Tải bản đầy đủ (.doc) (34 trang)

KE HOACH CA NHAN MON GDCD HAY NHAT

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.67 MB, 34 trang )

(1)

KẾ HOẠCH CÁ NHÂN


Năm học: 2010 - 2011PHẦN ISƠ LỰƠC LÝ LỊCH,ĐĂNG KÍ CHỈ TIÊU THI ĐUA, NHIỆM VỤ CHUNG


I. Sơ

yếu lý lịch.1. Họ và tên:

Nguyễn Đức Hiếu

Nam/Nữ: Nam


2. Ngày, tháng, năm sinh: 26 – 05 - 1983


3. Nơi cư trú (tổ, đường phố, phường, xã, TP) Thôn 11A – xã Nghĩa Tâm huyện Văn Chấn
-tỉnh Yên Bái.


4. Điện thoại: cố định 0293.573 983, điện thoại di động 0979506179


5. Mơn dạy: Giáo dục cơng dân. Trình độ, mơn đào tạo: Đại học, Giáo dục công dân


6. Số năm công tác: 5 năm.
7. Kết quả danh hiệu thi đua:


- Năm học 2007 – 2008: Lao động tiên tiến, QĐ số...ngày...tháng....năm 2008 của


- Năm học 2008 – 2009: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở QĐ số 155 ngày 17 tháng 07 năm


2009 của Sở GD & ĐT Yên Bái.- Năm học 2009 – 2010: Lao động tiên tiến, QĐ số....ngày...tháng...năm 2010 của
8. Nhiệm vụ, công tác được phân công.


- Chuyên môn: Giảng dạy môn Giáo dục công dân khối 10 +11 +12
- Kiêm nghiệm: Thư kí Hội đồng, Giáo vụ


II. Chỉ tiêu

đă

ng kí thi

đ

ua.1 Đăng kí danh hiệu thi đua năm học


Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở


2. Tên đề tài nghiên cứu hay sáng kiến kinh nghiệm

.“Vai trò của phương tiện và thiết bị dạy học trong giảng dạy môn Giáo dục công dân lớp 11”


3. Đăng kí tỉ lệ (%)điểm TB mơn: G-K-TB-Y-Kém năm học 2010 – 2011.


T


T Môn


Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12


G K TB Y K’ G K TB Y K’ G K TB Y K’


1 GDCD 10 40 45 5 0 10 35 50 5 0 10 35 50 5 0


Trường: THPT Văn Chấn CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
(2)

III. Nhiệm vụ chung.1. Nhận thức tư tưởng, lập trường, chính trị vững vàng.


2. Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Đảng, của Nhà nước, Luật Giáo dục 2005,
Điều lệ trường phổ thông.


3. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của cơ quan, đơn vị, đảm bảo số lượng, chất lượng ngày,
giờ công lao động.


4. Giữ gì đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, trong sáng của người giáo viên, có ý thức đấu
tranh chống các biểu hiện tiêu cực, sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và nhân dân.


5. Có tinh thần đồn kết, tính trung thực trong cơng tác, quan hệ đồng nghiệp, thái dộ phục vụ nhân
dân và học sinh.


6. Ln có tinh thần học tập nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, ý thức tổ chức kỉ luật, tinh
thần trách nhiệm trong giảng dạy và công tác, tinh thần phê bình và tự phê bình.


7. Thực hiện các cuộc vận động: Hai không, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,
Thực hiện Luật ATGT, Ứng dụng CNTT trong giảng dạy, Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực, các phong trào thi đua khác.


8. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động của tổ chức đoàn thể, hoạt động xã hội, văn hoá,
văn nghệ, TDTT...


PHẦN II
(3)

Kế hoạch môn Giáo dục công dân Người lập và thực hiện kế hoạch: Nguyễn Đức HiếuTháng
08/2009


- Soạn giáo án, làm kế hoạch cá
nhân, lên lịch báo giảng.


- Nghiên cứu các văn bản hướng
dẫn nhiệm vụ năm học của Sở,
Bộ


- Đăng kí danh hiệu thi đua cá
nhân với tổ và nhà trường.


- Khảo sát chất lượng HS lớp
giảng dạy.


- Phân công giảng dạy cho giáo
viên theo sự chỉ đạo của BGH.
- Tham gia học tập chính trị đầu
năm do nhà trường tổ chức.
- Lên kế hoạch trong công tác
kiêm nghiệm theo sự chỉ đạo của
BGH và BCM.


- Làm quen với HS.


- Chuẩn bị mọi điều kiện
thuận tiện cho việc giảng dạy
theo đúng lịch của Bộ và Sở


Giáo dục. Phương tiện: SGK,
SGV, tài liệu khác.


- Đánh giá HS lớp giảng dạy
thông qua kết quả khảo sát
nhằm phân loại đối tượng HS
để có phương pháp giáo dục
phù hợp.Lập được danh sách
HS yếu kém và HS khá giỏi.


- Cá nhân giáo
viên


- Kết hợp với
tổ chuyên môn
và Ban CM
nhà trường.


Tháng
09/2009


- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy


theo sự phân công của BCM và
theo PPCT.


- Làm tốt công tác kiêm nghiêm
- Tham gia tổ chức tốt lễ khai
giảng, hội nghị công nhân viên
chức- Hưởng ứng phong trào thi đua
lần thứ nhất của nhà trường
- Tham gia Hội nghị PHHS lần I
- Lên kế hoạch trong công tác
kiêm nghiêm theo sự chỉ đạo của
BGH và BCM


- Duy trì nề nếp giảng dạy.


- Mục đích: tạo khơng khí
mới cho năm học, thực hiện
quy chế dân chủ ở cơ sở.
- Đăng kí danh hiệu thi đua
phù hợp với năng lực, thể
hiện ý thức trách nhiệm trong
công tác.


- Cá nhân giáo


viên


- Ban thi đua,
tổ CM


- Ban CM


Tháng
10/2009- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
CM theo phân phối chương trình
của Bộ và kế hoạch của nhà
trường.


- Tham gia hội giảng hội giảng
cấp tổ, tham gia công tác bồi
dưỡng CM do nhà trường tổ
chức. Hoạt động nhóm ngang.
- Tham gia các hoạt động tập
thể.


- Tham gia lễ kỉ niệm thành lập
Hội liên hiệp PNVN


- Lên kế hoạch trong công tác
kiên nghiệm theo sự chỉ đạo của
BGH và BCM.


- Ổn định nề nếp gỉang dạy,


kiểm tra và đánh giá HS theo
PPCT.


- Học hỏi và trau dồi về CM
nghiệp vụ, giúp đỡ đồng
nghiệp trong công tác giảng
dạy.


- Nâng cao chất lượng giảng


dạy trong điều kiện cho phép
của CSVC nhà trường.


- Cá nhân GV
- Tổ CM.
nhóm ngang
- Ban CM


- Thực hiện nhiệm vụ CM theo
PPCT của Bộ và nhà trường.
- Tham gia công tác nghiên cứu
khoa học


- Lên kế họach ôn tập học kì cho


- Ổn định nề nếp giảng dạy,


kiểm tra và đánh giá HS theo
PPCT


- Nâng cao chất lượng giảng
dạy trong điều kiện cho phép


- Cá nhân giáo
viên


- Ban CM(4)

PHẦN III
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BỘ MƠN


I. Lớp 10 (Cơ bản) Mơn: Giáo dục cơng dân.


1. T ng th .Học kì Số tiết trongtuần Số điểmmiệng Số bài kiểm tra15’/1 hs Số bài kiểm tra 1tiết trở lên/1 hs


Số tiết dạy
chủ đề tự
chọn (nếu có)


Kì I (19


tuần) 1 1 1 2 0


Kì II(18


tuần) 1 1 1 2 0


Cộng cả


năm 37 2 2 4 0


2.Kế hoạch chi tiết.


