Tải bản đầy đủ (.pdf) (4 trang)

Đề kiểm tra 1 tiết môn Hóa học 10 Trường THPT Nguyễn Văn Huyên

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (699.97 KB, 4 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN HUYÊN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2


MƠN HĨA HỌC 10
NĂM HỌC 2019 - 2020
A. Phần trắc nghiệm:


Câu 1 : Cho các nguyên tố: K (Z = 19), N (Z = 7), Si (Z = 14), Mg (Z = 12). Dãy gồm các nguyên tố
được sắp xếp theo chiều tăng dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải là:


A. N, Si, Mg, K. B. Mg, K, Si, N. C. K, Mg, N, Si. D. K, Mg, Si, N.


Câu 2 : Y là một nguyên tố hóa học. Trong hợp chất của Y với hiđro, hiện diện dạng khí ở điều kiện
thường, thì Y có hóa trị I. Trong hợp chất của Y với oxi, trong đó Y có hóa trị cao nhất, thì phần trăm
khối lượng của Y là 38,798%. Y là:


A. S B. Br C. Cl D. F


Câu 3 : Cấu hình electron của ion X2+ là 1s22s22p63s23p63d4. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố
hoá học, nguyên tố X thuộc


A. chu kì 3, nhóm VIIIA. B. chu kì 4, nhóm IIA.


C. chu kì 4, nhóm VIB. D. chu kì 4, nhóm VIIIB.


Câu 4 : Tổng số hạt proton, nơtron, electron trong 3 nguyên tử kim loại X,Y,Z là 134 trong đó tổng số
hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 42. Số hạt mang điện của Y nhiều hơn của X là 14 và
số hạt mang điện của Z nhiều hơn của X là 2. Dãy nào dưới đây xếp đúng thứ tự về tính kim loại của
X,Y,ZA.Y>X>Z B.Z>X>Y C. Y>Z>X D.Z>Y>X


Câu 5 : Cho 26,91 gam nguyên tố X thuộc nhóm I A tác dụng hết với nước thu được 13,104 lít H2 (đktc).


Hãy X là nguyên tố gì ?


A. Li B. Na C. K D. Rb


Câu 6 : Cho các nguyên tố và số hiệu nguyên tử: 19K, 9F, 11Na, 16S, 8O. Dãy thứ tự đúng về tính phi kim


giảm dần ( độ âm điện nhỏ dần) là:


A. F > O > S > K > Na B. F > S > O > K > Na


C. F > O > S > Na> K D. F > S > O > Na> K


Câu 7 : Các ion hoặc nguyên tử sau Cl–, Ar, Ca2+ đều có 18 electron. Xếp chúng theo chiều bán kính tăng
dần.


A. Ar, Ca2+, Cl–. B. Cl–, Ca2+, Ar C. Cl–, Ar, Ca2+. D. Ca2+, Ar, Cl–.


Câu 8 : Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng


A. số lớp electron. B. số electron hóa trị. C. số proton. D. số điện tích hạt nhân.


Câu 9 : Trong bảng hệ thống tuần hoàn, các nguyên tố có tính kim loại điển hình ở vị trí


A. phía dưới bên trái. B. phía trên bên trái. C. phía trên bên phải. D. phía dưới bên phải.
Câu 10 : Cho biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố thuộc nhóm II A : ZMg = 12, ZCa = 20,ZSr = 38, ZBa = 56. Hãy sắp xếp độ tan của các hiđroxit ( kí hiệu S) theo thứ tự tăng dần.


A. SMg < SSr < SCa < SBa B. SMg < SCa < SSr < SBa


C. SMg < SBa < SCa < SSr D. SCa < SMg < SSr < SBa(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


A và thuộc hai chu kì liên tiếp bằng dung dịch HCl thu được 5,6 lít CO2 (đktc). Hai kim loại X, Y là :


A. Be (M = 9) và Mg (M = 24) B. Mg (M = 24) và Ca (M = 40)


C. Ca (M = 40) và Sr (M = 88) D. Sr (M = 88) và Ba (M = 137)


Câu 12 : Nguyên tố nào trong chu kì 4 mà nguyên tử có số electron độc thân lớn nhất (ở trạng thái cơ
bản) ? A. 26Fe B. 35Br C. 20Ca D. 25Mn .


