Tải bản đầy đủ (.pdf) (11 trang)

Đánh giá công chức hành chính nhà nước ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (189.17 KB, 11 trang )

(1)

Đánh giá cơng chức hành chính nhà nước ở Việt


Nam trong giai đoạn hiện nayTrần Thị Nga


Khoa LuậtLuận văn ThS ngành: Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật


Mã số: 60 38 01Người hướng dẫn: PGS.TS. Phạm Hồng Thái


Năm bảo vệ: 2008Abstract: Tổng quan về công chức hành chính nhà nước (CCHCNN): nêu lên khái niệm,
đặc điểm của CCHCNN, kinh nghiệm đánh giá CCHCNN ở một số nước trên thế giới và
ở Việt Nam trong lịch sử cũng như trong thời kỳ cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Trình bày thực trạng đánh giá CCHCNN ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: đưa ra
mục tiêu, căn cứ, nội dung cũng như quy trình đánh giá công chức. Kiến nghị một số giải
pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả đánh giá CCHCNN: hoàn thiện pháp luật,
hoàn thiện hệ thống chức danh và tiêu chuẩn nghiệp vụ của CCHCNN, nâng cao dân chủ,
công khai, minh bạch trong đánh giá CCHCNN, xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý, đội
ngũ làm công tác tổ chức cán bộ có tâm, có tài...


Keywords: Cơng chức nhà nước; Hành chính nhà nước; Luật công chức; Luật hnh
chớnh


Content


Lời nói đầu


1.Tớnh cp thit của đề tài
(2)

mọi công việc”, “Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng”[50 ,tr 230], “Công việc thành
công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”[50, tr 195], “Vấn đề cán bộ là một vấn đề rất
trọng yếu, rất cần kíp”[50, tr 236]. Vì vậy, điều đầu tiên Đảng phải làm là phải biết rõ cán bộ.
Bác viết: “Kinh nghiệm cho ta biết: mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy những
nhân tài mới, một mặt khác thì những ng-ời hủ hố cũng lòi ra.”[50, tr 236]


Ngày nay, để thực hiện thành cơng sự nghiệp cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất n-ớc, d-ới
tác động của xu h-ớng toàn cầu hoá và hội nhập, cùng với những thành tựu phát triển v-ợt bậc
của công nghệ thông tin, Đảng và Nhà n-ớc ta đã và đang tập trung xây dựng một nền hành chính
trong sạch, vững mạnh có đủ phẩm chất và năng lực để quản lý, điều hành có hiệu lực, hiệu quả
mọi cơng việc của quốc gia. Trong ba bộ phận cấu thành của nền hành chính, việc xây dựng đội
ngũ cơng chức hành chính nhà n-ớc giữ vai trị quyết định. Bởi vì, suy cho cùng thì thể chế hành
chính, tổ chức bộ máy hành chính và cơ chế vận hành đều là sản phẩm của đội ngũ cơng chức
hành chính nhà n-ớc. Họ có vai trị quyết định sự thành bại của cách mạng và hiệu lực, hiệu quả
hoạt động của bộ máy hành chính nhà n-ớc. Họ là những ng-ời trực tiếp tham gia xây dựng
đ-ờng lối, chủ tr-ơng, chính sách, pháp luật, cũng chính họ là ng-ời tổ chức thực hiện, đánh giá
tổng kết và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung đ-ờng lối, chính sách pháp luật ấy.(3)

117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ
công chức trong các cơ quan nhà n-ớc, có quy định riêng một mục về đánh giá công chức gồm
03 điều (từ điều 37 đến điều 39) nh-ng trên thực tế còn mang tính hình thức. Quy chế đánh giá
cơng chức hàng năm (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày
5/12/1998 của Bộ tr-ởng, Tr-ởng ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ) gồm 3 ch-ơng, 9 điều quy
định chung về đánh giá công chức nh-ng cịn thiếu, sơ sài và có nhiều bất cập ch-a đáp ứng đ-ợc
yêu cầu đặt ra. Mặt khác, ch-a có sự thống nhất về nhận thức đối với những điểm chủ yếu về tiêu
chuẩn đánh giá công chức. Ph-ơng thức đánh giá cịn mang tính hình thức, chung chung, máy
móc, thiếu căn cứ cụ thể, khách quan, khoa học. Điều này dẫn đến kết quả đánh giá khơng có độ
chính xác, trung thực cao, thậm chí có tr-ờng hợp cá nhân có thẩm quyền cố tình đánh giá sai
nhằm vùi dập những cơng chức trung thực, mẫn cán có tinh thần đấu tranh thẳng thắn làm lẫn lộn
trắng đen. Đó cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc bố trí, sử dụng cơng chức hành chính nhà