Từ ngày,


tháng, năm Tuần


Tiết


PPCT


Nội dung Mục đích, yêu cầu, biện pháp, điều kiện,phương tiện thực hiện.


Ghi chú
(KT 15’,
45’, HK


Từ ngày
09/08 đến


15/08


1 1


Bài 1: Cơng
dân với việc
hình thành
TGQ, PPL
khoa học


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nhận biết được mối quan hệ
giữa Triết học với các môn học cụ thể,
hiểu rõ được nguyên tắc xác định
CNDV và CNDT trong triết học.
+ KN: So sánh được triết học với các


môn khoa học cụ thể, biết nhận xét kết
luận những biểu hiện duy tâm, duy vật
trong đời sống.


TĐ: Trân trọng ý nghĩa TH BC và
KH; phê phán triết học duy tâm, cẩm
nhận được TH là cần thiết và bổ ích
hỗ trợ cho các môn khoa học khác.
- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin.


Từ ngày


2 2 Bài 1: Cơng


dân với việc
hình thành
TGQ, PPL
khoa học


- Mục đích, yêu cầu.(5)

16/08 đến
22/08


(tiết 2)


CC và TGQ DV.+ KN: So sánh PPL BC với PPL SH,
biết nhận xét kết luận những biểu hiện
duy tâm, duy vật trong đời sống.
TĐ: Trân trọng ý nghĩa TH BC và
KH; phê phán triết học duy tâm, cẩm
nhận được TH là cần thiết và bổ ích
hỗ trợ cho các môn khoa học khác.
- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
23/08 đến


29/08


3 3


Bài 2: Thế
giới vật chất
tồn tại khách


quan


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu được Giới tự nhiên tồn tại
khách quan; hiểu được con người là


sản phẩm của giới tự nhiên.


+ KN: Phân biệt được một số dạng cụ
thể của gới tự nhiên, vận dụng kiến
thức đã học lý giải được một số vấn đề
trong cuộc sống phù hợp với khả năng
của mình.


+ TĐ: Tơn trọng tự nhiên tích cực bảo
vệ mơi trường, tôn trọng thực tại
khách quan trong suy nghĩ và hành
động.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
30/08 đến


05/09


4 4


Bài 2: Thế
giới vật chất
tồn tại khách


quan(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu được xã hội là sản phẩm
đặc thù của giới tự nhiên; hiểu được
con người có thể nhận thức và cải tạo
được giới tự nhiên.


+ KN: Phân biệt được một số dạng cụ
thể của gới tự nhiên, vận dụng kiến
thức đã học lý giải được một số vấn đề
trong cuộc sống phù hợp với khả năng
của mình.


+ TĐ: Tơn trọng tự nhiên tích cực bảo
vệ mơi trường, tôn trọng thực tại
khách quan trong suy nghĩ và hành
động.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin(6)

Từ ngày
06/09 đến


12/09


5 5động và phát
triển của thế
giới vật chất


+ KT: Hiểu rõ được KN vân động,
nhận thức được động là phương thức
tồn tại của thế giới vật chất, năm được
KN PT, PT là khuynh hướng của quá
trình vận động.


+ KN: Phân biệt được các hình thức
vận động cơ bản của thế giới vật chất,
khơng có SVHT nào không vận động.
+ TĐ: Xem xét SVHT trong sự vận
động và phát triển không ngừng, phê
phán thái độ bảo thủ trong cuộc sống
cá nhân và tập thể.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


tra 15’


Từ ngày
13/09 đến


19/096 6


Bài 4: Nguồn
gốc vận
động, phát
triển của sự


vật và hiện
tượng


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được khái niệm mâu thuẫn
và hiểu rõ được sự thống nhất giữa các
mặt đối lập giữa các mặt đối lập.
+ KN: Vận dụng KN MT khi phân
tích một sự vật hiện tượng, phân biệt
được MT TH với MT thông thường
trong cuộc sống hàng ngày.


+ TĐ: Dám đấu tranh giải quyết mâu
thuẫn phê phán lối sông ngại va chạm,
che dấu mâu thuẫn.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê ninTừ ngày
20/08 đến


26/09


7 7


Bài 4: Nguồn
gốc vận
động, phát
triển của sự


vật và hiện
tượng


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được sự đấu tranh giữa
các mặt đối lập và hiểu được mâu
thuẫn là nguồn gốc vận động phát
triển của sự vật và hiện tượng.


+ KN: Vận dụng KN MT khi phân
tích một sự vật hiện tượng, phân biệt
được MT TH với MT thông thường
trong cuộc sống hàng ngày.


+ TĐ: Dám đấu tranh giải quyết mâu


thuẫn phê phán lối sông ngại va chạm,
che dấu mâu thuẫn.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin(7)

Từ ngày
27/09 đến


03/10 8 8


Bài 5: Cách
thức vận
động, phát
triển của sự


vật và hiện
tượng.


+ KT: Nắm được KN chất và lượng
theo nghĩa triết học, nhận thức được
sự biến đổi của lượng dẫn đến sự biến
đổi của chất là quy luật phổ biến của
SVHT.


+ KN: Giải thích được mặt chất và
mặt lượng của sự vật; chứng minh
được cách thức lượng đổi dẫn đến chất
đổi.+ TĐ: Trong học tập và rèn luyện phải
kiên trì, nhẫn lại khắc phục thái độ
nơn nóng đốt cháy giai đoạn.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
04/10 đến


10/10


9 9


Bài 6:
Khuynh
hướng phát
triển của sự
vật và hiện


tượng.


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu được đặc điểm cơ bản của
phủ định biện chứng, phê phán phủ
định siêu hình, nhận biết được khuynh
hướng phát triển của SVHT.+ KN: Thực hiện được sự lọc bỏ, kế
thừa theo quan điểm phủ định biện
chứng.


+ TĐ: Ủng hộ cái mới làm theo cai
mới; tránh thái độ phủ định sạch trơn,
hoặc kế thừa thiết chọn lọc.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
11/10 đến


17/10 10 10


Kiểm tra 1
tiết


- Mục đích, yêu cầu.


+ Đánh giá được CL HT bộ môn của
HS TĐ của HS đối với bộ môn


+ Đánh giá được KN, kĩ sảo làm bài
của HS và KN VD KT vào thực tế
+ Từ đó GV có cái nhìn tổng qt và
điều chỉnh PP và KN truyền thụ KT


cho HS.


Kiểm
tra 45’


Từ ngày
18/10 đến


24/10 11 11


Bài 7: Thực
tiễn và vai trị


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Hiểu được thế nào là nhận thức;
hiểu được hai giai đoạn của q trình
nhận thức.


+ KN: Nêu được các ví dụ về các dạng
hoạt động thực tiễn.(8)

của thực tiễn
đối với nhận


thức


(tiết 1)


đời sống xã hội.- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
25/10 đến


31/10


12 12


Bài 7: Thực
tiễn và vai trò


của thực tiễn
đối với nhận


thức


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu được thế nào thực tiễn;
vai trò của thực tiễn đối với nhận thức.
+ KN: Nêu được các ví dụ về các dạng
hoạt động thực tiễn.


+ TĐ: Luôn coi trọng vai trò của hoạt


động thực tiễn đối với nhận thức và
đời sống xã hội.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
01/11 đến


07/11 13 13


Bài 8: Tồn tại
xã hội và ý
thức xã hội


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được tồn tại xã hội là gì
và có những yếu tố nào.


+ KN: Giải thích được mặt tích cực và
tiêu cực của TTXH, lấy được ví dụ về
các yếu tố của TTXH.


+ TĐ: Đồng ý với quan điểm duy vật
lịch sử , phê phá các yếu tố tiêu cực
sai trái.- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
08/11 đến


14/11


14 14


Bài 8: Tồn tại
xã hội và ý
thức xã hội


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được Phương thức sản
xuất có những yếu tố nào và mối quan
hệ giữa LLSX với QHSX.


+ KN: Giải thích được mặt tích cực và
tiêu cực của TTXH, lấy được ví dụ về
các yếu tố của TTXH.


