Tải bản đầy đủ (.pdf) (8 trang)

Bộ đề thi HK2 năm 2020 môn GDCD lớp 11 Trường THPT Thăng Long

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (852.7 KB, 8 trang )

(1)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 1


TRƯỜNG THPT THĂNG LONG ĐỀ THI HỌC KÌ 2


MƠN GIÁO DỤC CƠNG DÂN 11
NĂM HỌC 2019-2020
ĐỀ SỐ 1:


I. Phần trắc nghiệm (3,0 điểm)


Em hãy chọn đáp án đúng nhất trong những câu sau đây


Câu 1: Việc ứng dụng những thành tựu khoa học công nghệ mới vào thực tiễn sản xuất và đời sống
nằm trong phương hướng nào của chính sách phát triển khoa học và công nghệ?


A. Đổi mới cơ chế quản lý và công nghệ
B. Tạo thị trường cho khoa học và công nghệ
C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ
D. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm


Câu 2: Vì sao Đảng và nhân dân ta kiên trì xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa?
A. Chỉ có đi lên CNXH, chúng ta mới có quyền tự quyết


B. Chỉ có đi lên CNXH, lịng tự tôn dân tộc mới được thể hiện


C. Chỉ đi lên CNXH, đất nước mới có độc lập tự do, nhân dân mới có ấm no, hạnh phúc


D. Chỉ đi lên CNXH, đất nước mới thực sự có độc lập, tự do; nhân dân mới thực sự có cuộc sống ấm no,
hạnh phúc.


Câu 3: Trong tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất?A. Tư liệu sản xuất
B. Kết cấu hạ tầng


C. Hệ thống bình chứa
D. Công cụ lao động


Câu 4: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua:


A. giá trị trao đổi
B. số lượng và chất lượng hàng hóa


C. lao động xã hội của người sản xuất
D. giá trị sử dụng của hàng hóa


Câu 5: Q trình ứng dụng và trang bị những thành tựu KHCN tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ, quản lý kinh tế xã hội là quá trình nào sau đây?


A. Hiện đại hóa
B. Cơng nghiệp hóa
C. Tự động hóa
D. CNH-HĐH


Câu 6: Để xác định thành phần kinh tế, chúng ta căn cứ vào:


A. Nội dung của từng thành phần kinh tế
B. Hình thức sở hữu(2)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 2D. Biểu hiện của từng thành phần kinh tế


Câu 7: Một trong những nguyên tắc cơ bản để xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân là:


A. Quyền lực tập trung trong tay Nhà nước
B. Quyền lực thuộc về nhân dân


C. Nhân dân làm chủ
D. Nhà nước quản lý mọi mặt xã hội


Câu 8: Yếu tố nào sau đây quyết định mọi hoạt động của xã hội?


A. Sự phát triển sản xuất
B. Sản xuất của cải vật chất


C. Đời sống tinh thần
D. Sản xuất kinh tế


Câu 9: Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất bao gồm:


A. Sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động
B. Sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động
C. Sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động
D. Sức lao động, kết cấu hạ tầng, tư liệu lao động


Câu 10: Đối với người thợ may, đâu là đối tượng lao động?
A. Máy khâu


B. Kim chỉ
C. Vải


D. Áo quần


Câu 11: Trong thời bình ngày nay, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ của:


A. các lực lượng vũ trang
B. của lực lượng quốc phịng


C. của tồn dân
D. của lực lượng quốc phịng và an ninh


Câu 12: Q trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao động thủ công sang
sử dụng sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí là q trình:


A. hiện đại hóa
B.B. tự động hóa
C. cơng nghiệp hóa
D. máy móc hóa


II. Phần tự luận (7,0 điểm)


Câu 1. Trình bày, phân tích nhiệm vụ và phương hướng phát triển giáo dục-đào tạo của Đảng và Nhà nước
ta (5,0 điểm)(3)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 3


trong thời kỳ mới (2,0 điểm)


ĐỀ SỐ 2:


Hãy chọn một đáp án đúng nhấtCâu 1: Trong các kiểu nhà nước thì nhà nước nào là nhà nước kiểu mới, khác về chất so với các nhà nước
còn lại?