n-ớc khơng hợp lý, nhân tài không đ-ợc trọng dụng để những kẻ cơ hội lọt vào bộ máy hành
chính làm mất lòng tin của nhân dân. Điều đó xảy ra đang là rào cản lớn đến tiến trình cơng
nghiệp hố, hiện đại hoá đất n-ớc, gây tác hại đến thành quả của công cuộc đổi mới, là một vấn
đề hết sức bức xúc cần sớm được giải quyết. Chính vì vậy, tơi đã chọn đề tài “Đánh giá cơng
chức hành chính nhà n-ớc ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm luận văn tốt nghiệp thạc
sỹ luật học của mình.


2. Tình hình nghiên cứu đề tài


Đánh giá, kiểm tra phẩm chất, năng lực của công chức hành chính nhà n-ớc đ-ơng nhiệm
xem có cịn đáp ứng đ-ợc tiêu chuẩn của cơng vụ hay khơng là hình thức mang tính khách quan.
Vấn đề này tuy đã đ-ợc đề cập từ lâu nh-ng ch-a đầy đủ và trên thực tế ch-a đ-ợc thực hiện một
cách nghiêm túc. Để nâng cao chất l-ợng của công tác này cần phải nghiên cứu làm rõ một số
vấn đề nh-: mục đích, nội dung, tiêu chuẩn đánh giá, ph-ơng thức đánh giá, quy trình đánh giá(4)

Trung -ơng); Nghị Định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của chính phủ về việc tuyển
dụng, sử dụng và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà n-ớc; Quy chế đánh giá công
chức hàng năm (Ban hành kèm theo Quyết định số 11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 5/12/1998
của Bộ tr-ởng, Tr-ởng ban Tổ chức – Cán bộ chính phủ); Quyết định số 414/TCCP – VC ngày
29/5/1993 của Bộ Tr-ởng – Tr-ởng ban Ban Tổ chức – Cán bộ Chính Phủ, về việc ban hành tiêu
chuẩn nghiệp vụ các ngạch cơng chức ngành hành chính; Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày
26/2/2007 của Bộ tr-ởng Bộ Nội vụ, về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên
chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa ph-ơng. Trong giới khoa học cũng có những cơng
trình nghiên cứu đề cập đến một vài khía cạnh nào đó về vấn đề đánh giá cán bộ, cơng chức nói
chung như “Hệ thống cơng vụ và xu h-ớng cải cách của một số n-ớc trên thế giới ” Nhà xuất bản
Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2004; “Quản lý nguồn nhân lực trong khu vực nhà n-ớc”, Nhà xuất
bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002; “Công vụ, công chức nhà n-ớc”, Nhà xuất bản T- pháp,
Hà Nội 2004; “Nâng cao chất l-ợng đội ngũ công chức quản lý nhà n-ớc đáp ứng yêu cầu cơng
nghiệp hố hiện đại hố đất n-ớc”, Luận án Tiến sĩ kinh tế của Nguyễn Bắc Son, Hà Nội 2005.


Những bài viết nghiên cứu như: “Kinh nghiệm đánh giá công chức của một số n-ớc trên thế giới”
đăng trên tạp chí Quản lý nhà nước số 12/2006; “Điều kiện bảo đảm đánh giá đúng cán bộ ”, tạp
chí Tổ chức nhà nước số 10/2006; “Tìm hiểu t- t-ởng Hồ Chí Minh trong công tác sử dụng và
quản lý cán bộ”, tạp chí Quản lý nhà nước số 5/2007; “Quan điểm lý luận đánh giá cán bộ lãnh
đạo, quản lý của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, tạp chí Tổ chức nhà nước số 6/2007 và rất nhiều bài
viết khác. Các cơng trình nghiên cứu này trong một chừng mực đã đề cập đến vấn đề đánh giá
cán bộ, cơng chức nói chung nh-ng cũng chỉ dừng lại ở một số khía cạnh nhất định mà ch-a có
một cơng trình chun khảo nào về vấn đề đánh giá cơng chức hành chính nhà n-ớc trong giai
đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất n-ớc. Vì vậy, đây là đề tài đầu tiên đi sâu vào
nghiên cứu vấn đề đánh giá công chức hành chính nhà n-ớc ở n-ớc ta trong giai đoạn hiện nay.