+ TĐ: Đồng ý với quan điểm duy vật
lịch sử , phê phá các yếu tố tiêu cực


sai trái.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
15/11 đến


21/11


15 15


Bài 8: Tồn tại
xã hội và ý
thức xã hội


(tiết 3)


- Mục đích, yêu cầu.(9)

YTXH.


+ KN: Giải thích được mặt tích cực và
tiêu cực của YTXH, lấy được ví dụ về
các yếu tố của YTXH.


+ TĐ: Đồng ý với quan điểm duy vật
lịch sử , phê phá các yếu tố tiêu cực
sai trái.- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
22/11 đến


28/11 16 16


Thực
hành-Lồng ghép
pháp luật


thuế


(tiết 1).


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu được các quyền và nghĩa
vụ của người nộp thuế; hiểu được
quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan
thuế.


+ KN: Liên hệ được giữa nội dung bài
học với thực tiên thu nộp thuế thực
hiện nghĩa vụ trách nhiệm của cá nhân
các cơ nhà nước các tổ chức xã hội
với công tác thuế ở địa phương.+ TĐ: Thực hiện tốt quyền và nghĩa
vụ của người nộp thuế.


Từ ngày
29/11 đến


ngày 05/12 17 17


Ơn tập học kì
I


- Mục đích, u cầu.


+ Giúp HS ôn tập kiến thức đã học.
+ Giúp HS ôn tập một cách có hệ
thống


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
06/12 đến


12/12 18 18


Kiểm tra học
kì I- Mục đích, yêu cầu.


+ Đánh giá chất lượng học tập bộ mơn
của HS sau một kì học.


+ Đánh giá được kĩ năng kĩ sảo làm
bài của HS từ đó GV có điều chỉnh
(nếu có) phù hợp.


Kiểm
tra học


kì 45
phút


Từ ngày
13/12 đến


19/12


19 19


Bài 9: Con
người là chủ


thể của lịch
sử, là mục
tiêu phát triển


của xã hội(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu rõ được cơ sở hình thành
và phát triển của xã hội lồi người;
hiểu rõ được cơng người là chủ nhân
của các giá trị vật chất và tinh thần.
+ KN: Lấy được ví dụ về tầm quan
trọng của việc chế tạo ra công cụ lao
động sx đối với việc hình thành và
phát triển của xã hội lồi người.(10)

mình, tơn trọng mọi người, mông
muốn được góp sức vào sự phát triển
của cộng đồng và xã hội.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
20/12 đến


26/12


20 20


Bài 9: Con


người là chủ


thể của lịch
sử, là mục
tiêu phát triển


của xã hội


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu rõ được con người là mục
tiêu phát triển của xã hội và con người
giữ vị trí trung tâm.


+ KN: Lấy được ví dụ về tầm quan
trọng của việc chế tạo ra công cụ lao
động sx đối với việc hình thành và
phát triển của xã hội loài người; năm
được những thông tin và chứng minh
sự quan tâm của đảng và NN ta đối
với sự phát triển toàn diện con người.
+ TĐ: Biết quý trọng cuộc sống của
mình, tôn trọng mọi người, mơng
muốn được góp sức vào sự phát triển
của cộng đồng và xã hội.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,


SGK Triết học Mác – Lê nin


Từ ngày
27/12 đến


02/01


21 21 Bài 10: Quanniệm về đạo
đức


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Năm được KN đạo đức, quan
niệm về đạo đức luôn biến đổi cùng
lịch sử, mối quan hệ đạo đức với PL
và PTTQ; nêu được vai trò của đạo
đức.


+ KN: Vận dụng những kiến thức đã
học để lý giải một số vấn đề về đạo
đức.


+ TĐ: Có thái độ đúng với các hiện
tượng đạo đức xã hội nói chung, các
hiện tượng đạo đức trong xã hội Việt
Nam nói riệng


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Đạo dức học Mác – Lê ninTừ ngày
03/01 đến


09/01 22 22


Bài 11: Một
số phạm trù
cơ bản của
đạo đức học


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu rõ được thế nào là nghĩa
vụ và lương tâm.


+ KN: Đánh giá một cách khoa học
các hiện tượng đạo đức trong xã hội.(11)

+ TĐ: Biết tơn trọng và giữ gìn các
giá trị và chuẩn mực đạo đức mới tiến
bộ.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


- Liên hệ lồng ghép chương trình


tuyên truyền pháp luật thuế.


Từ ngày
10/01 đến


16/01


23 23


Bài 11: Một
số phạm trù
cơ bản của
đạo đức học


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu rõ được thế nào là danh
dự và nhân phẩm.


+ KN: Đánh giá một cách khoa học
các hiện tượng đạo đức trong xã hội.
+ TĐ: Biết tơn trọng và giữ gìn các
giá trị và chuẩn mực đạo đức mới tiến
bộ.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin- Liên hệ lồng ghép chương trình
tuyên truyền pháp luật thuế.


Từ ngày
17/01 đến


23/01 24 24


Bài 12: Công
dân với tình
u hơn nhân


và gia đình


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu rõ được thế nào là tình
yêu, tình u chân chính là gì và một
số điều cần tránh trong tình yêu.


+ KN: Biết nhận xét và phê phán một
số quan niệm thái độ trong xã hội
trong quan hệ tình yêu.


+ TĐ: Đồng tình và ủng hộ những
quan điểm những hành đồng tiến bộ
về tình yêu- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


- Liên hệ lồng ghép chương trình
tuyên truyền pháp luật thuế.


Từ ngày
24/01 đến


30/01 25 25


Bài 12: Cơng
dân với tình
u hơn nhân


và gia đình


(tiết 2)


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Hiểu rõ được thế nào là hơn
nhân và gia đình, gia đình có những
năng gì.(12)

về hơn nhân và gia đình.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


- Liên hệ lồng ghép chương trình
tuyên truyền pháp luật thuế.


Từ ngày
15/02 đến


21/02


26 26


Kiểm tra 1
tiết


- Mục đích, yêu cầu.


+ Đánh giá được CL HT bộ môn của
HS TĐ của HS đối với bộ môn


+ Đánh giá được KN, kĩ sảo làm bài
của HS và KN VD KT vào thực tế
+ Từ đó GV có cái nhìn tổng quát và
điều chỉnh PP và KN truyền thụ KT
cho HS.


Kiểm
tra 45
phútTừ ngày
22/02 đến


28/02


27 27


Bài 13: Công
dân với cộng


đồng


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu rõ được trách nhiệm đạo
đức của người công dân trong mối
quan hệ với cộng đồng.


+ KN: Biết cư xử đúng đắn và xây dự
với mọi người xung quanh biết tham
gia các hoạt động phù hợp xây dựng
cộng đồng.


+ TĐ: Yêu quý gắn bó có trách nhiệm
với tập thể lớp với trường và cộng
đồng nơi em ở.- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


- Liên hệ lồng ghép chương trình
tuyên truyền pháp luật thuế.


Từ ngày
01/03 đến


07/03


28 28


Bài 13: Công
dân với cộng


đồng


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu rõ được trách nhiệm đạo
đức của người công dân trong mối
quan hệ với cộng đồng.


+ KN: Biết cư xử đúng đắn và xây dự
với mọi người xung quanh biết tham
gia các hoạt động phù hợp xây dựng


cộng đồng.


+ TĐ: Yêu quý gắn bó có trách nhiệm
với tập thể lớp với trường và cộng
đồng nơi em ở.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin(13)

tuyên truyền pháp luật thuế.


Từ ngày
08/03 đến


14/03


29 29


Bài 14 Công
dân với sự
nghiệp xây
dựng và bảo


vệ tổ quốc


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.+ KT: Hiểu rõ được truyền thống yêu
nức của dân tộc Việt Nam và biểu
hiện của truyền thống yêu nước.


