Tải bản đầy đủ (.ppt) (23 trang)

bai 9

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (377.04 KB, 23 trang )

(1)



TiÕt 10

sù phơ thc cđa ®iƯn trởvào vật liệu làm

dây dẫnBiờn son: Lờ Th HạnhTrườngưTHCSưư

THANH BèNH

ưS


l
(2)

KiĨm tra bµi cịCâu 1: Hai đoạn dây bằng đồng, cùng chiều dài, có tiết diện và điện
trở t ơng ứng là S1 , R1 và S2 , R2 . Hệ thức nào sau đây đúng?


A. S1 R1= S2R2
B. S1/ R1= S2/R2
C. R1R1> S1S2


D. Cả ba hệ thức trên đều sai.(3)

KiĨm tra bµi cị
Câu 2: Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết
diện S1 = 5mm2 và có điện trở R


1= 8,5 ôm. Dây thứ hai có tiết diện


S2=0,5mm2 . Tính điện trở R
2?


Đáp ¸n :


V× S

2

= S

1

/10
(4)

lớp 7, ta đã biết đồng là kim loại dẫn điện rất


tốt, chỉ kém có bạc, nh ng lại rẻ hơn bạc rất nhiều.


Vì thế đồng th ờng đ ợc dùng làm dây dẫn để nối


các thiết bị và dụng cụ trong các mạng điện. Vậy


căn cứ vào đặc tr ng nào để biết chính xác vật liệu


ny dn in tt hn vt liu kia ?Đó là nội dung nghiên cứu của bài hôm nay:sự phụ thuộc của


điện trở vào
(5)

C1. xác định sự phụ
thuộc của điện trở vào vật
liệu làm dây dẫn thì phải
tiến hành thí nghiệm với
dây dẫn có đặc điểm gì ?I.­ sù phơ thc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn


TLC1. Để xác định sự phụ thuộc của
điện trở vào vật liệu làm dây dẫn thì
phải tiến hành đo điện trở của các dây
dẫn có cùng chiều dài và cùng tiết diện
nh ng bằng các vật liệu khác nhau.


1. ThÝ nghiÖm


a. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện để tiến hành thí nghiệm xác định điện trở
của các dây dẫn.


b. Lập bảng ghi kết quả TN.
c. Tiến hành TN.(6)

I.ư sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
1. Thí nghiệm


a.S mch điện để tiến hành TN xác định điện trở của các dây dẫn.


A


V


K +(7)

I.­ sù phô thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dÉn
1. ThÝ nghiÖma. Sơ đồ mạch điện để tiến hành TN xác định điện trở của các dây dẫn.
b. Lập bảng ghi kết quả TN.


KQ đo
Lần TN


Hiệu điên thế


(V) C ng dũng điện (A) Điện trở dây dẫn ( )


Dõy ng


Dây nhôm


Dây sắt


U2=
U3=


I1=


I1=
I3=


R2=
R3=(8)

K
A B


6V
K
5
3
2
0
1
4
6
V

-+


R1=U1/I1= 6/3,5 1,7«m


Dây đồng l1= 100m, S1=1mm2


K
5
3
2
0
1
4
6
A

-+


I.­ sù phơ thc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn1. ThÝ nghiƯm
c. TiÕn hµnh TN.(9)

K
A B
6V
K
5
3
2
0
1
4
6
V

-+


R1=U1/I1= 6/2 3 ôm


Dây nhôm l1= 100m, S1=1mm2


K
5
3
2
0
1
4


6
A

-+


I.ư sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn


1. Thí nghiệm
c. Tiến hành TN.(10)

K
A B
6V
K
5
3
2
0
1
4
6
V

-+


R1=U1/I1= 6/ 0,5 12 ôm


Dây sắt l1= 100m, S1=1mm2


K


5
3
2
0
1
4
6
A

-+


I.ư sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn


1. Thí nghiệm
c. Tiến hành TN.(11)

I.ư sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn
1. Thí nghiệm


Lập bảng ghi kết quả TN (số liệu ghi bảng d ới là xấp xỉ).


KQ đo
Lần TN


Hiệu ®iªn thÕ


(V) C ờng độ dịng điện (A) Điện tr dõy dn ( ụm )


Dõy ngDây nhôm


Dây s¾t


U2= 6V
U3= 6V


I1= 3,5


I1= 2
I3= 0,5


R2= 3
R3= 12


R1= 1,7
U1= 6V


2. KÕt luËn(12)

I.­ sù phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn


R3= 12
II.ưđiện trở SUấT Công thức điện trở


1.ưĐiệnưtrởưsuấtư


S phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn đ ợc đặc tr ng bằng một
đại l ợng là điệnưtrởưsuất của vật liệu.Điệnưtrởưsuất của một vật liệu (hay một chất) có trị số bằng điện trở của
một đoạn dây dẫn hình trụ đ ợc làm bằng vật liệu đó có chiều dài 1 m và
có tiết diện là 1 m2.


