Tải bản đầy đủ (.doc) (2 trang)

Phieu tong hop HSVP tuan 11

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (52.97 KB, 2 trang )

(1)

M· hãa: HS/7.5.1g/PQLHSSV/06 Lần soát xét: 02


phiếu tổng kết lỗi vi phạm cđa häc sinh tn thø 11(Từ ngày: 01 tháng 11 đến ngày 06 tháng 11 năm 2010

)Stt

Líp

Sè hsvi
phạm


Lỗi vi phạmTổng
Số


l-ợt Tên HSSV vi phạm số lợt Kiến nghị


.p csvc titB ỏnhnhau Khỏc


1 12 A1


1 1 T.V.Hoạt;


2 12 A2 1 1 B.V.Hng (1)


3 12 A3 1 1 T. H.Th¾ng (1);


4 12 A4 0 0


5 12 A5


7 xx


7


M.N.Xu©n (1); T.V.Qu©n (1);
N.H.TuÊn (1); N.T Lan (1);
L.C.Quý (1); T.K.QuyÕt (1);
N.H.Trang (1)


6 12 A6 0 0


7 12 A7 0 0


8 11 A1 2 2 N.V.Thëng (1); §.H.Nam (1)


9


11 A2 5 5 N.V.§øc (1); TiÕn (1); N.V. Phó (1); L.V.TuÊn (1); N.K.Hng (1);


10 11A 3 2 2 N.Q.S¬n (1) N.§.Mü (1)


11 11 A4 2 2 H.V.Minh (1); L.C.Vinh (1)


12 11 A5 2 2 M.§.ViƯt (1); H.V.Dịng (1)


13 11 A6 1 2 M.Đ.Lâm (2)


14 11 A7 7 x 7 L.Hà; Yến; Thành (1); Thịnh (1);Bằng (1); Tùng (1); Mai B (1)


15 10 A1 4 8 H.X.Hoµ (5); H.V.Uý (1); D.T.


Chánh (1); Đạt (1) Hoà khai láo, viphạm nhiều.


16 10 A2 2 2 M.T.Nhàn (1); L.H.Quỳnh (1);


17 10 A3 3 3 N.V.Minh (1); N.H.SÜ (1); P.V.T©y


(1);
18


10 A4 5 5 Đ.H.Hùng (1); T.K.Hoàn (1); N.H.Mạnh (1); B.X.TuÊn (1)
V.T.Quý (1)


19 10 A5 1 1 P.§.Cêng (1);


20 10 A6 3 3 N.T.Đại (1); N.V.Sơn (1);


N.V.Huy (1)


21 10 A7 0 0


Tæng céng 49


54(2)
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×