+ KN: Yêu quý tự hào về quê hương
đất nước, có ý thức học tập và rèn
luyện để góp phần vào xây dựng quê
hương đất nước.


+ TĐ: Yêu quý tự hào về quê hương
đất nước, có ý thức học tập và rèn
luyện để góp phần vào xây dựng quê
hương đất nước.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


- Liên hệ lồng ghép chương trình
tuyên truyền pháp luật thuế.


Từ ngày
15/03 đến


21/03


30 30


Bài 14 Công
dân với sự


nghiệp xây
dựng và bảo


vệ tổ quốc


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Thấy được trách nhiệm của
công dân đặc biệt là học sinh đối với
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


+ KN: Yêu quý tự hào về quê hương
đất nước, có ý thức học tập và rèn
luyện để góp phần vào xây dựng quê
hương đất nước.


+ TĐ: Yêu quý tự hào về quê hương
đất nước, có ý thức học tập và rèn
luyện để góp phần vào xây dựng quê
hương đất nước.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


- Liên hệ lồng ghép chương trình
tuyên truyền pháp luật thuế.Từ ngày
22/03 đến


28/03 31 31


Bài 15 Công
dân với với
một số vấn đề


cấp thiết của
nhân loại


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu rõ được một số vấn đề cấp
thiết của nhân loại, thấy được trách
nhiệm của công dân và HS trong việc
tham gia giải quyết những vấn đề bức
thiết của nhân loại.(14)

- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


- Liên hệ lồng ghép chương trình
tuyên truyền pháp luật thuế.


Từ ngày
29/03 đến04/04


32 32 Bài 16: Tựhoàn thiện
bản thân


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu rõ được thế nào là tự hoàn
thiện bản thân, sự cần thiết phải hoàn
thiện bản thân theo các giá trị đạo đức
xã hội.


+ KN: Tự nhận thức bản thân đối
chiếu với các yêu cầu đạo đức xã hội.
+ TĐ: Yêu quý tự hào về quê hương
đất nước, có ý thức học tập và rèn
luyện để góp phần vào xây dựng quê
hương đất nước.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 10,
SGK Triết học Mác – Lê nin


- Liên hệ lồng ghép chương trình
tuyên truyền pháp luật thuế.


Từ ngày
05/04 đến11/04 33 33


Thực
hành-Lồng ghép
pháp luật
thuế (Tiết 2).


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Biết được trách nhiệm của các
cơ quan nhà nước khác, các tổ chức xã
hội trong quản lý thuế.


+ KN: Liên hệ được giữa nội dung bài
học với thực tiên thu nộp thuế thực
hiện nghĩa vụ trách nhiệm của cá nhân
các cơ nhà nước các tổ chức xã hội
với cơng tác thuế ở địa phương


+ TĐ: Có thải độ ủng hộ với các hành
vi tích cực, phê phán các biểu hiện
tiêu cực trong việc thực hiện quyền
nghĩa vụ trách nhiệm với công tác
thuế.


Từ ngày
12/04 đến


18/0434 34 Ơn tập học kìII


- Mục đích, u cầu.


+ Giúp HS ơn tập kiến thức đã học.
+ Giúp HS ôn tập một cách có hệ
thống


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT,SGK CNXH, sơ đồ.,
những tình huống hs hỏi.


Từ ngày(15)

25/04


của HS sau một kì học.


+ Đánh giá được kĩ năng kĩ sảo làm
bài của HS từ đó GV có điều chỉnh
(nếu có) phù hợp.
I. Lớp 11 (Cơ bản) Mơn: Giáo dục cơng dân.
1. Tổng thể.


Học kì Số tiết trongtuần Số điểmmiệng Số bài kiểm tra15’/1 hs Số bài kiểm tra 1tiết trở lên/1 hsSố tiết dạy
chủ đề tự
chọn (nếu có)


Kì I (19


tuần) 1 1 1 2 0


Kì II(18


tuần) 1 1 1 2 0


Cộng cả


năm 37 2 2 4 0


2.Kế hoạch chi tiết.


Từ ngày,


tháng, năm Tuần


Tiết
PPCT


Nội dung Mục đích, yêu cầu, biện pháp, điều kiện,
phương tiện thực hiện.


Ghi chú
(KT 15’,


45’, HK


Từ ngày
09/08 đến


15/08 1 1


Bài 1: Cơng
dân với sự


phát triển
kinh tế


(tiết 1)


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Nêu được thế nào là SXVC và
vai trò của SXVC và các yếu tố của
quá trình SX.


+ KN: Biết tham gia xây dựng kinh tế
gia đình phù hợp với khả năng bản
thân.


TĐ: Tích cực học tập để nâng cao chất
lượng lao động của bản thân.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,


SGK KTCT, sơ đồ.


- Lồng ghép với pháp luật thuế.


Từ ngày
16/08 đến


22/08


2 2


Bài 1: Công
dân với sự


phát triển
kinh tế


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được thế nào là PTKT và ý
nghĩa của nó đối với cá nhân, gia đình
và xã hội.


+ KN: Biết tham gia xây dựng kinh tế
gia đình phù hợp với khả năng bản
thân.


+ TĐ: Tích cực xây dựng KT GĐ và


ĐP(16)

TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT, sơ đồ.


Từ ngày
23/08 đến


29/08


3 3


Bài 2: Hàng
hố-Tiền
tệ-Thị trường


(tiết 1)


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Hiểu được khái niệm hàng hố
và hai thuộc tính của hàng hoá.


+ KN: Phân biệt được giá trị và giá cả
H2


+ TĐ: Coi trọng đúng mức vai trị của
hàng hố và sản xuất hàng hoá.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT, sơ đồ.


Từ ngày
30/08 đến


05/09


4 4


Bài 2: Hàng
hoá-Tiền
tệ-Thị trường


(tiết 2 )


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được nguồn gốc và b/c của
tiền, chức năng của tiền và quy luật
lưu thông.


+ KN: Biết v/d kiến thức bài học vào
thực tiễn.


+ TĐ: Coi trọng đúng vai trò của tiền
trong c/s.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,


SGK KTCT, sơ đồ.


Từ ngày
06/09 đến


12/09 5 5


Bài 2: Hàng
hố-Tiền
tệ-Thị trường


(tiết 3)


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Nắm được KN, chức năng, vai
trò của thị trường.


+ KN: Biết v/d kiến thức đã học vào
thực tiễn.


+ TĐ: Thấy được tầm quan trọng của
thị trường đối với mỗi cá nhân, g/đ và
xã hội.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT, sơ đồ.


Kiểm


tra 15’


Từ ngày
13/09 đến


19/09


6 6


Bài 3: Quy
luật GT trong


SX và lưu
thơng H2


(tiết 1)


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Nêu được nội dung và tác động
của q/l giá trị.


+ KN: Biết phân tích nội dung và tác
động của quy luật giá trị.


+ TĐ: Có ý thức tơn trọng q/l giá trị
trong sx và lưu thơng hàng hố.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,


SGK KTCT, sơ đồ.(17)

Từ ngày
20/08 đến


26/09


7 7


Bài 3: Quy
luật GT trong


SX và lưu
thơng H2


(tiết 2)


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Nêu được một số VD về sự v/đ
của quy luật giá trị khi v/d trong sx và
lưu thông H2.


+ KN: Biết v/d quy luật giá trị để giải
thích một số hiện tượng trong c/s.
+ TĐ: Tôn trọng quy luật giá trị trong
sx và lưu thông H2.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,


SGK KTCT, sơ đồ.


- Lồng ghép với pháp luật thuế


Từ ngày
27/09 đến


03/10


8 8


Bài 4: Cạnh
tranh trong sx


và lưu thơng
H2


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Nêu được KN, nguyên nhân,
mục đích, tính hai mặt của cạnh tranh.
+ KN: Phân biệt được mặt tích cực và
hạn chế của cạnh tranh.