Điệnưtrởưsuất đ ợc ký hiệu là (đọc là rụ)(13)

Bảng 1: Điện trở suất ở 20

C của một số chấtKim loại Hợp kim


Bạc 1,6.10-8 Nikêlin 0,40.10-6


Đồng 1,7.10-8 Manganin 0,43.10-6


Nhôm 2,8.10-8 Constantan 0,50.10-6


Vonfam 5,5.10-8 Nicrom 1,10.10-6


Sắt 12,0.10-8


)


(

m
(14)

I.ư sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn


R3= 12
II.ưđiện trở SUấT Công thức điện trở


1.ưĐiệnưtrởưsuấtưC2 Dựa vào bảng 1 hÃy tính điện trở của đoạn dây dẫn Constantan dài
l = 1m và cã tiÕt diÖn S = 1mm2(15)

I.­ sù phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn


R3= 12
II.ưđiện trở SUấT Công thức điện trở


1.ưĐiệnưtrởưsuấtư


2.ưCôngưthứcưđiệnưtrởưư


Các b ớc tính Dây dẫn (đ ợc làm từ vËt liƯu cã ®iƯn


trë st ) Điện trở của dây dẫn
1 Chiều dài 1 m TiÕt diƯn 1m2 R


1 =


2 ChiỊu dµi l (m) TiÕt diÖn 1m2 R2 =


3 ChiỊu dµi l (m) TiÕt diƯn S (m


2) R


1 =


S
l
l


C2. Để xây dựng công thức điện trở R của một đoạn dây dẫn có chiều dài
l, có tiết diện S và làm bằng vật liệu có điện trë suÊt , h·y tÝnh c¸c b íc
nh b¶ng d íi.(16)

I.­ sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn


R3= 12
II.ưđiện trở SUấT Công thức điện trở


1.ưĐiệnưtrởưsuấtư


2.ưCôngưthứcưđiệnưtrởưư
3.ưKếtưluậnư


Điện trở của của dây dẫn đ ợc tính b»ng c«ng thøc­


S


l


Rtrong đó: là điện trở suất ( m)
l là chiều dài dây dẫn (m)
S là tiết diện dây dẫn (m2 )
(17)

I.­ sù phơ thc cđa ®iƯn trở vào vật liệu làm dây dẫn


R3= 12
II.ưđiện trở SUấT Công thức điện trở


III.ưVận dụng


C4 Tính điện trở của đoạn
dây dẫn đồng dài l = 4m có
tiết diện trịn, đ ờng kính
d=1mm (lấy )


Giải C4 Tiết diện của dây đồng là: S =
r2.3,14 = (5.10-4)2 3,14= 7850.10-10m2


Điện trở của đoạn dây dẫn là:


R= 1,7.10-8.4/7850.10-10 0,087


14
,
3
(18)

I.ư sự phụ thuộc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫnII.ưđiện trở SUấT Công thức điện trở


III.ưVận dụng


C5 Từ bảng 1 hÃy tính:


+ Điện trở sợi dây nhôm dài
2m có tiết diện 1mm2.


+ Điện trở của sợi dây


nikêlin dài 8m, có tiết diện
tròn và đ ờng kính là 0,4mm
(lÊy )


+ Điện trở sợi dây đồng dài
400m và có tiết diện 2mm2


14
,
3

TLC5 Từ bảng 1 ta tính:
+ Điện trở sợi dây nhôm :
R= 2,8.10-8.2.106= 0,056+ Điện trở của sợi dây nikêlin :


R= 0,4.10-6.8/3,14.(0,2.10-3)2 25,5


+ Điện trở sợi dây đồng dài :
R=1,7.10-8.400/2.10-6= 3,4(19)

I.­ sù phô thuéc của điện trở vào vật liệu làm dây dẫn


R3= 12
II.ưđiện trở SUấT Công thức điện trở


III.ưVận dụng


C6 Một sợi dây tóc bóng đèn
làm bằng vonfam 200C cú


điện trở 25 ôm, có tiết diện
tròn bán kính 0,01mm. HÃy
tíh chiều dài của dây tóc này
(lấy ) 3,14


TLC6


Chiều dài của dây tóc là:l = R.S/ =25.3,14.10-10/5,5.10-8
14,3 cm(20)

vËt liƯu kh¸c nhauCác cuộn biến thế đ
ợc cuốn bằng dây
đồng.


Dây nhôm, dây
đồng và vẽ mặt
cắt của nó.


Dây cáp có lừi
gia bng
ng.


Dây hợp kim(21)

ã

Điệnư trởư suấtư củaư vậtư liệuư càngưnh thỡ vt liu ú dn in


cngtt.ã

Điệnư trởư củaư dâyư dẫnư tỷư lệưthuậnư vớiư chiềuư dàiư lư củaư dâyư


dẫn,ưtỷưlệưnghịchưvớiưtiếtưdiệnưSư


củaư dâyư dẫnư vàư phụư thuộcư vàoư


vậtưliệuưlàmưdâyưdẫn:ư

(22)

Dặn dò- V nh học kỹ bài, đọc có thể


em ch a bit.
(23)

Cám ơn các em?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×