A. Nhà nước tư sản


B. Nhà nước xã hội chủ nghĩa
C. Nhà nước phong kiến
D. Nhà nước chiến hữu nô lệ


Câu 2: Tập hợp các phương pháp, quy trình, kĩ năng, bí quyết, cơng cụ, phương tiện dùng để biến đổi các
nguồn lực thành sản phẩm là:


A. Khoa học


B. Chính sách khoa học và cơng nghệ
C. Hoạt động khoa học và công nghệ
D. Công nghệ


Câu 3: Lực lượng chính của quốc phịng là:


A. Quân đội nhân dân và công an nhân dân
B. Quân đội, tự vệ và các hoạt động quân sự của toàn dân tộc


C. Quân đội nhân dân và các hoạt động quân sự của toàn dân tộc
D. Công an nhân dân


Câu 4: Đảng và Nhà nước ta coi chính sách dân số là:


A. Một yếu tố mang lại hiệu quả kinh tế to lớn trong chiến lược phát triển đất nước


B. Một bộ phận trong chiến lược phát triển đất nước


C. Một bộ phận trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước
D. Một bộ phận quan trọng trong chiến lược phát triển đất nước


Câu 5: Cơng dân có quyền được bảo đảm về mặt vật chất và tinh thần khi khơng cịn khả năng lao động là
một nội dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?


A. Lĩnh vực chính trị
B. Lĩnh vực kinh tế
C. Lĩnh vực văn hóa
D. Lĩnh vực xã hội


Câu 6: Đâu không phải là phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh?
A. Chủ động tham gia vào các cuộc đấu tranh chung vì quyền con người


B. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc


C. Kết hợp sức mạnh dân tộc và sức mạnh thời đại
D. Kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng và an ninh(4)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 4


dung của dân chủ trong lĩnh vực nào?
A. Lĩnh vực văn hóa


B. Lĩnh vực xã hội
C. Lĩnh vực kinh tế
D. Lĩnh vực chính trịCâu 8: Nhà nước đổi mới cơ chế quản lí khoa học và cơng nghệ nhằm mục đích gì?
A. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học, lí luận


B. Nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học và công nghệ
C. Nhằm khai thác mọi tiềm năng sáng tạo trong nghiên cứu khoa học, lí luận
D. Nhằm nâng cao số lượng đội ngũ nghiên cứu khoa học và công nghệ


Câu 9: Một trong những phương hướng cơ bản để phát triển khoa học và công nghệ là:
A. Giải đáp kịp thời những vấn đề lí luận và thực tiễn do cuộc sống đặt ra


B. Nâng cao trình độ quản lí, hiệu quả của hoạt động khoa học và công nghệ
C. Xây dựng tiềm lực khoa học và công nghệ


D. Đổi mới và nâng cao trình độ cơng nghệ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân


Câu 10: Công cuộc giữ nước bằng sức mạnh tổng hợp của tồn dân tộc, trong đó sức mạnh qn sự là đặc
trưng, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt là:


A. An ninh quốc gia
B. Bảo vệ an ninh quốc gia
C. Tiềm lực quốc phòng
D. Quốc phòng


Câu 11: Thế trận của quốc phòng và an ninh nhân dân là:


A. Việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn của cả nước, trong từng địa phương
B. Việc bố trí hợp lí các đơn vị chủ lực trên địa bàn của cả nước


C. Việc tổ chức hợp lí lực lượng trên địa bàn của cả nước
D. Việc tổ chức hợp lí lực lượng trong từng địa phươngCâu 12: Trong bối cảnh nền kinh tế tri thức có vai trị ngày càng nổi bật, Đảng và Nhà nước ta xác định
tầm quan trọng của khoa học và công nghệ là:


A. Động lực thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước
B. Điều kiện thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước


C. Tiền đề thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước
D. Mục tiêu thúc đẩy sự nghiệp phát triển đất nước


Câu 13: Một trong những mục tiêu của chính sách giải quyết việc làm ở nước ta là:
A. Thúc đẩy phát triển sản xuất và dịch vụ


B. Đẩy mạnh xuất khẩu lao động


C. Phát triển nguồn nhân lực
D. Sử dụng có hiệu quả ngồn vốn trong chương trình mục tiêu quốc gia(5)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 5


B. Giữ vững mơi trường hồ bình, tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới


C. Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trên nhiều lĩnh vực
khác


D. Chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tham gia vào các công việc liên quan đến đối ngoại
Câu 15: Một trong những mục tiêu của chính sách dân số nước ta là:


A. Sớm ổn định cơ cấu, tốc độ gia tăng dân số và phân bố dân cư hợp lí
B. Sớm ổn định quy mơ, cơ cấu dân số và phân bố dân cư hợp líC. Sớm ổn định quy mơ, tốc độ gia tăng dân số và phân bố dân cư hợp lí
D. Sớm ổn định quy mơ và phân bố dân cư hợp lí


Câu 16: Một trong những phương hướng cơ bản để xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc
là:


A. Đổi mới cơ chế quản lí văn hóa


B. Kế thừa, phát huy những di sản và truyền thống văn hóa của dân tộc


C. Tơn tạo các di tích lịch sử, di sản văn hố và danh lam thắng cảnh của đất nước
D. Tạo mơi trường cho văn hóa phát triển


Câu 17: Một trong những phương hướng cơ bản để thực hiện chính sách dân số nước ta là:
A. Chấp hành chính sách dân số, pháp luật về dân số


B. Nâng cao sự hiểu biết của người dân về vai trị của gia đình, bình đẳng giới, sức khoẻ sinh sản
C. Tiếp tục giảm tốc độ gia tăng dân số


D. Nâng cao chất lượng dân số nhằm phát triển nguồn nhân lực cho đất nước


Câu 18: Sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh
hưởng xấu đến con người, sinh vật


là:


A. Môi trường
B. Sự cố môi trườngC. Ơ nhiễm mơi trường
D. Suy thối mơi trường


Câu 19: Tìm phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:


Giáo dục và đào tạo có vai trò quan trọng trong việc ..., phát triển và truyền bá văn minh nhân loại, là một
trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hoá, là điều kiện để phát
huy nguồn lực con người.


A. Giữ gìn
B. Mở rộng
C. Xây dựng


D. Sửa đổi


Câu 20: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:


Như vậy, nhà nước chỉ ra đời khi xuất hiện … , khi xã hội phân hoá thành các giai cấp, mâu thuẫn giữa các
giai cấp ngày càng gay gắt đến mức khơng thể điều hồ được.(6)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 6


B. Quan hệ sản xuất


C. Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất
D. Chế độ công hữu về tư liệu sản xuất
Câu 21: UNEP là tên viết tắt của:


A. Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á- Thái Bình Dương
B. Tổ chức y tế thế giớiC. Tổ chức lương thực và nông nghiệp thế giới
D. Chương trình mơi trường của Liên hợp quốc


Câu 22: Một trong những trách nhiệm của công dân đối với chính sách tài ngun và bảo vệ mơi trường là:
A. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn ô nhiễm, cải thiện môi trường, bảo tồn thiên nhiên


B. Tăng cường cơng tác quản lí của Nhà nước về bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương
C. Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng ý thức trách nhiệm bảo vệ tài nguyên, mơi trường cho
mọi người dân


D. Tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ tài nguyên, môi trường ở địa phương và ở nơi mình hoạt động
Câu 23: Phân bố dân cư là:


A. Sự phân chia tổng số dân theo khu vực hoặc một đơn vị hành chính
B. Sự phân chia tổng số dân theo khu vực hoặc vùng địa lí kinh tế


C. Sự phân chia tổng số dân theo vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính


D. Sự phân chia tổng số dân theo khu vực, vùng địa lí kinh tế hoặc một đơn vị hành chính
Câu 24: Chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta được thực hiện theo nguyên tắc nào?