+ TĐ: Ủng hộ các biểu hiện tích cực,
phê phán tiêu cực của cạnh tranh.
- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT.- Lồng ghép với pháp luật thuế


Từ ngày
04/10 đến


10/10 9 9


Bài 5:
Cung-cầu trong s/x
và lưu thông


H2


- Mục đích, u cầu.


+ TĐ: Nêu được KN, MQH, vai trị
của quan hệ cung cầu.


+ KN: Biết giải thích a/h của giá cả thị
trường đến cung cầu ở đại phương.
+ TĐ: Có ý thức tìm hiểu mối quan hệ
cung-cầu.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT, sơ đồ.


- Lồng ghép với pháp luật thuế


Từ ngày


11/10 đến


17/10 10 10 Kiểm tra 1


tiết


- Mục đích, yêu cầu.


+ Đánh giá được CL HT bộ môn của
HS TĐ của HS đối với bộ môn


+ Đánh giá được KN, kĩ sảo làm bài
của HS và KN VD KT vào thực tế
+ Từ đó GV có cái nhìn tổng qt và
điều chỉnh PP và KN truyền thụ KT
cho HS.


Kiểm
tra 45’


Từ ngày
18/10 đến


24/10 11 11


Bài 6:
CNH-HĐH đất


nước- Mục đích, yêu cầu.(18)

(tiết 1)


+ KN: Hiểu được tình hình và trình độ
CNH-HĐH ở các nước và ở nước ta.
+ TĐ: Nâng cao lòng tin vào đường
lối CNH-HĐH của Đảng và Nhà nước
ta.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT, sơ đồ.


- Lồng ghép với pháp luật thuế


Từ ngày
25/10 đến


31/10 12 12


Bài 6:
CNH-HĐH đất


nước


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.+ KT: Nêu được n/d cơ bản của
CNH-HĐH và trách nhiệm của công dân.
+ KN: Biết xác định trách nhiệm của
bản thân trong sự nghiệp CNH-HĐH
đất nước.


+ TĐ: Phấn đấu học tập và rèn luyện
để đáp ứng sự nghiệp CNH-HĐH đất
nước.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT.


- Lồng ghép với pháp luật thuế


Từ ngày
01/11 đến


07/11 13 13


Bài 7: Thực
hiện nền KT
nhiều TP và
tương cường


VT QL KT
của NN


(tiết 1)- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được KN và tính tất yếu,
n/d, vai trị của nền KT nhiều TP.
+ KN: Biết phân biệt các thành phần
KT ở địa phương.


+ TĐ: Tin tưởng ửng hộ đường lối c/s
của Đ và NN về thực hiện nền KT
nhiều TP.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT.


- Lồng ghép với pháp luật thuế


Từ ngày
08/11 đến


14/11


14 14


Bài 7: Thực
hiện nền KT
nhiều TP và
tương cườngVT QL KT
của NN


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu được nội dung quản lý KT
của NN và sự cần thiết vai trò quản lý
KT của NN.


+ KN: Biết xác định trách nhiệm của
mỗi công dân trong việc PT nền KT
nhiều TP.


+ TĐ: Tin tưởng ủng hộ đường lối
chính sách của Đ và NN trong PT KT
nhiều TP.(19)

TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT.


- Lồng ghép với pháp luật thuế


Từ ngày
15/11 đến


21/11 15 15


Bài 8: Chủ


nghĩa xã hội


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Năm được CNXH là giai đoạn
đầu của CNCS, nắm đặc trưng c/b của
CNXH.


+ KN: Biết phân biệt sự khác nhau cơ
bản giữa CNXH với các XH trước ở
nước ta.


+ TĐ: Tin tưởng vào thắng lợi của
CNXH ở nước ta.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK CNXHKH, sơ đồ.


Từ ngày
22/11 đến


28/11


16 16


Thực
hành-Lồng ghép


pháp luật


thuế


(tiết 1).


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Biết được tên các loại thuế cơ
bản ở nước ta, hiểu được k/n và đối
tượng nộp thuế.


+ KN: Biết liên hệ những kiến thức đã
học với việc thu nộp thuế, chính sách
thuế của NN tại ĐP.


+ TĐ: HS có thái độ đúng đắn với
công tác thuế.


Từ ngày
29/11 đến
ngày 05/12


17 17 Ơn tập học kìI


- Mục đích, u cầu.


+ Giúp HS ôn tập kiến thức đã học.
+ Giúp HS ôn tập một cách có hệ
thống- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT, sơ đồ.


Từ ngày
06/12 đến


12/12 18 18


Kiểm tra học
kì I


- Mục đích, yêu cầu.


+ Đánh giá chất lượng học tập bộ mơn
của HS sau một kì học.


+ Đánh giá được kĩ năng kĩ sảo làm
bài của HS từ đó GV có điều chỉnh
(nếu có) phù hợp.


Kiểm
tra học
Từ ngày
13/12 đến19/12


19 19 nghĩa xã hộiBài 8: Chủ


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được tính tất yếu và các
đặc trưng trong thời kì quá độ đi lên
CNXH ở nước ta.(20)

+ TĐ: Tin tưởng vào thắng lợi của
CNXH ở nước ta.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK CNXHKH, sơ đồ.


Từ ngày
20/12 đến


26/12 20 20


Bài 9: Nhà
nước XHCN


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.+ KT: Nắm được nguồn gốc và bản
chất của NN


+ KN:Biết tham gia xây dựng NN
pháp quyền XHCN phù hợp với lứa
tuổi và khả năng của bản thân.


+ TĐ: Tin tưởng và tôn trọng NN
pháp quyền XHCN Việt Nam.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK CNXHKH, sơ đồ.


- Lồng ghép với pháp luật thuế


Từ ngày
27/12 đến


02/01 21 21


Bài 9: Nhà
nước XHCN


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được thế nào là NN pháp


quyền XHCN VN và b/c NN pháp
quyền XHCN VN.


+ KN:Biết tham gia xây dựng NN
pháp quyền XHCN phù hợp với lứa
tuổi và khả năng của bản thân.


+ TĐ: Tin tưởng và tôn trọng NN
pháp quyền XHCN Việt Nam.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK CNXHKH, sơ đồ.


- Lồng ghép với pháp luật thuế


Từ ngày
03/01 đến


09/01


22 22 nước XHCNBài 9: Nhà


(tiết 3)


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Nắm được chức năng, vai trị
NN pháp quyền XHCN VN và trách
nhiệm của công dân trong việc tham


gia x/d NN pháp quyền XHCN VN.
+ KN:Biết tham gia xây dựng NN
pháp quyền XHCN phù hợp với lứa
tuổi và khả năng của bản thân.


+ TĐ: Tin tưởng và tôn trọng NN
pháp quyền XHCN Việt Nam.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK CNXHKH, sơ đồ.


- Lồng ghép với pháp luật thuế


Kiểm
tra 15’(21)

Từ ngày
10/01 đến


16/01 23 23


Bài 10: Nền
dân chủ
XHCN


(tiết 1)


+ KT: Nắm được thực chất của vấn đề
dân chủ và bản chất nền dân chủ


XHCN.


+ KN: Biết thực hiện quyền làm chủ
phù hợp với lứa tuổi.


+ TĐ: Tích cực tham gia các hoạt
động thể hiện tính dân chủ phù hợp
với lứa tuổi.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK CNXHKH.


Từ ngày
17/01 đến


23/01


24 24


Bài 10: Nền
dân chủ
XHCN


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu được việc xây dựng nền
dân chủ XHCN ở VN.+ KN: Biết thực hiện quyền làm chủ
trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị,
văn hố xã hội phù hợp với lứa tuổi.
+ TĐ: Tích cực tham gia các hoạt
động thể hiện tính dân chủ phù hợp
với lứa tuổi.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK CNXHKH.


Từ ngày
24/01 đến


30/01


25 25


Bài 11: Chính
sách dân số
và giải quyết


việc làm


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được tình hình d/s, việc
làm và mục tiêu, phương hướng cơ
bản của Đ và NN ta.+ KN: Biết đánh giá việc thực hiện d/s
và giải quyết việc làm của gia đình và
cộng đồng dân cư.