Câu 13 : X, Y là hai nguyên tố đều thuộc cùng 1 nhóm A và ở 2 chu kì liên tiếp có tổng số proton trong
hai hạt nhân nguyên tử X, Y bằng 26. Hỏi số hiệu nguyên tử của X, Y bằng mấy ?


A. 4 và 22 B. 9 và 17 C. 10 và 16 D. 12 và 14


Câu 14 : Hai nguyên tố X, Y thuộc hai nhóm A liên tiếp trong bảng hệ thống tuần hoàn. Tổng số proton
trong 2 hạt nhân X, Y bằng 23. Nếu X ở nhóm V A thì Y là ngun tố nào, biết X, Y phản ứng với nhau
? A. C (cacbon) B. Si (silic) C. P (photpho ) D. S (lưu huỳnh)


Câu 15 : Các nguyên tố thuộc nhóm IIA trong bảng tuần hồn có tính chất nào sau đây?A. Dễ dàng cho 2e để đạt cấu hình bền vững. B. Dễ dàng nhận 2e để đạt cấu hình bền vững.


C. Dễ dàng nhận 6e để đạt cấu hình bền vững. D. Là các phi kim hoạt động mạnh.


Câu 16 : Tính axit của các oxi axit thuộc nhóm VA theo trật tự giảm dần là


A. HNO3, H3PO4, H3AsO4, H3SbO4. B. HNO3, H3PO4, H3SbO4, H3AsO4.


C. H3SbO4, H3AsO4, H3PO4, HNO3. D. HNO3, H3PO4, H3SbO4, H3AsO4.


Câu 17 : Cấu hình electron của nguyên tử X : 1s22s22p63s23p4. Hợp chất với hiđro và oxit cao nhất có
dạng


A. HX, X2O7. B. H2X, XO3. C. XH4, XO2. D. H3X, X2O5.


Câu 18 : Nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (p, n, e) là 155. Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không
mang điện là 33. Vị trí của X trong bảng tuần hồn là:


A. chu kì 4, nhóm VIB B. chu kì 4, nhóm VIIIB


C. chu kì 5, nhóm IB D. chu kì 5, nhóm IIA


Câu 19 : Một ngun tố X thuộc chu kì 3 có các giá trị ion hóa I (tính theo kJ/mol) như sau :


I1 I2 I3 I4 I5 I6


1,012 1,903 2,910 4,956 6,278 22,230
X thuộc nhóm nào trong bảng tuần hồn?


A. Nhóm VA B. Nhóm VIA C. Nhóm VIIA D. Nhóm IIACâu 20 : X là một ngun tố hóa học. Cấu hình electron của ion X– là 1s22s22p63s23p63d104s24p6.


A. X là một phi kim, có hóa trị 1, thuộc chu kỳ 4, nhóm VIIA, ion X– có 36 proton


B. Ion X– có 35 proton, có 36 electron, X ở chu kỳ 4, nhómVIIA. X là một kim loại


C. X ở ô 36, chu kỳ 4, VIII A


D. X ở ô thứ 35, chu kỳ 4, nhóm VIIA


B. Phần tự luận :


Bài 1 : Hợp chất A có cơng thức MXx trong đó M chiếm 46,67% khối lượng (M là kim loại, X là phi kim


ở chu kì 3). Trong hạt nhân M có số nơtron nhiều hơn số proton 4 hạt, cịn X có số proton bằng số nơtron.
Tổng số hạt proton của A là 58. Xác định M,X,A.(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


a)Xác định M.(4)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4
Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai


Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm,
giỏi về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên
danh tiếng.I.Luyện Thi Online


- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng
xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh
Học.


- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các
trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường
Chuyên khác cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức
Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG


- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt
điểm tốt ở các kỳ thi HSG.


- Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành
cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng
đơi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí


- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả
các môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu
tham khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi


miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương laiHọc mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×