đại diện
các nhóm trình bày kết quả thảo
luận.
→ Các nhóm khác nhận xét lẫn
nhau.
- Học sinh lặp lại
4. Củng cố.
5. Nh  - dặn dò:
nhân vật tiêu biểu trong chiến dòch Điện
Biên Phủ.
N4: Nguyên nhân thắng lợi của chiến dòch

Điện Biên Phủ.
→ Giáo viên nhận xét.
- Nêu ý nghóa lòch sử của chiến dòch Điện
Biên Phủ?
Nêu 1 số câu thơ về chiến thắng Điện
Biên.
→ Giáo viên nhận xét + tuyên dương.
- Chuẩn bò: Ôn tập: Chín năm kháng chiến
bảo vệ Độc lập dân tộc “
- Nhận xét tiết học
- Lắng nghe
Th9#
79#D
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ThE_
Chính tả(nghe viết)
Ti!5#5$NHÀ YÊU NƯỚC NGUYỄN TRUNG TRỰC
&-.

 .!
2k(AQE$@W8%EAQ%E3jH
2:AX.7W.7WBw.7'7<VBi3BCH
II. Đồ dùng dạy học:
-Bảng phụ viết nội dung bài tập 2,3. Vở BT TV5

III. Các hoạt động dạy học:
Ti Ho

1. 
2.KTBC:
3.Dạy bài mới:
a. GT Bài:

b.H/D HS nghe viết
c. H/D HS làm bài tập
chính tả:
4. Củng cố:
5. Dặn dò:
-Kiểm tra vở của HS
-GT trực tiếp và ghi tựa bài lên bảng.
-GV đọc mẫu bài chính tả
-Gọi 2 Hs đọc lại.
-Bài chính tả cho em biết điều gì?
-Nhận xét và nói thêm.
-Y/C HS tìm tên riêng trong bài.
-Nhắc lại quy tắc viết tên riêng .
-Y/C HS tìm từ khó viết.
-Cho Hs viết nháp.
-Đọc chính tả cho Hs viết.
-Thu vỡ chấm bài . Chấm 7 vở và sửa
lại những lỗi mà HS viết sai.
Nhận xét chung
BT2:Gọi 1 HS đọc Y/C đề.
-Nhắc HS yêu cầu bài tập
-Treo bảng phụ , chia lớp thành 2 nhóm

thi đua tiếp sức
Nhận xét chốt lại kết quả đúng-Tuyên
dương đội thắng cuộc
-Gọi 2 HS đọc lại các câu thơ
BT3b: Gọi 1 HS đọc Y/C bài
-Y/C HS suy nghó làm bài
-Phát phiếu cho 2 HS làm bài.
Nhận xét sửa chửa.
-Gọi 2 HS đọc lại các câu thơ BT2.
* GD liên hệ:
Dặn HS viết sai về nhà viết lại.
Nhận xét tiết học.
-Nhiều HS nhắc lại.
-Nghe.
-2 Hs đọc lại.
Nguyễn Trung Trực là nhà yêu
nước nổi tiếng của VN
-3HS nêu.
-Viết chính tả vào vở
-Nộp bài
-1 HS đọc Y/C đề.
-Cả lớp làm bài vào vở
-1nhom1 7 Hs tiếp sức nhau
điền
-2 HS đọc lại các câu thơ
-1 HS đọc Y/C đề.
-HS làm bài vào vở
-2 HS làm vào phiếu
2 HS đọc lại các câu thơ BT2
Rút kinh nghiệm

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ThE_


,


!6#$6R.3



,
&-.

 .!
Biết tính diện tích hình thang.
Bài 1; Bài 3a
II. Chuẩn bò:
+ GV: Bảng phụ, bìa cứng có hình dạng như trong SGK.
+ HS: Chuẩn bò 2 tờ giấy thủ công, kéo.
III. Các hoạt động:
Ti Ho

1. Ổn đònh
2. KTBC:

3. Day ba*i m1

i
a. GTB
b.Các hoạt động:
4. Củng cố.
5. Nhận xét - dặn
dò:
Diện tích hình thang.
- Học sinh sửa bài 1, 2/.
- Nêu công thức tính diện tích hình thang.
- Giáo viên nhận xét
GV gi
S
i thiệu trực tiếp: “Hình thang.”
Hướng dẫn học sinh hình thành công thức
tính diện tích hình thang.
Bài 1:
- Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại quy
tắc, công thức tính diện tích hình thang.
- Giáo viên lưu ý học sinh tính với dạng
số, số thập phân và phân số.
Bài 3:
Giáo viên yêu cầu học sinh nêu cách tính
chiều cao hình thang.
- Giáo viên nhận xét – chữa bài
Cho HS nhắc lại công thức tính diện tích
hình thang
Làm bài 2 D.
- Dặn học sinh xem trước bài ở nhà.

- Chuẩn bò: “Luyện tập chung”.
- Nhận xét tiết học.
HS thực hiện
-Lớp nhận xét.
Thực hiện
- Học sinh đọc đề
- 3 em thực hiện trên bảng HS còn
lại làm vào vở
- Chú ý các đơn vò đo.
- Học sinh làm bài.
- Học sinh sửa bài – Cả lớp nhận
xét.
- Học sinh đọc đề.
- Học sinh tóm tắt.
- Học sinh làm bài.
- Học sinh sửa bài – Cả lớp nhận
xét.
- Lần lượt học sinh nêu công thức
tình chiều cao hình thang.
Thực hiện
Rút kinh nghiệm
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ThE_
Tiết 3: AV
GVBM

ThE_
Tiết 4 MT
GVBM
ThE_
R.3

0
*
S
*
.,


!T#"UCÂU GHÉP
&,-V .!
2)AX*XL#4'=<*Bv3(=<*Cxu3(=<
P[CBKA3Z#!RP#w135R0V3(L
>"5?H
2;E(AX=<WjA+AX3(8B=<>.7Wyzzz?xX
!3(3Bu8AZCB=<>.7?
FNLW\9#AXT0.7>78@*AXH\W@$*RB?H
II. Chuẩn bò:
+ GV: Bảng phụ viết sẵn đoạn văn ô mục 1 để nhận xét. Giấy khổ to kẻ sẵn bảng ô bài tập 1
- 4, 5 tờ giấy khổ to chép sẵn nội dung bài tập 3.
III. Các hoạt động:
Ti Ho

1. 
2. Bài cũ:
3. Bài mới

a. Giới thiệu bài mới:
3. Các hoạt động:
 Hoạt động 1:
Tìm hiểu bài.
Ôn tập kiểm tra.
- Giáo viên nhận xét – cho điểm.
GV giới thiệu trực tiếp Câu ghép.
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh lần lượt
thực hiện từng yêu cầu trong SGK.
Bài 1:
- Yêu cầu học sinh đánh số thứ tự vào vò
trí đầu mỗi câu.
- Yêu cầu học sinh thực hiện tiếp tìm bộ
phận chủ – vò trong từng câu.
HS thực hiện
HS chú ý lắng nghe.
2 học sinh tiếp nối nhau đọc yêu
cầu đề bài.
- Cả lớp đọc thầm lại, suy nghó và
thực hiện theo yêu cầu.
- Học sinh phát biểu ý kiến.
- 4 học sinh tiếp nối nhau lên bảng
tách bộ phận chủ ngữ, vò ngữ bằng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×