+ TĐ: Tin tưởng và chấp hành chính
sách dân số và giải quyết việc làm của
Đ và NN ta.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT, sơ đồ. Liên hệ.


Từ ngày
15/02 đến


21/02 26 26


Bài 12: Chính
sách TN và


BVMT


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Nêu được tình hình TN và MT
cũng như phương hướng nhằm bảo vệ
TN và MT.


+ KN: Biết tham gia và tuyên truyền


chính sách TN và MT phù hợp với
khả năng bản thân.(22)

- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK DS&MT, SGK CNXH, sơ đồ.


Từ ngày
22/02 đến


28/02


27 27 Kiểm tra 1


tiết


- Mục đích, yêu cầu.


+ Đánh giá được CL HT bộ môn của
HS TĐ của HS đối với bộ môn


+ Đánh giá được KN, kĩ sảo làm bài
của HS và KN VD KT vào thực tế
+ Từ đó GV có cái nhìn tổng qt và
điều chỉnh PP và KN truyền thụ KT
cho HS.


Kiểm
tra 45
phútTừ ngày
01/03 đến


07/03 28 28


Bài 13: CS
GD&ĐT,
KH&CN, VH


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+KT: Nêu được n/v, phương hướng
cơ bản để phát triển GD&ĐT.


+ KN: Biết tham gia tuyên truyền thực
hiện chính sách GD&ĐT.


+ TĐ: Tin tưởng, ủng hộ chính sách
GD&ĐT của Đảng và Nhà nước.
- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
Luật giáo dục, sơ đồ. Liên hệ.


Từ ngày
08/03 đến


14/03 29 29Bài 13: CS
GD&ĐT,
KH&CN, VH


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được n/v, phương hướng
cơ bản để phát triển GD&ĐT.


+ KN: Biết tham gia tuyên truyền thực
hiện chính sách GD&ĐT.


+ TĐ: Tin tưởng, ủng hộ chính sách
GD&ĐT của Đảng và Nhà nước.
- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11, sơ
đồ. Liên hệ.


Từ ngày
15/03 đến


21/03 30 30


Bài 13: CS
GD&ĐT,
KH&CN, VH(tiết 3)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được n/v, phương hướng
cơ bản để phát triển văn hoá và nêu
được trách nhiện của công dân trong
việc t/h CS GD&ĐT, KH&CN, VH.
+ KN: Biết tham gia tuyên truyền thực
hiện chính sách KH&CN.


+ TĐ: Tin tưởng, ủng hộ chính sách
KH&CN của Đảng và Nhà nước.
- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11.
Liên hệ.(23)

22/03 đến


28/03 sách QPAN


+ KT: Nêu được vai trò. nhiệm vụ,
phương hướng, trách nhiệm của công
dân trong việc thực hiện CS QPAN.
+ KN: Biết tham gia tuyên truyền và
thực hiện tốt CS QP&AN của nhà
nước.


+ TĐ: Tin tưởng ủng hộ CS QP&AN
của NN và sẵn sàng tham gia giữ gìn


TTAN và BVTQ.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK QPAN. Liên hệ.


Từ ngày
29/03 đến


04/04


32 32 Bài 15: Chínhsách đối
ngoại


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được v/t, n.v, nguyên tắc,
phương hướng , trách nhiệm thực hiện
CS ĐN của Đ và NN.


+ KN: Biết tham gia tuyên truyền CS
ĐN phù hợp với khả năng bản thân.
+ TĐ: Tin tưởng, ủng hộ CS ĐN của
NN.


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT. Liên hệ.


Từ ngày


05/04 đến


11/04


33 33


Thực
hành-Lồng ghép
pháp luật
thuế (Tiết 2).


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Biết được tên các loại thuế cơ
bản ở nước ta, hiểu được k/n và đối
tượng nộp thuế.


+ KN: Biết liên hệ những kiến thức đã
học với việc thu nộp thuế, chính sách
thuế của NN tại ĐP.


+ TĐ: HS có thái độ đúng đắn với
công tác thuế.


Từ ngày
12/04 đến


18/04 34 34


Ơn tập học kì


II


- Mục đích, u cầu.


+ Giúp HS ôn tập kiến thức đã học.
+ Giúp HS ôn tập một cách có hệ
thống


- TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
TLBDGV, SBT, BTTH GDCD 11,
SGK KTCT,SGK CNXH, sơ đồ.,
những tình huống hs hỏi.


Từ ngày
19/04 đến


25/04


35 35 Kiểm tra họckì II


- Mục đích, yêu cầu.


+ Đánh giá chất lượng học tập bộ mơn
của HS sau một kì học.


+ Đánh giá được kĩ năng kĩ sảo làm
bài của HS từ đó GV có điều chỉnh


Kiểm
tra học
(24)

(nếu có) phù hợp.


I. Lớp 12 (Cơ bản) Môn: Giáo dục công dân.
1. Tổng thể


Học kì Số tiết trongtuần Số điểmmiệng Số bài kiểmtra 15’/1 hs Số bài kiểm tra1 tiết trở lên/1
hs


Số tiết dạy chủ
đề tự chọn (nếu


có)
Kì I (19


tuần) 1 1 1 2 0


Kì II (18


tuần) 1 1 1 2 0


Cộng cả


năm 37 2 2 4 0


2.Kế hoạch chi tiết:


Từ ngày,


tháng, năm TuầnTiết
PPCT


Nội dung Mục đích, yêu cầu, biện pháp, điều kiện,phương tiện thực hiện.


Ghi chú
(KT 15’,
45’, HK)


Từ ngày
09/08 đến


15/08


1 1


Bài 1: Pháp
luật và đời


sống


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được PL là gì? các đặc
trưng của PL và SS được giữa PL với
đạo đức.+ KN: Biết đánh giá hành vi xử sự của
bản thân và của người khác theo chẩn
mức PL


+ TĐ: Có ý thức tơn trọng PL, tự giác
sống và học tập theo quy định của PL.
-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD,


- Liên hệ với pháp luật thuế


2 2 Bài 1: Pháp


luật và đời
sống


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.(25)

Từ ngày
16/08 đến


22/08


+ KN: Biết đánh giá hành vi xử sự của
bản thân và của người khác theo chẩn


mức PL


+ TĐ: Có ý thức tôn trọng PL, tự giác
sống và học tập theo quy định của PL.
-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD,
- Liên hệ với pháp luật thuế


Từ ngày
23/08 đến


29/08


3 3


Bài 1: Pháp
luật và đời


sống


(tiết 3)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Giúp cho HS nắm được vai trò
của PL đối với đời sống XH.+ KN: Biết đánh giá hành vi xử sự của
bản thân và của người khác theo chẩn
mức PL


+ TĐ: Có ý thức tôn trọng PL, tự giác
sống và học tập theo quy định của PL.
-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD,
- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
30/08 đến


05/09


4 4


Bài 2: Thực
hiện pháp


luật


(tiết 1)


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Nắm được KN THPL, các hình


thức và các giai đoạn THPL.


+ KN: Giúp HS biết cách THPT phù
hợp với lứa tuổi.


+ TĐ: Nâng cao ý thức thực hiện PL,
ủng hộ những hành vi thực hiện đúng
PL, phê phán những hành vi trái PL.
-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD,
- Liên hệ với pháp luật thuế
Từ ngày


06/09 đến
12/09


5 5 Bài 2: Thực


hiện pháp
luật


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Giúp HS nắm được VPPL là gì?
VPPL có những dấu hiệu cơ bản nào?


trách nhiệm pháp lí.


+ KN: Giúp HS biết cách THPT phù
hợp với lứa tuổi.