3. Mục đích và nhiệm vụ của luận văn(5)

Để đạt đ-ợc mục đích nêu trên, luận văn phải giải quyết đ-ợc những nhiệm vụ cụ thể sau
đây:


Nghiên cứu hệ thống lý luận về cơng chức hành chính nhà n-ớc, u cầu đối với cơng chức
hành chính nhà n-ớc trong giai đoạn đẩy mạnh cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất n-ớc. Nghiên
cứu kinh nghiệm đánh giá công chức hành chính nhà n-ớc ở Việt Nam thời kỳ phong kiến, kinh
nghiệm đánh giá công chức của một số n-ớc trên thế giới để xây dựng nên các tiêu chí, mục tiêu
và ph-ơng pháp đánh giá cơng chức hành chính nhà n-ớc trong giai đoạn cơng nghiệp hố, hiện
đại hố đất n-ớc.


Phân tích thực trạng những qui định pháp luật về đánh giá cán bộ, công chức và thực trạng
đánh giá trong các cơ quan hành chính nhà n-ớc để tìm ra nguyên nhân của thực trạng và kết
luận về tình hình thực hiện cơng tác đánh giá cơng chức hành chính nhà n-ớc ở n-ớc ta trong giai
đoạn hiện nay.


Kiến nghị những giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá cơng chức hành chính
nhà n-ớc trong giai đoạn cơng nghiệp hố, hiện đại hố đất n-ớc.4. Phạm vi nghiên cứu đề tài


Đánh giá cơng chức hánh chính nhà n-ớc có thể ở rất nhiều khía cạnh khác nhau nh- đánh
giá trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá năng lực thực thi cơng vụ, đánh giá về văn hố pháp
lý… Cũng có thể đánh giá cơng chức hành chính nhà nước ở rất nhiều các ngành, các lĩnh vực
khác nhau nh-: ngành tài chính ngân hàng, thuế, tài nguyên môi tr-ờng, đất đai, thuỷ sản, kiểm
lâm… mỗi ngành, mỗi lĩnh vực lại địi hỏi những tiêu chí khác nhau để đánh giá. Tuy nhiên,
trong phạm vi của đề tài chỉ đi sâu nghiên cứu những tiêu chí, mục đích, ph-ơng pháp chung đảm
bảo đánh giá đúng phẩm chất và năng lực của công chức hành chính nhà n-ớc trong giai đoạn
cơng nghiệp hố, hiện đại hoá đất n-ớc. Xem xét thực trạng của việc đánh giá cơng chức hành
chính nhà n-ớc, đ-a ra những giải pháp hoàn thiện pháp luật về đánh giá cơng chức hành chính
nhà n-ớc và các biện pháp nâng cao hiệu quả của việc đánh giá cơng chức hành chính nhà n-ớc.
Từ đó, tạo ra cơ sở pháp lý chung cho các cơ quan hành chính nhà n-ớc căn cứ vào để cụ thể hố
thành những tiêu chuẩn đánh giá công chức riêng cho cơ quan, ngành, lĩnh vực của mình. Những
số liệu đánh giá có tính chất minh họa là số liệu tác giả lấy tại một số cơ quan hành chính nhà
n-ớc ở tỉnh Ninh Bình.(6)

Để nghiên cứu đề tài, luận văn sử dụng ph-ơng pháp duy vật biện chứng, ph-ơng pháp duy
vật lịch sử và một số ph-ơng pháp nghiên cứu khoa học khác nhau nh-: ph-ơng pháp phân tích,
ph-ơng pháp tổng hợp, ph-ơng pháp bình luận, so sánh, ph-ơng pháp thống kê, ph-ơng pháp lịch
sử … Các phương pháp nghiên cứu trong luận văn được thực hiện trên nền tảng tư tưởng của chủ
nghĩa Mác- Lênin, t- t-ởng Hồ Chí Minh và trên cơ sở đ-ờng lối, quan điểm của Đảng Cộng Sản
Việt Nam về chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội.