A. Tôn trọng độc lập, chủ quyền và tồn vẹn lãnh thổ, khơng can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Tôn
trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi


B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Tơn trọng độc lập, chủ quyền và tồn vẹn lãnh thổ, bình
đẳng và cùng có lợi


C. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào cơng việc nội bộ của nhau. Bình đẳng và cùng có lợi
D. Khơng can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợiCâu 25: Một trong những phương hướng cơ bản của chính sách tài nguyên và bảo vệ môi trường là:
A. Khai thác, sử dụng hợp lí, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên


B. Sử dụng hợp lí tài nguyên, bảo vệ mơi trường


C. Chấp hành chính sách và pháp luật về bảo vệ tài nguyên và môi trường
D. Bảo tồn đa dạng sinh học, từng bước nâng cao chất lượng môi trường
Câu 26: Một trong những nhiệm vụ của chính sách đối ngoại là:


A. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất nước


B. Góp phần tạo ra điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước, nâng cao vị thế nước ta trên trường quốc tế
C. Tin tưởng và chấp hành nghiêm túc chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước


D. Chủ động tham gia vào các cuộc đấu tranh chung vì quyền con người
Câu 27: Cơ cấu dân số là:(7)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 7


B. Tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng
hơn nhân và các đặc trưng khác


C. Tổng số dân được phân loại theo độ tuổi dân tộc, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân và
các đặc trưng khác


D. Tổng số dân được phân loại theo giới tính, độ tuổi, tình trạng hơn nhân và các đặc trưng khác
Câu 28: Sự phản ánh các đặc trưng về thể chất, trí tuệ và tinh thần của tồn bộ dân số là:


A. Quy mô dân số


B. Cơ cấu dân số
C. Chất lượng dân số
D. Phân bố dân cư


Câu 29: Lực lượng quốc phịng tồn dân và an ninh nhân dân bao gồm:
A. Quân đội nhân dân và công an nhân dân


B. Con người, phương tiện vật chất và các khả năng khác của dân tộc


C. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng
D. Cơ sở vật chất và tinh thần của dân tộc


Câu 30: Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ trống:


“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, lồi người mới sáng tạo và phát minh ra ngơn ngữ, chữ
viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày,
về ăn, mặc, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó là …”(Hồ Chí Minh
tồn tập, T3, tr.431)(8)

W: www.hoc247.net F: www.facebook.com/hoc247.net Y: youtube.com/c/hoc247tvc Trang | 8


Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thơng minh, nội
dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi
về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh
tiếng.


I.Luyện Thi Online


-Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng xâydựng các khóa luyện thi THPTQG các mơn: Tốn, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và Sinh Học.


-Luyện thi vào lớp 10 chun Tốn: Ơn thi HSG lớp 9luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các trường


PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường Chuyên khác
cùng TS.Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thầy Nguyễn Đức Tấn.


II.Khoá Học Nâng Cao và HSG


-Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Tốn Nâng Cao, Tốn Chun dành cho các em HS
THCS lớp 6, 7, 8, 9 u thích mơn Tốn phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt điểm
tốt ở các kỳ thi HSG.


-Bồi dưỡng HSG Tốn: Bồi dưỡng 5 phân mơn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học Tổ Hợp dành


cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh Trình, TS.
Trần Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thầy Lê Phúc Lữ, Thầy Võ Quốc Bá Cẩn cùng đơi
HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.


III.Kênh học tập miễn phí


-HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các
môn học với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư liệu tham
khảo phong phú và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.


-HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi
miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các mơn Tốn- Lý - Hố, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và Tiếng
Anh.


Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai
Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90%


Học Toán Online cùng Chuyên Gia

-
-
-
-
-

×