+ TĐ: Nâng cao ý thức thực hiện PL,
ủng hộ những hành vi thực hiện đúng
PL, phê phán những hành vi trái PL.
-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD12,(26)

- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
13/09 đến


19/09


6 6


Bài 2: Thực
hiện pháp


luật


(tiết 3)


- Mục đích, yêu cầu.+ KT: Giúp HS năm được các loại vi
phạm PL và trách nhiệm pháp lí của nó.
+ KN: Giúp HS biết cách THPT phù
hợp với lứa tuổi.


+ TĐ: Nâng cao ý thức thực hiện PL,
ủng hộ những hành vi thực hiện đúng
PL, phê phán những hành vi trái PL.
-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD, bảng biểu,
- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
20/08 đến


26/09


7 7


Bài 3: Cơng
dân bình
đẳng trước


pháp luật


- Mục đích, u cầu.+ KT: Hiểu được thế nào là cơng dân
BĐ về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm
pháp lí và tráchnhiệm của nhà nước
trong việc đảm bảo quyền bình đẳng
của cơng dân trước PL.


+ KN: Phân biệt được BĐ về quyền và
nghĩa vụ với BĐ về trách nhiệm pháp lí
+ TĐ: Có ý thức tơn trọng quyền BĐ
của công dân trước PL.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD12,


GTPLĐC-ĐHKTQD,


- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
27/09 đến


03/10


8 8 Kiểm tra 1tiết


- Mục đích, u cầu.


+ Đánh giá được CL HT bộ mơn của
HS TĐ của HS đối với bộ môn+ Đánh giá được KN, kĩ sảo làm bài của
HS và KN VD KT vào thực tế


+ Từ đó GV có cái nhìn tổng quát và
điều chỉnh PP và KN truyền thụ KT cho
HS.


Từ ngày
04/10 đến


10/10


9 9 Bài 4:


Quyền bình
đẳng của
c.dân trong
một số lĩnh
vực của đời
sống XH


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được KN, ND quyền BĐ
của CD trong: HNGĐ, và trách nhiệm
của NN trong việc đảm bảo TH quyền
đó.+ KN: Biết TH và NX việc TH quyền
bình đẳng của CD trong các LV:
HNGĐ.(27)

-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD,sơ đồ, luật


HN&GĐ.


- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
11/10 đến


17/10 10 10


Bài 4:
Quyền bình


đẳng của
c.dân trong
một số lĩnh
vực của đời
sống XH


(tiết 2)- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được KN, ND quyền BĐ
của CD trong: LĐ, và trách nhiệm của
NN trong việc đảm bảo TH các quyền
đó.


+ KN: Biết TH và NX việc TH quyền
bình đẳng của CD trong các LV: LĐ.
+ TĐ: Có ý thức tơn trọng các quyền
bình đẳng của công dân.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD,sơ đồ, BLLĐ.
- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
18/10 đến


24/10


11 11


Bài 4:
Quyền bìnhđẳng của
c.dân trong
một số lĩnh
vực của đời
sống XH


(tiết 3)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nêu được KN, ND quyền BĐ
của CD trong: KD và trách nhiệm của
NN trong việc đảm bảo TH quyền đó.
+ KN: Biết TH và NX việc TH quyền
bình đẳng của CD trong các LV: KD,
Liên hệ với pháp luật thuế.


+ TĐ: Có ý thức tơn trọng các quyền
bình đẳng của công dân.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD12,


GTPLĐC-ĐHKTQD.


- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
25/10 đến31/10


12 12


Bài 5:
Quyền bình


đẳng giữa
các dân tộc,


tơn giáo


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ Nắm được KN, ND, YN và CS của
NN và PL về quyền bình đẳng giữa các
dân tộc.


+ Phân biệt được những việc làm đúng,
sai trong việc thực hiện quyền giữc các
DT và xử sự phù hợp với QĐ của PL
+ TĐ: ủng hộ CS của Đảng và PL của
NN về quyền BĐ giữa các DT.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,GTPLĐC-ĐHKTQD, SGK CNXHKH.
Từ ngày(28)

07/11


đẳng giữa
các dân tộc,


tôn giáo


(tiết 2)


của NN và PL về quyền bình đẳng giữa
các dân tộc.


+ KN: Phân biệt được những việc làm
đúng, sai trong việc thực hiện quyền
giữc các DT và xử sự phù hợp với QĐ
của PL


+ TĐ: ủng hộ CS của Đảng và PL của
NN về quyền BĐ giữa các DT.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD, SGK CNXHKH.Từ ngày
08/11 đến


14/11 14 14


Bài 6: Công
dân với các
quyền tự do


cơ bản


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được KN, ND, YN của
quyền bất khả xâm phạm về thân thể
của công dân.


+ KN: Biết thực hiện quyền bất khả
xâm phạm về thân thể và biết được
hành vi đúng hay sai


+ TĐ: Có ý thưc bảo vệ quyền TD cơ
bản của mình và tơn trong quyền TD
của người khác.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,GTPLĐC-ĐHKTQD, SGK CNXHKH.
- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
15/11 đến


21/11 15 15


Bài 6: Công
dân với các
quyền tự do


cơ bản


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được KN, ND, YN của
quyền được PL bảo hộ về tính mạng,
sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm của công
dân.


+ KN: Biết thực hiện quyền bất khả
xâm phạm về thân thể và biết được
hành vi đúng hay sai


+ TĐ: Có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ
bản của mình và tôn trong quyền tự do


của người khác.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD.


- Liên hệ với pháp luật thuế.
Từ ngày


22/11 đến


28/11 16 16


Thực hành
– Lồng
ghép CT
PL Thuế:
Những điều


- Mục đích, yêu cầu.(29)

cần biết về
Thuế
TNCN và


Thuế
GTGT(1 tiết)


để liên hệ với việc thu, nộp thuế, chính
sách thuế của NN ở địa phương.


+ Có thái độ đúng đắn với nghĩa vụ thuế
và trở thành tuyên truyền viên cho công
tác thuế ở địa phương.


Từ ngày
29/11 đến


ngày 05/12 17 17


Ơn tập học
kì I


- Mục đích, u cầu.


+ Giúp HS ôn tập kiến thức đã học.
+ Giúp HS ôn tập một cách có hệ thống
-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD12,


GTPLĐC-ĐHKTQD, SGK CNXHKH.
Từ ngày


06/12 đến
12/1218 18 Kiểm trahọc kì I


- Mục đích, u cầu.


+ Đánh giá chất lượng học tập bộ mơn
của HS sau một kì học.


+ Đánh giá được kĩ năng kĩ sảo làm bài
của HS từ đó GV có điều chỉnh (nếu có)
phù hợp.


Từ ngày
13/12 đến


19/12 19 19


Bài 6: Công
dân với các
quyền tự do


cơ bản


(tiết 3)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được KN, ND, YN của
quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở và
quyền được đảm bảo an toàn và bí mật


thư tí điện thoại, điện tín của cơng dân.
+ KN: Biết thực hiện quyền bất khả
xâm phạm về thân thể và biết được
hành vi đúng hay sai


+ TĐ: Có ý thức bảo vệ quyền tự do cơ
bản của mình và tôn trong quyền tự do
của người khác.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD, Tài liệu về
PLKD.


- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
20/12 đến


26/12


20 20


Bài 6: Công
dân với các
quyền tự do


cơ bản(tiết 4)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được KN, ND, YN của
quyền tự do ngôn luận của công dân và
trách nhiệm của NN và công dân trong
việc đảm bảo và thực hiện các quyền tự
do cơ bản của công dân.


+ KN: Biết thực hiện quyền bất khả
xâm phạm về thân thể và biết được
hành vi đúng hay sai(30)

của người khác.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD, Tài liệu về
PLKD.


- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
27/12 đến


02/0121 21


Bài 7: Công
dân với các


quyền dân
chủ


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được KN, ND, YN của
quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ
quan đại biểu của CD.


+ KN:Biết thực hiện quyền dân chủ
theo quy định của PL, biết HV TH đúng
và khơng đúng các quyền dân chủ của
cơng dân.