6. ý nghÜa lý luận, thực tiễn và điểm mới của luận văn


Luận văn tập trung giải quyết những vấn đề sau đây:


Thứ nhất, làm rõ khái niệm, đặc điểm cơ bản của cơng chức hành chính nhà n-ớc; khái


niệm đánh giá công chức hành chính nhà n-ớc.


Thứ hai, đ-a ra tiêu chí đánh giá, ph-ơng pháp, quy trình đánh giá trên cơ sở mục đích
đánh giá cơng chức hành chính nhà n-ớc.


Thứ ba, kiến nghị hoàn thiện các quy định pháp luật về đánh giá cơng chức hành chính nhà
n-ớc và các giải pháp nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá cơng chức hành chính nhà n-ớc.


Những giải pháp đ-a ra trong luận văn là cơ sở để các cơ quan nhà n-ớc nghiên cứu, tham
khảo, hoàn thiện các quy định pháp luật về đánh giá cơng chức hành chính nhà n-ớc và xây dựng
các biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đánh giá cán bộ, công chức nói
chung và cơng chức hành chính nhà n-ớc núi riờng.


7. Cơ cấu luận văn


Ngoài lời nói đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, Luận văn gồm 03 ch-ơng với kết
cấu nh- sau:


Ch-ơng 1: Quan niệm về cơng chức hành chính nhà n-ớc và đánh giá công chức hành
chính nhà n-ớc.


Ch-ơng 2: Thực trạng đánh giá cơng chức hành chính nhà n-ớc ở Việt Nam trong giai đoạn
hiện nay.(7)

References


* Các văn bản, nghị quyết của Đảng:


1. Đảng cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật,
Hà Ni.2. Đảng cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị Trung Ương VII, khoá VII, Nxb Chính trị
Quèc gia, Hµ Néi.


3. Đảng cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị
Quốc gia, Hà Nội.


4. Đảng cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện đại hội đảng tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị
Quốc gia, Hà Nội.


5. Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện đại hội đảng toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị
Quốc gia, Hà Ni.


6. Ban t- t-ởng Văn hoá Trung -ơng (1997), Tài liệu nghiên cứu Nghị quyết hội nghị lần thứ 3,
Ban chấp hành trung -ơng Đảng khoá VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.


7. Tiờu chuẩn cán bộ, công chức cơ quan đảng, đoàn thể chính trị xã hội ban hành kèm theo
Quyết định số 450-QĐ/TCTW ngày 22/12/1998 của Ban Tổ chức Trung -ơng.


8. KÕt luËn số 15-KL/TW ngày 26/7/2002 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung -ơng
khoá IX về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung -ơng ba, khoá VII, Nghị quyết Trung -ơng
ba, khoá VIII và Nghị quyết Trung -ơng 7, khoá VIII về công tác tổ chức và cán bộ.


9. Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 5/2/2007 của Ban chấp hành Trung -ơng Đảng tại Hội nghị
lần thứ 4, Ban chấp hành Trung -ơng kho¸ X.


10. Quy chế đánh giá cán bộ (ban hành kèm theo Quyết định số 50-QĐ/TW ngày 3/5/1999 của
B Chớnh tr.


* Các văn bản pháp luật của Nhµ n-íc11. Hiến pháp năm 1992 đã đ-ợc sửa đổi, bổ sung năm 2001.(8)

13. Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng
và quản lý cán bộ công chức trong các cơ quan nhà n-ớc.


14. Quy chế đánh giá công chức hàng năm (Ban hành kèm theo Quyết định số
11/1998/QĐ-TCCP-CCVC ngày 5/12/1998 của Bộ tr-ởng, Tr-ởng ban TC-CB chính phủ).


15. Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 29/5/1993 của Bộ tr-ởng – Tr-ởng ban Ban Tổ chức –
Cán bộ Chính phủ về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức hành chớnh.


16. Thông t- số 444/TCCP VC ngày 5/6/1993 cđa Ban Tỉ chøc – C¸n bé ChÝnh phđ h-íng dẫn
áp dụng tiêu chuẩn các ngạch công chức hành chÝnh.


17. Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/2/2007 của Bộ tr-ởng Bộ Nội vụ về việc ban hành
quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa
ph-ơng.


18. Dự thảo báo cáo tổng kết giai đoạn I(2001-2005) và kế hoạch giai đoạn II(2006-2010) thực
hiện ch-ơng trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010.


* Các sách báo, tạp chí và tài liệu tham khảo kh¸c


19. GS.TS Hồng Chí Bảo(2006) Văn hố và con ng-ời Việt Nam trong tiến trình cơng nghiệp
hố, hiện đại hố theo t- t-ởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.


20. Võ Thanh Bình(2006), “Điều kiện đảm bảo đánh giá đúng cán bộ”, tạp chí Tổ chức nhà n-ớc,
(số 10), tr 32-34.21. Bộ Nội vụ(2006), “Nghiên cứu cơ sở khoa học hồn thiện chế độ cơng vụ ở Việt Nam”, Đề
tài khoa học độc lập cấp nhà n-ớc, (Mã s: TL-2004/25).


22. TS Ngô Thành Can(2004), Đào tạo, bồi d-ỡng tăng c-ờng năng lực làm việc cho cán bộ,
công chức, tạp chí Quản lý nhà n-ớc, (số 3), tr 22-26.


23. ThS Nguyễn Kim Diện(2007) “Quan điểm lý luận đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý của Chủ
tịch Hồ Chí Minh”, tạp chí Tổ chức nhà n-ớc, (số 6), tr 12-14.(9)

25. TS NguyÔn Trọng Điều(2002), Đào tạo và bố trí nguồn nhân lực phơc vơ héi nhËp kinh tÕ
Qc tÕ”, t¹p chÝ Quản lý nhà n-ớc, (số 5), tr 8-11.


26. GS,TS Nguyễn Duy gia(2004), Cải cách nền hành chính quốc gia ë n-íc ta, Häc viƯn Hµnh
chÝnh Qc gia, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội.


27. Nguyễn Hoàng Giáp(2000), Đào tạo cán bộ, công chức ở một số n-ớc trong bối cảnh toàn
cầu hoá, tạp chí Quản lý nhà n-ớc, (số 9), tr 40-42.


28. TS Lê Kim Hải(2004), Tìm hiểu quan điểm Hồ Chí Minh về giáo dục cán bộ, công chức,
tạp chí Quản lý nhà n-íc, (sè 5), tr 30-32, 37.


29. Nguyễn Tiến Hiệp(2001), “Công tác kiểm tra, đánh giá quan lại của Nhà Nguyễn”, tạp chí
Quản lý nhà n-ớc, (số 2), tr 18-19.


30. Phạm Quỳnh Hoa(2002), Quản lý nguån nh©n lùc trong khu vùc nhµ n-íc, Nxb Chính trị
Quốc gia, Hà Nội.


31. Nguyn Thu Huyền(2006), “Kinh nghiệm đánh giá công chức của một số nước trên thế giới”,
tạp chí Quản lý nhà n-c, (s 12), tr 48-51.32. ThS Lê Văn In(2001), Đào tạo công chức ở Xinh-ga-po, tạp chí Quản lý nhà n-ớc, (số 7),
tr 55-57.


33. ThS. Chu Xuân Khánh (2007) Tìm hiểu t- t-ởng Hồ Chí Minh trong công tác sử dụng và
quản lý cán bộ, tạp chí Quản lý nhà n-ớc, (số 5), tr 2-5.


34. Lưu Văn Mao(2002), “Nhìn lại việc tiêu chuẩn hố đội ngũ cán bộ, cơng chức từ năm 1993
đến nay”, tạp chí Quản lý nhà n-ớc, (số 5), tr 12-15,63.


35.ThS Vũ Đăng Minh(2000), “Dự báo xu h-ớng phát triển đội ngũ cơng chức hành chính những
năm đầu thế kỷ 21”, tạp chí Quản lý nhà n-ớc, (số 1), tr 21-25


36. ThS Vũ Đăng Minh(2001), “Một số suy nghĩ b-ớc dầu về xây dựng cơ cấu cơng chức trong
cơ quan hành chính nhà nước”, tạp chí Quản lý nhà n-ớc, (số 4), tr 31-33,38.(10)

38. Hoàng Phương(2006), “Sáng kiến nâng cao đạo đức trong nền cơng vụ Thái Lan”, tạp chí Tổ
chức nhà n-ớc, (số 3), tr 41-43.