+ TĐ: Tích cực TH quyền dân chủ của
công dân, tôn trọng quyền dân chủ của
mỗi người.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,GTPLĐC-ĐHKTQD, PLCN,


BDND&PPGDCD 12.


Từ ngày
03/01 đến


09/01 22 22


Bài 7: Cơng
dân với các


quyền dân
chủ


(tiết 2)


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Nắm được KN, ND, YN của
quyền tham gia quản lí NN và XH của
CD.


+ KN:Biết thực hiện quyền dân chủ
theo quy định của PL, biết HV TH đúng
và không đúng các quyền dân chủ của
cơng dân.


+ TĐ: Tích cực TH quyền dân chủ của
công dân, tôn trọng quyền dân chủ của


mỗi người


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD, PLCN,


BDND&PPGDCD 12.


Từ ngày
10/01 đến


16/01


23 23


Bài 7: Công
dân với các


quyền dân
chủ


(tiết 3)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được KN, ND, YN của
quyền khiếu nại tố cáo của CD và trách
nhiệm của NN và công dân.+ KN:Biết thực hiện quyền dân chủ
theo quy định của PL, biết HV TH đúng
và không đúng các quyền dân chủ của
công dân.(31)

công dân, tôn trọng quyền dân chủ của
mỗi người


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD, PLCN,


BDND&PPGDCD 12, sơ đồ.


Từ ngày
17/01 đến


23/01


24 24 Kiểm tra 1


tiết


- Mục đích, yêu cầu.


+- Đánh giá được CL HT bộ môn của
HS TĐ của HS đối với bộ môn+ Đánh giá được KN, kĩ sảo làm bài của
HS và KN VD KT vào thực tế


+ Từ đó GV có cái nhìn tổng qt và
điều chỉnh PP và KN truyền thụ KT cho
HS.


Từ ngày
24/01 đến


30/01 25 25


Bài 8: PL
với sự phát


triển của
cơng dân


(tiêt 1)


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Nắm được khái niệm, nội dung
các quyền học tập, sáng tạo và phát
triển của công dân.


+ KN: Biết TH và có khả năng nhận xét
việc TH các quyền học tập, sáng tạo và
PT của công dân.+ TĐ: Có ý thức TH quyền học tập,
sáng tạo và PT của bản thân, tơn trọng
các quyền đó của người khác.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD, PLCN,


BDND&PPGDCD 12, luật giáo dục.
- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
15/02 đến


21/02


26 26 với sự phátBài 8: PL
triển của
cơng dân


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được ý nghĩa các quyền học
tập, sáng tạo và phát triển của công dân,
trách nhiệm của NN và công dân trong


việc đảm bảo TH các quyền đó.


+ KN: Biết TH và có khả năng nhận xét
việc TH các quyền học tập, sáng tạo và
PT của công dân.


+ TĐ: Có ý thức TH quyền học tập,
sáng tạo và PT của bản thân, tơn trọng
các quyền đó của người khác.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,


GTPLĐC-ĐHKTQD, PLCN,(32)

Từ ngày
22/02 đến


28/02


27 27


Bài 9: Pháp
luật với sự


phát triển
bền vững
của đấtnước


(tiết 1)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu được vai trò của PL đới với
sự PT bền vững của đất nước.


+ KN: Biết thực hiện quyền và nghĩa
công dân trong lĩnh vực KT, VH.


+ TĐ: Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực
hiện PL về kinh tế và văn hoá


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD12.


- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
01/03 đến


07/03 28 28


Bài 9: Pháp
luật với sự


phát triển


bền vững
của đất


nước


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Hiểu được vai trò của PL đới với
sự PT bền vững của đất nước.


+ KN: Biết thực hiện quyền và nghĩa
công dân trong lĩnh vực MT, QP-AN.
+ TĐ: Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực
hiện PL về MT, QP-AN.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD12


- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
08/03 đến


14/03


29 29Bài 9: Pháp
luật với sự


phát triển
bền vững
của đất


nước


(tiết 3)


- Mục đích, u cầu.


+ KT:. Trình bày được ND cơ bản của
PL trong lĩnh vực KT, VH-XH.


+ KN: Biết thực hiện quyền và nghĩa
công dân trong lĩnh vực KT, VH-XH.
+ TĐ: Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực
hiện PL về KT, VH-XH.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD12.


- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
15/03 đến21/03


30 30


Bài 9: Pháp
luật với sự


phát triển
bền vững
của đất


nước


(tiết 4)


- Mục đích, u cầu.


+ KT: Trình bày được ND cơ bản của
PL trong lĩnh vực MT, QP-AN.


+ KN: Biết thực hiện quyền và nghĩa
công dân trong lĩnh vực MT, QP-AN.
+ TĐ: Tôn trọng và nghiêm chỉnh thực
hiện PL về MT, QP-AN.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD12.


- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày


22/03 đến
28/03


31 31 Bài 10:


Pháp luật
với hồ
bình và sự


phát triển


- Mục đích, yêu cầu.(33)

tiến bộ của
nhân loại


(tiết 1)


+ KN: Phân biệt được điều ước quốc tế
với các văn bản PL quốc gia.


+ TĐ: Tôn trong PL của NN về quyền
con người, về hữu nghị, hồ bình và
hợp tác giữa các quốc gia, về HN KT
khu vực và quốc tế.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,BTTH, HDTHCTSGK GDCD12.


- Liên hệ với pháp luật thuế.


Từ ngày
29/03 đến


04/04 32 32


Bài 10:
Pháp luật


với hồ
bình và sự


phát triển
tiến bộ của


nhân loại


(tiết 2)


- Mục đích, yêu cầu.


+ KT: Nắm được VN với các điều ước
quốc tế về quyền con người về HB, hữu
nghị và hợp tác, HNKT khu vực và
quốc tế.


+ KN: Phân biệt được điều ước quốc tế


với các văn bản PL quốc gia.


+ TĐ: Tôn trong PL của NN về quyền
con người, về hữu nghị, hồ bình và
hợp tác giữa các quốc gia, về HN KT
khu vực và quốc tế.


-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,


BTTH, HDTHCTSGK GDCD12.


Từ ngày
05/04 đến


11/04 33 33 Thực hành


- Mục đích, u cầu.


+ Giúp HS hệ thống hố được kiến thức
đã học trong học kì I


+ Giúp HS vận dụng kiến thức đã học
để liên hệ với thực tế địa phương.


+ Từ đó giúp HS ln có thái độ hành
vi tôn trọng pháp luật làm theo PL.
- Lồng ghép chương trình về Thuế, luật
NVQS, luật HNGĐ, luật ATGT...


Từ ngày


12/04 đến


18/04


34 34 Ơn tập học


kì II


- Mục đích, u cầu.


+ Giúp HS ôn tập kiến thức đã học.
+ Giúp HS ơn tập một cách có hệ thống
-TL&PTDH: Giáo án, SGK, SGV,
BTTH, HDTHCTSGK GDCD 12,
GTPLĐC-ĐHKTQD, PLCN,


BDND&PPGDCD 12, luật giáo dục,
CNXHKH, những tinhd huống hs hỏi.
Từ ngày


19/04 đến


25/04 35 35


Kiểm tra
học kì II


- Mục đích, u cầu.


+ Đánh giá chất lượng học tập bộ môn


của HS sau một kì học.(34)

Trong quá trình giảng dạy kết hợp có hiệu quả với các phượng tiện, thiết bị dạy học


hiện có của nhà trường và các phượng tiện khác có thể làm được phù hợp với điều kiện thực


tế của nhà trường.Yên Bái, ngày 28 tháng 08 năm 2010


Duyệt của (Kí, ghi rõ họ và tên)


Tổ trưởng tổ chuyên môn


………..…
………..
………..


……….. Nguyễn Đức Hiếu


………..


………..


………..
……….
……….


Duyệt của lãnh đạo


………
………


………
………
………
………
………
………×