39. TS Nguyễn Minh Phương(2005), “Tiếp tục kiện toàn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ
sở trong sạch, vững mạnh”, tạp chí Quản lý nhà n-ớc, (số 5), tr 18-22.


40. Lê Ngọc Quảng(2007), “Đạo đức công vụ trong cơ quan hành chính nhà nước”, tạp chí Tổ
chức nhà n-ớc, (số 2), tr 32-33.


41. Sở Lao động – Th-ơng binh và xã hội tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 99/QĐ-LĐTBXH, ngày
17/1/2008 của Giám đốc Sở Lao động - Th-ơng binh và xã hội Ninh Bình, về việc khen
th-ởng tập thể, cá nhân năm 2007.


42. Sở Tài ngun và Mơi tr-ờng tỉnh Ninh Bình, Bảng tổng hợp kết quả đánh giá cán bộ, công
chức, viên chức năm 2006, ngày 30/1/2007.43. Sở Tài nguyên và Mơi tr-ờng tỉnh Ninh Bình, Quyết định số 01/QĐ-TNMT, ngày 03/1/2008
của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi tr-ờng Ninh Bình về việc khen th-ởng cho tập thể, cá
nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua của ngành Tài nguyên và môi tr-ờng
Ninh Bình năm 2007.


44. Diệp Văn Sơn(2007), “Cần bổ sung thêm chế định sát hạch cơng chức”, tạp chí Tổ chức nhà
n-ớc, (số 1), tr 41-43.


45. PGS.TS Lª Minh Tâm, ThS Vũ Thị Nga, Tr-ờng Đại học Luật Hà Nội(2002), Giáo trình Lịch
sử Nhà n-ớc và pháp luật Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội.


46. PGS.TS Phạm Hồng Thái(2004), Công vụ, công chức Nhà n-ớc, Nxb T- pháp, Hà Nội.


47. Nguyn Vn Tht(2002), “Bàn Thêm về vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức trong
tình hình hiện nay”, tạp chí Quản lý nhà n-ớc, (số 5), tr 16-19.


48. PGS.TS Lê Minh Thông(2007), Vấn đề xây dựng đội ngũ quan lại Việt Nam thời vua Lê
Thánh Tông, Hội thảo về Quốc triều Hình luật những giá trị lịch sử và đ-ơng đại, ngày
16-17/4 tại Thanh Hoá.(11)

50. Lê Duy Truy(2006), Chủ tịch Hồ Chí Minh với xây dựng Nhà n-ớc và công tác cán bộ, Nxb
T- pháp, Hà Nội.


51. PGS.TS Nguyễn Cửu Việt, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội(2005), Giáo trình Luật hành
chính Việt Nam , Nxb Đại häc Quèc gia Hµ Néi, Hµ Néi.


52. Thượng tá Nguyễn Văn Vinh(2000), “Góp phần nâng cao chất l-ợng đội ngũ cán bộ, công
chức ở nước ta hiện nay”, tạp chí Quản lý nhà n-ớc, (số 8), tr 22-24,60.53. NguyÔn Nh- ý (1998), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb Văn hoá Thông tin, Hà Nội.


54. Http://www.vietnamnet.vn/nhandinh, Công chức tr-ớc hết phải là công dân tốt, ngày
18/1/2007.


55. Http://www.vietnamnet.vn/nhandinh, Chng lóng phí bằng năng lượng hố năng lực cán bộ”,
ngày 26/5/2005.


56. Http:// www.lanhdao.net, “Dùng môi trường mới để đánh giá cán bộ”, ngày 24/4/2006


57. Http://www.chungta.com/suyngam, “Đạo đức và tài năng”, theo tạp chí người đọc sách, ngày
12/9/2006.


58. Http://www.cpv.org.vn/tiengviet/tochuccanbo, “Năng lực và đạo đức cán bộ”, ngày
24/9/2007.


59. Http://www.cpv.org.vn/tiengviet/tochuccanbo, Thực hiện các quy chế và văn minh công sở,
ngày 19/9/2007.

Cụng chc nhà nước;
Hành chính nhà nước;
Luật công chức;
Luật hành chính
Http://www.vietnamnet.vn/nhandinh,
www.lanhdao.net,
Http://www.chungta.com/suyngam,
Http://www.cpv.org.vn/tiengviet/tochuccanbo,

×